Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
29

2015-12-17
Ku2015/02965/LS (delvis)
Myndigheten för kulturanalys
Box 120 30
102 21 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för kulturanalys
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för kulturanalys verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Myndigheten för kulturanalys och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Prognoser 2016–2020

Myndigheten för kulturanalys ska redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast

 • 19 februari
 • 3 maj
 • 26 oktober

Lokalkostnader

Myndigheten för kulturanalys ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2016 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Bidragsintäkter

Myndigheten för kulturanalys ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

3

Uppdrag

Officiell statistik

Myndigheten för kulturanalys ska, för de områden myndigheten har ansvar för enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt för områdena bild och form och scenkonst, redovisa en plan för sitt kommande arbete under åren 2017 och 2018. Planen ska redovisa, för respektive statistikområde, insamlingens huvudinriktning, planerade grupper av uppgiftslämnare, i förekommande fall vilka aktörer myndigheten avser att samverka med och en tidsplan för rapportering av respektive statistikområde. Samråd ska ske med Statens kulturråd om möjligheten till samordning i de delar som berör kultursamverkansmodellen. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 augusti 2016.

Besöksutveckling för vissa statliga museer 2016

Myndigheten för kulturanalys ska följa upp besöksutveckling och tillgänglighet på de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetet. Uppföljningen ska innehålla följande uppgifter som ska redovisas totalt och per museum/besöksmål. Redovisningen ska innehålla:

 • antal besök per månad, samt för hela året, uppdelat på besökare upp till och med 18 år respektive 19 år och äldre,
 • förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent samt fördelat på ålder, kön, geografisk hemvist och skolbesök,
 • uppgifter om respektive museums/besöksmåls entréavgift,
 • effekterna av införandet av fri entré avseende förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

Vidare ska myndigheten översiktligt följa upp besöksutvecklingen på de museer som erhåller bidrag under anslaget 8:3 Bidrag till vissa museer.

Myndigheten för kulturanalys ska ge anvisningar och bistå berörda myndigheter och institutioner i detta arbete.

En samlad redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Kultur-
departementet) senast den 2 maj 2017.

Kulturvanor och indikatorer

Myndigheten för kulturanalys ska redovisa hur arbetet fortskrider med såväl genomförandet av kulturvaneundersökningar (med särskild redovisning av barns och ungas kulturvanor), som arbetet med att utveckla kvalitativa och kvantitativa indikatorer för kulturområdet. Redovisningen ska innehålla dels uppgifter om samverkan med andra aktörer, dels tidsplan för genomförande och rapportering. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 september 2016.

Kulturverksamheter i vissa bostadsområden

Myndigheten för kulturanalys ska utvärdera satsningen på kulturverksamheter i vissa bostadsområden 2016–2018.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:7

Myndigheten för kulturanalys (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för kulturanalys15 500
ap.1Myndigheten för kulturanalys (ram)15 500

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Myndigheten för kulturanalys

Av anslagsposten får högst 2 350 000 kronor användas till forsknings- och utvecklingsinsatser.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:7 Myndigheten för kulturanalys
ap.14653 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för kulturanalys räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-253 875
2016-04-253 875
2016-07-253 875
2016-10-253 875
Summa15 500
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för kulturanalys disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Myndigheten för kulturanalys
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Eva Stengård
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
samtliga landsting