Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
35

2015-12-17
Ku2013/02361/KI
Ku2015/02965/LS (delvis)
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Box 16176
103 24 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Riksdagen har beslutat om Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Publik och tillgänglighet

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska redovisa

 • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,
 • åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och
 • effekterna av införandet av fri entré avseende förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

Renoveringen av Nationalmuseums huvudbyggnad

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska redovisa kostnader som sammanhänger med underhåll och renovering av Nationalmuseums huvudbyggnad.

Myndigheten ska därutöver följa arbetet med renoveringen av Nationalmuseums huvudbyggnad och analysera och redovisa möjligheterna till samordning och lösningar som kan främja en effektiv framtida verksamhet vid museet.

Utställningsersättning

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Lokalkostnader

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2016 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Prognoser 2016–2020

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast

 • 19 februari
 • 3 maj
 • 26 oktober

Publik verksamhet under renoveringen

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska under renoveringsperioden årligen redovisa den planerade publika verksamheten som större utställningsprojekt, verksamhet i tillfälliga lokaler och mer omfattande utlån.

3

Uppdrag

Regional närvaro

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska arbeta för att stärka museets regionala närvaro, t.ex. genom samarbeten med regionala museer.

Lokalförsörjningsplan

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska se över befintligt bestånd av magasin, kontor och arbetslokaler för Nationalmuseums verksamhet och ska utifrån översynen ta fram en lokalförsörjningsplan. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 november 2016.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Nationalmuseum med Prins Euguens Waldemarsudde ska för verksamheten Försäljning av varor senast den 1 mars 2016 redovisa en plan för när ekonomin för verksamheten ska vara i balans.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde153 986
ap.2Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde (ram)153 986

Villkor för anslag 8:1

ap.2 Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Av anslagsposten ska minst 12 255 000 kronor användas för Prins Eugens Waldemarsudde.

Av anslagsposten ska minst 2 000 000 kronor användas för att stärka museets regionala närvaro.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.24 6193 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)50 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)25 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2512 832
2016-02-2512 832
2016-03-2512 832
2016-04-2512 832
2016-05-2512 832
2016-06-2512 832
2016-07-2512 832
2016-08-2512 832
2016-09-2512 832
2016-10-2512 832
2016-11-2512 832
2016-12-2512 834
Summa153 986
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.2Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor Nationalmuseum-1 525-6502 0002 0000-2 175
Försäljning av varor Prins Eugens Waldemarsudde5 0374007 4007 1003005 737
Undersökningar, utredningar och andra tjänster0035035000
Summa3 512-2509 7509 4503003 562
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar0013 000013 00013 000
Övrigt0012 100012 10012 100
Summa0025 100025 10025 100
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

Ett ackumulerat överskott avseende försäljning av Waldemarsudde-
krukan för Prins Eugens Waldemarsudde får användas för att finansiera myndighetens övriga verksamhet.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Sofi Knutas
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Myndigheten för kulturanalys
Riksförbundet Sveriges museer