Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 2

2015-12-18
Fi2015/05652/RS (delvis)
Statskontoret
Box 8110
10420 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statskontoret
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Statskontorets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 2, bet. 2015/16:FiU2, rskr. 2015/16:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Statskontoret och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2016–2020. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid väsentliga prognosavvikelser ska myndigheten även ange orsakerna till dessa, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska bedrivas enligt plan inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna ska lämnas senast den 20 januari, 19 februari, 3 maj, 1 augusti och 26 oktober 2016.

3

Uppdrag

Myndigheternas sjukfrånvaro

Myndigheten ska senast den 16 maj 2016 sammanställa och till regeringen (Finansdepartementet) redovisa uppgifter om sjukfrånvaro vid myndigheterna enligt 7 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Myndigheten ska genomföra en analys av hur myndigheterna arbetar med att förebygga och minska sjukfrånvaron bland sina anställda. Myndigheten ska redovisa uppdraget till regeringen (Finansdepartementet) senast den 17 oktober 2016.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:1

Statskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Statskontoret80 237
ap.3Statskontoret (ram)80 237

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statskontoret
ap.32 4073 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statskontorets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-256 686
2016-02-256 686
2016-03-256 686
2016-04-256 686
2016-05-256 686
2016-06-256 686
2016-07-256 686
2016-08-256 686
2016-09-256 686
2016-10-256 686
2016-11-256 686
2016-12-256 691
Summa80 237
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statskontorets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.3Statskontoret
På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Mikaela Glod
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA, ESA och K
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Finansutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån