Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 1

2015-12-18
Fi2015/05652/RS (delvis)
Upphandlingsmyndigheten
Box 45140
10430 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Upphandlingsmyndigheten
Riksdagen har beslutat om myndighetens verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 2, bet. 2015/16:FiU2, rskr. 2015/16:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för myndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

I återrapporteringen av arbetet med att utveckla och förvalta kriterier som beaktar miljöhänsyn i offentliga upphandlingar ska myndigheten redovisa nyckeltal som visar på såväl interna som externa effekter av arbetet.

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2016–2020. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle, tillgängliga och beräknade medel samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser bör myndigheten även ange orsakerna till dessa, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas enligt plan inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna ska lämnas senast den 20 januari, 19 februari, 3 maj, 1 augusti och 26 oktober 2016.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:17

Upphandlingsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Upphandlingsmyndigheten82 850
ap.1Upphandlingsmyndigheten (ram)82 850

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Budgetår 2015

1:23

Upphandlingsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Upphandlingsmyndigheten0
ap.1Upphandlingsmyndigheten (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:17 Upphandlingsmyndigheten
ap.12 485Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:23 (2015) Upphandlingsmyndigheten
ap.1 (2015)03 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)7 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Upphandlingsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-256 904
2016-02-256 904
2016-03-256 904
2016-04-256 904
2016-05-256 904
2016-06-256 904
2016-07-256 904
2016-08-256 904
2016-09-256 904
2016-10-256 904
2016-11-256 904
2016-12-256 906
Summa82 850
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Upphandlingsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:17 ap.1Upphandlingsmyndigheten
På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Lina Schött
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA och ESA
Näringsdepartementet/KSR
Miljö- och energidepartementet/MM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Finansutskottet
Näringsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Konkurrensverket
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret