Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:I

2015-12-18
UD2015/1280/USTYR (delvis)
UD2015/11557/PLAN (delvis)
UD2015/12409/FIM
Svenska institutet
Box 7434
10391 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Svenska institutet
Riksdagen har beslutat om Svenska institutets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 5, bet. 2015/16:uu1, rskr. 2015/16:72, prop. 2015/16:1 utg.omr. 7, bet. 2015/16:uu2, rskr. 2015/16:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Svenska institutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål/Prioriteringar

Svenska institutets uppdrag anges i förordningen (2007:1224) med instruktion för Svenska institutet.

 1. Svenska institutet ska inom Sverigefrämjandet, utgiftsområde 5, anslaget 1:9, genomföra främjandeaktiviteter i prioriterade länder och regioner. Prioriteringar görs i samråd med berörda departement.

 2. Svenska institutet ska följa de för myndighetens verksamhet relevanta mål och riktlinjer som anges i regeringens beslutade strategier.

 3. Svenska institutets Sverigefrämjande ska utgå från strategin för arbetet med Sverigebilden i utlandet och dess profilområden.  

 4. Under året ska Svenska institutet bidra till främjandet av Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd 2017-2018. Specifika åtgärder fastställs i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

 5. Svenska institutet ska inom ramen för sitt verksamhetsområde bidra till genomförandet av politiken för global utveckling.

Återrapporteringskrav

 1. Svenska institutet ska redovisa prognoser för 2016-2020 för samtliga anslag. Prognoserna ska redovisas senast den 19 februari, 1 augusti och 26 oktober 2016. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.
   

 2. Svenska institutet ska fortsatt redovisa principerna för hur förvaltningskostnaderna fördelas på sakanslag.

 3. Svenska institutet ska i de fall myndigheten redovisar individbaserad statistik, redovisa, analysera och kommentera statistiken efter kön. För ledarskapsprogrammen ska Svenska institutet även redovisa vilka länder som deltagarna kommer ifrån och antalet deltagare per land.

 4. För stipendieprogrammen som riktar sig till studenter från låg- och medelinkomstländer, enligt OECD/DAC:s biståndskommittés klassificering, ska Svenska institutet redovisa vilka länder som stipendiaterna kommer ifrån samt vilka universitet och högskolor som är mottagare av stipendiaterna.

 5. Svenska institutet ska redovisa insatser inom ramen för samarbetet med Riksföreningen Sverigekontakt.

 6. Svenska institutet ska för medlen från utgiftsområde 7, sammanställa samt rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv och till International Aid Transparency Initiative (IATI), i enlighet med Sidas anvisningar/vägledning.

 7. Svenska institutet ska senast den 28 februari 2016, till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet), redovisa en övergripande sammanställning över större planerade händelser och satsningar 2016.

3

Uppdrag

House of Sweden

Svenska institutet ska bistå ambassaden Washington med uppdateringen av den permanenta utställningen i House of Sweden, Washington DC.

Raoul Wallenberg

Svenska institutet ska under 2016 stödja och medverka i relevanta projekt som uppmärksammar Raoul Wallenbergs minne och gärning, samt det svenska engagemanget för mänskliga rättigheter och demokrati. För genomförandet av uppdraget får Svenska institutet disponera högst 450 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 5, anslaget 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning, anslagspost 2.

Regeringens exportstrategi

Svenska institutet ska, när så är påkallat och i nära samarbete med andra relevanta myndigheter och organisationer, bidra med stöd och expertkunskap inom sitt verksamhetsområde för genomförandet av regeringens exportstrategi. Myndigheten ska medverka i genomförandet av följande åtgärder i strategin: 1. Team Sweden; 8. Övergång från bistånd till bredare ekonomiskt samarbete; 12. Främja personrörligheten till och från Sverige; 15. Höjd ambition för hållbart företagande; 18. Stärk Sverigebilden i utlandet och 20. Stärk talangattraktionen.

Inom ramen för åtgärd 8, 18 och 20 ska myndigheten:

-  i dialog med Utrikesdepartementet, ta fram besöksprogram för kvalificerade målgrupper av beslutsfattare inom områden som är grundläggande för en hållbar samhällsutveckling, liksom inom innovation och entreprenörskap och där svensk kompetens särskilt efterfrågas;

-  fortsatt mäta Sverigebilden i länder där potentialen för export är stor och följa upp effekter av genomförda satsningar;

-  i samråd med näringslivet, universitet och högskolor samt andra relevanta aktörer, ta fram ett förslag till stipendieprogram, delfinansierat från näringslivet och riktat till högt kvalificerade utomeuropeiska studenter på områden som teknik, design, naturvetenskap, medicin, innovation och entreprenörsskap.

- Myndigheten ska skapa en alumnplattform för utlandsmyndigheter, universitet och högskolor samt svenska företag. Samråd ska ske med universitet och högskolor och andra relevanta aktörer. 

- för att stärka marknadsföringen av Sverige som studiedestination, i samarbete med universitet, högskolor och forskningsråd, stödja utlandsmyndigheterna för att höja kompetensen inom främjandet av Sverige som kunskapsnation.

För att genomföra uppdraget får Svenska insitutet disponera          10 miljoner kronor enligt regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 2:3 och 2:4. Högst 4 125 000 kronor får användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader, i enlighet med principerna som framgår av redovisningen i myndighetens årsredovisning.

Uppdraget ska redovisas till Utrikesdepartementet (med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 31 maj och 30 november 2016.

Genomförande av den feministiska utrikespolitiken

Svenska institutet ska, med beaktande av regeringens jämställdhetspolitiska mål, redovisa hur myndigheten inom sitt verksamhetsområde bidrar till genomförandet av regeringens feministiska utrikespolitik. I uppdraget ingår även att redovisa hur Svenska institutet, i samarbete med utlandsmyndigheterna, stödjer och bedriver aktiviteter som bidrar till genomförandet av den feministiska utrikespolitiken. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 31 maj 2016.

Politiken för global utveckling

Svenska institutet ska, mot bakgrund av antagandet av en ny global dagordning för hållbar utveckling: Agenda 2030 och dess 17 hållbarhetsmål; Addis Abeba Action Agenda (AAAA) och COP-21 samt nystarten av Sveriges politik för global utveckling (PGU), presentera en plan för hur myndigheten kan bidra till genomförandet av denna dagordning och av PGU.

Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 31 maj 2016.

EU:s Östersjöstrategi

Svenska institutet ska bistå Regeringskansliet och Tillväxtverket i planering och genomförande av forum för EU:s Östersjöstrategi den    8 och 9 november 2016 i Stockholm. Svenska institutet ska, utifrån myndighetens samlade kompetens, delta i planering och genomförande av politiska seminarier och mötesplatser, kommunikationsinstatser samt Networking Village.

 

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:9

Svenska institutet (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet98 066
ap.1Svenska institutet (ram)98 066

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Svenska institutet

Anslagsposten får användas för Svenska institutets förvaltningskostnader.

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet118 515
ap.2Samarbete inom Östersjöregionen (ram)118 515
ap.2.3Samarbete med Ryssland (ram)17 000
ap.2.4Östersjösamarbete (ram)101 515

Villkor för anslag 1:11

ap.2.3 Samarbete med Ryssland

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för Ryssland.

ap.2.4 Östersjösamarbete

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi. I avvaktan på att en sådan beslutas av regeringen gäller den inriktning som anges i regeringsbeslut den 14 juli 2011 (UF2011/42439/EC).

Generella villkor under anslag 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen

Högst 24 500 00 kr får användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader, i enlighet med principerna som framgår av redovisningen i myndighetens årsredovisning.

 

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet226 805
ap.11Utbyte och samarbete med ODA-länder (ram)193 000
ap.11.1Gäststipendier och expertutbyte (ram)15 000
ap.11.3Ledarskapsprogram och utbytesprogram för unga ledare (ram)28 000
ap.11.4Stipendieprogram långsiktiga samarbetsländer (ram)80 000
ap.11.5Stipendieprogram OECD-DAC (ram)70 000
ap.21Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet (ram)33 805

Villkor för anslag 1:1

ap.11.1 Gäststipendier och expertutbyte

Svenska institutet får finansiera expertutbyte som, i samarbete med utlandsmyndigheterna, stärker förändringsaktörer i utvecklingsländer.

Av tilldelade medel får 750 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

ap.11.3 Ledarskapsprogram och utbytesprogram för unga ledare

Svenska institutet får finansiera metodutveckling, utbildningsinsatser, stöd för framtagande av affärsprojekt, rekrytering av deltagare, resultat och erfarenhetsredovisningar, revisioner och liknande inom delposten.

ap.11.4 Stipendieprogram långsiktiga samarbetsländer

Medlen ska användas i enlighet med regeringsbeslut den 11 november 2010(UF2010/65242/UD/UP) med undantag för att nya stipendier endast beviljas för studier på avancerad nivå samt att stipendierna ska riktas till studenter från de fattigaste länderna som Sverige bedriver utvecklingssamarbete med. Dessa länder finns bland de minst utvecklade länderna och övriga låginkomstländer i enlighet med OECD/DAC:s klassificering och är följande: Afghanistan, Bangladesh, Burkina Faso, Kambodja, Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, Kenya, Liberia, Mali, Moçambique, Myanmar(Burma), Rwanda, Somalia, Sudan, Sydsudan, Tanzania, Uganda, Zambia och Zimbabwe. Svenska institutet får göra omprioriteringar för stöd till konflikt- och postkonfliktländer.

Av tilldelade medel får 5 000 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

ap.11.5 Stipendieprogram OECD-DAC

Medlen ska användas i enlighet med regeringsbeslut den 11 november 2010(UF2010/65242/UD/UP) med undantag för geografisk inriktning och att nya stipendier endast beviljas för studier på avancerad nivå.

Av tilldelade medel får 3 900 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

ap.21 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet.

Av tilldelade medel får 1 690 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

Generella villkor under anslag 1:1 Biståndsverksamhet

Medlen får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Högst 29 450 000 kronor får användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader, i enlighet med principerna som framgår av redovisningen i myndighetens årsredovisning.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:9 Svenska institutet
ap.12 9423 %0
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.2.30Inget0
ap.2.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.11.10Inget0
ap.11.30Inget0
ap.11.40Inget0
ap.11.50Inget0
ap.210Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.2.312 0009 8121 78802018
ap.2.436 00027 5372 80002018
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.11.11 0000002018
ap.11.37 0007 000002018
ap.11.439 00024 5005 94302018
ap.11.553 00033 70010 97202018
ap.2120 00014 0004 06002018
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen i kolumnerna infriade åtaganden anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli under respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)10 000
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Svenska institutet har under 2016 inte tillgång till räntekonto med kredit enligt 3 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:2010).

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Kristina Lindberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevision
Utrikesdepartementet, EC, EU, PLAN, RS, USTYR
Finansdepartementet, BA
Utbildningsdepartementet, UH, F
Näringsdepartementet HT, EUI
Kulturdepartementet, KI, KL, MF
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Utrikesutskottet
Ekonomistyrningsverket
Chalmers tekniska högskola
Handelshögskolan i Stockholm
Högskoleverket
Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning
Stiftelsen högskolan i Jönköping
Sveriges lantbruksuniversitet
Universitetskanslerämbetet
Universitets- och högskolerådet
Vetenskapsrådet
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Internationella programkontoret
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Verket för innovationssystem
Riksföreningen Sverigekontakt
V.S. VisitSweden AB