Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2015-12-18
U2014/05414/S
U2014/05950/S
U2015/01100/S m.fl.
Se bilaga 1
Sameskolstyrelsen
Box 155
962 24 Jokkmokk
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Sameskolstyrelsen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Sameskolstyrelsens verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 16, bet. 2015/16:UbU1, rskr. 2015/16:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Sameskolstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Staten är enligt 2 kap. 4 § skollagen (2010:800) genom Sameskolstyrelsen huvudman för sameskolan samt förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med sameskola.

1

Mål och återrapporteringskrav

 

1.1 Samisk förskola

Sameskolstyrelsen får efter avtal med en kommun erbjuda förskola där verksamheten helt eller delvis genomförs på samiska.

Myndigheten ska redovisa

 • antal barn som omfattas av verksamhet med förskola fördelat per skola samt en jämförelse med de två föregående åren,
 • intäkter och kostnader per plats i förskola och en jämförelse med de senaste två åren med analys och kommentar, och
 • andelen behöriga och legitimerade förskollärare.

Myndigheten ska analysera behovet av att utveckla kvaliteten i samisk förskola samt redovisa vilka insatser som genomförts under året.

1.2 Sameskola samt förskoleklass och fritidshem vid sameskola

Sameskolstyrelsen ska ge samers barn en utbildning med samisk inriktning. Myndigheten ska redovisa

 • antalet elever i sameskola fördelat på förskoleklass, grundskola och fritidshem per skola,
 • den totala kostnadsutvecklingen för verksamheten, kostnaden för undervisning per barn och elev och en jämförelse med de senaste två åren,
 • resultaten på de nationella proven i årskurs 3 och årskurs 6, och göra en jämförelse med de senaste två åren samt analysera utvecklingen,
 • andelen elever som inte uppnår betyget E i alla ämnen i årskurs 6,
 • en analys av orsaker samt en bedömning av åtgärder som behövs för att öka andelen elever som uppnår minst betyget E i alla ämnen i årskurs 6,
 • antalet elever i integrerad samisk undervisning fördelat på årskurser, skolenheter och kommuner,
 • andelen elever som inte uppnår betyget E i samiska i årskurs 9,
 • en analys av orsaker och förslag till åtgärder som behövs för att öka andelen elever som uppnår minst betyget E i samiska i årskurs 9, och
 • antalet elever som får resor som krävs för utbildningen och antalet elever som får stöd till boende utanför hemmet samt kostnader för detta per elev.

All individbaserad statistik ska presenteras uppdelad på kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Sameskolstyrelsen ska analysera behovet av utvecklingsinsatser för undervisning i de tre samiska varieteterna. 

Sameskolstyrelsen ska visa hur man arbetar för att säkerställa tillgången till behöriga och legitimerade lärare och förskollärare. Utvecklingen av andelen behöriga och legitimerade lärare i respektive ämne för de kommande tre åren ska uppskattas.

1.3 Läromedel

Myndigheten ska redovisa sina insatser avseende läromedel under året fördelade på de tre språkvarieteterna, nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska. Myndigheten ska redovisa för vilka läromedelsbehovet är störst.

1.4 Utgiftprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoser lämnas senast

den 20 januari,

den 19 februari,

den 3 maj,

den 1 augusti, och

den 26 oktober.

2

Organisationsstyrning

Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas i syfte att förbättra den interna styrningen och kontrollen. Redovisningen ska lämnas senast den 28 februari 2016 och gäller för  budgetåret 2015.

 

3

Uppdrag

Sameskolstyrelsen ska utveckla sin analys och bedömning av verksamheten. Genomförda och planerade utvecklingsinsatser ska redovisas i årsredovisningen.

Sameskolstyrelsen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas i syfte att utöka och utveckla den integrerade samiska undervisningen. Myndigheten ska även redovisa detta arbete i en rapport till Sametinget och Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2 februari 2017.

Sameskolstyrelsen ska redovisa en samlad bedömning av utvecklingen av fjärrundervisning på samiska. Av redovisningen ska framgå vidtagna och planerade åtgärder. Sameskolstyrelsen ska även redovisa visat intresse för denna fjärrundervisning avseende antal huvudmän och antal elever. Vidare ska Sameskolstyrelsen redovisa en beräkning av kostnader för såväl den pågående som den planerade fjärrundervisningen vid myndighetens skolor.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:4

Sameskolstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Sameskolstyrelsen36 038
ap.1Sameskolstyrelsen (ram)36 038

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Sameskolstyrelsen

Av dessa medel ska 100 000 kronor användas för att främja skolors arbete med läxhjälp.

Föreskrifterna i 4 och 7 §§ förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd ska tillämpas på Sameskolstyrelsen, kategori E ska gälla.

Minst 1,5 miljoner kronor ska användas för utveckling och utökning av samiska lärverktyg och läromedel för 2016. Sameskolstyrelsen ska i årsredovisningen redovisa hur medlen använts.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:4 Sameskolstyrelsen
ap.11 8023 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sameskolstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-253 003
2016-02-253 003
2016-03-253 003
2016-04-253 003
2016-05-253 003
2016-06-253 003
2016-07-253 003
2016-08-253 003
2016-09-253 003
2016-10-253 003
2016-11-253 003
2016-12-253 005
Summa36 038
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sameskolstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Sameskolstyrelsen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Avgiftsbelagd verksamhet
Samisk förskola, fritidshem och skolverksamhet0035 17469 992-34 818-34 818
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för Sameskolstyrelsens verksamhet är att avgiftsintäkterna från barnens hemkommuner för förskola samt ersättningen för fritidshem, förskoleklass och sameskola delvis ska täcka kostnaderna för verksamheten. Kostnader som inte finansieras med avgiftsinkomster och ersättning ska finansieras från anslaget 1:4 Sameskolstyrelsen ap. 1.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Sameskolstyrelsen får enligt 3 § förordningen (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen efter avtal med en kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskola för samiska barn. Sameskolstyrelsen ska ta ut en avgift från kommunen för denna verksamhet. Inkomsten disponeras av Sameskolstyrelsen.

Ersättning från elevens hemkommun för förskoleklass, fritidshem och en elevs undervisning i sameskolan lämnas enligt förordningen (SKOLFS 2011:62) om ersättning för elever i sameskolan eller i förskoleklass eller fritidshem vid en skolenhet inom sameskolan. Intäkterna disponeras av myndigheten och ska särredovisas i årsredovisningen. Antalet elever och ersättningens storlek från respektive kommun ska framgå.

På regeringens vägnar
Gustav Fridolin
Tommy Bucht
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Kulturdepartementet, enheten för diskrimineringsfrågor
Näringsdepartementet, enheten för fiske, jakt och rennäring
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Sametinget
Skolforskningsinstitutet

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:4, 2015-12-18

Diarienummerförteckning

U2014/05414/S
U2014/05950/S
U2015/01100/S
U2015/01832/S
U2015/05249/S
U2015/05895/SAM (delvis)
U2015/05930/S