Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
3

2015-12-18
Fö2015/00120/ESL (delvis)
Fö2015/00212/SUND
Fö2015/00283/SUND (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Försvarets radioanstalt
Box 301
161 26 Bromma
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarets radioanstalt
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Försvarets radioanstalts verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16 utg.omr. 6, bet. 2015/16:FöU1, rskr. 2015/16:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Försvarets radioanstalt och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Riksdagen har fattat beslut om en inriktning för Sveriges försvar 2016-2020 (prop. 2014/15:109 bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251). I propositionen aviserar regeringen att det enskilt viktigaste under perioden är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. Sveriges bi- och multilaterala försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten ska fördjupas som ett led i detta. Samtliga försvarsmyndigheter ska i all verksamhet prioritera genomförandet av den försvarspolitiska inriktningen i enlighet med propositionen. Vad som däri sägs rörande försvarsunderrättelseförmågan bör ligga till grund för verksamhetens genomförande under 2016-2020.

1

Mål och återrapporteringskrav

Förstärkt försvarsunderrättelseförmåga

Försvarets radioanstalt ska utveckla sin del av försvarsunderrättelseförmågan.

Försvarets radioanstalt ska inom ramen för tillgängliga medel ha tillräckligt hög beredskap för att kunna ge nödvändig förvarning och ha sådan uthållighet att myndigheten över betydande tid förmår följa ett krisförlopp.

Återrapportering

Försvarets radioanstalt ska redovisa vilka effekter förstärkningen har gett. 

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

20 januari,

19 februari,

3 maj,

1 augusti samt

26 oktober

2

Organisationsstyrning

Redovisning i personalkategorier

Försvarets radioanstalt ska i årsredovisningen i tabellform redovisa hur personalen vid myndigheten är fördelad. Tabellen ska visa hur personalen är fördelad i antal och procentuell andel på kategorierna lednings-, kärn- och stödverksamhet enligt den definition som framgår av AgVFS 2003:7 A2. Av tabellen ska framgå könsfördelningen fördelad på samma kategorier. Tabellen ska analyseras och kommenteras. En jämförelse med de tre föregående åren ska göras.

3

Uppdrag

Uppföljning av den försvarspolitiska inriktningen perioden 2016-2020

Försvarets radioanstalt ska redovisa hur förstärkningen som har aviserats i budgetpropositionen för 2016 har fördelats på myndighetens olika verksamheter enligt det kompletterande budgetunderlaget 2016-2018 avsnitt 3-5. Avsnitt 6 är oförändrat. Myndigheten ska lämna en redovisning till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) vid följande tidpunkter: 1 september 2016, 1 juni och 15 december för respektive år 2017-2020.

Försvarets radioanstalt ska i budgetunderlagen för 2017-2019, 2018-2020, 2019-2021 och 2020-2022 redovisa hur myndigheten planerar att använda förstärkningen.

Utveckling och förstärkning av ett cyberförsvar med aktiva förmågor

Försvarets radioanstalt ska stödja Försvarsmakten i dess uppdrag att analysera och redovisa hur Sveriges cyberförsvar, inklusive en förmåga att genomföra aktiva operationer i cybermiljön, kan utvecklas och förstärkas.

Tekniskt detekterings- och varningssystem (TDV)

Försvarets radioanstalt ska fortsätta utvecklingen av tekniskt detekterings- och varningssystem (TDV) som ska kunna erbjudas till de mest skyddsvärda verksamheterna bland statliga myndigheter och statligt ägda bolag, som hanterar information som bedöms vara känslig från sårbarhetssynpunkt eller i ett säkerhets- eller försvarspolitiskt avseende. Genomförandet ska ske gradvis i den takt som Försvarets radioanstalts verksamhet medger. Utplaceringen av TDV ska ske i samverkan med Säkerhetspolisen. Försvarets radioanstalt bör hålla Myndigheten för samhällsskydd och beredskap informerad om det fortsatta arbetet. Försvarets radioanstalt ska senast den 30 september 2016 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa hur verksamheten fortskrider.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:8

Försvarets radioanstalt (Ramanslag)

Disponeras av Försvarets radioanstalt924 926
ap.1Försvarets radioanstalt (ram)924 926

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:8 Försvarets radioanstalt
ap.127 7483 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)590 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)80 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarets radioanstalts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2577 077
2016-02-2577 077
2016-03-2577 077
2016-04-2577 077
2016-05-2577 077
2016-06-2577 077
2016-07-2577 077
2016-08-2577 077
2016-09-2577 077
2016-10-2577 077
2016-11-2577 077
2016-12-2577 079
Summa924 926
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarets radioanstalts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Försvarets radioanstalt

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Uppdragverksamhet
Stöd till myndigheter m.m.-1204 0004 0000-12
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

Försvarets radioanstalt får ta ut avgifter för drift av personalmatsal på Lovön. Avgifternas storlek för drift av personalmatsalen bestäms av Försvarets radioanstalt och avgiftsinkomsterna får disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Sekretessbelagda uppgifter

Försvarets radioanstalt får i myndighetens årsredovisning och i inrapporteringen i statsredovisningssystemet frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt de med stöd av förordningarna meddelade föreskrifterna som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporterna.

Den information som bedöms omfattas av sekretess ska redovisas i särskild ordning.

2. Elektronisk behandling av fakturor

Försvarets radioanstalt undantas från kravet på att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt jämlikt 21 f § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Eva Larsson Behrmann
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet, ESL, MFI, RS
Justitiedepartementet, PO, SSK
Finansdepartementet, BA, ESA, SFÖ
Förvaltningsavdelningen, RK EK
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Försvarsunderrättelsedomstolen
Säkerhetspolisen
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO - Sveriges akademikers centralorganisation
SEKO - Facket för service och kommunikation
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Reservofficersförbund

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 3, 2015-12-18

Diarienummerförteckning

Fö2015/00120/ESL (delvis)
Fö2015/00212/SUND
Fö2015/00283/SUND (delvis)
Fö2015/00287/SUND
Fö2015/01649/ESL(delvis)