Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2015-10-08
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
79184 Falun
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Länsstyrelsen i Dalarnas län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Dalarnas läns verksamhet för budgetåret 2015.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Länsstyrelsen i Dalarnas län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)6 800
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)7 500
Belopp angivna i tkr