Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 3

2015-12-17
Fi2015/02609/KO
Fi2015/05549/KO (delvis)
Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Konsumentverket
Riksdagen har beslutat om Konsumentverkets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 18, bet. 2015/16:CU1, rskr. 2015/16:76).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Konsumentverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2016–2020. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle, tillgängliga och beräknade medel samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser bör myndigheten även ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas. Prognoserna ska lämnas senast den 20 januari, 19 februari, 3 maj, 1 augusti och 26 oktober 2016.

Ökat konsumetskydd på finansmarkanden

Myndigheten ska redovisa hur den har samverkat med Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten för att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden.

3

Uppdrag

Utvärdering av Hallå konsument

Upplysningstjänsten Hallå konsument, som lanserades den 31 mars 2015, ska vara tillgänglig via telefon, e-post och internet. Tjänsten syftar till att göra konsumentstödet mer känt och lättillgängligt och till att ge konsumenterna tillgång till stöd på ett mera samordnat och effektivt sätt. Myndigheten ska löpande utvärdera resultaten och effekterna av tjänsten. Även tjänstens effekter för kommunerna och konsumentbyråerna för bank- och finans-, försäkrings-, energi- och telekommarknaderna liksom för de informationsansvariga myndigheterna (se förordningen [2014:110] om en upplysningstjänst för konsumenter) ska följas upp. Uppdraget ska redovisas i en delrapport senast den 30 april 2016 och i en slutrapport senast den 30 juni 2017 till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Plan för arbetet med jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska redovisa en plan för hur myndigheten avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115). Planen ska beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras i myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Den ska innehålla identifierade utvecklingsbehov och mål samt aktiviteter som myndigheten avser att vidta och genomföra under 2017 och 2018. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2016. Redovisning av aktiviteter och resultat ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2:2

Konsumentverket (Ramanslag)

Disponeras av Konsumentverket141 749
ap.1Konsumentverket (ram)137 749
ap.2Deltagande i standardiseringsarbete (ram)1 500
ap.3Webbaserad informationstjänst för remitteringar (ram)1 000
ap.4Drift av skaderegistreringssystemet IDB (ram)1 500

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Konsumentverket

Minst 1 000 000 kronor ska användas för konsumentinformation om en giftfri vardag inom ramen för upplysningstjänsten Hallå konsument.

Minst 3 000 000 kronor ska användas för att stärka arbetet med upplysningstjänsten Hallå konsument.

Minst 3 000 000 kronor ska användas för att möjliggöra ytterligare insatser när det gäller hållbar konsumtion.

ap.2 Deltagande i standardiseringsarbete

Medlen ska användas för kostnader i samband med deltagande i standardiseringsarbete såsom projektavgifter till standardiseringsorgan.

ap.3 Webbaserad informationstjänst för remitteringar

Medlen ska användas för arbetet med att tillhandahålla en webbaserad tjänst med information om kostnader för remitteringar enligt regeringsbeslut den 19 december 2013 med uppdrag till Konsumentverket att inrätta och tillhandahålla en webbaserad informationstjänst för remitteringar (Ju2013/08747/KO).

Medlen ska användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Myndigheten ska sammanställa samt rapportera statistik till Sida i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida ska meddela tidpunkter för rapportering.

ap.4 Drift av skaderegistreringssystemet IDB

Medlen ska användas för Socialstyrelsens drift och utveckling av skaderegistreringssystemet IDB. Medlen utbetalas utan särskild rekvisition till Socialstyrelsen.

2:5

Åtgärder på konsumentområdet (Ramanslag)

Disponeras av Konsumentverket18 459
ap.3Stöd till kunskapsbyggande på konsumentområdet (ram)1 400
ap.6Stöd till kommuners konsumentverksamhet (ram)4 000
ap.9Stöd till organisationer på konsumentområdet (ram)13 059

Villkor för anslag 2:5

ap.6 Stöd till kommuners konsumentverksamhet

Medlen ska användas till att stödja kommuners konsumentverksamhet med utbildning och information.

ap.9 Stöd till organisationer på konsumentområdet

Medlen ska användas till bidrag enligt förordningen (2007:954) om statligt stöd till organisationer på konsumentområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
2:2 Konsumentverket
ap.17 0873 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
ap.403 %0
2:5 Åtgärder på konsumentområdet
ap.342Inget0
ap.6120Inget0
ap.9392Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)14 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konsumentverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2515 479
2016-02-2511 479
2016-03-2511 479
2016-04-2511 479
2016-05-2511 479
2016-06-2511 479
2016-07-2511 479
2016-08-2511 479
2016-09-2511 479
2016-10-2511 479
2016-11-2511 479
2016-12-2511 480
Summa141 749
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konsumentverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Konsumentverket
2:2 ap.2Deltagande i standardiseringsarbete
2:2 ap.3Webbaserad informationstjänst för remitteringar
2:2 ap.4Drift av skaderegistreringssystemet IDB

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Konsumentverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) om att en myndighets investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret ska inte tillämpas på Konsumentverket för myndighetens webbaserade informationstjänst för remitteringar. Den investeringen ska i stället finansieras från anslag 2:2 Konsumentverket (Ramanslag) ap. 3 Webbaserad informationstjänst för remitteringar (ram).

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Konsumentverket får rekvirera ersättningar, medel för rättegångskostnader m.m. från Kammarkollegiet, anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur, anslagspost 1 Kammarkollegiet under utgiftsområde 22 Kommunikationer.

På regeringens vägnar
Per Bolund
Hariette Bengtzing
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV och FCK
Utrikesdepartementet/FIM och USTYR
Socialdepartementet/IFO, BFG, SF, ÄGF och JÄM
Finansdepartementet/BA, FPM, V, K, SFÖ och S3
Miljö- och energidepartementet/MOI, KE, MM och S
Näringsdepartementet/PUB, SUBT, HL, ITP, DL och KRS
Kulturdepartementet/D
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Civilutskottet
Riksrevisionen
Allmänna reklamationsnämnden
Boverket
Ekonomistyrningsverket
Energimarknadsinspektionen
Fastighetsmäklarinspektionen
Finansinspektionen
Kammarkollegiet
Kemikalieinspektionen
Konkurrensverket
Kronofogdemyndigheten
Livsmedelsverket
Naturvårdsverket
Pensionsmyndigheten
Post- och telestyrelsen
Riksgäldskontoret
Sida
Socialstyrelsen
Statens energimyndighet
Trafikverket
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Konsumenternas energimarknadsbyrå
Konsumenternas försäkringsbyrå
Telekområdgivarna