Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 4

2015-12-17
Fi2015/05549/KO (delvis)
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Allmänna reklamationsnämnden
Riksdagen har beslutat om Allmänna reklamationsnämndens verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 18, bet. 2015/16:CU1, rskr. 2015/16:76).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Allmänna reklamationsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2016–2020. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid väsentliga prognosavvikelser ska myndigheten även ange orsakerna till dessa, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska bedrivas enligt plan inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna ska lämnas senast den 20 januari, 19 februari, 3 maj, 1 augusti och 26 oktober 2016.

3

Uppdrag

Effektivitet och kvalitet

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar med kvalitetshöjande insatser och med att effektivisera verksamheten bl.a. när det gäller handläggningsrutiner som ska säkerställa att kraven i nämndens instruktion och i lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden uppfylls. Av redovisningen ska det framgå vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas. Faktiskt och förväntat resultat ska också redovisas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 30 november 2016.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2:3

Allmänna reklamationsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Allmänna reklamationsnämnden42 178
ap.1Allmänna reklamationsnämnden (ram)42 178

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
2:3 Allmänna reklamationsnämnden
ap.11 2653 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 155
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Allmänna reklamationsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-253 515
2016-02-253 515
2016-03-253 515
2016-04-253 515
2016-05-253 515
2016-06-253 515
2016-07-253 515
2016-08-253 515
2016-09-253 515
2016-10-253 515
2016-11-253 515
2016-12-253 513
Summa42 178
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Allmänna reklamationsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:3 ap.1Allmänna reklamationsnämnden
På regeringens vägnar
Per Bolund
Hariette Bengtzing
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV och FCK
Justitiedepartementet/DOM och L2
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Civilutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret