Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:9

2015-12-17
S2015/08135/RS (delvis)
Socialstyrelsen
10630 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 4:7
Riksdagen har beslutat om anslaget 4:7 för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:7

Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen499 110
ap.1Stöd och kvalitet i familjehemsvården (ram)4 000
ap.3Bidrag till org. på det sociala området (ram)66 626
ap.4Utvecklingsmedel (ram)69 484
ap.8Motverka våld mot kvinnor och barn (ram)109 000
ap.13Särskild satsning i den sociala barn- och ungdomsvården (ram)250 000
Disponeras av Statistiska centralbyrån4 575
ap.9Statistiska undersökningar (ram)4 575
Disponeras av Kammarkollegiet66 150
ap.5Övriga utvecklingsmedel (ram)31 150
ap.12Stöd och behandling vid omhändertagande av berusade personer (ram)35 000
Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige12 300
ap.2Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) 2014-2020 (ram)10 455
ap.6Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) 2014-2020 - nationell medfinansiering (ram)1 845
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor200 000
ap.14del till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (ram)200 000
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet6 980
ap.7Utv sociala välfärdsstatistiken - RKs disposition (ram)1 980
ap.10Till Regeringskansliets disposition (ram)5 000

Villkor för anslag 4:7

ap.1 Stöd och kvalitet i familjehemsvården

Medlen får användas av Socialstyrelsen för dess arbete med att stödja och kvalitetsutveckla familjehemsvården.

ap.2 Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) 2014-2020

Medlen får användas av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. Inbetalade medel från Europeiska kommissionen redovisas mot inkomsttitel 6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020, undertitel 004 Bidrag från fonden för dem som har det sämst ställt 2014–2020.

ap.3 Bidrag till org. på det sociala området

Medlen ska fördelas av Socialstyrelsen enligt bestämmelserna i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området.

ap.4 Utvecklingsmedel

1. 5 000 000 kronor får användas av Linköpings universitet i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 17 juni 2015 (dnr S2012/275/FST) i ett uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och övergrepp mot barn. Kostnaderna ska belasta denna anslagspost. Medlen utbetalas engångsvis efter en rekvisition ställd till Socialstyrelsen. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2016. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Socialstyrelsen med kopia till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till detta regleringsbrev.  Linköpings universitet ska lämna en särskild redovisning årligen över verksamheten senast den 1 mars till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

2. 3 600 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2016 i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 4 september 2014 (Ju 2014/5328/PO och Ju 2013/7422/PO) i ett uppdrag om utvärdering av arbetet med sociala insatsgrupper.

3. 425 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2016 i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 21 augusti 2014 i ett uppdrag att utveckla en modell för systematisk uppföljning av socialtjänstens arbete med mottagare av ekonomiskt bistånd.

4. 3 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2016 i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 29 oktober 2015 i ett uppdrag om nationellt samordnade informationsinsatser om familjehem m.m. för barn och unga.

5. 1 150 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag om Placeringsformen stödboende under Socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2016.

6. 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag om en nationell kartläggning av Hemlöshetens omfattning och karaktär under Socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2016.

7. 18 500 000 får användas av Socialstyrelsen under 2016 i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 30 april 2015 (dnr S2015/06908/FST) för genomförande av uppdrag att ta fram ett stöd till yrkesintroduktion och anskaffa uppdragsutbildningar. Av medlen får Socialstyrelsen använda 500 000 kronor för administration.

8. 800 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag om Våld i nära relationer under Socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2016.

 Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.5 Övriga utvecklingsmedel

1. 650 000 kronor får användas under 2016 av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för genomförande av uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2016. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisning göras till detta regleringsbrev.

2. 1 300 000 kronor har tilldelats Barnombudsmannen för lansering och lokal spridning av webbplatsen om information riktad till barn och unga om socialtjänsten i enlighet med uppdrag i Barnombudsmannens regleringsbrev för 2016.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.6 Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) 2014-2020 - nationell medfinansiering

Medlen får användas av Svenska ESF-rådet i enlighet med förordning (2014:1374) om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. 

ap.7 Utv sociala välfärdsstatistiken - RKs disposition

Medlen disponeras av Regeringskansliet (Socialdepartementet) för utveckling av den sociala välfärdsstatistiken.

ap.8 Motverka våld mot kvinnor och barn

Medlen får användas efter beslut av regeringen.

ap.9 Statistiska undersökningar

Medlen disponeras av Statistiska centralbyrån för statistiska undersökningar av levnadsförhållanden (ULF och Barn-ULF).

ap.10 Till Regeringskansliets disposition

Medlen disponeras av Regeringskansliet (Socialdepartementet) för arbetet som genomförs av regeringens samordnare av den sociala barn- och ungdomsvården samt för övriga kostnader kopplade till detta och ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 28 augusti 2014 (S2014/6314/FST).

ap.12 Stöd och behandling vid omhändertagande av berusade personer

Medlen får användas efter beslut av regeringen.

ap.13 Särskild satsning i den sociala barn- och ungdomsvården

Medlen får användas efter beslut av regeringen.

ap.14 del till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor

Medlen får användas efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Åsa Regnér
Michael Blom
Likalydande till

Kammarkollegiet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Statistiska centralbyrån
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK/ECOL
Socialutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Linköpings universitet