Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:12

2015-12-17
S2015/08135/RS (delvis)
Barnombudsmannen
Box 22106
104 22 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Barnombudsmannen
Riksdagen har beslutat om Barnombudsmannens verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Barnombudsmannen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Barnombudsmannen ska återrapportera de viktigaste prioriteringarna och insatserna under året i förhållande till sitt uppdrag enligt lag och instruktion.

 

Prognoser

Barnombudsmannen ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoser lämnas senast:

19 februari

3 maj

1 augusti

26 oktober 

3

Uppdrag

Uppdrag

1. Barnombudsmannen ska redovisa en plan för hur myndigheten avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115). Planen ska beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras i myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Den ska innehålla identifierade utvecklingsbehov och mål samt aktiviteter som myndigheten avser att vidta och genomföra under 2017–2018. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2016. Redovisning av aktiviteter och resultat ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.

2. Socialstyrelsen fick i samverkan med Barnombudsmannen den 11 juli 2013 i uppdrag att utforma och sprida information anpassad till barn och unga om socialtjänsten och dess verksamhet. Informationen skulle bl.a. tillgängliggöras på en nationell webbplats. Myndigheterna redovisade uppdraget den 1 december 2015. Barnombudsmannen får använda      1 300 000 kronor för lansering och lokal spridning av tjänsten under 2016. Samråd ska ske med Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ansvarar för att kvalitetssäkra informationen om socialtjänsten, socialtjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2016. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisning göras till regleringsbrev.

Pågående uppdrag givna i särskild ordning

1. Uppdrag om barnrätts- och ungdomsperspektiv (U2014/3843/UC). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2017.

2. Uppdrag att under 2015-2018 vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och vad de innebär i praktiken både inom skolan och andra områden (S2015/06288/FST). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 december 2018.

3. Uppdrag att inhämta barn och ungas egna erfarenheter av hur normer och värderingar om kön och könstillhörighet skapar och vidmakthåller hämmande könsroller och strukturer (S2015/06287/FST). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 3 oktober 2016.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

5:1

Barnombudsmannen (Ramanslag)

Disponeras av Barnombudsmannen24 289
ap.1Barnombudsmannen (ram)24 289

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
5:1 Barnombudsmannen
ap.17293 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 400
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Barnombudsmannens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-252 024
2016-02-252 024
2016-03-252 024
2016-04-252 024
2016-05-252 024
2016-06-252 024
2016-07-252 024
2016-08-252 024
2016-09-252 024
2016-10-252 024
2016-11-252 024
2016-12-252 025
Summa24 289
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Barnombudsmannens disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.1Barnombudsmannen
På regeringens vägnar
Åsa Regnér
Jessica Gozzi
Kopia till

Socialutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK/EKOL
Justitiedepartementets polisenhet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Socialstyrelsen