Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:6

2015-10-15
U2015/04933/F
Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Vetenskapsrådet
Riksdagen har beslutat om Vetenskapsrådets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 16, bet. 2014/15:UbU1, rskr. 2014/15:90, prop. 2014/15:99 utg.omr. 16, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Vetenskapsrådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskningsstöd

Vetenskapsrådet ska redovisa

– hur rådet har säkerställt att den forskning som rådet stödjer bedöms i ett internationellt perspektiv, 

– hur rådet har arbetat med stöd till starka forskningsmiljöer och forskarskolor,

– hur forskningsstödet har fördelats mellan olika lärosäten samt mellan projektmedel och andra stödformer,

– antalet beviljade ansökningar i förhållande till totala antalet ansökningar,

– storleken på beviljade bidrag i förhållande till storleken på sökta bidrag, och

– genomsnittlig bidragsstorlek för projektbidrag.

Vidare ska Vetenskapsrådet redovisa att myndigheten upprätthåller forskningsfinansieringens långsiktighet avseende den genomsnittliga stödperiodens längd och det genomsnittliga bidragsbeloppets storlek. Rådet ska säkerställa att detta inte resulterar i att förutsättningarna för unga forskare att få stöd försämras och att jämställdhet mellan kvinnor och män beaktas.

Ovanstående uppgifter ska redovisas totalt för Vetenskapsrådet och fördelat per ämnesområden. Statistiken ska vara könsuppdelad och åldersfördelad. Återrapporteringen ska där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de fem senaste budgetåren. 

Jämställdhet

Vetenskapsrådet ska redovisa vilka insatser rådet planerar utifrån en analys av hinder och möjligheter för jämställdhet samt kommentera vilka effekter genomförda insatser för ökad jämställdhet har haft. Rådet ska särskilt kommentera ämnesområden där beviljandegraden för bidragsansökningar skiljer sig mellan könen.

EU och internationellt forskningssamarbete

Vetenskapsrådet ska redovisa och kommentera

– hur rådet har bistått Regeringskansliet vid Sveriges deltagande i EU-samarbeten, bl.a. genom deltagande i EU:s kommittéarbete,

– hur rådet har arbetat som nationell kontaktpunkt i EU:s ramprogram,

– hur rådet har arbetat för att förstärka den nationella forskningen med europeiska och internationella forskningsmedel och storleken på dessa stöd,

– hur rådet har arbetat med frågor som gäller förverkligandet av Europeiska forskningsområdet,

– hur rådet har arbetat med att öka forskares internationella rörlighet,

– kostnaderna för Sveriges medlemskap i europeiska och internationella forskningsorganisationer i förhållande till de totala kostnaderna för dessa organisationer och i förhållandet mellan svenska forskares andel i verksamheten och Sveriges andel av kostnaderna, och

– de internationella aktiviteter och samarbeten som har initierats och bedrivits.

Analys och utvärderingar

Vetenskapsrådet ska redovisa de analyser och utvärderingar som har initierats eller genomförts av rådet samt de viktigaste slutsatserna av dessa.

Vetenskapsrådet ska vidare lämna en kortfattad redovisning och analys av det svenska forskningsläget i ett internationellt perspektiv och internationella trender inom olika ämnesområden samt i samband med detta belysa aktuella forskningspolitiska frågor.

Kommunikation

Vetenskapsrådet ska redovisa en analys av vilka målgrupper som har nåtts av respektive kommunikationskanal och en bedömning av insatsernas resultat.

Sunet

Vetenskapsrådet ska redovisa hur Sunet utvecklas med avseende på kapacitet, kostnader och driftsäkerhet samt samverkan med andra nationella datanät och med universitetens och högskolornas interna datanät. Redovisningen ska relatera Sunet till den internationella utvecklingen inom området.

Forskningsinfrastruktur

Vetenskapsrådet ska redovisa

– hur stödet till forskningsinfrastruktur har fördelat sig mellan olika lärosäten och mellan ämnesområden,

– kostnaderna för Sveriges medlemskap i svenska, europeiska och internationella infrastrukturer i förhållande till de totala kostnaderna för dessa anläggningar samt svensk användning i relation till anläggningens totala användning,

– sina insatser när det gäller uppdraget inom området öppen tillgång till vetenskaplig information,

– hur rådets verksamhet och samarbete mellan forskningsfinansiärer och forskningsutförande institutioner har vidareutvecklats för att uppnå en optimal anskaffning och användning av forskningsinfrastruktur, och

– myndighetens finansiering för driften vid den nationella forskningsanläggningen MAX IV-laboratoriet vid Lunds universitet. Kostnader för lokaler, el, värme och vatten ska särskilt redovisas.

Infrastruktur för registerbaserad forskning

– Vetenskapsrådet ska redovisa hur verksamhet rörande infrastruktur för registerbaserad forskning förbättrar tillgängligheten till och underlättar användningen av registeruppgifter för forskningsändamål samt hur man har bistått forskare med information om register och relevant lagstiftning.

Utvecklingsforskning

Utvecklingsforskning som finansieras från utgiftsområde 7 Internationellt bistånd omfattar svensk forskning av relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer (U-forsk) och stöd för samarbete mellan forskare i Sverige och forskare i låg- och lägre medelinkomstländer (Swedish Research Links). Kommittén för utvecklingsforskning ska ha en bred representation när det gäller forskningsområden av relevans för låg- och lägre medelinkomstländer. Denna ska inkludera representation från Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och från andra forskningsfinansiärer. Verksamheten ska genomföras i enlighet med regeringens strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbete 2015–2021 avseende Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet ska redovisa U-forsk och Swedish Research Links var för sig och redogöra för 

– hur vetenskaplig kvalitet och relevans har säkerställts i bedömning och uppföljning av forskningsfinansiering,

– hur bidragen har fördelats mellan olika ämnesområden och specifika forskningsområden,

– vilka länder och regioner enligt OECD/DAC:s definition av låg- och lägre medelinkomstländer som deltar i forskningssamarbetena och som har finansierats genom Swedish Research Links,

– vilka länder och regioner enligt OECD/DAC:s definition av låginkomstländer som U-forsk finansierade projekt inriktas mot, och

– erfarenheter och resultat av verksamheten samt en bedömning av hur verksamheten har bidragit till målet för Sveriges internationella bistånd.

Klinisk behandlingsforskning

Vetenskapsrådet ska redogöra för arbetet inom kommittén för klinisk behandlingsforskning. Redogörelsen ska innefatta en beskrivning av hur myndigheten verkar för att storleken på de beviljade projektstöden ska vara ändamålsenliga och hur stöden fördelas inom olika områden samt för hur myndigheten förbereder för att i framtiden kunna redogöra för forskningsresultatens genomslag.

Övrigt

Vetenskapsrådet ska redovisa

– sina insatser när det gäller forskning inom kultur- och kulturarvsområdet,

– de projekt för forskning inom polarområdena som har finansierats under året och hur samverkan med Polarforskningssekretariatet fortlöper, och

– hur rådet har arbetat med bevakning av försöksdjursvetenskap och utveckling av området.

Prognoser

Vetenskapsrådet ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna ska lämnas senast:

– den 20 januari,

– den 20 februari,

– den 5 maj,

– den 27 juli, och

– den 26 oktober.

3

Uppdrag

Samverkan inom hälsa, vård och omsorg

Vetenskapsrådet ska samverka med Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd och Verket för innovationssystem inom området hälsa, vård och omsorg.

Plan för jämställdhetsintegrering

Med utgångspunkt från tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering (dnr U2013/7800/F) ska Vetenskapsrådet redovisa en plan för hur myndigheten avser att fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop. 2012/13:1 utg.omr. 13, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:123). Av planen ska framgå vilka åtgärder som myndigheten avser att vidta med anledning av de utvecklingsbehov som identiferats i myndighetens tidigare arbete med jämställdhets- integrering samt väntade resultat. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhetsintegrering är en integrerad del i myndighetens styrprocesser. Planen ska redovisas senast den 1 oktober 2015 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet). Myndigheten ska lämna en delredovisning i särskild ordning senast den 22 februari 2018 och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017. Redovisning av åtgärder och resultat ska ske årligen i myndighetens årsredovisning.

Unesco

Vetenskapsrådet ska vara rådgivande till Svenska Unescorådet inom ramen för Unescos vetenskapliga område och samordna de nationella programkommittéerna inom Unescos vetenskapliga program.

Forskningsprogram om det civila samhället  

Vetenskapsrådet ska fortsätta genomförandet av ett flervetenskapligt grundforskningsprogram om det civila samhället i enlighet med vad som anges i propositionen En politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55, bet. 2009/10:KrU7, rskr. 2009/10:195). Forsknings- programmet ska främst omfatta stöd till forskningsmiljöer, projektbidrag och bidrag för anställning som postdok. Under 2015 disponerar Vetenskapsrådet 15 000 000 kronor för grundforskningsprogrammet från det på statsbudgeten under utgiftsområde 17 för budgetåret 2015 uppförda anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn, anslagspost 1 Forskningsprogram om det civila samhället. Vetenskapsrådet ska till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet) senast den 30 mars 2016 redovisa vilka bidrag som under 2015 beviljats för forskningsprojekt, forskningsmiljöer och anställningar som postdok, inklusive uppgift om forskningens inriktning. 

Infrastruktur för forskning  

Vetenskapsrådet ska ansvara för planering, genomförande och finansiering av forskningssamarbeten med Frankrike, Italien, Schweiz och Tyskland.

Bättre tillgång till forskningsresultat och forskningsdata

Vetenskapsrådet ska utforma nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information (Open Access). Vetenskapsrådet ska samråda och samarbeta med Kungl. biblioteket samt med andra relevanta aktörer. Vetenskapsrådet ska i samband med årsredovisningen redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) hur uppdraget fortskrider. 

Den svenska databasen SwePub

Vetenskapsrådet ska samverka med Kungl. biblioteket i sitt uppdrag att vidareutveckla databasen SwePub. Vetenskapsrådet ska i samband med årsredovisningen redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) hur uppdraget fortskrider.

Internationella samarbeten

Vetenskapsrådet ska initiera, utveckla och finansiera forskning med de länder som Sverige har ingått bilaterala forskningsavtal med. Vetenskapsrådet ska i samband med årsredovisningen redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) hur uppdraget fortskrider. 

Nätverk för forskande myndigheter

Vetenskapsrådet ska ansvara för ett nätverk för statliga myndigheter som bedriver eller finansierar forsknings- och utvecklingsprojekt. Nätverket syftar framför allt till att vara ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbytet när det gäller kvalitetssäkringsmetoder. Vidare kan genom ett sådant forum eventuellt överlapp mellan olika myndigheters utförda och finansierande forsknings- och utvecklingsverksamheter identifieras på ett bättre sätt än i dag. Nätverket bör inte inkludera de myndigheter som har som huvuduppgift att finansiera forskning och utveckling eller universitet och högskolor.

Yngre forskares mobilitet

Vetenskapsrådet ska i samband med årsredovisningen till Regerings- kansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa mobilitet bland de yngre forskare som karriärmässigt ligger efter postdoktoral nivå, men innan de har fått tillsvidareanställning vid ett lärosäte. Redovisningen ska innehålla uppgifter om hur många av de yngre forskare som har sökt respektive beviljats medel som har bedrivit forskning vid annat lärosäte än där de disputerade. Uppgifterna ska vara uppdelade på ämnesområden och kön. Vetenskapsrådet ska fr.o.m. årsredovisningen för 2015 redovisa uppgifter inom alla utlysningarna inom samtliga ämnesområden.

Företräda Sverige

Vetenskapsrådet ska företräda Sverige i de internationella organisationer och EU-organisationer som Regeringskansliet (Utbildnings- departementet) informerar rådet om.

Statistiska underlag 1

Vetenskapsrådet ska leverera statistiska underlag om forskning och vetenskap som Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) har behov av.

Vetenskapsrådet ska senast den 8 maj 2015 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa statistisk data för perioden 1999–2014 när det gäller följande indikatorer.

 • Antal vetenskapliga artiklar i Sverige och vissa mindre och medelstora europeiska länder,
 • antal vetenskapliga artiklar i USA, Kina, Japan, Sydkorea och vissa större europeiska länder,
 • genomsnittligt antal fältnormerade citeringar per artikel för de högst citerade länderna inkl. Sverige, och
 • genomsnittligt antal citeringar för olika vetenskapsområden i Sverige.

Statistiska underlag 2

Vetenskapsrådet ska ta fram underlag för beräkning av indikatorerna vetenskaplig produktion och citeringar inför budgetåret 2016. Uppdraget avser resursfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå till statliga universitet och högskolor, förutom de konstnärliga högskolorna och Försvarshögskolan. Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping ska också ingå i underlaget. Vetenskapsrådet ska redovisa dataunderlaget till Regeringskansliet (Utbildnings- departementet) senast den 8 maj 2015.

Nationell samordning av kliniska studier

Vetenskapsrådet ska fortsätta arbetet med att bygga upp verksamheten för en nationell samordning av kliniska studier vid myndigheten. För detta ändamål får Vetenskapsrådet under 2015 använda 40 miljoner kronor. De administrativa kostnaderna bör inte överstiga 10 miljoner kronor. Resterande medel ska användas bl.a. till särskilda nationella utvecklingssatsningar samt fördelas till hälso- och sjukvårdsregionerna för deras arbete med stöd för kliniska studier. Verksamheten för samordningen av kliniska studier ska bedrivas i Göteborg. Vetenskapsrådet ska löpande och i samband med årsredovisningen redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) hur uppdraget fortskrider, innefattande uppgifter om verksamhetens organisation och bemanning.

Proof-of-concept

Vetenskapsrådet ska initiera ett program för finansiering av s.k. proof-of-concept, där forskare med forskningsprojekt som redan är finansierade av Vetenskapsrådet ska kunna söka medel för att kunna verifiera innovationspotentialen i en idé som har sitt ursprung i pågående forskningsprojekt.

Europeiska spallationskällan (ESS)

Med utgångspunkt från tidigare uppdrag (U2014/03980/F) ska Vetenskapsrådet ansvara för en stödjande funktion kring det svenska värdskapet av ESS. För detta ändamål får Vetenskapsrådet högst använda 1 000 000 kronor under 2015. Vetenskapsrådet ska löpande och i samband med åresredovisningen för 2015 redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) hur uppdraget fortskrider.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet5 619 003
ap.5Forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur (ram)5 544 003
ap.6Klinisk behandlingsforskning (ram)75 000

Villkor för anslag 3:1

ap.5 Forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur

1. Från anslagsposten bör minst
– 279 026 000 kronor finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap,
– 870 570 000 kronor finansiera forskning inom medicin och hälsa,
– 1 049 225 000 kronor finansiera forskning inom naturvetenskap och
teknikvetenskap, och
– 157 207 000 kronor finansiera forskning inom utbildningsvetenskap.

Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslaget ska, förutom olika former av stöd för forskning och internationellt forskningssamarbete, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. Bidrag för forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i dess helhet.

4. Stipendier till doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget. Undantag får dock göras för forskarstuderande vid Europeiska universitetsinstitutet (EUI).

5. Anslagsposten ska finansiera utgifter för följande gästprofessorer:
– en anställning benämnd Olof Palmes gästprofessur som ska inriktas mot områden av betydelse för fredssträvanden i vid bemärkelse,
– en anställning benämnd Kerstin Hesselgrens gästprofessur som ska innehas av en framstående kvinnlig forskare, och
– en anställning benämnd Tage Erlanders gästprofessur som får utses inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

6. Medel som har beviljats av Vetenskapsrådet för anskaffning och förnyelse av dyrbar vetenskaplig utrustning får utbetalas med hälften före utgången av varje halvår. Vidare ska Vetenskapsrådet betala ut bidrag i en takt motsvarande avskrivningstiden och betala räntekostnaden för lånefinansierad utrustning.

7. Anslagsposten ska finansiera Sveriges deltagande i Nordiska samarbetsnämnden (NOS).

8. Anslagsposten ska finansiera del av driften vid de nationella forskningsanläggningarna MAX IV-laboratoriet vid Lunds universitet och Onsala rymdobservatorium vid Chalmers tekniska högskola AB.

9. Anslagsposten ska finansiera minst 41 miljoner kronor för kärnteknisk forskning och för forskning och utveckling i samband med planeringen av konstruktionen av den europeiska spallationskällan (ESS). Av dessa medel ska 41 miljoner kronor användas för ett ovillkorat kapitaltillskott för 2015 till European Spallation Source ESS AB och bidrag till ett konsortium för konstruktionen och driften av European Spallation Source efter särskilt beslut av regeringen.

Av de medel som har tillförts Vetenskapsrådet för finansiering av den europeiska spallationskällan ESS i enlighet med vad som presenterades i forsknings- och innovationspropositionerna (prop. 2008/09:50 och prop. 2012/13:30) samt budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) ska totalt 427 miljoner kronor användas 2015 för ett ovillkorat kapitaltillskott till European Spallation Source ESS AB och bidrag till ett konsortium för konstruktionen och driften av European Spallation Source. 

De medel som Vetenskapsrådet tillför ESS kan ESS använda som medfinansiering för aktiviteter inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet under programperioden fram till och med 2020.

Utbetalningen på totalt 468 miljoner kronor till ESS AB för 2015 ska ske i form av ett ovillkorat kapitaltillskott. Senast den 15 januari betalas 117 miljoner kronor, den 15 april betalas 234 miljoner kronor och den 15 juli betalas 117 miljoner kronor.

Från de medel som har tillförts Vetenskapsrådet för finansiering av den europeiska spallationskällan (ESS) ska högst 363 000 kronor användas för finansiering av arvode till Sveriges delegat i styrkommittén för European Spallation Source (ESS). Medlen får betalas ut efter särskilt beslut av Regeringskansliet om arvode.

10. Anslagsposten ska finansiera utgifter för Sveriges deltagande i och bidrag för
– den europeiska röntgenfrielektronlasern (XFEL),
– den europeiska tungjonsacceleratorn (FAIR), och
– den europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande den södra stjärnhimlen (ESO).

11. Anslagsposten ska finansiera arbetet med Unescos vetenskapliga program.

12. Anslagsposten ska finansiera de strategiska satsningarna i enlighet med vad som presenterades i forsknings- och innovationspropositionen (prop. 2008/09:50) med minst 203 miljoner kronor, varav minst  
– 25 miljoner kronor för strategisk forskning inom psykiatri, 
– 20 miljoner kronor för strategisk vårdforskning, 
– 45 miljoner kronor för strategisk forskning inom informations- och kommunikationsteknik (ICT), 
– 40 miljoner kronor för strategisk energiforskning, 
– 10 miljoner kronor för strategisk forskning om förutsättningar för tillväxt, 
– 13 miljoner kronor för forskning om alternativa metoder till djurförsök; utlysningen av medlen ska ske efter samråd med Jordbruksverket,
– 25 miljoner kronor för forskning inom kultur- och kulturarvsområdet, och
– 25 miljoner kronor för konstnärlig forskning, inklusive en nationell forskarskola för konstnärlig forskning. 

13. Anslagsposten ska finansiera de särskilda satsningarna i fråga om infrastruktur inom ramen för de strategiska satsningarna i enlighet med vad som presenterades i forsknings- och innovationspropositionen (prop. 2008/09:50) med minst 184 miljoner kronor för infrastrukturerna
– Biobanker/BBMRI,
– BILS/ELIXIR,
– LifeWatch,
– MaxIV,
– MyFab,
– SNIC/PRACE, och
– teknikplattformar inom medicin och livsvetenskap. 

14. Anslagsposten ska finansiera forskning som drivs i samarbete med Tyskland om materialforskning och strukturbiologi, med Frankrike inom klimat, kärn- och neutronområdet och utveckling av synkotronljus- anläggningar samt med Schweiz och Italien om frielektronlaser och neutronforskning.

15. Anslagsposten ska finansiera satsningar på 470 miljoner kronor i enlighet med vad som presenterades i forsknings- och innovationspropositionen (prop. 2012/13:30) och budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1), varav minst 
– 200 miljoner kronor för internationell rekrytering av framstående forskare,
– 50 miljoner kronor för rekrytering av framstående yngre forskare,
– 75 miljoner kronor för infektion och antibiotika,
– 50 miljoner kronor för åldrande och hälsa,
– 50 miljoner kronor för registerbaserad forskning,
– 30 miljoner kronor för MAX IV, 
– 15 miljoner kronor för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare,
– anslagsposten ska utöver ovanstående satsning på 50 miljoner kronor för rekrytering av framstående yngre forskare finansiera ytterligare minst 50 miljoner kronor för detta ändamål, och
– anslagsposten ska utöver ovanstående satsning på 20 miljoner kronor för strategisk vårdforskning (under villkor 12), finansiera ytterligare 20 miljoner kronor för vårdforskning.

16. Vetenskapsrådet får ha ingångna åtaganden, inkl. utestående åtaganden, om totalt högst 1 765 miljoner kronor som rör internationell rekrytering av framstående forskare för åren 2016–2025.

17. Vetenskapsrådet ska bidra med 7 miljoner kronor 2015 för Polarforskningssekretariatets kostnader för drift och hyra av isbrytaren Oden i samband med arktisk forskningsverksamhet i samarbete med National Science Foundation (NSF) i USA. Villkoret för bidraget är att ett samarbetsavtal mellan Polarforskningssekretariatet och NSF har upprättats.

18.Vetenskapsrådet ska bidra med högst 2,5 miljoner kronor 2015 för uppbyggnaden av ett svenskt sekretariat för projektet Future Earth vid Kungl. Vetenskapsakademien.

ap.6 Klinisk behandlingsforskning

1. Medlen får användas av kommittén för klinisk behandlings- forskning för att finansiera forskning inom klinisk behandlings- forskning.

2. Anslagsposten får användas för olika former av stöd för forskning och internationellt forskningssamarbete samt för finasiering av utvärderingar, beredningsarbeten, en rådgivande grupp, konferenser och vissa resor och seminarier som är kopplade till kommittén för klinisk behandlingsforskning. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

3. Bidrag för forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i dess helhet.

4. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

3:2

Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet326 112
ap.1VR avg. t. int. org. - del till VR (ram)326 112

Villkor för anslag 3:2

ap.1 VR avg. t. int. org. - del till VR

Anslaget får användas för avgifter till internationella forskningsorganisationer, bl.a.

– den europeiska kärnforskningsorganisationen (CERN),
– den europeiska konferensen för molekylärbiologi (EMBC),
– det europeiska laboratoriet för molekylärbiologi (EMBL),
– den europeiska synkrotronljuskällan (ESRF),
– den internationella organisationen för cancerforskning under WHO (IARC), och
– Europeiska universitetsinstitutet (EUI) i Florens.

3:3

Vetenskapsrådet: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet134 403
ap.1Vetenskapsrådet: Förvaltning (ram)134 403

3:10

Sunet (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet43 742
ap.1Sunet (ram)43 742

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
ap.5278 6013 %0
ap.62 5003 %0
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer
ap.128 007Inget0
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning
ap.14 0323 %0
3:10 Sunet
ap.12 1873 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
3:1 ap.13:1 ap.5100 %
3:1 ap.23:1 ap.5100 %
3:1 ap.33:1 ap.5100 %
3:1 ap.43:1 ap.5100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2014 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2015 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
ap.1ram
ap.2ram
ap.3ram
ap.4ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
ap.519 809 0005 743 1954 539 6679 526 1382025
ap.6275 00075 00075 000125 0002025
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer
ap.11 835 000280 000280 0001 274 9992020
Belopp angivna i tkr

Villkor

Vetenskapsrådet får inom ramen för den totala bemyndiganderamen som gäller anslaget 3:1 omfördela bemyndiganderamar mellan anslags- posterna. Under anslagspost 6 får ingångna åtaganden under 2015 inte medföra att beräknade infriade åtaganden överstiger 75 000 000 kronor per år under perioden 2016–2017. Infriade medel i ovanstående tabell är endast indikativa.

Vetenskapsrådet får under 2015 besluta om medlemskap i nedan sju angivna konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur, s.k. Eric-konsortier, enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur.

 • Joint Institute for VLBI in Europe (JIVE-ERIC) med en årlig medlemsavgift om högst 1 800 000 kronor,
 • European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine (EATRIS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 800 000 kronor,
 • European Marine Biological Resource Centre (EMBRC-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor,
 • Council of European Social Science Data Archives (CESSDA-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor,
 • European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology (EU-Openscreen-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 3 000 000 kronor,
 • European Research Infrastructure for Biomedical Imaging (Euro-Bioimaging-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 3 000 000 kronor, och
 • Integrated Carbon Observation System (ICOS-ERIC) med en årlig medlemsavgift om högst 7 750 000 kronor.

Vetenskapsrådet får också besluta om finansiering av de årliga medlemsavgifterna till nedan angivna Eric-konsortier enligt följande.

 • Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor,
 • Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor,
 • Biobanking and Biomolecular Resources Infrastructure (BBMRI-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor, och
 • European Social Survey (ESS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor.

 

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)100 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)18 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

5.2

Utbetalningsplan

Till Vetenskapsrådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2514 845
2015-02-2514 845
2015-03-2514 845
2015-04-2514 845
2015-05-2514 845
2015-06-2514 845
2015-07-2514 845
2015-08-2514 845
2015-09-2514 845
2015-10-2514 845
2015-11-2514 845
2015-12-2514 850
Summa178 145
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Vetenskapsrådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:3 ap.1Vetenskapsrådet: Förvaltning
3:10 ap.1Sunet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
SUNET00126 000169 834-43 834-43 834
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkterna från Sunet ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Vetenskapsrådet får ta ut avgifter för Sunet. Avgifterna ska motsvara kostnader för 2014 som inte täcks av de medel som har tilldelats för ändamålet under anslaget 3:10 Sunet. Avgiftsinkomsterna disponeras av Vetenskapsrådet.

2. Finansiering av grundanslutningen ska fördelas enligt följande.

a) När det gäller de konstnärliga högskolorna, centrala statliga museer och Kungl. biblioteket ska deras kostnader för Sunet bekostas från anslaget 3:10 Sunet.

b) Den kostnad som inte täcks av anslaget 3:10 Sunet ska fördelas mellan universitet och högskolor i proportion till respektive lärosätes andel av högskolesektorns totala intäkter.

c) Övriga organisationers avgifter ska beräknas så att full kostnadstäckning för respektive organisation uppnås.

3. Avgifter för tilläggstjänster ska beräknas så att full kostnadstäckning för respektive organisations kostnader uppnås.

På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret