Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2015-09-03
UD2015/4162/USTYR
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Riksdagen har beslutat om Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 5, bet. 2014/15:UU1, rskr. 2014/15:45, prop. 2014/15:1 utg.omr. 7, bet. UU2, rskr. 2014/15:75, prop. 2014/15:99 utg.omr. 5, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:225, prop. 2014/15:99 utg.omr. 7, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:225).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Under 2015 ska Sida särskilt prioritera:

 • att vara regeringen behjälplig i förberedelsearbetet inför antagandet av de hållbara utvecklingsmålen (SDG) och inför den tredje konferensen om utvecklingsfinansiering (Financing for Development) samt att förbereda och anpassa den egna verksamheten för att genomföra de beslut som tas. Myndigheten ska också stödja regeringen i utarbetandet av uppföljnings- och övervakningsmekanismer kopplade till ovan nämnda överenskommelser,
 • att i uppföljningen av den verksamhet som Sida stödjer utveckla analys och bedömning av resultat,
 • att utveckla arbetet med utvärderingar och användningen av kunskap från såväl egeninitierade som externa utvärderingar i genomförandet av biståndsverksamheten,
 • att säkerställa kvaliteten i myndighetens statistik inklusive rapporteringen till OECD/DAC.

 

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Sida ska i årsredovisningen göra en sammanfattande redovisning och övergripande bedömning av biståndsverksamheten uppdelat följande tematiska områden:

 • Miljö och klimat
 • Jämställdhet
 • Fredliga samhällen och frihet från våld
 • Demokrati, mänskliga rättigheter och rättstatens principer
 • Inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling
 • Hälsa
 • Utbildning och forskning
 • Humanitärt bistånd

I redovisningen ska Sida att som komplement till en kvalitativ analys överväga användning av ett urval indikatorer som bidrar till att biståndsverksamheten kan följas på en övergripande nivå.

Sida ska göra en samlad redovisning av den verksamhet som bedrivs i samverkan med andra svenska myndigheter (andra myndigheters biståndsfinansierade verksamhet och tjänsteexport). Redovisningen ska innehålla kostnader uppdelat per myndighet, samt en bedömning av verksamhetens resultat.

Redovisning av vissa kostnader m.m.

Sida ska redovisa:   

 • förvaltningskostnader för biståndet totalt samt per strategistyrd verksamhet. Sida ska analysera och redovisa myndighetens slutsatser utifrån resultatet, 
 • utfall per strategi redovisat per region och land,
 • kostnader som har belastat anslaget 1:1 Biståndsverksamhet till följd av det finansiella villkoret att Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar, revisioner, samt för hantering av biståndsinsatser som innebär rådgivning och begränsat finansiellt stöd till mottagarna och i vilka mottagarna söker medel i konkurrens via anbudsförfarande,
 • totalt bidrag till civilsamhällesorganisationer inklusive bidrag genom svenska civilsamhällesorganisationer med ramavtal med Sida,
 • tillämpningen av garantier i biståndet genom redogörelse för antalet och volym garantier per strategistyrd verksamhet,
 • en sammanställning av biståndet för föregående verksamhetsår för minhantering (landminor, klusterammunition och andra explosiva lämningar efter krig) respektive insatser för att bekämpa illegal handel med små och lätta vapen (SALW); rapporteringen ska ske senast före utgången av februari, 
 • utbetalade bidrag till multilaterala utvecklingsorganisationer; rapporteringen ska ske senast den 1 mars samt den 15 september. Inom ramarna för multisamråd och organisationssamråd med Regeringskansliet ska Sida vidare rapportera om lärdomar från tidigare insatser, särskilt multi-bi, till de organisationer som berörs vid dessa samråd,
 • prognoser för genomförandet (volym och inriktning) av handelsrelaterade insatser senast den 30 mars samt den 30 september. Sida  ska vid dessa datum också lämna prognoser för handelsrelaterade biståndsinsatser till och med år 2016,
 • prestationer rörande administrativa kontrollmoment vid bidragshantering samt praktisk hantering av utbetalningar och återkrav av medel, för de anslagsposter inom anslag 1:1 Biståndsverksamhet som Regeringskansliet beslutar om. Redovisningen ska omfatta Sidas del av administrationen av den verksamhet som Regeringskansliet beslutar om.

 

Utgiftsprognoser 2015-2019

Sida ska redovisa prognoser per anslag och anslagspost, undantaget de anslagsposter som Sida disponerar men Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar beslut om, för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska analyseras och kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV) vid följande datum 2015: 20 januari, 20 februari, 5 maj, 27 juli och 26 oktober.

Beställningsbemyndiganden i budgetunderlaget

Sida ska i det budgetunderlag som redovisas under 2015 lämna en fördjupad redogörelse för bemyndiganden för anslag och anslagsposter i enlighet med den struktur som ESV föreskriver. Undantaget redovisningen är de anslagsposter som Sida disponerar men Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar beslut om. För de geografiska anslagsposterna ska underlaget vara specificerat med indikativa belopp på strateginivå.

3

Uppdrag

Förlängningar och villkor för vissa strategier

Samarbetsstrategierna/strategierna för utvecklingssamarbetet med Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, , Liberia, Mocambique, Rwanda, , Kenya, Mali, och för regionalt arbete med hiv/aids, SRHR samt hbt-personers mänskliga rättigheter i Afrika söder om Sahara, förlängs att gälla t.o.m. den 31 december 2015, eller till dess regeringen dessförinnan fattat beslut om nya strategier.

Samarbetsstrategierna/strategierna för utvecklingssamarbetet med Guatemala, Colombia, Zimbabwe, det regionala utvecklingssamarbetet med Afrika söder om Sahara och för det regionala utvecklingssamarbetet med Asien med fokus på Sydöstasien förlängs att gälla t.o.m. den 31 december 2016, eller till dess regeringen dessförinnan fattat beslut om nya strategier.

Sida ges i uppdrag att återuppta utvecklingssamarbetet med Bolivia och Burkina Faso. Till dess regeringen fattat beslut om ny strategi ska samarbetet ta sin utgångspunkt i den tidigare samarbetsstrategin för utvecklingssamarbetet med Bolivia 2009-2013 och den tidigare strategin för svenskt utvecklingssamarbete med Burkina Faso 2004-2006. Sida ska samråda med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) om eventuella avgränsningar i förhållande till tidigare strategier. Volymen på det svenska stödet ska år 2015 vara högst 125 miljoner kronor för Bolivia och högst 100 miljoner kronor för Burkina Faso. Minst 50 respektive 75 procent av dessa volymer ska vara ointecknade ett respektive två år efter 2015 års utgång.

Volymen för stödet genom strategin för Sudan ska uppgå till högst 60 miljoner kronor 2015 respektive 2016. Volymen för stödet genom strategin för Sydsudan ska uppgå till högst 100 miljoner kronor för 2015 respektive 2016.

Sida ges i uppdrag att inom ramen för den pågående utfasningsplanen för Irak identifiera insatser som genom en begränsad förlängning av utfasningen till och med 2016 särskilt bedöms kunna stödja landets återhämtning och stabilitet under och efter den pågående konflikten. För att möjliggöra sådana insatser ska det bilaterala stödet till Irak inte överstiga 70 miljoner kronor 2015 och 30 miljoner kronor 2016. Sida får besluta om insatserna efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Strategin för informations- och kommunikationsverksamhet inklusive för organisationer i det civila samhället, samt strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället, förlängs att gälla t.o.m. den 31 december 2015, eller till dess regeringen dessförinnan fattat beslut om nya strategier. 

Strategin för humanitärt bistånd förlängs att gälla t.o.m. den 31 december 2016, eller till dess regeringen dessförinnan fattat beslut om ny strategi.

Sida ges i uppdrag att ansvara för genomförandet av utvecklingssamarbetet i enlighet med ovannämnda strategier under angiven tid.

Jämställdhetsintegrering

Med utgångspunkt i tidigare uppdrag till Sida om jämställdhetsintegrering ska Sida redovisa en plan för hur myndigheten avser fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015-2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Av planen ska framgå väntade resultat samt vilka åtgärder i form av nya rutiner och arbetssätt som myndigheten avser att vidta med anledning av de utvecklingsbehov som tidigare har identifierats och redovisats till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Planen ska omfatta jämställdhetsintegreringen inom alla områden, inklusive miljö och klimat, humanitär verksamhet samt nya former för utvecklingsfinansiering. I planen ska ingå integreringen av genusanalys och jämställdhetsperspektiv vad avser beredning och uppföljning av insatser. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 2 november 2015. Redovisning av åtgärder och resultat utifrån planen ska ske i myndighetens årsredovisning för 2016-2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning den 22 februari 2018 till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet med kopia till Socialdepartementet) där resultatet av genomfört arbete för 2015-2017 beskrivs och analyseras.

Integrering av miljö- och klimatperspektiv

I syfte att bidra till ytterligare resultat på miljö- och klimatområdet, ges Sida i uppdrag att beskriva hur myndigheten kan öka miljö- och klimatintegrering i biståndet. Redovisningen ska inkludera en beskrivning av hur myndigheten arbetar med miljö- och klimatintegrering genomgående i biståndet, inklusive insatser inom ramen för nya bistånds- och samarbetsformer. I uppdraget ingår även att beskriva vilket mervärde det svenska biståndet har i miljö- och klimatfrågor. Vidare ska Sida redogöra för eventuella förslag av betydelse för genomslaget för Sveriges mervärde genom biståndet på miljö- och klimatområdet som bedöms kräva regeringsbeslut. Sida ska även redovisa hur myndigheten i miljö- och klimatarbetet beaktar den enskilda individens rättigheter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 4 maj 2015.

Rapportering av biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Sida ges i uppdrag att redovisa myndighetens arbete med biologisk mångfald och ekosystemtjänster under 2013-2014. Redovisningen ska göras med utgångspunkt i Konventionen för biologisk mångfalds (UNCBD) rapporteringsramverk för mobilisering av resurser. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 31 oktober 2015. 

Strukturella orsaker till fattigdom och ojämlikhet samt förutsättningar för en rättvis och hållbar utveckling

Inom ramen för regeringens översyn av den biståndspolitiska inriktningen och mot bakgrund av kommande nya hållbara utvecklingsmål (post 2015), ges Sida i uppdrag att göra en kortfattad omvärldsanalys och beskrivning av såväl interna som externa strukturella orsaker till fattigdom och ojämlikhet samt förutsättningar för en rättvis och hållbar utveckling. Analysen ska väga in ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar utveckling. Inom ramen för uppdraget ska Sida belysa frågan om inhemsk resursmobilisering. Uppdraget ska redovisas i en rapport till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 4 maj 2015.

Politik för global utveckling (PGU)

Mot bakgrund av kommande nya hållbara utvecklingsmål (post 2015) och en nystart för Sveriges politik för global utveckling, ges Sida i uppdrag att beskriva hur biståndet interagerar med andra politikområden. I uppdraget ingår att för de mest centrala områdena i Sidas verksamhet redogöra för utmaningar, inklusive eventuella målkonflikter, samt möjligheter till samverkan och ökad samstämmighet inom ramen för PGU, t.ex. vad gäller myndighetssamverkan. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 1 juni 2015.

Bistånd genom multilaterala organisationer

Sida ges i uppdrag att redovisa myndighetens arbete med och via multilaterala organisationer, samt resultaten av detta arbete. Redovisningen ska även omfatta multi-bi stödet. Särskilda utmaningar och målkonflikter vid genomförandet av strategistyrt utvecklingssamarbete i fält med och via multilaterala organisationer bör även framgå samt hur synergier mellan Sveriges bilaterala och multilaterala utvecklingssamarbete utnyttjas och tydliggörs. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 15 september 2015.

Valobservatörsverksamhet

Sida ska gemensamt med Folke Bernadotteakademin (FBA) utreda förutsättningarna för att överföra Sidas uppdrag avseende valobservatörsverksamhet till FBA. Av rapporten ska framgå konsekvenserna av en överföring av verksamheten till FBA inklusive eventuella rationaliseringsvinster, beräkning av verksamhetens omfattning samt eventuella behov av förändringar i myndigheternas uppdrag. Myndigheterna ska redovisa sina slutsatser i en gemensam rapport senast den 1 april 2015 till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). 

Ändring i uppdrag om intensifierad satsning på ökad transparens och openaid.se

Med ändring av regeringsbeslut den 19 december 2013 om intensifierad satsning på ökad transparens och openaid.se (UF2013/78238/UD/USTYR) ska Sida redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 15 januari 2015.

Rapportering om samverkan med näringslivet

Mot bakgrund av den allt viktigare roll biståndet kan ha för att katalysera andra resurser för utveckling, ges Sida i uppdrag att redovisa myndighetens samlade arbete vad gäller samverkan med näringslivet sedan 2009. Återrapporteringen ska innehålla en portföljredovisning och ska, utöver resultat, relevans, effektivitet och en redogörelse för centrala utmaningar, belysa nyckelaspekter för området såsom; obundenhet, additionalitet, hållbarhetskrav, katalytisk effekt och kostnadseffektivitet. Uppdraget ska genomföras i dialog med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Uppdraget ska redovisas i en rapport till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 31 december 2015.

Mervärde av stöd genom olika typer av strategier

Sida ges i uppdrag att genomföra en fördjupad analys och bedömning av mervärdet av olika typer av stöd som kanaliseras via landspecifika, regionala, respektive tematiskt/globala strategier. Redovisningen av uppdraget ska inkludera en redogörelse över vilken typ av verksamhet som finansieras från de olika strategityperna, vad som skiljer dem åt, vilka synergieffekter som kan finnas mellan dessa, samt belysa problem och utmaningar. Redogörelsen ska inkludera den aktuella medelsfördelningen av strategierna i möjligaste mån uppdelat på länder. Sida ska redogöra för och ge eventuella förslag för hur komplementaritet mellan de olika stöden kan säkerställas och hur redovisningen av verksamheten kan anpassas i syfte att skapa en bättre helhetsbild av verksamheten, såväl tematiskt som geografiskt. I uppdraget ska Sida även beakta de slutsatser som Sida drar i uppdraget ”Bistånd genom multilaterala organisationer”. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 31 december 2015.

Rapportering om arbetet med Power Africa

Med utgångspunkt i ambitionen att allt svenskt bistånd inom energiområdet ska inriktas på förnybar energi och energieffektivisering, ges Sida i uppdrag att redovisa myndighetens samlade arbete vad gäller genomförandet av det svenska bidraget till Power Africa. Återrapporteringen ska innehålla en redogörelse av det arbete som gjorts hittills, inklusive eventuella resultat. Sida ska redogöra för geografiskt fokus, relevanta biståndsinstrument, samt huvudsaklig inriktning på insatser (inklusive uppdelat per energislag, storskaligt/off-grid, etc.). Sida ska redogöra särskilt för hur myndigheten arbetar med förnybar energi och energieffektivitet inom ramen för insatser såväl som i det bredare arbetet inom initiativet. Vidare ska tydliggöras hur en hög ambitionsnivå vad gäller hållbarhet, miljö och klimat säkerställs, inklusive lämplig hållbarhetsstandards. Inriktningen för det fortsatta genomförandet ska också inkluderas. Uppdraget ska genomföras i dialog med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Uppdraget ska redovisas i en rapport till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 31 oktober 2015.

Utveckling av indikatorer inom utvecklingssamarbetet

Sida ges i uppdrag att se över och vidareutveckla indikatorer inom utvecklingssamarbetet med utgångspunkt i den rapportering som Sida lämnat i november 2014 respektive maj 2015 med anledning av uppdrag om indikatorer i regleringsbrevet för 2014. Indikatorerna bör utvecklas för att täcka en större del av verksamheten samt bli mer enhetliga och representativa i förhållande till den verksamhet Sida beslutar om. Indikatorerna ska redovisa resultat av den verksamhet Sida stödjer (s.k. contribution). Indikatorerna ska i så hög utsträckning som möjligt vara fördelade på kön. Uppdraget ska genomföras i dialog med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Myndigheten ska överväga tillämpning av indikatorerna i den sammanfattande redovisningen och bedömningen av verksamheten i årsredovisningen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete27 270 117
ap.1Humanitära insatser (ram)2 772 703
ap.2Informations- och kommunikationsverksamhet (ram)91 471
ap.5Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället (ram)1 620 419
ap.6Asien (ram)1 370 000
ap.7Latinamerika (ram)510 000
ap.9Afrika (ram)4 681 499
ap.13Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering (ram)809 603
ap.14Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling (ram)699 500
ap.15Globala insatser för socialt hållbar utveckling (ram)1 132 000
ap.16Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling (ram)588 710
ap.17Mellanöstern och Nordafrika (ram)735 000
ap.23Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet (ram)1 041 760
ap.26Globala insatser för mänsklig säkerhet (ram)180 000
ap.28Kapacitetsutveckling och utbyten (ram)453 000
ap.30Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar (ram)2 871 150
ap.31Multilaterala och internationella organisationer och fonder (ram)6 612 825
ap.32Forskningssamarbete (ram)785 879
ap.33Strategiskt inriktade bidrag (ram)314 598

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Humanitära insatser

Generella villkor för anslag 1:1 Biståndsverksamhet

Medel under anslaget 1:1 Biståndsverksamhet får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Villkor för anslagsposterna:  

ap.1ap.2ap.5ap.6ap.7
ap.9ap.13ap.14ap.15ap.16
ap.17ap.23ap.26ap.28ap.32

 

 • För en ökad flexibilitet inom ramen för det totala strategibeloppet medges Sida att inom ramen för beslutad anslagspost överstiga alternativt understiga årligt beslutat strategibelopp i samarbetsstrategi för land eller region med 10 procent. I det fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).
 • Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en strategiperiod. Målet är att minst 50 respektive 75 procent av nuvarande årsvolym ska vara ointecknad ett respektive två år efter det att strategin löper ut. I de fall avsteg från ovan behöver göras krävs regeringsbeslut.
 • Sida får under 2015 ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier för biståndsverksamhet intill ett belopp av 10 000 000 000 kronor. Garantigivningen innefattar biståndsgarantier för u-krediter och fristående garantier samt garantier inom systemet för finansiering av utvecklingslån och garantier (lånebistånd).
 • Återbetalningar på enligt äldre villkor lämnade bistånds- och villkorskrediter ska redovisas mot inkomsttitel 4526, Återbetalning av övriga lån. Erhållen ränta ska redovisas mot inkomsttitel 2394, Övriga ränteinkomster.
 • Sida får inom respektive anslagspost finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar, revisioner, samt hantering av biståndsinsatser som innebär rådgivning och begränsat finansiellt stöd till mottagarna och i vilka mottagarna söker medel i konkurrens via anbudsförfarande.
 • Sida ska tillse att beslut om nya ekonomiska åtaganden i utländska fonder, bolag och andra icke-statliga eller mellanstatliga institutioner som används för att kanalisera bistånd, sker i enlighet med internationella normer och principer för ansvarsfulla investeringar och inom sunda och tydliga bolagsstrukturer som inte bidrar till skatteundandragande, penningtvätt eller finansiering av terrorism. Sida ska säkerställa att myndighetens verksamhet bedrivs i enlighet med OECD:s riktlinjer för multinationella företag, principerna i FN:s Global Compact samt FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter. Sida ska inte medverka i ekonomiska åtaganden via intermediära jurisdiktioner som har prövats inom ramen för OECD:s Global Forum Preer Review Process och som därvid inte har godkänts i fas 1 eller som har bedömts som Partially Compliant eller Non Compliant i fas 2.

ap.1 Humanitära insatser

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för humanitärt bistånd.

ap.2 Informations- och kommunikationsverksamhet

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i det civila samhället. Sida får högst använda 25 000 000 kronor för sin egen informations- och kommunikationsverksamhet. Sida ska möjliggöra för partianknutna organisationer att utföra verksamhet inom ramen för strategin.

ap.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället.

ap.6 Asien

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategier eller motsvarande.

ap.7 Latinamerika

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategier eller motsvarande.

ap.9 Afrika

Medlen ska i första hand användas i enlighet med gällande strategier eller motsvarande.

Endast när tilldelade medel inte fullt ut kan nyttiggöras inom ramen för gällande strategier eller motsvarande, får medlen även användas för särskilda multilateralt kanaliserade insatser i Afrika, som syftar till uppfyllande av millenniemål 3 för att öka jämställdheten och förbättra kvinnors ställning, millenniemål 4 och 5 för minskad mödra- och barnadödlighet, samt av millenniemål 7 för att säkra en hållbar utveckling. Sida ska samråda med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) om sådana insatser.

ap.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi eller motsvarande tematisk strategi.

Medel om högst 80 miljoner kronor ska användas i enlighet med strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2011-2015 (UF2010/34078/UP).

Medlen får användas för valobservatörsinsatser med deltagande av svenskar. Regeringen fattar särskilda beslut för ändamålet. Rekrytering och utbildning inför viss insats kan dock initieras efter överenskommelse med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i avvaktan på regeringsbeslut.

ap.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi eller motsvarande tematisk strategi.

ap.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi eller motsvarande tematisk strategi.

ap.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi eller motsvarande tematisk strategi.

ap.17 Mellanöstern och Nordafrika

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategier eller motsvarande.

ap.23 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi eller motsvarande.

ap.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi eller motsvarande tematisk strategi.

ap.28 Kapacitetsutveckling och utbyten

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi eller motsvarande tematisk strategi.

ap.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar

Medlen utbetalas i enlighet med de beslut som regeringen eller Regeringskansliet fattar.

ap.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder

Av medlen får följande stöd för 2015 utbetalas till nedanstående organisationer efter rekvisition. Villkoren för stöd till respektive organisation framgår av regeringens beslut den 3 september 2015 (UD2015/4163/MU).


Organisation

Med belopp om högst (kronor)

Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet
FN:s fond för katastrofbistånd (CERF)410 000 000UD2015/3120/MU
Gavi vaccinalliansen (GAVI)350 000 000UD2015/3121/MU
Internationella Rödakorskommittén (ICRC)50 000 000UD2015/3122/MU
FN:s enhet för jämställdhet och stärkandet av kvinnors rättigheter (UN Women)70 000 000UD2015/3123/MU
FN:s samlade program mot hiv och aids (UNAIDS)200 000 000UD2015/3124/MU
FN:s kapitalutvecklingsfond (UNCDF)24 700 000UD2015/3125/MU
FN:s utvecklingsprogram (UNDP)495 000 000UD2015/3126/MU
FN:s befolkningsfond (UNFPA)485 000 000UD2015/3127/MU
FN:s flyktingkommissarie (UNHCR)640 000 000UD2015/3128/MU
FN:s barnfond (UNICEF)525 000 000UD2015/3130/MU
FN:s organ mot narkotika och brottslighet (UNODC)35 500 000UD2015/3133/MU
FN:s fredsbyggande fond (PBF)57 600 000UD2015/3057/SP
Världslivsmedelsprogrammet (WFP)550 000 000UD2015/3134/MU
Internationella institutet för demokrati och fria val (IDEA)42 600 000UD2015/29998/FMR
Biståndskommittén vid organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD-DAC)8 000 000UF2015/19111/UD/USTYR

 

Utöver ovanstående stöd utbetalas medel i enlighet med de beslut som regeringen eller Regeringskansliet fattar.

ap.32 Forskningssamarbete

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för Sidas stöd till forskningssamarbete.

ap.33 Strategiskt inriktade bidrag

Medlen utbetalas i enlighet med de beslut som regeringen eller Regeringskansliet fattar.

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete1 011 123
ap.1Sida (ram)1 011 123

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Sida

Av medlen får 5 000 000 kronor användas för stöd till icke ODA-länder.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete60 500
ap.3Samarbete med Ryssland (ram)60 500

Villkor för anslag 1:11

ap.3 Samarbete med Ryssland

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi eller motsvarande.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.186 3253 %0
ap.22 7443 %0
ap.549 5033 %0
ap.641 1003 %0
ap.715 3003 %0
ap.9148 4583 %0
ap.1324 2883 %0
ap.1420 9853 %0
ap.1533 9603 %0
ap.1617 9923 %0
ap.1722 0503 %0
ap.2331 2533 %0
ap.265 4003 %0
ap.2813 5903 %0
ap.3087 8753 %0
ap.31207 0463 %0
ap.3223 5763 %0
ap.338 9663 %0
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
ap.129 6523 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagstyp
2:1 (2013) Reformsamarbete i Östeuropa
ap.3 (2013)ram
ap.6.1 (2013)ram
ap.6.2 (2013)ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.3110 00060 00040 0005 0002018
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1800 000500 000200 000100 0002026
ap.2110 00060 00050 00002026
ap.52 500 0001 325 000425 000750 0002026
ap.63 250 0001 300 0001 050 000900 0002026
ap.7920 000400 000200 000320 0002026
ap.98 500 0004 000 0003 200 0001 300 0002026
ap.131 835 000750 000570 000515 0002026
ap.141 800 000650 000550 000600 0002026
ap.152 800 0001 050 0001 000 000750 0002026
ap.161 900 000550 000550 000800 0002026
ap.171 300 000700 000250 000350 0002026
ap.232 840 0001 000 000945 000895 0002026
ap.26300 000150 000120 00030 0002026
ap.28900 000350 000215 000335 0002026
ap.3018 687 0003 576 0003 378 00011 733 0002026
ap.3119 787 2005 000 5132 212 59411 721 6162026
ap.322 280 000750 000700 000830 0002026
ap.3380 00035 51820 00024 4822026
Belopp angivna i tkr

Villkor

Bemyndiganderamarna avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet ap. 30, 31 och 33 avser ekonomiska åtaganden som medför utgifter följande budgetår som ingås av regeringen eller Regeringskansliet . De ekonomiska åtaganden som regeringen eller Regeringskansliet ingår rapporteras till Sida för införande och redovisning i Sidas årsredovisning.

De ekonomiska åtaganden som regeringen eller Regeringskansliet ingått med stöd av bemyndiganderamar som tilldelats tidigare år övertas av Sida för införande och redovisning i Sidas årsredovisning.

Beloppen i kolumnerna "Infriade åtaganden" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli under respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)80 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)27 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)
- varav SPECIAL
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav SPECIAL

En obegränsad kredit för infriande av garantier som ställts ut av myndigheten. Sida ska informera Regeringskansliet (Utrikesdepartementet och Finansdepartementet) innan kreditutrymmet utnyttjas.

5.2

Utbetalningsplan

Till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2583 585
2015-02-2583 585
2015-03-2583 585
2015-04-2583 585
2015-05-2583 585
2015-06-2583 585
2015-07-2584 935
2015-08-2584 935
2015-09-2584 935
2015-10-2584 935
2015-11-2584 935
2015-12-2584 938
Summa1 011 123
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Sida

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Med undantag från bestämmelserna i förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning medges Sida att överföra medel till konton som öppnas/innehas i utländska banker av utlandsmyndigheter. Eventuell räntegottgörelse avseende detta konto ska bokföras på inkomsttitel 2811, Övriga inkomster av statens verksamhet. Kravet i 21 f § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt ska inte tillämpas på myndigheter inom utrikesrepresentationen.

Utan hinder av den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) får Sida ta ut avgifter för varor och tjänster med stöd av 4 § första stycket, för upplåtande av lediga lokaler på Valhallavägen (Stockholm) till hyresgäst fram till och med juli 2016.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Sida ska för respektive garantityp redovisa garantiåtaganden i enlighet med Riksgäldskontorets rekommendationer om gemensam kostnads- och riskredovisning (dnr 2004/641).

På regeringens vägnar
Åsa Romson
Yosef Belachew
Kopia till

Statsrådsberedningen, förvaltningschefens kansli
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet-AF
Utrikesdepartementet-AME
Utrikesdepartementet-ASO
Utrikesdepartementet-EC
Utrikesdepartementet-EU
Utrikesdepartementet-MENA
Utrikesdepartementet-SP
Utrikesdepartementet-FIM
Utrikesdepartementet-FMR
Utrikesdepartementet-MU
Utrikesdepartementet-NIS
Utrikesdepartementet-IH
Utrikesdepartementet-KOM
Utrikesdepartementet-RS
Utrikesdepartementet-EKO
Försvarsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Finansdepartementet-BA
Finansdepartementet-IA
Finansdepartementet-OFA ESA
Finansdepartementet-OFA SFÖ
Utbildningsdepartementet
Miljö- och energidepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, utrikesutskottet
Ekonomistyrningsverket
Expertgruppen för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd
Exportkreditnämnden
Folke Bernadotteakademin
Nordiska Afrikainstitutet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Svenska institutet
Swedfund International AB
Tillväxtverket