Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
I:22

2015-06-25
M2015/2551/S
(delvis)
Kemikalieinspektionen
Box 2
17213 Sundbyberg
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kemikalieinspektionen
Riksdagen har beslutat om Kemikalieinspektionens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 20, bet. 2014/15:MJU1, rskr. 2014/15:87, prop. 2014/15:99 utg.omr. 20, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Kemikalieinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering - Handlingsplan för en giftfri vardag

Kemikalieinspektionen ska redovisa resultat och kostnader för genomförandet av handlingsplanen för en giftfri vardag inkl. EU-arbete. I redovisningen ska myndigheten beskriva vilka åtgärder myndigheten vidtagit med anledning av de särskilda medel som tilldelats myndigheten för arbetet med handlingsplanen för giftfri vardag. Myndigheten ska särskilt redovisa sitt arbete på följande områden:

 • nationella begränsningar   
 • strategi för arbetet med högfluorerade ämnen
 • ökad satsning på information om farliga ämnen.

 

Mål - Prövning av bekämpningsmedel

Prövningen av bekämpningsmedel ska så långt som möjligt effektiviseras i syfte att förkorta handläggningstiderna men med bibehållande av en hög rättssäkerhet och en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön.

Kemikalieinspektionen ska påskynda harmoniseringen av prövningen inom EU för växtskyddsmedel och biocidprodukter och därmed upprätthålla avsett skydd för hälsa och miljö.

Återrapportering - Bekämpningsmedel

Kemikalieinspektionen ska redovisa

 • handläggningstiderna för växtskyddsmedel respektive biocidprodukter
 • kostnaderna för handläggningen av växtskyddsmedel respektive biocidprodukter samt intäkterna uppdelat per resultatområde
 • antalet inkomna respektive avslutade ärenden per år de senaste fem åren
 • antalet öppna ärenden äldre än 5år
 • analysera och kommentera de uppgifter och siffror som lämnas.

Av redovisningen ska också översiktligt framgå vilka åtgärder som har genomförts samt planeras att genomföras för att effektivisera prövningen av bekämpningsmedel.

Miljöteknik

Kemikalieinspektionen ska redovisa vilka viktigare aktiviteter inom myndigheten som bedöms öka tillgången till eller efterfrågan på miljöteknik och miljöinnovationer.

Könsuppdelad statistik

Kemikalieinspektionen ska, i de fall myndigheten redovisar individbaserad statistik, redovisa, analysera och kommentera statistiken efter kön.

Användning av bekämpningsmedel

Kemikalieinspektionen ska redovisa sitt arbete vad gäller rapporteringen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1185/2009 om statistik om bekämpningsmedel i fråga om statistik om användning i jordbruket av bekämpningsmedel.

EU och internationellt

Kemikalieinspektionen ska redovisa sitt EU- och internationella arbete. Redovisningen ska innehålla antalet förslag på begränsning, ämnesutvärderingar och förslag på klassificering och identifiering av särskilt farliga ämnen (upptag på kandidatförteckningen). Av redovisningen ska även framgå myndighetens påverkansarbete för arbetet med hormonstörande ämnen, farliga kemikalier i textilier, kadmium, EU-kommissionens allmänna miljöhandlingsprogram samt det globala arbetet med sikte på post-2015 agendan, Minamatakonventionen om kvicksilver och Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar. 

 

Utgiftsprognoser

Kemikalieinspektionen ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

 • 20 januari
 • 20 februari
 • 5 maj
 • 27 juli
 • 26 oktober

3

Uppdrag

Farliga ämnen i textil

Kemikalieinspektionen ska utveckla förslag till åtgärder utifrån de slutsatser och rekommendationer som framkommer i myndighetens rapport 6/14 om risker med farliga ämnen i textil. I uppdraget ingår att föreslå hur EU-lagstiftningen kan utvecklas så att riskerna med farliga ämnen i textil kan hanteras på ett adekvat sätt.  

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2015.

 

Farliga ämnen i byggprodukter

Kemikalieinspektionen ska undersöka om det finns ett behov av proportionerliga nationella begränsningar gällande farliga ämnen i byggprodukter för att minska barns exponering för farliga ämnen. Eventuella förslag till nya regelverk ska ske i form av författningsförlag och åtföljas av dels en konsekvensutredning som så långt möjligt ska utformas i enlighet med 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, dels en riskbedömning. I konsekvensutredningen ska även ingå en analys av påverkan på handel med andra länder.

Samråd ska ske med Boverket och Folkhälsomyndigheten efter dialog med relevanta aktörer.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2015.

  

Information om nanomaterial

Kemikalieinspektionen ska utreda hur en skyldighet att lämna information om förekomst av nanomaterial i kemiska produkter vid registrering i produktregistret skulle kunna utformas samt hur information om förekomst av nanomaterial i varor skulle kunna lämnas till produktregistret. Kemikalieinspektionen ska föreslå eventuella nödvändiga författningsändringar. Dessa ska åtföljas av dels en konsekvensutredning i enlighet med förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, dels en EU-rättslig analys som även ska inkludera behovet av anmälan enligt direktiv 98/34/EG.

Samråd ska ske med Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket och andra berörda myndigheter och aktörer.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2015.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:6

Kemikalieinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Kemikalieinspektionen214 052
ap.1Kemikalieinspektionen (ram)150 552
ap.2Nationell prövning och tillsyn av bekämpningsmedel (ram)63 500

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Kemikalieinspektionen

Högst 5 000 000 kronor får användas för bidrag till Internationella kemikaliesekretariatet (the International Chemical Secretariat, ChemSec). Medlen betalas ut mot rekvisition. 

Högst 2 000 000 kronor av anslagsposten ska användas för Naturvårdsverkets del i arbetet med handlingsplanen för giftfri vardag och det särskilda uppdraget om att minska exponering för farliga ämnen i ett livscykelperspektiv från återvunnet material för att bidra till att uppnå etappmålet om giftfria och resurseffektiva kretslopp.

Från anslaget får medel användas för att täcka upp eventuella underskott i prövningsverksamheten enligt förordning (EG) nr 1107/2009 och direktiv 98/8/EG inom det svenska rapportörsprogrammet (SERP) rörande riskbedömning av befintliga och nya verksamma ämnen i bekämpningsmedel. Sådana medel ska hanteras och redovisas separat.

Från anslaget ska medel användas för Kemikalieinspektionens insats i utvecklingen av en konsumentupplysningstjänst. Arbetet ska bedrivas i samråd med övriga berörda aktörer.

ap.2 Nationell prövning och tillsyn av bekämpningsmedel

Kemikalieinspektionen ska från anslaget betala ut högst 4 000 000 kronor till Livsmedelsverket och högst 1 500 000 kronor till Statens jordbruksverk för nationell prövning av växtskyddsmedel och biocidprodukter. Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk ska redovisa till Kemikalieinspektionen hur medlen har disponerats och hur de har bidragit till att minska handläggningstiderna.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:6 Kemikalieinspektionen
ap.14 7723 %0
ap.21 5003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)7 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kemikalieinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2517 421
2015-02-2517 421
2015-03-2517 421
2015-04-2517 421
2015-05-2517 421
2015-06-2517 421
2015-07-2518 254
2015-08-2518 254
2015-09-2518 254
2015-10-2518 254
2015-11-2518 254
2015-12-2518 256
Summa214 052
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kemikalieinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Kemikalieinspektionen
1:6 ap.2Nationell prövning och tillsyn av bekämpningsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Avgiftsbelagd verksamhet
SERP-14 893017 59717 5970-14 893
varuprover0015015000
Summa-14 893017 74717 7470-14 893
Uppdragsverksamhet
Tjänsteexport0014 00014 00000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Offentligrättslig verksamhet
Allmänkemikalier943350 82310 94543 00037 5005 50067 268
Bekämpningsmedel9437-67 4463 50054 00064 900-10 900-74 846
Dispensavgifter281194-10530135-105-116
Summa-16 52914 34097 030102 535-5 505-7 694
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

A. Avgifter som disponeras av myndigheten.

 • Avgifter för genteknisk verksamhet enligt 5 kap. 1 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
 • Avgifter för prövning m.m. som avser verksamma ämnen i bekämpningsmedel enligt 6-7 kap. förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter.
 • Avgifter för provtagning m.m. enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 kap. 49 § 2 och enligt 8 kap. 2 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.  

B. Avgifter som inte disponeras av myndigheten.

 • Kemikalieavgifter enligt 6 kap. 2-6 §§ förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och bekämpningsmedelsavgifter enligt 2-5 kap. och 8 kap. förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter.
På regeringens vägnar
Åsa Romson
Conny Hägg
Kopia till

Statsrådsberedningen internrevisionen
Justitiedepartementet, konsumentenheten
Utrikesdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, avd. för kommuner och statligt ägande
Näringsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Arbetsmiljöverket
Boverket
Ekonomistyrningsverket
Konsumentverket
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens jordbruksverk
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Internationella kemikaliesekretariatet