Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2015-06-25
S2015/3448/SF(delvis)
S2015/04530/RS(delvis)
Försäkringskassan
10351 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Försäkringskassan
Riksdagen har beslutat om Försäkringskassans verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 9, bet. 2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71, prop. 2014/15:1 utg.omr. 10, bet. 2014/15:SfU1, rskr. 2014/15:46, prop. 2014/15:1 utg.omr. 12, bet. 2014/15:SfU3, rskr. 2014/15:48, prop. 2014/15:99 utg.omr. 10, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255, prop. 2014/15:99 utg.omr. 12, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Försäkringskassan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Försäkringskassans verksamhet ska vara effektiv och rättsäker samt präglas av en god service och hög tillgänglighet. Socialförsäkringen ska tillämpas korrekt och med hög kvalitet så att rätt person får rätt ersättning i tid. Försäkringskassan ska därigenom ha medborgarnas förtroende och bidra till en hög tilltro till socialförsäkringen.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål för assistansersättningen

Försäkringskassan ska säkerställa en god kontroll av assistansersättningen för att motverka överutnyttjande. Handläggningen, utredningarna och beslut ska vara likvärdiga över hela landet och hålla hög kvalitet så att rätt person får rätt ersättning. Myndigheten ska vidareutveckla it-stödet för assistansersättningen så att det under året kan börja bidra till den informationsförsörjning som behövs för effektivt beslutsstöd och kontroll.

Mål för sjukförsäkringen

Försäkringskassan ska verka för en väl fungerande sjukförsäkring. Rätt ersättning ska ges till rätt person. Rätt åtgärder ska ges i rätt tid så att kvinnor och män ges förutsättningar att försörja sig genom förvärvsarbete. Därigenom ska Försäkringskassan, i samverkan med berörda aktörer, bidra till att uppfylla det övergripande målet om att frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå.

Mål för föräldraförsäkringen

Försäkringskassan ska verka för ett jämställt användande av föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Försäkringskassans information ska bidra till att föräldrar får bättre kunskap om föräldraförsäkringens regelverk.

Mål för underhållsstödet

Försäkringskassan ska verka för att särlevande föräldrar har goda kunskaper om försörjningsansvar och möjligheterna att reglera underhåll för barn på egen hand samt om möjligheterna till samarbetssamtal som finns på kommunal nivå.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att uppnå vart och ett av målen.

3

Uppdrag

Om särskilda skäl föreligger kan de regeringsuppdrag som lämnas i regleringsbrevet, efter överenskommelse mellan Socialdepartementet och Försäkringskassan, rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges för respektive uppdrag.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Orsaker till volymökningar inom assistansersättningen

Försäkringskassan ska analysera och redovisa orsaker till att såväl antalet beviljade timmar per vecka och person som antalet personer inom assistansersättningen ökar. Redovisningen ska vara uppdelad på kön, åldersgrupper och personkrets. Försäkringskassan ska även redogöra för regionala skillnader. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2015.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling

Försäkringskassan ska följa upp och analysera sjukfrånvarons utveckling för kvinnor respektive män. Dessa analyser ska även göras med beaktande av diagnosutvecklingen. Försäkringskassan ska också särskilt analysera inflödet till sjukpenning och sjukfallens varaktighet, samt följa upp situationen för de försäkrade vid de olika tidsgränserna i sjukförsäkringen. Dessutom ska utvecklingen av nybeviljandet av sjukersättning och aktivitetsersättning analyseras, även detta med beaktande av skillnad mellan kvinnor och män samt diagnosutvecklingen.

Arbetsförmedlingen ska bistå Försäkringskassan med relevant statistik i uppföljningen av de personer som omfattas av samarbetet mellan myndigheterna. En plan för uppföljningen under 2015 ska utarbetas i samråd med Socialdepartementet. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 27 februari 2015.

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

a) Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska utveckla sitt samarbete vad gäller insatser som bidrar till att den som är sjukskriven återfår arbetsförmågan och kan återgå i arbete. Samverkan ska innefatta aktiva insatser som sker så tidigt som möjligt för de personer som bedöms ha förmåga att tillgodogöra sig aktiva rehabiliteringsinsatser. Insatserna ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för övergång till arbetsmarknaden och förkorta tiden i sjukförsäkringen.

b) Stödet till unga med aktivitetsersättning som har behov av arbetsförberedande insatser, arbetslivsinriktad rehabilitering eller samordnade rehabiliteringsinsatser för att kunna inträda eller återgå till arbetsmarknaden behöver utvecklas. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska bl.a. genom samverkan med andra relevanta aktörer och inom ramen för samordningsförbundens verksamhet verka för att unga med aktivitetsersättning ska uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga.

Myndigheterna ska gemensamt redovisa vidtagna åtgärder och resultat av dessa åtgärder samt finansiering och kostnader inom respektive myndighet. Myndigheterna ska även redovisa hur deras samarbete har utvecklats. En delredovisning ska lämnas senast den 18 juni 2015 och uppdraget ska slutredovisas senast den 29 februari 2016 till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet). I slutredovisningen ska myndigheterna dessutom lämna förslag kring hur arbetet inom samverkan kan utvecklas så att tiderna inom sjukförsäkringen förkortas och fler personer övergår till arbetsmarknaden.

Uppföljning av särskilda insatser för personer med tre fjärdedels  sjukersättning och aktivitetsersättning

Försäkringskassan ska redovisa i vilken omfattning personer som har beviljats tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning har fått särskilda insatser för att möjliggöra en anställning motsvarande den återstående arbetsförmågan. I uppdraget ingår också att redogöra för resultatet av dessa åtgärder. Redovisningen ska vara könsuppdelad. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 29 februari 2016.

Uppföljning av finansiell samordning

Försäkringskassan ska redovisa hur medel avsatta för finansiell samordning enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser samt finansiell samordning mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården har använts. Försäkringskassan ska redovisa målgrupper, insatser och resultat. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 29 februari 2016.

Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Försäkringskassan har ansvar för att följa upp, beräkna och betala ut ersättning enligt följande överenskommelser som slutits mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting: 

 • Åtgärder för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2014-2015, den s.k. sjukskrivningsmiljarden,
 • Fördjupade medicinska utredningar 2014-2015,
 • Pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar 2015, samt
 • Rehabiliteringsgarantin 2015.

Försäkringskassan ansvarar för att:

 • följa upp villkoren i överenskommelserna samt efter samråd med SKL, och med Socialstyrelsen avseende villkor 2 i överenskommelsen om sjukskrivningsmiljarden, besluta om vilka redovisningskrav som ska ställas på landstingen,
 • bedöma om villkoren uppfyllts av landstingen,
 • beräkna och besluta om storleken på de medel som respektive landsting kvalificerar sig för inom ramen för överenskommelserna samt svara för utbetalning av medel till respektive landsting,
 • redovisa månadsstatistik på landstingsnivå för antalet sjukpenningdagar (netto) upp till 2,5 år, samt möjliggöra för respektive landsting att löpande följa sjukfrånvarons utveckling och de två måluppfyllelserna i enlighet med den rörliga ersättningen i överenskommelsen om sjukskrivningsmiljarden.

Försäkringskassan ska samverka med hälso- och sjukvårdens representanter och SKL i arbetet med ett utökat elektroniskt informationsutbyte mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan i enlighet med villkor 5 i överenskommelsen om sjukskrivningsmiljarden för 2014-2015. På motsvarande sätt ska Försäkringskassan samverka med hälso- och sjukvårdens representanter och SKL i arbetet med överenskommelsen om fördjupade medicinska utredningar 2014-2015 avseende att utreda, specificera och utveckla tjänstekontrakt och applikationer för intyg för kompletterande försäkringsmedicinska utredningar, dvs. aktivitetsförmågeutredningar, teamutredningar och särskilda läkarutlåtanden.

Försäkringskassan ska sammanställa landstingens underlag och resultat avseende villkor 1, 2, 3 och 4 i överenskommelsen om sjukskrivningsmiljarden för 2014-2015 och lämna en redovisning till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 16 februari 2016. I samband med utbetalningen av medel till landstingen ska Försäkringskassan också sammanställa landstingens underlag och resultat och lämna en samlad redovisning till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken

Försäkringskassan ska presentera de sedan tidigare framtagna indikatorerna för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn. Indikatorerna ska baseras på de mest aktuella HEK-siffrorna (undersökning om hushållens ekonomi) och med en framskrivning för ett år. Försäkringskassan ska i samband med redovisningen även lämna en analys av utvecklingen av de mest centrala indikatorerna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2015.

Övriga uppdrag

Prognoser

Försäkringskassan ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid följande prognostillfällen under 2015:

 • 20 januari
 • 20 februari
 • 5 maj
 • 27 juli
 • 26 oktober

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Vid prognostillfällena ska, om inte annat anges, följande redovisas: 

 • belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad (redovisas inte den 20 januari),
 • prognostiserat utfall för 2015 för samtliga anslag och anslagsposter, redovisat totalt samt fördelat per månad,
 • förklaring och analys till förändringar i prognos och utfall med hjälp av makro- och volymförändringar, och
 • beskrivningar av eventuella förändringar av prognosmodeller

Kvalitetet i handläggningen

Inom Försäkringskassan pågår ett arbete med utveckling och införande av en ny kvalitetsutvecklingsmodell med syfte att följa upp och analysera kvaliteten i handläggningen på ett mer enhetligt, systematiskt och utvecklingsinriktat sätt än tidigare. Försäkringskassan ska redovisa kvaliteten i handläggningen i enlighet med den nya modellen. I redovisningen av kvaliteten ska ingå en beskrivning av hur myndigheten säkrar rättssäker handläggning, rätt beslut och rätt utbetalning samt hur myndigheten arbetar för att minska de oavsiktliga felen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 29 februari 2016.

Felaktiga utbetalningar

Försäkringskassan ska redovisa hur myndigheten arbetar med att förebygga fel och säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och bidragsbrott motverkas. Redovisningen ska även omfatta hur myndigheten arbetar med att utveckla träffsäkra kontrollsystem samt hur myndighetens arbete med kontrollutredningar fortlöper. Myndigheten ska särskilt redovisa kontrollarbetet inom assistansersättningen och hur samverkan med andra myndigheter fungerar. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 29 februari 2016.

Jämställdhetsintegrering

Med utgångspunkt i tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering 2013-2014 (dnr S2012/8858/SAM samt S2013/8798/SAM) ska Försäkringskassan redovisa en uppdaterad plan för hur myndigheten avser fortsätta arbetet under 2015-2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Av planen ska framgå väntade resultat samt vilka åtgärder som myndigheten avser att vidta med anledning av de utvecklingsbehov som identifierats i myndighetens tidigare arbete med jämställdhetsintegrering. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2015. Försäkringskassan ska årligen redovisa åtgärder och resultat i myndighetens årsredovisning för 2015-2018. Myndigheten ska även lämna en separat redovisning i särskild ordning senast den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015-2017.

Nationella minoriteter

Försäkringskassan ska under året i dialog med de fem nationella minoriteterna utveckla och pröva former för i första hand inflytande i enlighet med 5 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Försäkringskassan ska redovisa uppdraget inklusive genomförda och planerade åtgärder för att stärka de nationella minoriteternas inflytande. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Kulturdepartementet) senast den 1 februari 2016 .

Det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014–2020

Försäkringskassan ska delta i genomförandet av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020 i syfte att ge stöd till personer som har behov av stöd för att återgå i arbete eller etablera sig på arbetsmarknaden. Deltagande kan även röra insatser för att förhindra att personer ställs utanför arbetsmarknaden.

Försäkringskassan ska även bistå Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) i arbetet med uppföljning och utvärdering av insatser inom det nationella socialfondsprogrammet. Försäkringskassan ska redovisa sitt deltagande i, samt samverkan med andra myndigheter och aktörer inom ramen för, det nationella socialfondsprogrammet. Försäkringskassan ska även redovisa erfarenheter och lärdomar av detta program som myndigheten bedömer vara av betydelse för dess verksamhet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 29 februari 2016.

Utredning av stadigvarande bosättning

Försäkringskassan ska redovisa hur myndigheten arbetar för att säkerställa kvalitet och likformighet i enskilda ärenden där en bedömning av en persons stadigvarande bosättning görs inom ramen för EU:s förordningar (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009. I redovisningen av uppdraget ska särskilt framgå vilka underlag och kontakter myndigheten använder sig av vid en sådan prövning. Försäkringskassan ska även redovisa antalet ärenden under tidsperioden 1 februari 2015- 30 april 2015 där en bedömning om stadigvarande bosättning gjorts, inklusive antalet avslag på grunden att stadigvarande bosättning i Sverige inte ansetts föreligga. I det fall Försäkringskassan bedömer att gällande regelverk begränsar myndighetens möjligheter att säkerställa att en kvalitetssäker utredning sker, ska förslag på åtgärder redovisas. Uppdraget ska genomföras i samråd med Socialdepartementet och redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2015.

Informationssäkerhet

Försäkringskassan ska i arbetet med 2015 års risk- och sårbarhetsanalys särskilt analysera och redovisa informationssäkerheten i de delar av verksamheten och i de tekniska system som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna utföra sitt arbete. Försäkringskassan ska redovisa en bedömning av informationssäkerheten samt vidtagna åtgärder. Redovisningen ska vara en del av risk- och sårbarhetsanalysen enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

Övriga återrapporteringskrav

Rapporteringen av nedanstående återrapporteringskrav ska ske i årsredovisningen om inte annat anges.

Utveckling av effektiviteten

Försäkringskassan ska analysera och redovisa utvecklingen av myndighetens samlade effektivitet för 2015. Försäkringskassan ska även rapportera genomförda åtgärder i syfte att förbättra effektiviteten.

Utveckling av förtroendet

Försäkringskassan ska analysera och redovisa utvecklingen av förtroendet för myndigheten respektive socialförsäkringen. Resultaten ska redovisas utifrån kön. I redovisningen ska även vidtagna och planerade insatser för att öka förtroendet ingå, liksom uppgifter om hur myndigheten i detta avseende har tagit hänsyn till eventuella skillnader mellan kvinnor och män.

Hantering av assistansersättningen

Försäkringskassan ska återredovisa mot den plan för genomförande av åtgärder som myndigheten redovisade till regeringen (Socialdepartementet) i april 2014 inom ramen för uppdraget att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen (dnr 2628-2014). Myndigheten ska även återredovisa hur arbetet fortlöper med att höja kvaliteten i de medicinska underlagen i syfte att stärka rättssäkerheten i besluten. Återrapporteringen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2015.

Stödja samordningsförbundens verksamhet

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen ska tillsammans stödja utvecklingen av samordningsförbundens verksamhet. Arbetet ska ske i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting. Försäkringskassan ska redovisa de åtgärder som vidtagits för att stödja samordningsförbundens verksamhet.

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Försäkringskassan ska återrapportera de sjuklönekostnader som olika grupper arbetsgivare har inrapporterat till Skatteverket för kalenderåret 2015. Försäkringskassan ska redovisa till vilket belopp ersättning för höga sjuklönekostnader har krediterats arbetsgivarnas skattekonton och vilka grupper arbetsgivare som har mottagit den nya ersättningen. Återrapporteringen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2016.

Etableringsersättning

Försäkringskassan ska redovisa uppgifter om utbetalning av etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning avseende åren 2013, 2014 och 2015. Uppgifterna ska avse antal mottagare och genomsnittligt utbetalt belopp per mottagare, uppdelat på kön och ålder. Andelen mottagare av etableringsersättning som också har något av tilläggen ska redovisas.

 

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Uppdrag till Försäkringskassan och Inspektionen för arbetslöshetsföräkring om införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå

2009/2024/SF samt regleringsbrev för 2010

Kvartalsvis

Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Regleringsbrev för 2014

16 februari 2015

Efterhandskontroller inom tandvården

Regleringsbrev för 2014

28 februari 2015

Resultatindikatorer för mål om stabil och låg sjukfrånvaro

Regleringsbrev för 2014

28 februari 2015

Samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om tidiga och aktiva insatser

Regleringsbrev för 201428 februari 2015

Säkerställ att den enskildes rehabiliteringsbehov klarläggs

Regleringsbrev för 201428 februari 2015

Stödja samordningsförbundens verksamhet

Regleringsbrev för 2014

28 februari 2015

Uppföljning av finansiell samordning

Regleringsbrev för 2014

28 februari 2015

Systematisk kartläggning av landstingens arbete med sjukskrivningsfrågan

Regleringsbrev för 2014

28 februari 2015

Kunskapsöversikter beträffande arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av sjukdom

Regleringsbrev för 2014

28 februari 2015

Bostadstillägg - övergången till beslut som gäller tills vidare

Regleringsbrev för 2014

28 februari 2015

Samverkan med Pensionsmyndigheten

Regleringsbrev för 2014

28 februari 2015

Felaktiga utbetalningar

Regleringsbrev för 2014

28 februari 2015

Digital samverkan

Regleringsbrev för 2014

28 februari 2015

Uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för "En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016"

S2011/8810/FST (delvis), S2012/2288/SF, S2012/5883/FST (delvis)

15 mars 2013, 2014, 2015 och 2016

Jämställdhetsintegrering

Regleringsbrev för 2014

31 mars 2015

Kartläggning av överskuldsättning och analys av indrivnings- och återkravsregler

Regleringsbrev för 2014

1 juni 2015

Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa

S2013/7759/FS (delvis)

1 juni 2016 samt 31 mars 2016

Uppdrag angående projektverksamhet och utvärdering av nya former av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser

S2013/6630/SF (delvis)

1 augusti 2014, 1 augusti 2015 och 2 april 2016

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:4

Tandvårdsförmåner (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen8 500
ap.4Kompetenscentrum på tandvårdsområdet (ram)8 500
Disponeras av Försäkringskassan5 777 010
ap.1Statligt tandvårdsstöd (ram)5 777 010

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Statligt tandvårdsstöd

Anslagsposten får användas för utgifter för tandvårdsförmåner enligt socialförsäkringsbalken, lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken och lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

ap.4 Kompetenscentrum på tandvårdsområdet

Socialstyrelsen disponerar anslagsposten för ekonomiskt stöd till kompetenscentrum på tandvårdsområdet. Högst 8 000 000 kronor får utbetalas till olika kompetenscentrum.

Av medlen ska Socialstyrelsen utbetala 500 000 kronor, engångsvis efter rekvisition, till Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM) för finansiering av Dentala Material Norden (nordisk produktdatabas för dentala biomaterial).

1:7

Sjukvård i internationella förhållanden (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan611 535
ap.1Sjukvård i internationella förhållanden (ram)611 535

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Sjukvård i internationella förhållanden

Anslagsposten får användas för vårdförmåner enligt rådets förordning (EEG) nr 1408/1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, förordning (EG) 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, gällande överenskommelser om social trygghet som Sverige tecknat med andra länder samt för sådan övrig vård som Sverige vid tillämpning av EU-rätten är skyldig att erbjuda.

4:3

Bilstöd till personer med funktionsnedsättning (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan266 995
ap.1Bilstöd till personer med funktionsnedsättning (ram)266 995

Villkor för anslag 4:3

ap.1 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

Anslagsposten får användas för utgifter för bilstöd till personer med funktionsnedsättning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

4:4

Kostnader för statlig assistansersättning (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan24 421 000
ap.1Kostnader för statlig assistansersättning (ram)24 421 000

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Kostnader för statlig assistansersättning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig assistansersättning till vissa personer med funktionshinder enligt socialförsäkringsbalken, lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken samt förordningen (1993:1091) om assistansersättning.

Inkomster från kommunerna avseende assistansersättning för de första 20 timmarna per vecka tillgodoförs och särredovisas under detta anslag.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan37 092 700
ap.5Boendetillägg (ram)87 000
ap.7Högkostnadsskydd för arbetsgivare (ram)106 500
ap.8Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall (ram)53 000
ap.15Närståendepenning (ram)172 000
ap.16Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning (ram)17 000
ap.17Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning (ram)120 000
ap.18Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning (ram)2 968 000
ap.19Rehabiliteringspenning (ram)1 519 000
ap.20Arbetshjälpmedel m.m. (ram)163 200
ap.21Sjukpenning (ram)31 887 000

Villkor för anslag 1:1

ap.5 Boendetillägg

Anslagsposten får användas för utgifter för boendetillägg enligt socialförsäkringsbalken.

ap.7 Högkostnadsskydd för arbetsgivare

Anslagsposten får användas för utgifter för ersättning för vissa kostnader för sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön.

ap.8 Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall

Anslagsposten får användas för utgifter för sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall enligt socialförsäkringsbalken.

ap.15 Närståendepenning

Anslagsposten får användas för utgifter för närståendepenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2015 om 17 365 717 kronor och ett regleringsbelopp för 2012 om -365 717 kronor.

ap.17 Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2015 om 140 536 797 kronor och ett regleringsbelopp för 2012 om -20 536 797 kronor.

ap.18 Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2015 om 2 947 738 907 kronor och ett regleringsbelopp för 2012 om 43 261 093 kronor.

ap.19 Rehabiliteringspenning

Anslagsposten får användas för utgifter för rehabiliteringspenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

Försäkringskassan får använda anslagsposten för utgifter för ersättning för skada orsakad av deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.

ap.20 Arbetshjälpmedel m.m.

Anslagsposten får användas för utgifter för arbetshjälpmedel, läkarutlåtanden och läkarundersökningar, särskilt bidrag samt resor till och från arbetet enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.21 Sjukpenning

Anslagsposten får användas för utgifter för sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken samt för de utgifter som kan uppkomma med anledning av vissa bestämmelser i sjuklönesystemet (s.k. sjuklönegaranti och särskilt högriskskydd), samt för utgifter för avskrivning av studielån avseende sjukperioder enligt studiestödslagen (1999:1395).

1:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan50 086 629
ap.5Aktivitets- och sjukersättningar (ram)38 301 745
ap.6Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar (ram)4 674 090
ap.7Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar (ram)27 909
ap.8Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar (ram)7 082 885

Villkor för anslag 1:2

ap.5 Aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten får användas för utgifter för aktivitetsersättning och sjukersättning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.6 Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten får användas för utgifter för bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.7 Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten får användas för utgifter för ersättning för särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.8 Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2015 om 7 088 014 426 kronor och ett regleringsbelopp för 2012 om -5 129 426 kronor.

1:3

Handikappersättningar (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan1 351 000
ap.1Handikappersättningar (ram)1 351 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Handikappersättningar

Anslagsposten får användas för utgifter för handikappersättningar enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:4

Arbetsskadeersättningar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan3 358 000
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta (ram)286 000
ap.5Arbetsskadelivränta (ram)3 072 000

Villkor för anslag 1:4

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2015 om 258 721 812 kronor och ett regleringsbelopp för 2012 om 27 278 188 kronor.

ap.5 Arbetsskadelivränta

Anslagsposten får användas för utgifter för arbetsskadeersättning enligt 40, 41, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken samt motsvarande äldre lagstiftning.

Försäkringskassan får från och med den 1 januari 2015 räkna om livräntor från den frivilliga yrkesskadeförsäkringen med den procentsats som motsvarar förändringen av prisbasbeloppet mellan 2014 och 2015.

1:5

Ersättning inom det statliga personskadeskyddet (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan38 244
ap.3Ersättning inom det statliga personskadeskyddet (ram)37 300
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för ersättning inom det statliga personskadeskyddet (ram)944

Villkor för anslag 1:5

ap.3 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet

Anslagsposten får användas för utgifter för ersättningar inom det statliga personskadeskyddet enligt 7, 43, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken samt motsvarande äldre lagstiftning. Anslagsposten får också användas för utgifter för krigsskadeersättning till sjömän enligt 7, 44, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken samt motsvarande äldre lagstiftning.

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för ersättning inom det statliga personskadeskyddet

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2015 om 1 070 146 kronor och ett regleringsbelopp för 2012 om -126 146 kronor.

1:6

Bidrag för sjukskrivningsprocessen (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan3 138 000
ap.1Rehabiliteringsgarantin (ram)750 000
ap.3Finansiell samordning genom samordningsförbund (ram)280 000
ap.4Finansiell samordning mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården (ram)30 000
ap.5Rehabiliteringsinsatser i samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (ram)738 000
ap.7Effektiv sjukskrivningsprocess (ram)40 000
ap.8Arbetsplatsnära stöd (ram)50 000
ap.9Försäkringsmedicinska utredningar (ram)250 000
ap.10Bidrag till hälso- och sjukvården (ram)1 000 000
Disponeras av Kammarkollegiet4 000
ap.2Kunskapsutveckling för sjukskrivningsprocessen (ram)4 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Rehabiliteringsgarantin

Högst 750 000 000 kronor av anslagsposten får användas för rehabiliteringsgarantin inom hälso- och sjukvården i enlighet med överenskommelsen (dnr S2014/8820/SF) som träffats mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting.

Försäkringskassan får utbetala engångsvis 1 500 000 kronor till Forte för att användas under 2015 i enlighet med regeringsbeslut från den 24 juli 2014 (dnr S2014/5621/SF) efter att Forte har inkommit med rekvisition till Försäkringskassan senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Försäkringskassan senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Försäkringskassan. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsätning, anslag 1:6 Bidrag till sjukskrivningsprocessen, anslagspost 1 Rehabiliteringsgarantin.

Högst 4 000 000 kronor av anslagsposten får, efter beslut av regeringen, användas för forskning, utveckling och utvärdering.

För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting.

ap.2 Kunskapsutveckling för sjukskrivningsprocessen

Anslagsposten får användas för utgifter för att ta fram kunskap om och utveckla sjukskrivningsprocessen. Av anslagsposten får högst 1 000 000 kronor användas av Socialstyrelsen för uppdrag 3 under Övriga uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2015.  

ap.3 Finansiell samordning genom samordningsförbund

Anslagsposten får användas för utgifter för samverkan och finansiell samordning enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

ap.4 Finansiell samordning mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården

Anslagsposten får användas för utgifter för finansiell samordning mellan sjukförsäkring och hälso- och sjukvård på samma sätt som i den försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso- och sjukvård som bedrevs under åren 1993-1997 (prop. 1991/92:105). 

ap.5 Rehabiliteringsinsatser i samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Anslagsposten får användas för utgifter för samverkan inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

ap.7 Effektiv sjukskrivningsprocess

Anslagsposten får användas för utgifter för projekt- och utvärderingsinsatser av arbetsmetoden Supported Employment.

ap.8 Arbetsplatsnära stöd

Anslagsposten får användas för utgifter för bidrag till arbetsgivare för köp av s.k. koordinerande insatser i syfte att underlätta för arbetsgivarna att ta sitt rehabiliteringsansvar.

ap.9 Försäkringsmedicinska utredningar

Anslagsposten får användas för utgifter för försäkringsmedicinska utredningar i enlighet med överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om fördjupade medicinska utredningar 2014-2015 (dnr S2013/8822/SF) samt överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar 2015 (dnr S2014/8822/SF).

Försäkringskassan får köpa försäkringsmedicinska utredningar i de fall den allmänna hälso- och sjukvården inte kan bistå Försäkringskassan med sådana utredningar.

ap.10 Bidrag till hälso- och sjukvården

Anslagsposten får användas för utbetalning av bidrag till landstingen i enlighet med överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2014-2015 (dnr 2013/8823/SF).

Högst 12 000 000 kronor av anslagsposten får användas för villkor 7 Utvecklingsmedel för stöd till rätt sjukskrivning.

Högst 6 500 000 kronor av anslagsposten får, efter beslut av regeringen, användas för utvärderingsinsatser i arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvården.

2:1

Försäkringskassan (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan7 902 295
ap.1Förvaltningsmedel (ram)7 902 295
ap.2Genomförande av förstärkt jämställdhetsbonus (ram)0

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Förvaltningsmedel

Av anslagsposten får högst 8 900 000 kronor användas för forskning inom socialförsäkringens område.

Försäkringskassan ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Försäkringskassan ska betala totalt 90 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

ap.2 Genomförande av förstärkt jämställdhetsbonus

Anslagsposten avser genomförandekostnader som följer av en förstärkt jämställdhetsbonus. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1:1

Barnbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan25 839 595
ap.1Barnbidrag (ram)25 839 595

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Barnbidrag

Anslagsposten får användas för utgifter för allmänna barnbidrag, flerbarnstillägg och förlängt barnbidrag enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Anslaget får även användas för tilläggsbelopp vid familjeförmåner enligt rådets förordning nr 883/04 om samordning av de sociala trygghetssystemen i EU.

 

1:2

Föräldraförsäkring (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan38 968 861
ap.1Jämställdhetsbonus (ram)274 725
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning (ram)2 788 024
ap.8Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning (ram)558 068
ap.9Föräldrapenning (ram)28 957 383
ap.10Statlig ålderspensionsavgift för graviditetspenning (ram)58 365
ap.11Tillfällig föräldrapenning (ram)5 746 582
ap.12Graviditetspenning (ram)585 714

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Jämställdhetsbonus

Anslagsposten får användas för utgifter för jämställdhetsbonus enligt lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus.

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2015 om 2 866 781 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2012 om -78 757 000 kronor.

ap.8 Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2015 om 568 912 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2012 om -10 844 000 kronor.

ap.9 Föräldrapenning

Anslagsposten får användas för utgifter för föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.10 Statlig ålderspensionsavgift för graviditetspenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2015 om 57 986 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2012 om 379 000 kronor.

ap.11 Tillfällig föräldrapenning

Anslagsposten får användas för utgifter för tillfällig föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.12 Graviditetspenning

Anslagsposten får användas för utgifter för graviditetspenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:3

Underhållsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan2 271 000
ap.1Underhållsstöd (ram)2 271 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Underhållsstöd

Anslagsposten får användas för utgifter för underhållsstöd enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Betalningar från bidragsskyldiga föräldrar för lämnat underhållsstöd ska återföras till anslaget.

1:4

Adoptionsbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan35 784
ap.1Adoptionsbidrag (ram)35 784

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Adoptionsbidrag

Anslagsposten får användas för utgifter för bidrag till kostnader för internationella adoptioner enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Bidrag lämnas för adoptioner som förmedlas enligt en sammanslutning som är auktoriserad enligt lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling.

1:6

Vårdbidrag för funktionshindrade barn (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan3 409 300
ap.3Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn (ram)306 300
ap.4Vårdbidrag för funktionshindrade barn (ram)3 103 000

Villkor för anslag 1:6

ap.3 Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslagsposten får användas för utgifter för ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2015 om 307 186 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2012 om -886 000 kronor.

ap.4 Vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslagsposten får användas för utgifter för vårdbidrag enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:8

Bostadsbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan4 992 000
ap.2Bostadsbidrag (ram)4 992 000

Villkor för anslag 1:8

ap.2 Bostadsbidrag

Anslagsposten får användas för utgifter för bostadsbidrag till barnfamiljer samt till unga som fyllt 18 år men inte 29 år enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:4 Tandvårdsförmåner
ap.1288 851Inget0
ap.4255Inget0
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden
ap.130 577Inget0
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning
ap.113 350Inget0
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning
ap.11 221 050Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.
ap.54 350Inget0
ap.73 325Inget0
ap.82 650Inget0
ap.158 600Inget0
ap.160Inget0
ap.170Inget0
ap.180Inget0
ap.1971 850Inget0
ap.208 160Inget0
ap.211 487 500Inget0
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.
ap.51 911 862Inget0
ap.6233 021Inget0
ap.71 395Inget0
ap.80Inget0
1:3 Handikappersättningar
ap.167 550Inget0
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m.
ap.40Inget0
ap.5153 600Inget0
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet
ap.31 865Inget0
ap.40Inget0
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.7026 2630
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
2:1 Försäkringskassan
ap.1236 0913 %0
ap.2300Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:1 Barnbidrag
ap.11 291 980Inget0
1:2 Föräldraförsäkring
ap.115 486Inget0
ap.40Inget0
ap.80Inget0
ap.91 447 869Inget0
ap.100Inget0
ap.11287 329Inget0
ap.1229 286Inget0
1:3 Underhållsstöd
ap.1134 450Inget0
1:4 Adoptionsbidrag
ap.11 074Inget0
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn
ap.30Inget0
ap.4155 150Inget0
1:8 Bostadsbidrag
ap.2249 600Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen
ap.1937 500750 000187 50002017
ap.9312 500250 00062 50002017
ap.102 000 0001 000 0001 000 00002017
Belopp angivna i tkr

Villkor

Bemyndiganderamarna avseende anslag1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen ap. 1 Rehabiliteringsgarantin och som avser ekonomiska åtaganden som medför utgifter under följande budgetår får ingås av regeringen (Socialdepartementet). De ekonomiska åtaganden som regeringen (Socialdepartementet) ingår ska rapporteras till Försäkringskassan för införande och redovisning i Försäkringskassans årsredovisning. Beloppen under rubriken "Infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

Bemyndiganderamarna avseende anslag1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen ap. 9 Försäkringsmedicinska utredningar och som avser ekonomiska åtaganden som medför utgifter under följande budgetår får ingås av regeringen (Socialdepartementet). De ekonomiska åtaganden som regeringen (Socialdepartementet) ingår ska rapporteras till Försäkringskassan för införande och redovisning i Försäkringskassans årsredovisning. Beloppen under rubriken "Infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

Bemyndiganderamarna avseende anslag 1:6 Bidrag för hälso- och sjukvården ap. 10 Bidrag till hälso- och sjukvården och som avser åtaganden som medför utgifter under följande budgetår får ingås av regeringen (Socialdepartementet). De ekonomiska åtaganden som regeringen (Socialdepartementet) ingår ska rapporteras till Försäkringskassan för införande och redovisning i Försäkringskassans årsredovisning. Beloppen under rubriken "Infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)393 834
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)100 000
- varav ÖVRIGT100 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav ÖVRIGT

Krediten ska användas till att finansiera Försäkringskassans betalningar till enskilda personer för sådan vård som de erhållit i ett annat EU/EES-land eller Schweiz samt myndighetens betalningar av utländska leverantörsfakturor som avser vård inom EU/EES och Schweiz där landstinget har kostnadsansvar enligt lag (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet.

5.2

Utbetalningsplan

Till Försäkringskassans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-25656 941
2015-02-25656 941
2015-03-25656 941
2015-04-25656 941
2015-05-25656 941
2015-06-25656 941
2015-07-0319 000
2015-07-25656 941
2015-08-25656 941
2015-09-25656 941
2015-10-25656 941
2015-11-25656 941
2015-12-25656 944
Summa7 902 295
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försäkringskassans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningsmedel
2:1 ap.2Genomförande av förstärkt jämställdhetsbonus

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Uppdragsverksamhet
Administration av statlig fordran009 0009 00000
Ersättning från försvaret366-3663 0003 00000
Ersättning från affärsdrivande verk0080080000
Intäkter från pensionsmyndigheten00302 000302 00000
Tjänsteexport1 4091 0584 2003 8004002 867
Summa1 775692319 000318 6004002 867
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Försäkringskassan får med undantag av 3 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) använda statens centralkonto i Riksbanken för utbetalningar av aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd, etableringsersättning enligt förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare samt pensioner och pensionsrelaterade förmåner som Försäkringskassan ombesörjer åt Pensionsmyndigheten enligt förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner och 9 kap. 3 a § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken under tiden tills medel för utbetalningarna lämnats från Arbetsförmedlingen respektive Pensionsmyndigheten.

På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Josefin Sandström
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Arbetsmarknadsdepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/FMA
Försvarsdepartementet
Näringsdepartementet
Socialdepartementet/ESA
Utbildningsdepartementet
Arbetsmarknadsutskottet
Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Utbildningsutskottet
Arbetsförmedlingen
Ekonomistyrningsverket
Inspektionen för socialförsäkringen
Kammarkollegiet
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Pensionsmyndigheten
Riksrevisionen
Riksgälden
Skolverket
Socialstyrelsen
Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer
LO - Landsorganisationen i Sverige
TCO - Tjänstemännens Centralorganisation
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation
Sveriges Kommuner och Landsting
Svenskt Näringsliv