Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
I:25

2015-06-25
M2015/2551/S (delvis)
Naturvårdsverket
Valhallavägen 195
10648 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:18 Klimatinvesteringar i kommuner och regioner
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:18 Klimatinvesteringar i kommuner och regioner för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:99 utg.omr. 20, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:18

Klimatinvesteringar i kommuner och regioner (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket111 000
ap.1Stöd till klimatinvesteringar (ram)107 000
ap.2Administration - del till Naturvårdsverket (ram)4 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län12 500
ap.3Information och samverkan - del till länsstyrelserna (ram)12 500
Disponeras av Statens energimyndighet1 500
ap.4Samordning av laddinfrastruktur - del till Energimyndigheten (ram)1 500

Villkor för anslag 1:18

ap.1 Stöd till klimatinvesteringar

Anslagsposten får användas för utbetalning av stöd till klimatinvesteringar och installation av laddinfrastruktur för elfordon i enlighet med bestämmelser i förordningen om lokala klimatinvesteringar.

ap.2 Administration - del till Naturvårdsverket

Anslagsposten får användas för utgifter i samband med administration av klimatinvesteringsstödet. Anslagsposten får användas för arbete med utformning och bedömning av stöd till klimatinvesteringar av Naturvårdsverket och andra myndigheter som bidrar till arbetet.

Naturvårdsverket ska redovisa en första uppföljning och utvärdering av klimatinvesteringsstödet inklusive beslutade insatser, förväntade resultat och en lägesbeskrivning senast två månader efter det att bidrag från det andra ansökningstillfället har beslutats, dock senast den 31 mars 2016.

ap.3 Information och samverkan - del till länsstyrelserna

Anslagsposten får användas för samordning och stöd till länsstyrelsernas arbete med klimatinvesteringar i länen och dess kommuner. Anslagsposten disponeras av Länsstyrelsen i Östergötland för fördelning till samtliga länsstyrelser.

Anslagsposten får användas för utgifter för arbete med klimatinvesteringsstödet och yttranden om ansökningar, samverkan och dialog med aktörer i länet för att stimulera till effektiva åtgärder och synergieffekter mellan olika projekt samt till information om och regional samordning av arbetet. Länsstyrelsen i Östergötlands län ska lämna en samlad redovisning och utvärdering av länsstyrelsernas arbete med klimatinvesteringsstödet till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast två månader efter det att bidrag från det andra ansökningstillfället har beslutats, dock senast den 31 mars 2016.

ap.4 Samordning av laddinfrastruktur - del till Energimyndigheten

Anslagsposten disponeras av Statens energimyndighet för utgifter till samordning av stöd till laddinfrastruktur och till information om laddstolpars placering.

Statens energimyndighet ska lämna en redovisning och utvärdering av arbetet med klimatinvesteringsstödet och hur laddinfrastrukturen för elfordon har utvecklats till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast två månader efter det att bidrag från det andra ansökningstillfället har beslutats, dock senast den 31 mars 2016.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:18 Klimatinvesteringar i kommuner och regioner
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:18 Klimatinvesteringar i kommuner och regioner
ap.1300 000150 000100 00050 0002018
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "Infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

På regeringens vägnar
Åsa Romson
Patrik Brodd
Kopia till

Länsstyrelsen i Östergötlands län
Statens energimyndighet
Statsrådsberedningen internrevisionen
Finansdepartementet budgetavdelningen
Boverket
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Samtliga länsstyrelser
Statens jordbruksverk
Trafikverket
Transportstyrelsen