Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 1

2015-08-20
N2015/5978/AS
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Studentplan 3
83140 Östersund
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 24, bet. 2014/15:NU1, rskr. 2014/15:68).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 18 december 2014 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Myndigheten för Tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) och nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna ska redovisas

den 20 januari 2015,

den 20 februari 2015,

den 5 maj 2015,

den 27 juli 2015, och

den 26 oktober 2015.

Ekonomisk redovisning

Tillväxtanalys ska redovisa följande.

  • Totala kostnader per organisatorisk enhet.
  • Totala kostnader för upphandling fördelat på kärn- respektive stödverksamhet.
  • Totala kostnader per uppdragstyp.
  • Bidragsinkomster från respektive bidragsgivare.

Utveckling och effektivisering av rapporteringen om förekomsten av statligt stöd till näringslivet

Tillväxtanalys ska utveckla och effektivisera den rapportering som myndigheten gör enligt 8 § förordningen (2009:146) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

2

Organisationsstyrning

Framtagande av exportstrategi

Tillväxtanalys ska medverka i framtagandet av en ny svensk exportstrategi.

3

Uppdrag

3.1 NYA UPPDRAG

1. Utvärdering av de regionala strukturfondsprogrammens resultat

Tillväxtanalys ska genomföra en utvärdering av regionala strukturfondsprogram och territoriella samarbetsprogram. Uppdraget ska ta utgångspunkt i programperioden 2007–2013 och vid behov omfatta tidigare programperioder. Utvärderingen ska särskilt analysera utvalda områden, t.ex. strategiska innovations- eller styrkeområden, som varit framträdande i programmen, och som bedöms ha hög relevans för insatser under programperioden 2014–2020. Utvärderingen ska ta tillvara projekt- och programutvärderingar såväl som andra studier som genomförts. Dessa ska kompletteras med ytterligare data, intervjuer och analyser, för att kunna ge en väl underbyggd bild av programmens bidrag till hållbar regional tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning.

Uppdraget bör omfatta fördjupade deskriptiva statistiska analyser av de företag som deltagit i satsningarna, för att stärka kunskapen om vilka företag som deltar, deras kännetecken och utveckling. I uppdraget ska Tillväxtanalys också ge en fördjupad bild av de sammanhang som de utvalda områdena har genomförts i, exempelvis genom att belysa den historiska utvecklingen inom olika regioner eller branscher. Strukturfondernas roller i den sammantagna finansieringen av satsningarna inom de utvalda områdena ska också belysas.

Uppdraget ska delredovisas senast den 31 mars 2015 och senast den 15 november 2015 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Uppdraget ska slutredovisas senast den 27 februari 2016 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Tillväxtanalys kan uppdraget redovisas vid annan tidpunkt än vad som här har angetts.

 

2. Uppstart av utvärdering av finansieringsinstrument inom ramen för EU:s strukturfondsprogram 2014–2020

Tillväxtanalys ska påbörja en utvärdering av de finansiella instrument som genomförs inom ramen för EU:s strukturfondsprogram för målet Investering för tillväxt och sysselsättning under perioden 2014–2020.

Utvärderingen ska undersöka effekter på företagens utveckling och i den mån det är möjligt inkludera kontrafaktiska effektutvärderingar. Utvärderingen ska undersöka effekter på framväxten av investerare i tidiga skeden och påverkan på utvecklingen av kapitalförsörjningssituationen för den kategori mottagare som programmen riktar sig till. Utvärderingen ska beskriva insatsernas sammantagna påverkan på kapitalförsörjningssituationen, även relativt andra insatser på området, i alla delar av landet. Den ska även omfatta internationella utblickar och fallstudier utifrån teman, när så är lämpligt. Tillväxtanalys utvärderingsarbete ska vara en integrerad del av lärandet under genomförandet av respektive satsning. Utvärderingen ska komplettera det uppföljnings- och utvärderingsarbete som genomförs på projekt- och programnivå.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Tillväxtverket och efter samråd med Statens energimyndighet och Almi Företagspartner AB. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2015 i form av en plan för utvärderingens genomförande.

 

3. Utvärdering av forskning och innovation på energiområdet

Statens energimyndighet administrerar enligt riktlinjer i propositionen Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem (prop. 2012/13:21), ett program för forskning och innovation på energiområdet. Verksamheten utgörs av en strategiskt utformad samlad insats som spänner över hela innovationssystemet, i nära samverkan med, och som komplement till, övriga energipolitiska insatser och andra styrmedel som syftar till att nå klimat- och energimål samt energirelaterade miljöpolitiska mål. Myndigheten ska även främja kommersialisering av forskningsresultat och spridning av nya produkter, processer och tjänster. Uppföljning och utvärdering av verksamheten sker regelbundet en gång per mandatperiod.

Som en del i denna uppföljning behövs en utvärdering som beskriver måluppfyllelse, redovisar olika typer av resultat av olika insatser, samt i den mån det är möjligt diskuterar effekter av olika typer av insatser inklusive kontrafaktiska utvärderingar. En sådan utvärdering kan avgränsas till de program och aktiviteter som har som syfte att främja näringslivets förmåga att utveckla ny teknik för att förbättra existerande produkter och tjänster och att introducera nya.

Tillväxtanalys ska senast den 14 december 2015 till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet med kopia till Näringsdepartementet) redovisa en utvärdering enligt ovan. Uppdraget ska delredovisas senast den 12 oktober 2015 till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet med kopia till Näringsdepartementet). Uppdraget ska genomföras i dialog med Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet och Näringsdepartementet). För genomförandet av uppdraget får Tillväxtanalys disponera anslagsposten 3 inom det uppförda anslaget 1:4 Energiforskning under utgiftsområde 21 Energi. Medel får användas först efter beslut av regeringen. 

 

4. Nationell implementering av rapporterings- och transparenskraven i moderniseringen av statsstödsreglerna

Moderniseringen av statsstödsregelverket innebär tillkommande rapporterings- och transparenskrav för Sverige. Tillväxtanalys ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med att utforma en nationell ordning som omhändertar dessa nya krav. I arbetet ingår att tillsammans med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) ingå som nationell expert i EU-kommissionens arbetsgrupp i frågan. Synergier med i Sverige befintliga system ska omhändertas i den mån det är möjligt. Arbetet beräknas fortgå under 2015 och första hälften av 2016.

5. Globala värdekedjor

Tillväxtanalys genomför i dag analyser om globala värdekedjor (GVK) och s.k. kunskapsbaserat kapital. Arbetet slutredovisas i december 2014. Detta arbete ska vidareutvecklas med syfte att bl.a. använda svenska data över multinationella företag verksamma i Sverige och analysera vilken betydelse internationaliseringen har för utvecklingen av företagens förädlingsvärde och företagens investeringar. Analysen ska bl.a. ta fasta på om export och import (av insatsvaror) leder till förändringar i vilken typ av investeringar företagen gör, både när det gäller kompetens och kapital.

Tillväxtanalys ska undersöka den funktionella specialiseringen i svenska multinationella företag och hur produktionens ökade internationella fragmentisering påverkar företagen och den svenska arbetsmarknaden. Tillväxtanalys ska bl.a. undersöka hur starkt sambandet är mellan lokalisering av tillverkning samt forskning och utveckling. Där så är möjligt ska effekterna av investeringar i it undersökas. Tillväxtanalys ska vidare undersöka vilka länder som kompletterar och konkurrerar med en svensk GVK-profil. Vidare ska regionala aspekter av denna funktionella specialisering undersökas och särskilt hur den exponerade tjänstesektorn påverkar sysselsättningen i humankapitalintensiva regioner. Tillväxtanalys ska även undersöka de långsiktiga effekterna på forskning och utveckling av utländska förvärv av svenska multinationella företag. Uppdraget ska genomföras i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2015. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2016.

 

6. Jämställdhetsintegrering

Tillväxtanalys ska redovisa en plan för hur myndigheten avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten, exempelvis utvärderingar av företagsstöd, ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115). Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som myndigheten avser att vidta, samt genomföras under 2016–2018. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 2 november 2015. Redovisning av åtgärder och resultat utifrån planen ska ske i myndighetens årsredovisning för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning den 22 februari 2018 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) där resultatet av genomfört arbete för 2015–2017 beskrivs och analyseras.

7. Upprätta en överenskommelse med Stiftelsen Industrifonden och Stiftelsen Norrlandsfonden om årliga leveranser av datauppgifter

Tillväxtanalys ska ta initiativ till att upprätta en skriftlig överenskommelse med Stiftelsen Industrifonden och Stiftelsen Norrlandsfonden om årliga leveranser av datauppgifter om stiftelsernas verksamhet till myndighetens mikrodatabas över statligt stöd till näringslivet (MISS). Överenskommelsen ska beakta arbetsbördan hos stiftelserna och begränsa datainsamlandet till ett antal kärnindikatorer. Myndigheten ska i årsredovisningen för 2015 redovisa resultaten av överenskommelsen.

 

 

3.2 ÄNDRING AV BEFINTLIGA UPPDRAG

Tillväxtanalys har i uppdrag att genomföra en Utvärdering av ägarkapital inom ramen för EU:s strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning, (dnr N2013/4569/AS, N2010/2190/RT [delvis]). Uppdraget förlängs och ska slutredovisas senast den 30 december 2015.

Tillväxtanalys har i uppdrag att återkommande följa upp innovationsstrategin (dnr N2013/5656/KLS [delvis], N2013/5707/AS). Uppdraget ändras till att gälla uppföljning av det svenska innovationsklimatets utveckling på nationell och regional nivå. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 september 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPDRAG LÄMNADE I REGLERINGSBREVET FÖR 2009

Uppdrag

Lämnat

Redovisas senast

4. Utvärdering av ägarkapital inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
för konkurrenskraft och sysselsättning

3 oktober 2013

N2010/2190/RT (delvis)

N2013/4569/AS

Slutrapport: 30 december 2015

UPPDRAG LÄMNADE I REGLERINGSBREVET FÖR 2013

Uppdrag

Lämnat

Redovisas senast

3. Tillgången till grundläggande betaltjänster

12 december 2013

Ändring i regleringsbrevet för 2014

3 oktober 2013

N2010/2190/RT (delvis)

N2013/4569/AS

Delrapport: 1 september 2015

Slutrapport: 1 december 2015

4. Utvärdering av Tillväxtverkets destinationsuppdrag

3 oktober 2013

N2010/2190/RT (delvis)

N2013/4569/AS

Delrapport: 31 maj 2015

Slutrapport: 31 maj 2016

UPPDRAG LÄMNADE I REGLERINGSBREVET FÖR 2014

Uppdrag

LämnatRedovisas senast
1. Digitaliseringen av ekonomin - digitaliseringens tillväxtfaktorer

12 december 2013

N2013/5656/KLS (delvis) N2013/5707/AS

Slutrapport: 15 januari 2015

3. Uppföljning av innovationsstrategin

(Ändras till att gälla uppföljning av innovationsklimatet, se sida 6)

12 december 2013

N2013/5656/KLS (delvis) N2013/5707/AS

Slutrapport: 30 september 2015

4. Fortsättning på uppdrag om effektutvärdering av verksamheten vid RISE-instituten

12 december 2013

N2013/5656/KLS (delvis) N2013/5707/AS

Löpande
5. Utveckling av metoder och indikatorer för att skatta effekterna av statens främjandeinsatser för internationalisering

12 december 2013

N2013/5656/KLS (delvis) N2013/5707/AS

Slutrapport: 15 mars 2015
6. Syntesrapport avseende ESPON 2013-programmet

12 december 2013

N2013/5656/KLS (delvis) N2013/5707/AS

Slutrapport: 15 mars 2015

UPPDRAG LÄMNADE I SÄRSKILDA REGERINGSBESLUT

Uppdrag

Lämnat

Redovisas senast

Uppdrag att utvärdera insatser som genomförs inom ramen för regeringens miljöteknikstrategi

21 februari 2012

N2012/760/E

Slutredovisning: 15 mars 2015

Uppdrag att utvärdera programmet Främja kvinnors företagande

13 december 2012

N2012/6233/ENT

Delredovisning: Årliga delredovisningar

Slutredovisning: 31 oktober 2018

Uppdrag att omprogrammera och utveckla det regionala analys- och prognosverktyget rAps

17 januari 2013

N2013/245/AS

Slutredovisning: 31 januari 2015

Uppdrag om att genomföra en förhandsutvärdering av förslag till program för Europeiska regionala utvecklingsfonden inom ramen för målet Investeringar i tillväxt och sysselsättning samt löpande bistå Regeringskansliet under förhandlingen med EU-kommissionen om programmen

24 januari 2013

N2013/406/RT

Slutredovisning: en månad efter att programmen godkänts av EU-kommissionen

Uppdrag att följa upp vissa frågor relaterade till sänkt mervärdesskattesats på restaurang- och cateringtjänster (samverkan med Konjunkturinstitutet och Skatteverket)

24 oktober 2013

N2013/4685/MK

Slutredovisning: 1 januari 2016

Uppdrag att inrätta en analysgrupp för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 – 2020 samt därefter ha en analytisk stödjande och samordnande funktion till Regeringskansliet i gruppens arbete

28 maj 2014

N/2014/2503//RT

Pågår till och med 2020

SAMVERKANSUPPDRAG LÄMNADE I SÄRSKILDA REGERINGSBESLUT

Uppdrag

Lämnat

Redovisas senast

Uppdrag att genomföra särskilda insatser för främjande av svensk miljöteknikexport med särskild inriktning på Brasilien (samverkan med Sveriges export- och investeringsråd)

30 juni 2011

N2011/4145/E

Avslutas: 1 mars 2015

Uppdrag att genom en särskild satsning arrangera en mötesplats för aktörer inom miljöteknikområdet (samverkan med Statens energimyndighet)

17 november 2011

N2011/6463/E

Avslutas: 15 mars 2015

Uppdrag att genom en särskild satsning med inriktning på miljöteknikområdet genomföra insatser för ökat svenskt deltagande i EU-program (samverkan med Tillväxtverket)

17 november 2011

N2011/6464/E

Avslutas: 15 mars 2015

Uppdrag att utveckla indikatorer för innovation (samverkan med Statistiska centralbyrån)

22 december 2011

N2011/7252/FIN

Avslutas: 28 februari 2016

Uppdrag att genomföra insatser för hållbara turistdestinationer samt stärka kvalitet och konkurrenskraft i små och medelstora turist- och upplevelseföretag (samverkan med Tillväxtverket)

26 januari 2012

N2012/508/ENT

Avslutas: 31 mars 2016

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet (samverkan med Verket för innovationssystem)

16 februari 2012

U2012/907/F

Avslutas: 1 juli 2015

Uppdrag att genomföra en särskild satsning på främjande av svensk miljöteknikexport med inriktning på Turkiet (samverkan med Sveriges export- och investeringsråd)

22 mars 2012

N2012/1669/E

Avslutas: 1 mars 2015

SAMVERKANSUPPDRAG LÄMNADE I SÄRSKILDA REGERINGSBESLUT

Uppdrag

Lämnat

Redovisas senast

Uppdrag att genomföra en särskild satsning på teknik- och innovationsupphandling inom området för miljöteknik (samverkan med Statens energimyndighet och Verket för innovationssystem)

19 april 2012

N2012/2145/E

Avslutas: 15 januari 2015

Uppdrag att genomföra en särskild satsning inom affärsutveckling med inriktning på insatser för internationalisering inom miljöteknikområdet (samverkan med Tillväxtverket)

10 maj 2012

N2012/2523/E

Avslutas: 15 mars 2015

Uppdrag att genomföra en särskild satsning med syfte att utveckla testbäddar inom miljöteknikområdet (samverkan med Verket för innovationssystem)

5 juli 2012

N2012/3381/E

Avslutas: 15 januari 2015

Uppdrag om att tillhandahålla ett sekretariat för utvärderingarna av landsbygds- och fiskeriprogrammen (samverkan med Statens jordbruksverk)

4 oktober 2012

L2012/2576/ELT

Redovisas årligen av Statens jordbruksverk. Slutredovisning 31 december 2024

Uppdrag att tillgängliggöra internetbaserad information inom miljöteknikområdet (samverkan med Tillväxtverket)

15 november 2012

N2012/5754/E

Avslutas: 15 januari 2015

Uppdrag att genomföra mentorinsatser för export och import (samverkan med Almi Företagspartner AB)

14 februari 2013

N2012/6236/ENT

Avslutas: 31 mars 2016

Uppdrag att genomföra ett program för stärkt lokalt och regionalt samspel mellan fysisk planering och näringslivsutveckling 2013-2015 (samverkan med Boverket och Tillväxtverket)

14 mars 2013

N2013/1492/RT

Avslutas: 31 mars 2016

Uppdrag att utarbeta riktlinjer för regionala serviceprogram 2014-2018 samt att redovisa programmens genomförande (samverkan med Tillväxtverket)

2 maj 2013

N2013/2299/RT

Avslutas: 29 mars 2018

SAMVERKANSUPPDRAG LÄMNADE I SÄRSKILDA REGERINGSBESLUT

UppdragLämnatRedovisas senast

Uppdrag avseende innovationsupphandling inom området för miljöteknik (samverkan med Verket för innovationssystem)

5 juni 2013

N2013/2920/E

Avslutas: 15 mars 2015

Uppdrag om att genomföra mentorinsatser för unga entreprenörer (samverkan med Almi Företagspartner AB)

19 juni 2013

N2013/3172/ENT

Avslutas: 31 mars 2015

Uppdrag att stödja länsstyrelsernas arbete med att utforma och genomföra regionala stöd- och utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster på de orter och den landsbygd som inte tillgodoses av marknaden (samverkan med Post- och telestyrelsen)

19 december 2013

N/2013/5885/ITP N/2013/1002/ITP (delvis) N/2013/5853/KLS (delvis)

Avslutas: 27 februari 2015

Uppdrag om att redovisa en fördjupad utvärdering av generationsmålet och miljökvalitetsmålen (samverkan med Naturvårdsverket)

13 februari 2014

M2014/419/Mm

Avslutas: 1 september 2015
Uppdrag om att upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling (samverkan med Boverket)

20 februari 2014

S2014/1631/PBB

Årliga rapporter med början 31 januari 2015
Uppdrag om kunskapsunderlag om spetsteknologiers möjlighet att bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålen (samråd med Naturvårdsverket)

19 juni 2014

N2014/2839/E

Avslutas: 15 mars 2015

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:6

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser81 503
ap.1Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (ram)81 503

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
ap.12 4453 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)7 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-256 792
2015-02-256 792
2015-03-256 792
2015-04-256 792
2015-05-256 792
2015-06-256 792
2015-07-256 792
2015-08-256 792
2015-09-256 792
2015-10-256 792
2015-11-256 792
2015-12-256 791
Summa81 503
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Tillväxtanalys.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Tillväxtanalys får ta emot bidrag, såväl från statliga som icke statliga finansiärer, för sin utlandsbaserade verksamhet. Bidragsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Andreas Halvarsson
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA och OFA
Utrikesdepartementet/FIM, PLAN och USTYR
Socialdepartementet/EIS och JÄM
Utbildningsdepartementet/AI, F och UH
Miljö- och energidepartementet/MM och EE
Näringsdepartementet/SUBT, IF, KF, SB, FF, HL, RT, ITP, KSR, FÖF, KLS, EUI
Arbetsmarknadsdepartementet/IE
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Sveriges export- och investeringsråd
Boverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Konjunkturinstitutet
Statistiska centralbyrån
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Mittuniversitetet
Trafikanalys
Post- och telestyrelsen
Konkurrensverket
Statens energimyndighet
Tillväxtverket
Verket för innovationssystem
länsstyrelserna
Gotlands kommun
Gävleborgs läns landsting
Hallands läns landsting
Jämtlands läns landsting
Jönköpings läns landsting
Kronobergs läns landsting
Skåne läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Örebro läns landsting
Östergötlands läns landsting
samverkansorganen
Almi Företagspartner AB
Entreprenörskapsforum
RISE Research Institutes of Sweden AB
V.S. VisitSweden AB
Stiftelsen Industrifonden
Stiftelsen Norrlandsfonden