Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 12

2015-06-25
N2015/5050/TE
N2015/4922/KLS (delvis)
Trafikverket
78189 Borlänge
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 1:11 och 1:14 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:11 Trängselskatt i Stockholm och anslaget 1:14 Trängselskatt i Göteborg för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 19 december 2014 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag. Ändringarna är en följd av riksdagens beslut med anledning av propositionen Vårändringsbudget för 2015 (prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:11

Trängselskatt i Stockholm (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket9 000
ap.2Trängselskatt - del till Skatteverket (ram)9 000
Disponeras av Domstolsverket520
ap.1Trängselskatt - del till Domstolsverket (ram)520
Disponeras av Kronofogdemyndigheten1 700
ap.4Trängselskatt - del till Kronofogdemyndigheten (ram)1 700
Disponeras av Transportstyrelsen134 000
ap.5Trängselskatt - del till Transportstyrelsen (ram)134 000
Disponeras av Trafikverket859 838
ap.3Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket (ram)40 000
ap.6Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket (ram)819 838

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Trängselskatt - del till Domstolsverket

Domstolsverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.2 Trängselskatt - del till Skatteverket

Skatteverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.3 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket

Trafikverket får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.4 Trängselskatt - del till Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.5 Trängselskatt - del till Transportstyrelsen

Transportstyrelsen får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.6 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket

Anslagsposten utgör skillnaden mellan inkomster av trängselskatten och system- och administrationskostnader med anledning av trängselskattesystemet i Stockholm. Medlen på anslagsposten får användas för investeringar i Förbifart Stockholm och väganknutna projekt i Stockholmsregionen.

1:14

Trängselskatt i Göteborg (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket12 000
ap.3Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket (ram)12 000
Disponeras av Domstolsverket1 020
ap.4Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket (ram)1 020
Disponeras av Kronofogdemyndigheten1 400
ap.5Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten (ram)1 400
Disponeras av Transportstyrelsen170 000
ap.6Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen (ram)170 000
Disponeras av Trafikverket704 543
ap.1Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket (ram)32 000
ap.2Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket (ram)672 543

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket

Trafikverket får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

ap.2 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket

Anslagsposten utgör skillnanden mellan inkomster av trängselskatten och system- och administrationskostnader med anledning av trängselskattesystemet i Göteborg. Medlen på anslagsposten får användas för finansiering av investeringar i kollektivtrafik samt järnväg och väg i Västsverige för att förbättra framkomlighet och miljö i enlighet med de överenskommelser som staten träffat rörande Västsvenska paketet. 

ap.3 Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket

Skatteverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

ap.4 Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket

Domstolsverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

ap.5 Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

ap.6 Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen

Transportstyrelsen får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:11 Trängselskatt i Stockholm
ap.152Allt0
ap.2900Allt0
ap.34 000Allt0
ap.4170Allt0
ap.513 400Allt0
ap.60Allt0
1:14 Trängselskatt i Göteborg
ap.13 200Allt0
ap.20Allt0
ap.31 200Allt0
ap.4102Allt0
ap.5140Allt0
ap.617 000Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Trängselskatt i Stockholm
ap.612 500 0001 073 0001 345 0009 772 0002057
1:14 Trängselskatt i Göteborg
ap.24 000 000906 000591 0002 176 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Trafikverket bemyndigas att ingå ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare ingångna ekonomiska åtaganden, medför ett beov av framtida anslag på högst 16 500 000 000 kronor efter 2015. bemyndigandet omfattar anslagen 1:11 Trängselskatt i Stockholm och 1:14 Trängselskatt i Göteborg och avser all upphandlad verksamhet och bidrag där fleråriga avtal sluts, som inte faller under 6 kap. 2 § budgetlagen (2011:203).

Bemyndigandet omfattar även framtida räntekostnader på upptagna lån. Fördelningen i tabellen på anslagspost- och delpostnivå är endast indikativ.

Bidrag från kommuner, landsting och företag, förskottering (räntefria lån) samt statlig medfinansiering till infrastruktur för vilken staten inte är huvudman ingår i Trafikverkets bemyndigande.

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-25128
2015-02-25128
2015-03-25128
2015-04-25128
2015-05-25128
2015-06-25128
2015-07-25128
2015-08-25128
2015-09-25128
2015-10-25128
2015-11-25128
2015-12-25132
Summa1 540
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domstolsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Trängselskatt - del till Domstolsverket
1:14 ap.4Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket
Till Kronofogdemyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-25259
2015-02-25259
2015-03-25259
2015-04-25259
2015-05-25259
2015-06-25259
2015-07-25259
2015-08-25259
2015-09-25259
2015-10-25259
2015-11-25259
2015-12-25251
Summa3 100
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kronofogdemyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.4Trängselskatt - del till Kronofogdemyndigheten
1:14 ap.5Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten
Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-251 750
2015-02-251 750
2015-03-251 750
2015-04-251 750
2015-05-251 750
2015-06-251 750
2015-07-251 750
2015-08-251 750
2015-09-251 750
2015-10-251 750
2015-11-251 750
2015-12-251 750
Summa21 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.2Trängselskatt - del till Skatteverket
1:14 ap.3Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket
Till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-25130 365
2015-02-25130 365
2015-03-25130 365
2015-04-25130 365
2015-05-25130 365
2015-06-25130 365
2015-07-25130 365
2015-08-25130 365
2015-09-25130 365
2015-10-25130 365
2015-11-25130 365
2015-12-25130 366
Summa1 564 381
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.3Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket
1:11 ap.6Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket
1:14 ap.1Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket
1:14 ap.2Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket
Till Transportstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2525 334
2015-02-2525 334
2015-03-2525 334
2015-04-2525 334
2015-05-2525 334
2015-06-2525 334
2015-07-2525 334
2015-08-2525 334
2015-09-2525 334
2015-10-2525 334
2015-11-2525 334
2015-12-2525 326
Summa304 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Transportstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.5Trängselskatt - del till Transportstyrelsen
1:14 ap.6Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen
På regeringens vägnar
Anna Johansson
Ulrika Rosenberg Sand
Likalydande till

Domstolsverket
Skatteverket
Kronofogdemyndigheten
Transportstyrelsen
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/DOM
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/S3
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket