Utrikesdepartementet


Protokoll
I:3
vid regeringssammanträde
2015-06-25
UD2015/354/PLAN (delvis)
UD2015/789/NIS

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 5, bet. 2014/15:UU1, rskr. 2014/15:45). Riksdagen har med anledning av vårändringsbudgeten för 2015 beslutat att anslaget ska sänkas med 1,5 miljoner kronor (prop. 2014/15:99 utg.omr. 5, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för anslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:6

Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut34 618
ap.4Totalförsvarets forskningsinstitut (ram)34 618
Disponeras av Kammarkollegiet8 377
ap.8Utredningar och andra insatser på området nedrustning och icke-spridning (ram)1 324
ap.9Säkerhetspolitisk forskning (ram)7 053
Disponeras av Svenska institutet450
ap.2Projektstöd - Raoul Wallenberg (ram)450

Villkor för anslag 1:6

ap.2 Projektstöd - Raoul Wallenberg

Svenska institutet ska stödja och medverka i relevanta projekt som uppmärksammar Raoul Wallenbergs minne och gärning samt det svenska engagemanget för mänskliga rättigheter och demokrati.

ap.4 Totalförsvarets forskningsinstitut

Anslagsposten får användas för finansiering av Totalförsvarets forskningsinstituts vidmakthållande av grundkompetens och infrastruktur hänförlig till CBRN-verksamheten avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor med högst 17350 tkr. Medel på anslagsposten får i övrigt användas för finansiering av följande program: kärnvapen (ca 12400 tkr), biologiska vapen (ca 2200 tkr) med bibehållen laboratoriekapacitet, kemiska vapen (ca 1900 tkr) samt rymd- och missilfrågor (ca 750 tkr), i enlighet med regleringsbrev ställt till Totalförsvarets forskningsinstitut (Stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor). Programmet på området kärnvapen ska inrymma arbete för att utveckla nästa generations SAUNA-system för detektion av kärnsprängningar samt utvecklingsarbete för att förbättra tillförlitlighet och prestanda hos det existerande SAUNA-systemet motsvarande 3200 tkr.

ap.8 Utredningar och andra insatser på området nedrustning och icke-spridning

Anslagsposten får användas till stöd för utredningar, seminarier, utgivande av publikationer m.m. på området nedrustning och icke-spridning. Medel utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.9 Säkerhetspolitisk forskning

1. Anslagsposten får användas för forskning och studier av relevans för säkerhet och säkerhetspolitik och seminarieverksamhet i samarbete med svenska och internationella forskningsinstitut. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet. 

2. Av anslagsposten får högst 3 700 000 kronor användas inom ramen för det särskilda forskningsprogrammet vid Utrikespolitiska institutet enligt överenskommelse mellan Utrikespolitiska institutet och Regeringskansliet/Utrikesdepartementet. Medel utbetalas av Kammarkollegiet till Utrikespolitiska institutet kvartalsvis med en fjärdedel i början av januari, april, juli och oktober.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning
ap.20Inget0
ap.41 039Inget0
ap.847Inget0
ap.9249Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets forskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-252 885
2015-02-252 885
2015-03-252 885
2015-04-252 885
2015-05-252 885
2015-06-252 885
2015-07-252 885
2015-08-252 885
2015-09-252 885
2015-10-252 885
2015-11-252 885
2015-12-252 883
Summa34 618
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets forskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.4Totalförsvarets forskningsinstitut
Utdrag till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelnnigen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Utrikesdepartementet, EC, SP, RS, PLAN, EKO
Försvardepartementet, ESL, SSP, MFU
riksdagen, utrikesutskottet
riksdagen, försvarsutskottet
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Totalförsvarets forskningsinstitut
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Svenska institutet
Utrikespolitiska institutet