Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
8

2015-06-25
A2015/1889/IU
A2015/1848/SV (delvis)
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Box 17801
118 94 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Integrationsåtgärder
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Integrationsåtgärder för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 13, bet. 2014/15:AU1, rskr. 2014/15:61, prop. 2014/15:99 utg.omr. 13, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:1

Integrationsåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor18 905
ap.13Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund (ram)18 905
Disponeras av Kammarkollegiet500
ap.1Utökat tolkregister (ram)500
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län51 125
ap.4Flyktingguider och familjekontakter (ram)51 000
ap.10Information medborgarskapsceremonier (ram)125
Disponeras av Regeringskansliet/Arbetsmarknadsdepartementet3 400
ap.2Uppföljning och utvärdering av integrationen (ram)3 400

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Utökat tolkregister

Anslagsposten får användas för drift av ett utökat tolkregister enligt regeringens beslut den 16 december 2010 (IJ2010/2215/IU) samt för utgifter för att vid behov samla berörda aktörer på tolkområdet för informations- och erfarenhetsutbyte.

ap.2 Uppföljning och utvärdering av integrationen

Medlen disponeras av Regeringskansliet, Arbetsmarknadsdepartementet och får användas för uppföljning och utvärdering av integrationen på nationell, regional och lokal nivå.

ap.4 Flyktingguider och familjekontakter

Anslagsposten avser ersättning enligt 37 a § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Länsstyrelsen i Jönköpings län får använda högst 750 000 kronor för administrativa kostnader.

ap.10 Information medborgarskapsceremonier

Anslagsposten får användas för information till kommuner om medborgarskapsceremonier.

ap.13 Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund

Anslagsposten får användas för bidrag till organisationer bildade på etnisk grund enligt förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:1 Integrationsåtgärder
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.40Inget0
ap.100Inget0
ap.130Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Integrationsåtgärder
ap.3ram
ap.5ram
ap.6ram
ap.7ram
ap.9ram
På regeringens vägnar
Anna Johansson
Hanna Zeland
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/K
Utbildningsdepartementet/UC
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
länsstyrelserna
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket