Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
16

2015-06-25
Ku2015/01807/LS (delvis)
Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Box 14038
16714 Bromma
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Riksdagen har beslutat om Nämnden för statligt stöd till trossamfunds verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 17, bet. 2014/15:KrU6, rskr. 2014/15:92, prop. 2014/15:99 utg.omr. 17, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Nämnden för statligt stöd till trossamfund och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser 2015-2019

Nämnden för statligt stöd till trossamfund ska redovisa utgiftsprognoser för 2015-2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

  • 20 februari
  • 5 maj
  • 26 oktober

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten lyfta fram de kvalitativa aspekterna vid redovisningen av verksamhetens resultat.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Nämnden för statligt stöd till trossamfund ska i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

Värna demokratin

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) får i uppdrag att utvidga och fördjupa dialogen med trossamfunden i syfte att stimulera arbetet med demokrati och demokratisk medvetenhet. Nämnden ska fortsatt utveckla dialogen till att inkludera ett brett spektrum av samfund och grupperingar inom samfunden, särskilt med fokus på kvinnor och ungdomar. SST ska vidare i dialog med de trossamfund som vill utveckla sitt arbete för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism stimulera dessa samfunds stöd till ungdomar, föräldrar och anhöriga.

För genomförandet av uppdraget får SST disponera 800 000 kronor under 2015 från utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 28 Värna demokratin-SST. SST ska under genomförandet av uppdraget fortlöpande hålla Regeringskansliet (Kulturdepartementet) informerat om hur arbetet fortskrider. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2016. Redovisningarna ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

9:1

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (Ramanslag)

Disponeras av Nämnden för statligt stöd till trossamfund9 742
ap.1Nämnden för statligt stöd till trossamfund (ram)9 742

Villkor för anslag 9:1

ap.1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund

  • Nämnden för statligt stöd till trossamfund ska beakta riksdagens ställningstagande avseende medeltilldelningens användning (bet. 2014/15:KrU6, s. 42).

9:2

Stöd till trossamfund (Ramanslag)

Disponeras av Nämnden för statligt stöd till trossamfund89 161
ap.1Stöd till trossamfund (ram)89 161
Disponeras av Skatteverket2 931
ap.2Stöd till trossamfund (ram)2 931

Villkor för anslag 9:2

ap.1 Stöd till trossamfund

  • Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2015.
  • Av anslaget ska minst 10 000 000 kronor användas för verksamhetsbidrag. 
  • Av anslaget ska minst 23 000 000 kronor användas för projektbidrag.
  • Av projektbidraget ska minst 10 000 000 kronor gå till säkerhetshöjande åtgärder. Av dessa får SST använda högst 700 000 kronor till utbildningsinsatser för trossamfunden i syfte att höja den generella säkerhetsnivån bland de bidragsberättigade trossamfunden.
  • I förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund anges till vilka ändamål verksamhetsbidrag och projektbidrag får beviljas.
  • Nämnden för statligt stöd till trossamfund ska beakta riksdagens ställningstagande avseende medeltilldelningens användning (bet. 2014/15:KrU6, s.43).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund
ap.12923 %0
9:2 Stöd till trossamfund
ap.12 4653 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)75
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)695
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Nämnden för statligt stöd till trossamfunds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-25812
2015-02-25812
2015-03-25812
2015-04-25812
2015-05-25812
2015-06-25812
2015-07-25812
2015-08-25812
2015-09-25812
2015-10-25812
2015-11-25812
2015-12-25810
Summa9 742
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Nämnden för statligt stöd till trossamfunds disposition enligt detta regleringsbrev är:
9:1 ap.1Nämnden för statligt stöd till trossamfund
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Kent Eriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Skatteverket
Statens kulturråd
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret