Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
20

2015-06-25
Ku2015/01807/LS (delvis)
Statens kulturråd
Box 27 215
10253 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens kulturråd
Riksdagen har beslutat om Statens kulturråds verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 17, bet. 2014/15:KrU6, rskr. 2014/15:96, prop. 2014/15:99 utg.omr. 17, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Statens kulturråd och nedan angivna anslag.

Ett levande kulturliv är en del av välfärden och demokratin. Regeringens kulturpolitiska ambition är att skapa förutsättningar för konstnärlig frihet samt kvalitet, tillgänglighet och delaktighet i kulturlivet.

Kulturarvet är en del av vår samtid och framtid. Regeringens ambition är att skapa förutsättningar för ett levande kulturarv som bidrar till fördjupad samhörighet människor emellan samt mellan människor och miljö.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering av verksamheten

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Statens kulturråd ska följa upp, redovisa och kommentera uppnådda resultat av sin verksamhet.

  Av redovisningen ska följande framgå

 • Bidragsgivning och övriga främjande insatser fördelat på konst- och kulturområden, kultursamverkansmodellen och Skapande skola.
 • Kultursamverkansmodellens bidragsgivning fördelat på de stödberättigade områdena. En redovisning ska också lämnas av hur medel till kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet har fördelats.
 • Myndighetens bidragsgivning, i form av verksamhetsbidrag och andra bidrag, till det civila samhällets organisationer.
 • Hur myndigheten verkat för det samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur, i såväl kultursamverkansmodellen som i övrig bidragsgivning och verksamhet. Redovisningen, som ska lämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län med kopia till Sametinget senast den 17 oktober 2015, ska ske utifrån såväl de nationella kulturpolitiska målen som de minoritetspolitiska målens delområden språk och kulturell identitet samt inflytande och delaktighet.
 • Statens kulturråd ska även redovisa bidragsgivningen avseende anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet med avseende på bl.a. strategiska prioriteringar, finansierade insatser och resultatbedömning.
 • Inom ramen för uppgiften att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck ska Statens kulturråd redovisa hur myndigheten har samverkat med Diskrimineringsombudsmannen, Socialstyrelsen, Folkhälso-myndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och organisationer som företräder hbt-personers rättigheter. Ansvaret som sammankallande myndighet ska rotera årsvis. För 2015 är Diskrimineringsombudsmannen sammankallande. Resultatet av denna samverkan ska framgå av redovisningen.

Prognoser 2015–2019

Statens kulturråd ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedan-
stående prognostillfällen.

Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast

 • 20 februari
 • 5 maj
 • 26 oktober

Sponsringsintäkter

Statens kulturråd ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Statens kulturråd ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

2

Organisationsstyrning

Verksamhetsstyrning

Statens kulturråd ska särskilt redovisa hur tillgänglighet, barns och ungas rätt till kultur samt internationalisering och interkulturellt arbete har fått genomslag i verksamheten. Redovisningen av verksamhet som gäller barn och unga ska göras i intervallen 0–18 år. Statens kulturråd ska ta fram en målgruppsanalys för åldersintervallet 13–25 år.

3

Uppdrag

 

1. Samordning av läsfrämjande insatser av nationellt intresse

Statens kulturråd ska initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse. Utgångspunkt för arbetet ska vara det handlingsprogram för det läsfrämjande arbetet utanför skolan som myndigheten tagit fram.

2. MU-avtalet - utställningsersättningen

Statens kulturråd ska, mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk, särskilt redovisa i vilken grad institutioner som omfattas av kultursamverkansmodellen tillämpar avtalet. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen.

3. Plan för jämställdhetsintegrering

Statens kulturråd ska redovisa en plan för hur myndigheten avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå både de jämställdhetspolitiska målen (prop. 2012/13:1 utg.omr. 13, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:123) och de nationella kulturpolitiska målen (prop. 2009/10:3). Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som myndigheten avser att vidta, samt genomföras under 2016–2018. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av myndighetens ordinarie verksamheter, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 2 november 2015. Redovisning av åtgärder och resultat utifrån planen ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning den 22 februari 2018 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Socialdepartementet) där resultatet av genomfört arbete för 2015–2017 ska beskrivas och analyseras.

Pågående uppdrag

4. Kreativa Europa 2014–2020

Statens kulturråd ska fungera som svensk kontraktspart för media- och kulturprogrammet Kreativa Europa 2014–2020 och som kontaktkontor för programmets kulturdel. I detta ingår att i samverkan med berörda aktörer främja svenska ansökningar till programmet Kreativa Europa. En redovisning av strategiska insatser och uppnådda resultat ska framgå av årsredovisningen för 2015. Arbetet ska ske i samverkan med Stiftelsen Svenska Filminstitutet.

5. Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Statens kulturråd ska göra en sammanställning av de statliga insatserna från de myndigheter och institutioner som i sina styrdokument har uppdrag om Umeå kulturhuvudstad 2014.

Återrapportering av uppdraget ska ske till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 april 2015.

6. Kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering

Statens kulturråd ska i internationella sammanhang främja kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering. Statens kulturråd ska inom ramen för myndighetens uppdrag verka för synergier mellan kulturpolitiska och biståndspolitiska insatser.

Statens kulturråd ska vidare verka för fler fristäder för förföljda konstnärer samt för att de fristadskonstnärer som finns i Sverige ska få ökad möjlighet att bli en del av offentligheten. Uppdraget ska genom- föras i samverkan med berörda myndigheter och organisationer i det civila samhället samt med kommuner och landsting.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:1

Statens kulturråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd43 809
ap.1Statens kulturråd (ram)43 809

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Statens kulturråd

Av anslagsposten ska minst 1 250 000 kronor användas för att förbereda en satsning på kulturverksamhet i vissa bostadsområden i enlighet med regeringsbeslut (Ku2015/01872/KI). 

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd179 913
ap.1Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och nationella minoriteters språk och kultur (ram)97 853
ap.2Bidrag till alliansverksamheter (ram)82 060

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och nationella minoriteters språk och kultur

Bidrag ska lämnas enligt

 • förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål.

Anslagsposten ska även användas till

 • centrala amatörkulturorganisationer och Skådebaneverksamhet,
 • Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund, Riksföreningen Våra Gårdar,
 • insatser som ökar tillgången till kultur för personer med funktionsnedsättning,  
 • centrumbildningar, bl.a. för arbetsförmedlande insatser,
 • aktiviteter som drivs genom de utsända kulturråden och som främst avser kulturlivets internationalisering (minst 1 000 000 kronor)
 • verksamhet om dans i skolan som bygger vidare på den kompetens och de erfarenheter som har utvecklats inom Stiftelsen Institutet Dans i skolan, 
 • bidrag för svenskt-grekiskt kultursamarbete efter förslag av Nämnden för kulturellt utbyte mellan Sverige och Grekland,
 • Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland
  (1 200 000 kronor), Sveriges Radio AB, Berwaldhallen för Östersjöfestivalen (1 000 000 kronor) samt till European Union Youth Orchestera.

Anslagsposten får även belastas med vissa kostnader, dock högst 10 500 000 kronor, för administration och genomförande av verksamheten.

ap.2 Bidrag till alliansverksamheter

Av anslagsposten ska 35 060 000 kronor användas till Teateralliansen, 18 000 000 kronor till Dansalliansen och 29 000 000 kronor till Musikalliansen. Medlen ska i huvudsak användas för öka antalet anställda men kan också användas för insatser för karriärväxling. Allianserna ska inkomma med årsredovisning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

1:3

Skapande skola (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd183 571
ap.1Skapande skola (ram)183 571

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Skapande skola

Anslagsposten ska användas för barns och ungas rätt till kultur, enligt förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan.

Ett ändamål med bidraget Skapande skola är enligt 2 § förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan att bidraget ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskoleklass och grundskola. Mot den bakgrunden bör Statens kulturråd, vid beslut om årliga bidrag, göra preliminära bedömningar av i vilken utsträckning projekten kan komma i fråga för stöd under kommande år.

Anslagsposten får även användas för utgifter för administration, främjande, uppföljning och genomförande av verksamheten, dock högst 5 000 000 kronor.

Statens kulturråd ska samverka med Statens skolverk i arbetet med Skapande skola.

Av anslagsposten ska minst 10 000 000 kronor användas för verksamhet riktad mot förskolan. Under satsningens första år ska förskolor i områden där tillgången till professionell kultur bedöms vara låg prioriteras vid beslut om bidrag. Av de medel som tillförts anslaget för verksamhet riktad mot förskolan får Statens kulturråd använda högst 1 000 000 kronor för en kartläggning av kulturen i förskolan. Syftet med kartläggningen är att den ska användas som ett underlag vid bedömningen av den framtida fördelningen av bidraget till förskolan.

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd3 890
ap.13Centrala museer (ram)3 890

Villkor för anslag 1:4

ap.13 Centrala museer

Anslagsposten ska användas för bidragsgivning till de centrala museernas forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Anslagsposten får belastas med vissa kostnader, dock högst
400 000 kronor, för administration och genomförande av verksamheten.

1:6

Bidrag till regional kulturverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd1 266 705
ap.1Bidrag till regional kulturverksamhet (ram)1 266 705
Disponeras av Kungl. biblioteket29 917
ap.2Samordning inom biblioteksväsendet (ram)29 917
Disponeras av Kammarkollegiet1 252
ap.6Filmkulturell verksamhet (ram)1 252
Disponeras av Tillväxtverket630
ap.4Konsulentverksamhet hemslöjd (ram)630
Disponeras av Riksarkivet444
ap.5Bidrag till regional arkivverksamhet (ram)444

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Bidrag till regional kulturverksamhet

Villkor för bidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen baseras på samverkan och dialog mellan staten och landstingen, där både nationella kulturpolitiska mål och regionala prioriteringar ska beaktas.

Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Villkor för verksamheter som ej ingår i kultursamverkansmodellen


Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet till följande aktörer; Folkoperan AB, Stockholms Stadsteater AB för teater-, dans- och musikverksamhet , Oktoberteatern, Regionbibliotek Stockholm, Cirkus Cirkör AB, landstinget i Stockholms län för den regionala musikverksamheten och danskonsulentverksamhet samt Stockholms läns museum och Stockholms stadsmuseum.
 • särskilda utvecklingsbidrag, berättigade att ansöka om utvecklingsbidrag är Stockholms läns landsting och de institutioner som namnges under denna anslagspost
 • bidrag till Stockholms konserthusstiftelse för vissa pensionsrelaterade kostnader.

Villkor för verksamheter inom och utanför kultursamverkansmodellen

Statens kulturråd ska i sin bedömning och uppföljning av de regionala kulturplanerna särskilt uppmärksamma landstingens arbete för att främja de nationella minoriteternas och i synnerhet romers kultur och kulturarv. Även vid bidragsgivning till verksamheter i Stockholms län ska dessa frågor uppmärksammas.

Statens kulturråd ska främja myndighetens och berörda aktörers samrådsprocesser med det civila samhället och de professionella kulturskaparna inom ramen för kultursamverkansmodellen. Myndigheten ska även förtydliga statens strategiska roll och uppgifter utifrån hittills vunna erfarenheter.

Statens kulturråd bör genom utvecklingsbidrag bl.a. främja digitaliseringens genomslag inom scenkonstområdet. Vidare bör den professionella dansens utveckling ges särskild uppmärksamhet. Utvecklingsbidrag kan även fördelas till det fria kulturlivet.

Anslaget får även användas för Statens kulturråds arbete med bedömning, uppföljning och främjande inom ramen för kultursamverkansmodellen, dock högst 2 000 000 kronor.

Av anslagsposten ska 40 000 000 kronor användas för kvalitetsför- stärkande insatser inom scenkonstområdet. Medlen ska fördelas till verksamhet som främjar utveckling, förnyelse och kompetensutveckling inom scenkonstområdet samt ökar dansaryrkets attraktivitet. När det gäller län som omfattas av kultursamverkansmodellen ska fördelningen ske efter förslag från landstingen. Medlen ska i första hand fördelas till de institutioner som t.o.m. den 31 december 2014 var förtecknade i bilaga A till förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning.

Högst 2 100 000 kronor får utbetalas engångsvis efter rekvisition till Statens tjänstepensionsverk (SPV) för havda kostnader för avvecklingen av den statliga regleringen av tjänstepensioner inom scenkonstområdet, i enlighet med uppdrag i regleringsbrevet för SPV 2015.

ap.2 Samordning inom biblioteksväsendet

Anslagsposten ska användas för att utöva nationell överblick samt främja samverkan och utveckling inom biblioteksområdet i enlighet med 5 § förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket.

I detta ansvar ingår bl.a. att fördela bidrag till vissa delar av biblioteks- områdets nationella struktur. Stöd kan också lämnas till vissa utvecklingsinsatser. 

I detta ansvar ingår även bl.a. att fördela bidrag till depåbibliotek och Internationella biblioteket.

Av anslagsposten får högst 5 000 000 kronor användas för uppdraget att lämna förslag till en nationell biblioteksstrategi och för tillgängliggörande av e-böcker i enlighet med regeringsbeslut (Ku2014/01693/KI, Ku2015/00747/KI).

ap.4 Konsulentverksamhet hemslöjd

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska lämna bidrag till huvudmannen för hemslöjdskonsulentverksamheten i Stockholms län. Statsbidraget lämnas till huvudmannen vars medfinansiering måste uppgå till minst 50 procent.

ap.5 Bidrag till regional arkivverksamhet

Anslaget ska användas till Föreningsarkiven i Stockholms län, enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Anslaget får även användas för bidragsgivning till enskilda regionala arkiv.

ap.6 Filmkulturell verksamhet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget engångsvis till Stiftelsen Svenska Filminstitutet efter rekvisition.

Anslagsposten ska användas till Film Stockholm enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. 

2:2

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd189 064
ap.1Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse (ram)189 064

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

Anslagsposten ska användas för bidragsgivning enligt

 • förordningen (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet, och
 • förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål.

Anslagsposten ska dessutom användas för vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse:   

- Dansnät Sverige, Eric Ericsons Kammarkör, Eric Sahlström-institutet, Ulriksdals slottsteater (Confidencen), Föreningen Dalhallas vänner, Internationella Vadstena akademin, Kungl. Musikaliska Akademien, Orionteatern, Unga Klara samt Strindbergs Intima Teater.

Anslagsposten får belastas med vissa kostnader, dock högst 
3 800 000 kronor, för administration och genomförande av verksamheten.

3:1

Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd138 060
ap.1Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande (ram)138 060

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande

Anslagsposten ska användas enligt 

 • förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjandeinsatser,  
 • förordningen (2002:1091) om litteraturpris till Astrid Lindgrens minne,
 • förordningen (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet, och
 • förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbiblioteken.

Anslagsposten får även användas till läsfrämjandeinsatser, distributionskostnader för litteraturstödda böcker, bidrag till litteraturstödda böcker, bidrag till författar- och tidskriftsverkstäder samt till insatser för att främja utgivning och distribution av nationella minoriteters litteratur och kulturtidskrifter. 

Anslagsposten får även användas för kostnader i samband med myndighetens insatser för att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse. Anslagsposten får belastas med högst 15 000 000 kronor för detta ändamål.

Anslagsposten får belastas med högst 10 000 000 kronor för administration och genomförande av verksamheten. 

Ett exemplar av tidskrift som tilldelas bidrag enligt förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjandeinsatser ska överlämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

4:4

Bidrag till bild- och formområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd28 135
ap.1Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare (ram)28 135

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare

Anslagsposten ska bl.a. användas för bidrag enligt

 • förordningen (1998:1370) om statligt utrustningsbidrag till kollektivverkstäder, 
 • förordningen (1998:1368) om statsbidrag till vissa utställare inom bild- och formområdet, och
 • förordningen (1982:502) om statsbidrag till konsthantverks-
  kooperativ. 

Anslagsposten ska även användas för bidrag till

 • förvärv av konst till organisationen Folkets Hus och Parker, Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté för fördelning mellan organisationen Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar,
 • bidrag till Akademien för de fria konsterna
  (minst 1 700 000 kronor), och
 • projekt inom bild- och formområdet med särskilt beaktande av de nationella kulturpolitiska målen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens kulturråd
ap.11 4263 %0
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.12 935Inget0
ap.22 462Inget0
1:3 Skapande skola
ap.15 207Inget0
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.13117Inget0
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet
ap.138 000Inget0
ap.2748Inget0
ap.419Inget0
ap.513Inget0
ap.638Inget0
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.15 672Inget0
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
ap.13 692Inget0
4:4 Bidrag till bild- och formområdet
ap.1844Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
1:2 ap.31:2 ap.1100 %
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet
1:6 ap.31:6 ap.6100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2014 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2015 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.3ram
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet
ap.3ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:3 Skapande skola
ap.1100 000100 000

2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.1137 000103 00034 000
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
ap.125 00025 000

Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)8 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens kulturråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-237 285
2015-02-242 554
2015-03-246 809
2015-04-242 979
2015-05-232 554
2015-06-246 383
2015-07-242 912
2015-08-242 733
2015-09-243 108
2015-10-232 307
2015-11-241 881
2015-12-232 304
Summa43 809
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens kulturråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Statens kulturråd

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Offenligrättslig verksamhet
Statliga utställningsgarantier001 5001 50000
Avgiftsfinansierad verksamhet
Övrigt002 0002 00000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Matilda Berggren
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/OFA K
Utbildningsdepartementet/F
Utbildningsdepartementet/S
Utbildningsdepartementet/UH
Näringsdepartementet/NV KSR
Socialdepartementet/FST BFG
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK EKOL
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kungl. biblioteket
Konstnärsnämnden
Myndigheten för kulturanalys
Myndigheten för tillgängliga medier
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Sametinget
Statens skolverk
Sveriges Kommuner och Landsting