Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
2

2015-08-27
Fö2015/01119/SUND
Försvarets radioanstalt
Box 301
161 26 Bromma
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Försvarets radioanstalt
Riksdagen har beslutat om Försvarets radioanstalts verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 6, bet. 2014/15:FöU1, rskr. 2014/15:63).

Ändringen av regleringsbrevet gäller från och med 1 september 2015.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Försvarets radioanstalt och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Förmåga till stöd till internationella insatser

Återrapportering

2. Signalreferensbibliotek

Återrapportering

3. Stöd med utveckling av system och metodik m.m.

Återrapportering

4. Kryptologisk kompetens

Återrapportering

5. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

20 januari,

20 februari,

5 maj,

27 juli, samt

26 oktober.

2

Organisationsstyrning

6. Redovisning i personalkategorier

Försvarets radioanstalt ska i årsredovisningen i tabellform redovisa hur personalen vid myndigheten är fördelad. Tabellen ska visa hur personalen är fördelad i antal och procentuell andel på kategorierna lednings-, kärn- och stödverksamhet enligt den definition som framgår av AgVFS 2003:7 A2. Av tabellen ska framgå könsfördelningen fördelad på samma kategorier. Tabellen ska analyseras och kommenteras. En jämförelse med de tre föregående åren ska göras.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:8

Försvarets radioanstalt (Ramanslag)

Disponeras av Försvarets radioanstalt863 999
ap.1Försvarets radioanstalt (ram)863 999

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:8 Försvarets radioanstalt
ap.125 9203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)540 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)70 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarets radioanstalts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2572 000
2015-02-2572 000
2015-03-2572 000
2015-04-2572 000
2015-05-2572 000
2015-06-2572 000
2015-07-2572 000
2015-08-2572 000
2015-09-2572 000
2015-10-2572 000
2015-11-2572 000
2015-12-2571 999
Summa863 999
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarets radioanstalts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Försvarets radioanstalt

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Uppdragverksamhet
Stöd till myndigheter m.m.12008 0508 0500120
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

Försvarets radioanstalt får ta ut avgifter för drift av personalmatsal på Lovön. Avgifternas storlek för drift av personalmatsalen bestäms av Försvarets radioanstalt och avgiftsinkomsterna får disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Sekretessbelagda uppgifter

Försvarets radioanstalt får i myndighetens årsredovisning och i inrapporteringen i statsredovisningssystemet frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt de med stöd av förordningarna meddelade föreskrifterna som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporterna.

Den information som bedöms omfattas av sekretess ska redovisas i särskild ordning.

2. Elektronisk behandling av fakturor

Försvarets radioanstalt undantas från kravet på att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt jämlikt 21 f § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.

3. Lån för immateriella anläggningstillgångar

Försvarets radioanstalt får ta upp lån i Riksgäldskontoret för immateriella anläggningstillgångar även före den tidpunkt tillgången tas i drift.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Eva Larsson Behrmann
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet, RS, ESL, MFI
Justitiedepartementet, PO, SSK
Finansdepartementet, BA, ESA
Förvaltningsavdelningen, RK EK
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Försvarsunderrättelsedomstolen
Säkerhetspolisen
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO - Sveriges akademikers centralorganisation
SEKO - Facket för service och kommunikation
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Reservofficersförbund