Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 4

2015-06-25
N2015/5056/FJR
N2015/4922/KLS(delvis)
Naturvårdsverket
Valhallavägen 195
10648 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:7
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:7 för budgetåret 2015 (prop. 2014/15 utg.omr. 23, bet. 2014/15:MJU2, rskr. 2014/15:88, prop. 2014/15:99 utg.omr. 23, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:7

Ersättningar för viltskador m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket27 778
ap.1Bidrag för att förebygga skador på annat än renar och fiske samt att ersätta inträffad sådan skada (ram)27 778

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Bidrag för att förebygga skador på annat än renar och fiske samt att ersätta inträffad sådan skada

1. Naturvårdsverket ska fördela anslagspost 1 som bidrag till länsstyrelserna. Länsstyrelserna får endast använda medlen inom länet för bidrag eller ersättning enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador enligt 11 och 12 §§ viltskadeförordningen (2001:724), (NFS 2008:16). Bidragen till länsstyrelserna ska betalas ut till icke räntebärande konton inom SCR-flödet hos länsstyrelserna.

Mål och återrapporteringskrav

Naturvårdsverket ska återrapportera hur anslaget fördelats till länen och hur medlen använts, d.v.s. uppdelat på skadeförebyggande åtgärder och ersättningar till den som drabbats av skada av vilt.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:7 Ersättningar för viltskador m.m.
ap.11 133Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Sven-Erik Bucht
Camilla Lehorst
Kopia till

Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Miljö- och energidepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
länsstyrelserna
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret