Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:9

2015-06-25
S2015/04530/RS (delvis)
Socialstyrelsen
Rålambsvägen 3
106 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Socialstyrelsen
Riksdagen har beslutat om Socialstyrelsens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 9, bet. 2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71, prop. 2014/15:99 utg.omr. 9, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Socialstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Socialstyrelsen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan.

 

2

Organisationsstyrning

Överföring av uppgifter till Folkhälsomyndigheten och Statens beredning för medicinsk utvärdering

Socialstyrelsen ska förbereda och genomföra en överföring av de uppgifter som Socialstyrelsen har

- enligt smittskyddslagen och lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa till Folkhälsomyndigheten den 1 juli 2015 samt

- vad gäller vetenskapliga systematiska kunskapsöversikter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst till Statens beredning för medicinsk utvärdering den 1 juli 2015.

Vid genomförandet av uppdragen ska Socialstyrelsen beakta 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Överlåtelser till Folkhälsomyndigheten respektive Statens beredning för medicinsk utvärdering av tillgångar och skulder som kan hänföras till Socialstyrelsens ovanstående överföring av uppgifter ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Relevanta avtal som Socialstyrelsen ingått ska den 1 juli 2015 överföras till SBU och Folkhälsomyndigheten.

Socialstyrelsen ska genomföra uppdragen i dialog med Folkhälsomyndigheten och Statens beredning för medicinsk utvärdering och hålla Regeringskansliet (Socialdepartementet) löpande informerat om hur uppdragen fortskrider. En slutrapport ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 september 2015.

3

Uppdrag

Hälso- och sjukvård och Folkhälsa

1. Socialstyrelsen ska ta fram ett förslag på hur det arbete, som sedan 2012 har utförts av den nationella funktionen för sällsynta diagnoser, ska organiseras efter 2017. I uppdraget ingår att identifiera vilka delar av verksamheten som staten även framöver bör ha ett särskilt ansvar för och lämna förslag på hur dessa kan inordnas i den statliga förvaltningen. För de delar som inte bedöms vara ett statligt ansvar ska Socialstyrelsen redogöra för sin bedömning av hur dessa bäst kan tas om hand efter 2017. Uppdraget ska genomföras i samråd med SKL och andra berörda aktörer. Målsättningen är att bidra till en långsiktigt hållbar struktur för frågor som rör samhällets insatser för personer med sällsynta diagnoser. Uppdraget ska redovisas senast den 15 april 2016.

2. Socialstyrelsen ska under 2015 fortsatt upprätthålla den nationella källan för ordinationsorsak. Socialstyrelsen ska säkerställa att det framtagna kodsystemet är innehållsmässigt förberett för distribution till användare och att det finns framtagna processer för löpande uppdatering av kodsystemets innehåll. Myndigheten ska dessutom sätta upp riktlinjer och krav för användningen av kodsystemet med särskilt beaktande av aspekterna informations- och patientsäkerhet, integritet och användarnytta. För att möjliggöra en ändamålsenlig och långsiktig distribution av kodsystemet till användare ska Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten gemensamt ta fram ett förslag till förvaltnings- och distributionsverktyg. Förslaget ska innehålla en ekonomisk analys av nödvändiga resurser för att skapa och upprätthålla verktyget, tekniskt såväl som innehållsmässigt. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2015. En delrapport som rör distributionsfrågan ska redovisas till Regeringskansliet, Socialdepartementet senast den 31 oktober 2015. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 3 000 000 kronor under 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Socialstyrelsen.

3. Socialstyrelsen ska efter utlysning engångsvis fördela och betala ut totalt 48 000 000 kronor för fortsatt arbete med regionala cancercentrum (RCC). Medlen ska fördelas lika efter tidigare ansökan från de landsting som avser att samverka inom respektive RCC eller från landstingens samverkansorgan, i enlighet med regeringsbeslut I:3 den 14 juni 2012 (dnr S2012/4379/FS). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2015. Av rapporten ska framgå RCC:s användning av tilldelade medel för 2014 och Socialstyrelsens arbete med att fördela och betala ut medel för 2015. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 48 000 000 kronor under 2015 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 16 Åtgärder för en bättre cancervård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Socialstyrelsen.

4. Socialstyrelsen ska fortsätta att följa upp huvudmännens uppbyggnad av de regionala cancercentrumen (RCC), i enlighet med regeringsbeslut I:3 den 14 juni 2012 (dnr S2012/4379/FS). Syftet är att genom dialog stödja och stimulera arbetet. Uppföljningen ska ske i form av platsbesök på respektive RCC under 2015. Målsättningen med platsbesöken är att utifrån RCC-kriterierna dokumentera hur arbetet med uppbyggnaden fortlöper, att identifiera styrkor och svagheter och att följa upp effekterna av RCC-etableringen ur olika intressentperspektiv. Socialstyrelsen ska redovisa denna del av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 16 februari 2016. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande, samt för arbete med att fördela medel till RCC, använda 2 500 000 kronor under 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 16 Åtgärder för en bättre cancervård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Socialstyrelsen.

5. Socialstyrelsen ska utveckla, publicera och sprida öppna jämförelser inom hälso- och sjukvårdsområdet. Uppdraget innefattar dels en årlig rapport med öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens övergripande processer och resultat, dels öppna jämförelser med fokus på jämlikhet i vården samt, i samråd med Läkemedelsverket, öppna jämförelser med fokus på läkemedel.

Särskild vikt ska i rapporteringen för 2015 läggas på skillnader mellan män och kvinnor. Därutöver innefattar uppdraget att publicera öppna jämförelser med fördjupning om kroniska sjukdomar. De olika rapporterna med öppna jämförelser ska publiceras lätt tillgängliga för den aktuella målgruppen i den publiceringsform som bedöms lämplig.

Socialstyrelsen ska inom ramen för uppdraget fortsätta att vidareutveckla indikatorer inom hälso- och sjukvårdsområde, och indikatorer och mått ska regelbundet göras tillgängliga digitalt. Arbetet ska vidare ske i enlighet med inriktningen i handlingsplanen för Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 2014–2015, och i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting.

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 10 500 000 kronor under 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 januari 2016. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Socialstyrelsen.

6. Socialstyrelsen ska anordna medicinska kunskapsprov, kurser och prov i samhälls- och författningskunskap och viss administration angående praktik för hälso- och sjukvårdpersonal som har utbildning från land utanför EU/EES och som ansöker om legitimation i Sverige. Kunskapsproven m.m. ska avse de yrkesgrupper som i dagsläget har detta som krav för att få svensk legitimation. Syftet med kunskapsproven m.m. är att säkerställa att kunskaperna och färdigheterna hos utlandsutbildade yrkesutövare motsvarar de svenska kraven och att patientsäkerheten därmed säkerställs. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2016. Redovisningen ska innehålla uppgifter om vilka kunskapsprov som anordnats samt hur många personer som deltagit. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 8 600 000 kronor under 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

7. Socialstyrelsen ska redovisa en rapport över patientsäkerhetsområdet 2015. Rapporten ska spegla patientsäkerheten 2015 inom bl. a. den somatiska vården, psykiatriska vården, primärvården och den kommunala vården i enlighet med tillgängliga data. Fördjupad analys för ökad kunskap om effektivare insatser t.ex. inom ledningssystem och patientsäkerhetsberättelser bör också ingå. Om så behövs ska Socialstyrelsen inhämta uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting, landstingen, kommunerna och övriga myndigheter för att kunna bedöma utvecklingen på patientsäkerhetsområdet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 april 2016. En delredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet senast den 15 september 2015. I delredovisningen ska ingå förslag på innehåll till slutredovisningen samt förslag på formerna för den fortsatta patientsäkerhetsredovisningen, t ex vad avser sådant som bör redovisas oftare respektive mer sällan än på årlig basis. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 4 000 000 kronor under 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

8. Socialstyrelsen ska undersöka behovet av att utveckla nationella riktlinjer eller andra former av kunskapsstöd för flera kroniska sjukdomar. Uppdraget ska genomföras som en förstudie med syfte att identifiera kroniska sjukdomar där behovet av kunskapsstöd är som störst. Uppdraget ska genomföras i samråd med företrädare för professioners organisationer, företrädare för patienternas organisationer och Sveriges Kommuner och Landsting. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2015. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 500 000 kronor under 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 3 Kroniska och långvariga sjukdomar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

9. Socialstyrelsen ska, i nära samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, ta fram en tryckt version av och sprida det material som myndigheten tagit fram med information till barn och unga som vårdas i psykiatrisk vård om deras rättigheter. Uppdraget är en fortsättning av det uppdrag som myndigheten fick 2014 (dnr 2014/2929/FS), där Socialstyrelsen som en del av redovisningen tog fram ett informationsmaterial samt lämnade förslag på hur materialet skulle kunna distribueras. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 januari 2016 till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 200 000 kronor under 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

10. Socialstyrelsen ska göra en kartläggning av hur samtliga landsting formulerar sina uppdrag till primärvården. Kartläggningen ska omfatta såväl medicinskt innehåll som strukturella aspekter såsom förhållande till andra vårdnivåer och huvudmän. I uppdraget ingår att redovisa hur det medicinska uppdraget till primärvården ser ut och sammanställa vilka delar i det uppdraget som är gemensamma för alla landsting samt redovisa hur uppdraget till primärvården om samordning med andra vårdnivåer och huvudmän ser ut och sammanställa vilka delar av det uppdraget som är gemensamma för alla. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast 1 mars 2016. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

11. Socialstyrelsen ska följa, analysera och stödja utvecklingen mot en mer tillgänglig och patientcentrerad vård med utgångspunkt i den överenskommelse som regeringen slutit med Sveriges Kommuner och Landsting (dnr 2015/3210/FS). I uppdraget ingår bland annat att utifrån ett helhetsperspektiv beskriva landstingens strategiska utvecklingsarbete, vilka utmaningar som lyfts fram samt eventuella förändringar som planeras och genomförs, till exempel vad avser organisation, kommunikation, tjänsteutformning och ersättningsystem. I uppdraget ingår särskilt att stödja utvecklingen mot ökad tillgänglighet med utgångspunkt i invånarnas vårdbehov. En första delrapport som rör dessa delar ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2016. En slutrapport som omfattar landstingens arbete med överenskommelsen ska redovisas senast den 30 april 2017. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 2 000 000 kronor under 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Socialstyrelsen.

12. Socialstyrelsen ska bedöma ett nationellt screeningprogram för förmaksflimmer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast i samband med årsredovisningen för 2017. En delredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast i samband med årsredovisningarna för 2015 och 2016. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 700 000 kronor under 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 3 Kroniska och långvariga sjukdomar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Socialstyrelsen.

13. Socialstyrelsen ska utreda förutsättningarna för att skyndsamt och patientsäkert ge utländsk hälso- och sjukvårdpersonal behörighet att verka i Sverige vid en kris eller allvarlig händelse. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 januari 2016. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 940 000 kronor under 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Socialstyrelsen.

  

Funktionshinder

1. Socialstyrelsen ska fortsätta att utveckla och sammanställa ett kunskapsunderlag inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. Detta ska göras i enlighet med regeringsbeslut II:6 från den 30 januari 2014 (S2014/885/FST), i den del som fortfarande är aktuell och som avser kunskapsunderlaget. I samband med framtagandet av underlaget bör planering ingå med att på ett ändamålsenligt sätt sprida den kunskap som tas fram till berörda aktörer. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda högst 3 000 000 kronor under 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet, anslagsposten 8 Övrig verksamhet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 december 2015. Uppdraget ska utföras i samråd med huvudmän och funktionshindersorganisationer.

2. Socialstyrelsen har enligt regleringsbrev för 2014 inom äldreområdet punkt 7 ett uppdrag att introducera och stödja införandet av det nationella systemet för enhetlig och strukturerad dokumentation av äldres behov enligt ICF, Äldres behov i centrum (ÄBIC). Det arbetet ska fortsätta under 2015 men med delvis ny inriktning. Socialstyrelsen får i uppdrag att under 2015 vidareutveckla och anpassa ÄBIC så att modellen kan användas för vuxna personer oavsett ålder och funktionsnedsättning som är i behov av insatser enligt SoL eller LSS. Modellen ska också kunna användas av handläggare i samtal med anhöriga för kartläggning av deras situation och behov av stöd. Arbetet ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt med uppdraget i detta regleringsbrev inom äldreområdet punkt 2. Socialstyrelsen disponerar för uppdragets genomförande 2 000 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälso-och sjukvård och social omsorg, anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet, anslagspost 8 Övrig verksamhet. En redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2016.

3. Socialstyrelsen får i uppdrag att administrera och hantera utbetalningarna av ersättning till utbildningen för handläggare som prövar ansökningar om LSS-insatser. Utbildningen ska genomföras under en termin och kostnaden ska inte överskrida 15 000 kronor per plats. Satsningen på utbildningen, som är tidsbegränsad, inleddes under 2014 och avslutas vid årsskiftet 2016/2017 (uppdrag nr 1 under avsnitt funktionshinder i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2014 om upphandling av utbildning för LSS-handläggare). Socialstyrelsen ska årligen senast den första november lämna en lägesrapport och senast den 15 april 2017 lämna en slutrapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Uppdraget ska ske i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting samt berörda brukarorganisationer. Socialstyrelsen disponerar 8 000 000 kronor för uppdragets genomförande under 2015. Av dessa medel får Socialstyrelsen använda högst 500 000 kronor för egna kostnader avseende administration och hantering av bidraget. Socialstyrelsen får använda eventuella resterande medel för att informera om kompetenssatsningen. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet, anslagsposten 8 Övrig verksamhet.

Individ- och familjeomsorg

1. Socialstyrelsen ska följa upp bestämmelserna i socialtjänstlagen om krav på behörighet för att få utföra vissa uppgifter inom den sociala barn- och ungdomsvården och myndighetens föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård (SOSFS 2014:7) som trädde i kraft den 1 juli 2014. Uppdraget ska genomföras i samråd med berörda myndigheter. Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2017.

2. Socialstyrelsen har i regleringbrev 3:1 för utgiftsområde 13 år 2015 tilldelats 2 000 000 kronor att fördela till organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck som utsatts för våld i nära relation. Användningen av medlen och en slutredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) den 30 juni 2016.

3. Socialstyrelsen ska fortsatt fördela medel till kommunerna för utbildning och kompetensutvecklingsinsatser inom den sociala barn- och ungdomsvården. Uppdraget är en fortsättning av det uppdrag myndigheten fick 2013 (dnr 2013/3877/FST) och som sträcker sig fram t.o.m. 2016. Utgångspunkten för fördelningen av medel är densamma som i ursprungsbeslutet. Statsbidraget gäller de myndighetsutövande delarna dvs. utredning, dokumentation och uppföljning inom den sociala barn- och ungdomsvården. Den primära målgruppen är socialsekreterare som har som huvudsakliga arbetsuppgift att utreda, dokumentera och följa upp barnavårdsärenden samt deras chefer och arbetsledare inom den sociala barn- och ungdomsvården, men satsningen ska även kunna omfatta stöd och handledning för oerfarna handläggare och behandlande personal om det finns behov.  Medlen ska vara kopplade till kompetensläget och behovet i kommunen, utifrån den inventering kommunen gjort. De kommuner som inte genomfört en inventering av sina kompetensbehov kan använda medlen till detta. Medel kan också användas för att lokalt eller regionalt ta fram introduktionsprogram för nyanställda handläggare. Medel får användas för samordning av utbildningsinsatser mellan kommuner. En redovisning av arbetet 2015 ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2016. Myndigheten ska fördela totalt 57 000 000 kronor för detta ändamål. Socialstyrelsen får därutöver disponera 1 000 000 för egna kostnader. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. anslagsposten 4 Utvecklingsmedel. Medel som kommunerna inte har förbrukat för avsett ändamål under 2015 ska återbetalas till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2016.

4. Regeringsbeslut II:8 från den 27 november 2014 i ett uppdrag att fördela 109 000 000 kronor i utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor m.m. ändras så att redovisningsdatum flyttas från den 31 mars 2016 till den 30 juni 2016.

5. Socialstyrelsen har under 2014 haft i uppdrag att vidareutveckla Barns behov i centrum (BBIC) för systematisk uppföljning av verksamheten och revidera och förenkla BBIC-systemets formulär för dokumentation. Under 2015 får Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett målgruppsanpassat informations- och utbildningsmaterial för arbetssättet Barns behov i centrum (BBIC) samt att lansera och bidra till implementeringen av det nya BBIC. Uppdraget ska genomföras i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting. För finansiering av uppdraget får Socialstyrelsen använda 2 000 000 kronor under 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 4 Utvecklingsmedel. Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2016.

6. Med hänvisning till att regeringen i 2015 års ekonomiska vårproposition (prop. 2014/15:100) aviserat att lämna förslag om att bestämmelsen om fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453) upphör att gälla den 1 januari 2016, ska uppdrag 11 under rubriken Individ- och familjeomsorg i regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Socialstyrelsen utgå.

Äldreområdet

1. Socialstyrelsen, Svenskt demenscentrum, Myndigheten för delaktighet samt Inspektionen för vård och omsorg har under 2013 och 2014 haft i uppdrag att stödja kommunerna i deras arbete att förebygga och undvika tvångs- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med demenssjukdom. Socialstyrelsen ska genomföra aktiviteter i syfte att föra ut de kunskaper dessa uppdrag resulterat i, sprida exempel på hur man aktivt arbetar i verksamheter med dessa frågor samt verka för att frågan om en kommunal vård och omsorg utan tvång och begränsningar belyses. För att genomföra detta får Socialstyrelsen använda 1 800 000 kronor under 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagsposten 11 Utvecklingsmedel. Under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet avser regeringen att avsätta medel för uppdraget även under 2016.

2. Socialstyrelsen ska fortsätta arbetet med att sprida och introducera samt stödja införandet av det nationella systemet för enhetlig och strukturerad dokumentation av äldres behov enligt ICF, Äldres behov i centrum(ÄBIC). I uppdraget ingår att anpassa ÄBIC för kartläggning av anhörigas situation och behov av stöd Socialstyrelsen ska enligt regleringsbrev för 2014 tillsammans med Sveriges kommunder och landsting (SKL), Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg och vårdföretagarna (FAMNA) utarbeta en plan för förvaltning, fortsatt utveckling och genomförandestöd inklusive regionalt stöd till lokala processledare för ÄBIC från 2015 och framåt. Planen ska vara en del av det fortsatta arbetet för 2015 och uppdateras för 2016. Socialstyrelsen ska i samverkan med SKL beskriva informationen som hanteras i ÄBIC med utgångspunkt i den gemensamma informationsstrukturen. Syftet är att ge förbättrade förutsättningar för kommuner , verksamheter och aktörer att anpassa IT-baserade verksamhetsstöd för ÄBIC. Uppdraget ska samordnas med uppdraget i detta regleringsbrev inom funktionshinderområdet punkten 2. Genomförandet av plan för förvaltning, fortsatt utveckling, och genomförande inklusive regionalt stöd till lokala processledare för ÄBIC ska fr.o.m. 2016 finansieras inom ramen för Socialstyrelsens förvaltningsanslag. En redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2016. Socialstyrelsen disponerar för uppdragets genomförande 5 500 000 kronor under 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälso-och sjukvård och social omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagspost 11 Utvecklingsmedel.

3. Uppdraget om uppföljning av arbetet med eHälsa och trygghetslarm i kommunerna (regeringsbeslut II:3 från den 13 februari 2014 dnr S2014/1397/FST) förtydligas avseende datum för redovisning av resultat för 2015. Uppföljning av nyckeltalen för användning av eHälsa samt beskrivning  och analys av resultaten ska redovisas på Socialstyrelsens hemsida samt till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2016. Kartläggning av kommunernas arbete med trygghetslarm ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 september 2015.

4. Socialstyrelsen ska utveckla och genomföra den nationella brukarundersökningen om äldres vård och omsorg när det gäller undersökningsmetod och antal deltagare i undersökningen så att resultat kan redovisas på enhetsnivå för särskilt boende och hemtjänst. För att genomföra detta får Socialstyrelsen använda 12 500 000 kronor under 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagsposten 11 Utvecklingsmedel. Under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet avser regeringen att avsätta medel för uppdraget även under 2016. En redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2015.

Regelbundna uppdrag

 

Lägesrapporter som ska rapporteras till Socialdepartementet

Socialstyrelsen ska årligen lämna en redovisning och analys av tillståndet och utvecklingen inom olika områden. Redovisningarna ska identifiera väsentliga förändringar och vara uppdelade på kön. Följande lägesrapporter ska tas fram:

1. inom hälso- och sjukvård senast den 31 mars 2015.

2. inom funktionshindersområdet senast den 27 februari 2015.

3. inom äldreomsorg och äldrevård senast den 27 februari 2015.

4. inom individ- och familjeomsorg senast den 27 februari 2015.

Övrig regelbunden rapportering som ska rapporteras till Socialdepartementet

1. Socialstyrelsen ska regelbundet undersöka utvecklingstendenser inom prostitutionen och utifrån detta samla in uppgifter om vad personer som säljer respektive köper sexuella tjänster själva ser för behov av stöd och hjälp. Inom ramen för uppdraget ska Socialstyrelsen undersöka vilket behov av ytterligare kunskapsstöd som socialtjänsten och hälso- och sjukvården behöver för att bättre tillgodose personernas behov. Inom ramen för uppdraget ska även hbt-personer som köper och säljer sexuella tjänster uppmärksammas. I uppdraget ingår också att planera för att stödja implementeringen av det kunskapsstöd som tas fram/revideras. Samverkan ska ske med för uppdraget relevanta myndigheter och med relevanta myndigheter för Socialstyrelsens övriga uppdrag som bedöms av betydelse, t. ex. länsstyrelsen i Stockholms arbete mot prostitution och människohandel. Rapport ska redovisas 13 mars vart annat år, med början 2014. Nästa rapport ska redovisas 2016.

2. Socialstyrelsen ska årligen, senast den 28 februari, rapportera bedömningar av tillgång och efterfrågan på barnmorskor, läkare och sjuksköterskor, samt tandläkare och tandhygienister.

3. Socialstyrelsen ska årligen, senast den 30 april, redovisa en analys av orsakerna bakom utvecklingen av läkemedelsförsäljningen samt redovisa en bedömning av kostnadsutvecklingen av läkemedelsförmånerna, för rekvisitionsläkemedel och för smittskyddsläkemedel. Socialstyrelsen ska årligen, senast den 1 oktober, inkomma med en kortfattad uppdaterad prognos för innevarande år och nästkommande år.

4. Socialstyrelsen ska samla in redovisningar och återrapporteringar av medel från landstingen. De medel som avses är medel för rådgivning och annat personligt stöd till personer som ingår i personkretsen enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, förkortad LSS, (1993:387). Syftet är att skapa förutsättningar för en systematisk uppföljning av innehållet i rådgivning och annat personligt stöd. Stöd som innehåller samordning ska särskilt synliggöras. Socialstyrelsen ska årligen senast den 30 april redovisa resultaten av uppföljningen till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

5. Socialstyrelsen ska inom ramen för satsningen på att förebygga och behandla kroniska sjukdomar lämna en lägesrapport om utvecklingen av vården senast den 1 december 2015, 2016 respektive 2017. I rapporteringen ingår också att lämna förslag till insatser för att utveckla vården för personer med kroniska sjukdomar.

Övriga uppdrag

1. Socialstyrelsen ska samverka med Boverket i deras uppdrag att beräkna och analysera kommunernas kostnader för den sekundära bostadsmarknaden och kommunernas kostnader i övrigt för personer som inte har en egen bostad. Syftet med uppdraget är att få en bild av vad kostnaderna för de boendelösningar som kommunerna bistår med. Boverket ska i enlighet med vad som anges i dess uppdrag redovisa detta till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 augusti 2015.

2. Socialstyrelsen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska tillsammans stödja utvecklingen av samordningsförbundens verksamhet. Arbetet ska ske i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting. Socialstyrelsen ska redovisa de åtgärder som vidtagits för att stödja samordningsförbundens verksamhet i Årsredovisningen för 2015.

3. Socialstyrelsen ska se över om de rekommenderade sjukskrivningstiderna för diagnoser för psykiska sjukdomar och besvär behöver uppdateras. I uppdraget ingår att genomföra erforderliga uppdateringar. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 september 2016. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2015 från utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, anslaget 1:6 bidrag för sjukskrivningsprocessen, anslagsposten 2 Kunskapsutveckling för sjukskrivningsprocessen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Socialstyrelsen.

4. Socialstyrelsen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Socialstyrelsen ska betala totalt 408 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

5. Socialstyrelsen ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV senast den 20 januari, den 20 februari, den 5 maj, den 27 juli samt den 26 oktober.

6. Socialstyrelsen ska representera Sverige som expert och nationell koordinator i Expertgruppen för utsatta barn (EGCC) inom Östersjöstaternas råd (CBSS). Resultaten ska redovisas i årsredovisningen för 2015.

7. Socialstyrelsen ska fortsätta förvalta och uppdatera webbplatsen Kunskapsguiden avseende kunskapsområdena Psykisk ohälsa och Vård och omsorg om äldre, Missbruk och beroende samt området Evidensbaserad praktik. Socialstyrelsen ska under året följa upp hur guiden möter användarnas krav och göra en plan för hur den kan utvecklas utifrån kraven samt bedöma kunskapsguidens relevans utifrån myndighetens kunskapsstyrande uppdrag. Socialstyrelsen får för ändamålet använda 1 500 000 kronor under 2015 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 4 Till Socialstyrelsens disposition, 1 500 000 kronor från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak, samt spel, anslagspost 1 del till SoS samt 1 500 000 kronor från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagspost 4 Utvecklingsmedel.

8. Socialstyrelsen ska redovisa en plan för hur myndigheten avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115). Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som myndigheten avser att vidta, samt genomföras under 2016–2018. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 2 november 2015. Redovisning av åtgärder och resultat utifrån planen ska ske i myndighetens årsredovisning för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning den 22 februari 2018 till Regeringskansliet (Socialdepartementet) där resultatet av genomfört arbete för 2015–2017 beskrivs och analyseras.

9. Socialstyrelsen ska redovisa sina interna och externa insatser utifrån minoritetspolitikens mål och dess tre delområden. Myndigheten ska även överväga om och i så fall vilket behov kommuner har av ett mer effektivt stöd i form av exempelvis vägledning eller kunskapshöjande insatser för att fler äldre ska kunna få sin rätt till äldreomsorg  enligt 18 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetspråk tillgodosedd. Redovisningen ska innehålla en analys av insatser samt förslag på stöd med uppskattade kostnader för genomförande. Redovisningen ska lämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget, som också kan utgöra ett stöd i arbetet med uppdraget, senast den 17 oktober 2015.

10. Socialstyrelsen ska, utifrån myndighetens uppgifter och uppdrag, redovisa och motivera vilka kunskapsbehov och kunskapsluckor som myndigheten bedömer vara av störst strategisk betydelse. Redovisningen ska utgå ifrån vad myndigheten har uppmärksammat och rapporterat i sitt arbete eller som myndigheten av andra skäl bedömer vara av strategisk betydelse. Ett köns- och jämställdhetsperspektiv ska beaktas samt där så är relevant även förutsättningarna för en jämlik vård. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2015.

11. Socialstyrelsen ska inom ramen för arbetet med öppna jämförelser inom socialtjänstens områden inkludera kvalitetsindikatorer som rör kommunernas krisberedskap inom individ- och familjeomsorg, äldreområdet samt funktionshinderområdet. Socialstyrelsen ska vid framtagandet av indikatorer beakta myndighetens uppgift att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser för den kommunala socialtjänsten. Indikatorerna ska inledningsvis presenteras på kommunnivå. En första rapportering ska göras i de ordinarie Öppna jämförelserna år 2016.

12. Socialstyrelsen ska i arbetet med 2015 års risk- och sårbarhetsanalyser särskilt beakta och analysera informationssäkerheten i de delar av verksamheten och i de tekniska system som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna utföra sitt arbete. I detta arbete ska även informationssäkerheten inom myndighetens ansvarsområde beaktas och analyseras. Myndigheten ska redovisa en bedömning av informationssäkerheten samt vidtagna åtgärder.  Redovisningen ska vara en del av den sammanställning som görs i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

13. Inom ramen för uppgiften att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck ska Socialstyrelsen redovisa hur myndigheten har samverkat med Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Statens kulturråd, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och organisationer som företräder hbt-personers rättigheter. Ansvaret som sammankallande myndighet ska rotera årsvis. För 2015 är Diskrimineringsombudsmannen sammankallande. Resultatet av denna samverkan ska framgå av myndighetens årsredovisning.

14. Socialstyrelsen ska under 2015 vara ordförande i expertgruppen för primärvårds- och fängelsehälsosystem inom ramen för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande (NDPHS).

15. Socialstyrelsen ska under 2015 fortsätta arbetet med den nationella informationsstrukturen och det nationella fackspråket för hälso- och sjukvård och socialtjänst som tillsammans kallas gemensam informationsstruktur, i enlighet med tidigare regeringsbeslut den 16 maj 2007 (S2007/4754/FS). Socialstyrelsen ska vidareutveckla, kvalitetssäkra och bidra till implementering av den nationella informationsstrukturen och det nationella fackspråket. Socialstyrelsen ska under 2015 särskilt fokusera på hur behoven hos användarna av de produkter som myndigheten ansvarar för inom den gemensamma informationsstrukturen tillgodoses genom myndighetens arbete. Uppdraget ska samordnas med uppdragen i detta regleringsbrev inom funktionshinderområdet uppdrag 2 samt äldreområdet uppdrag 2. Det övergripande målet är en strukturerad och ändamålsenlig dokumentation i hälso- och sjukvård och socialtjänst. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2016. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 35 000 000 kronor under 2015. Av dessa ska 20 000 000 kronor belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. De resterande medlen, motsvarande 15 000 000 kronor, ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagsposten 11 Utvecklingsmedel (disponeras av Socialstyrelsen).

16. Socialstyrelsen ska bistå Försäkringskassan i Försäkringskassans uppdrag att ansvara för beräkning, uppföljning och utbetalning avseende villkor 2, om kompetenssatsning i försäkringsmedicin, i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om åtgärder för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess under 2014-2015. Socialstyrelsen ska även tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting arbeta fram en lösning som möjliggör informatisk och teknisk integration med det Försäkringsmedicinska beslutsstödet (FMB) samt en teknisk lösning för direktåtkomst av registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i hälso- och sjukvården (HoSp), i enlighet med villkor 5, om utökat elektroniskt informationsutbyte, i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om åtgärder för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2014-2015. För att genomföra uppdraget enligt ovan får Socialstyrelsen använda 6 000 000 kronor under 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen, anslagsposten 10 Bidrag till hälso- och sjukvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Försäkringskassan. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Försäkringskassan senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Försäkringskassan. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:2

Insatser för vaccinberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen1 500
ap.1Insatser vaccinberedskap - del till SoS (ram)1 500
Disponeras av Folkhälsomyndigheten83 500
ap.2Insatser vaccinberedskap - del till FoHM (ram)83 500

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Insatser vaccinberedskap - del till SoS

Socialstyrelsen får använda medlen för insatser för vaccinberedskap efter beslut av regeringen.

Socialstyrelsen får använda 500 000 kronor av medlen för arbete med att ingå avtal med en eller flera vaccinproducenter om pandemivaccin.

ap.2 Insatser vaccinberedskap - del till FoHM

Folkhälsomyndigheten får använda medlen för insatser för vaccinberedskap efter beslut av regeringen.

Folkhälsomyndigheten får använda 1 000 000 kronor av medlen för arbete med att ingå avtal med en eller flera vaccinproducenter om pandemivaccin.

3:2

Bidrag till handikapporganisationer (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen182 742
ap.1Bidrag till handikapporganisationer (ram)182 742

Villkor för anslag 3:2

ap.1 Bidrag till handikapporganisationer

Medlen fördelas av Socialstyrelsen enligt bestämmelserna i förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer.

Utbetalning ska ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

4:1

Personligt ombud (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen104 460
ap.1Personligt ombud (ram)104 460

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Personligt ombud

Medlen ska användas av Socialstyrelsen i enlighet med förordningen (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar. Av medlen får Socialstyrelsen använda 1 000 000 kronor och Länsstyrelserna 3 000 000 kronor för att täcka egna kostnader knutna till arbetet. Socialstyrelsen fördelar medlen till länsstyrelserna utifrån de planer som länsstyrelserna ska lämna in till Socialstyrelsen senast den 1 mars 2015 för hur verksamheten i länet ska stödjas och utvecklas. Vid fördelningen av dessa medel ska särskild hänsyn tas till att länsstyrelserna ska verka för att fler ombud inrättas.

Socialstyrelsen ansvarar för att återstående medel hos länsstyrelserna av 2015 års statsbidrag till kommunerna återbetalas till Socialstyrelsen i samband med redovisningen 2016.

8:1

Socialstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen465 583
ap.1Förvaltningsmedel (ram)465 583

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:2 Insatser för vaccinberedskap
ap.10Inget0
ap.20Inget0
3:2 Bidrag till handikapporganisationer
ap.10Inget0
4:1 Personligt ombud
ap.10Inget0
8:1 Socialstyrelsen
ap.146 5583 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Insatser för vaccinberedskap
ap.1000
2021
ap.2510 00085 00085 000340 0002021
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)53 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)31 200
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)350 000
- varav INVESTERING350 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Socialstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2538 799
2015-02-2538 799
2015-03-2538 799
2015-04-2538 799
2015-05-2538 799
2015-06-2538 799
2015-07-2538 799
2015-08-2538 799
2015-09-2538 799
2015-10-2538 799
2015-11-2538 799
2015-12-2538 794
Summa465 583
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Socialstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.1Förvaltningsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Avgifter från data och statistikproduktion-3 55107 2007 2000-3 551
Avgifter från försäljning av rapporter, skrifter, konferenser m.m-1 771012 00012 0000-1 771
Summa-5 322019 20019 2000-5 322
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras
Utfärdande av legitimationer, intyg m.m.2552-1 324-1 00014 00015 000-1 000-3 324
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Överskottet vid försäljning av beredskapslager ska redovisas mot inkomsttitel 2625 Utförsäljning av beredskapslager.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras1 500
Belopp angivna i tkr

Villkor

1 500 000 kronor avser bidrag från Konsumentverket för drift och utveckling av skaderegistreringssystemet IDB. Medlen utbetalas utan särskild rekvisition av Konsumentverket.

På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Carita Nyyssölä Linde
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialdepartementet/ESA
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Boverket
Försäkringskassan
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Folkhälsomyndigheten
Konsumentverket
Läkemedelsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Sveriges Kommuner och Landsting