Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 2

2015-06-11
N2015/4796/SUBT
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Olaus Magnus väg 35
58195 Linköping
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Statens väg- och transportforskningsinstituts verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Statens väg- och transportforskningsinstitut och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

1. Statens väg- och transportforskningsinstitut ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna ska redovisas

– den 20 januari,

– den 20 februari,

– den 5 maj,

– den 27 juli, och

– den 26 oktober.

3

Uppdrag

Nationell projektdatabas

Statens väg- och transportforskningsinstitut ska senast den 15 september 2015 till Regeringskansliet (Näringsdepartmentet) redovisa hur institutet hittills bedrivit och utvecklat den nationella projektdatabasen. Vidare bör av redovisningen framgå institutets bedömning av hur databasen bör utvecklas framöver i syfte att ge andra aktörer en god överblick över beslutade och avslutade forskningsprojekt.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:9

Statens väg- och transportforskningsinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Statens väg- och transportforskningsinstitut46 525
ap.1Statens väg- och transportforskningsinstitut (ram)46 525

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Statens väg- och transportforskningsinstitut

Anslaget får användas för utgifter för utredningsverksamhet, kompetensutveckling, lokaler, särskild utrustning, administration och det nationella transportforskningsbiblioteket BIC. Anslaget får användas för forskning och medfinansiering av Statens väg- och transportforskningsinstituts deltagande i EU-projekt.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut
ap.11 3963 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)37 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)20 253
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens väg- och transportforskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-253 877
2015-02-253 877
2015-03-253 877
2015-04-253 877
2015-05-253 877
2015-06-253 877
2015-07-253 877
2015-08-253 877
2015-09-253 877
2015-10-253 877
2015-11-253 877
2015-12-253 878
Summa46 525
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens väg- och transportforskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Statens väg- och transportforskningsinstitut

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet
Uppdragsverksamhet14 2222 100156 000156 000016 322
Tjänsteexport64503 9003 9000645
Summa14 8672 100159 900159 900016 967
Belopp angivna i tkr

Villkor

Tjänsteexport

Institutet får mot avgift bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i myndighetens instruktion eller i annan förordning. Institutet får besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är att avgiftsintäkterna och bidragsintäkterna ska täcka minst 70 procent av de totala kostnaderna för verksamheten. För uppdrag där Statens väg- och transportforskningsinstitut konkurrerar med aktörer på den privata marknaden ska målet vara full kostnadstäckning. Sådan verksamhet ska särredovisas.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Uppdragsintäkternas andel av institutets totala intäkter ska redovisas.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Statens väg- och transportforskningsinstitut omfattas av avgiftsförordningen (1992:191). Institutet får dock med undantag från 25 a § nämnda förordning balansera ett överskott på högst 25 procent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret i ny räkning utan att förslag behöver lämnas till regeringen om hur överskottet ska disponeras.

På regeringens vägnar
Sven-Erik Bucht
Eva Svensson
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Trafikverket
Sjöfartsverket
Luftfartsverket
Transportstyrelsen
Trafikanalys