Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:4

2015-06-11
U2015/3220/F
U2015/3221/F
U2015/3468/F
regionala etikprövningsnämnder

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende regionala etikprövningsnämnder
Riksdagen har beslutat om regionala etikprövningsnämnders verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 16, bet. 2014/15:UbU1, rskr. 2014/15:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för regionala etikprövningsnämnder och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering av ärenden

Varje regional etikprövningsnämnd ska redovisa

– totalt antal inkomna och avgjorda ärenden och genomsnittlig handläggningstid, och

– antal ärenden som överlämnats eller överklagats till Centrala etikprövningsnämnden.

Återrapporteringen ska vara uppdelad enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor. Vidare ska antalet ärenden inom medicinsk respektive övrig forskning specificeras.

Övrig återrapportering

Varje regional etikprövningsnämnd ska redovisa

– avgiftsinkomster fördelade enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 till förordningen om etikprövning av forskning som avser människor,

– kostnader för nämndens kansli och drift,

– antal sammanträden, uppdelat på olika avdelningar inom nämnden, och

– ingånget avtal med värdmyndigheten som bl.a. reglerar ansvaret för kansligöromål, föredragning av ärenden och därmed sammanhängande uppgifter. Redovisning behöver endast ske i de fall avtalet har förnyats eller förändrats jämfört med föregående år.

De regionala etikprövningsnämnderna ska samråda när det gäller utformningen av årsredovisningarna så att återrapporteringen sker utifrån gemensamma kriterier i syfte att underlätta jämförelser mellan myndigheterna.

De regionala etikprövningsnämndernas återrapportering ska så långt det är möjligt redovisas könsuppdelad.

Prognoser

Varje regional etikprövningsnämnd ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna ska lämnas senast:

– den 20 januari,

– den 20 februari,

– den 5 maj,

– den 27 juli, och

– den 26 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:12

Regionala etikprövningsnämnder (Ramanslag)

Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg5 686
ap.1Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg (ram)5 686
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Linköping3 384
ap.2Regionala etikprövningsnämnden i Linköping (ram)3 384
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Lund5 870
ap.3Regionala etikprövningsnämnden i Lund (ram)5 870
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm10 678
ap.4Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (ram)10 678
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Umeå3 386
ap.5Regionala etikprövningsnämnden i Umeå (ram)3 386
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala6 066
ap.6Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (ram)6 066
Disponeras av Kammarkollegiet5 499
ap.7Regionala etiknämnd. - del till KAMK (ram)5 499

Villkor för anslag 3:12

ap.7 Regionala etiknämnd. - del till KAMK

Medel betalas ut efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
3:12 Regionala etikprövningsnämnder
ap.11713 %0
ap.21023 %0
ap.31703 %0
ap.43203 %0
ap.51023 %0
ap.61703 %0
ap.70Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Regionala etikprövningsnämnden i Göteborgs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-25474
2015-02-25474
2015-03-25474
2015-04-25474
2015-05-25474
2015-06-25474
2015-07-25474
2015-08-25474
2015-09-25474
2015-10-25474
2015-11-25474
2015-12-25472
Summa5 686
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Göteborgs disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.1Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
Till Regionala etikprövningsnämnden i Linköpings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-25282
2015-02-25282
2015-03-25282
2015-04-25282
2015-05-25282
2015-06-25282
2015-07-25282
2015-08-25282
2015-09-25282
2015-10-25282
2015-11-25282
2015-12-25282
Summa3 384
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Linköpings disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.2Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
Till Regionala etikprövningsnämnden i Lunds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-25473
2015-02-25473
2015-03-25473
2015-04-25473
2015-05-25473
2015-06-25473
2015-07-25506
2015-08-25506
2015-09-25506
2015-10-25506
2015-11-25506
2015-12-25502
Summa5 870
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Lunds disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.3Regionala etikprövningsnämnden i Lund
Till Regionala etikprövningsnämnden i Stockholms räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-25890
2015-02-25890
2015-03-25890
2015-04-25890
2015-05-25890
2015-06-25890
2015-07-25890
2015-08-25890
2015-09-25890
2015-10-25890
2015-11-25890
2015-12-25888
Summa10 678
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Stockholms disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.4Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Till Regionala etikprövningsnämnden i Umeås räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-25282
2015-02-25282
2015-03-25282
2015-04-25282
2015-05-25282
2015-06-25282
2015-07-25282
2015-08-25282
2015-09-25282
2015-10-25282
2015-11-25282
2015-12-25284
Summa3 386
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Umeås disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.5Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
Till Regionala etikprövningsnämnden i Uppsalas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-25472
2015-02-25472
2015-03-25472
2015-04-25472
2015-05-25472
2015-06-25472
2015-07-25539
2015-08-25539
2015-09-25539
2015-10-25539
2015-11-25539
2015-12-25539
Summa6 066
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Uppsalas disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.6Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Avgiftsbelagd verksamhet
Regionala etikprövningsnämnder25590-6 25240 56940 5690-6 252
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

De regionala etikprövningsnämndernas verksamhet ska finansieras med avgifter. Avgifterna ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Tina Abelin
Likalydande till

Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
Regionala etikprövningsnämnden i Lund
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Lunds universitet
Uppsala universitet