Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:9

2015-06-25
U2015/03560/SAM(delvis)
U2015/03629/S
Skolforskningsinstitutet
171 21 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Skolforskningsinstitutet
Riksdagen har beslutat om Skolforskningsinstitutets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 16, bet. 2014/15:UbU1, rskr. 2014/15:90, prop. 2014/15:99 utg.omr. 16, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Skolforskningsinstitutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Skolforskningsinstitutet ska redovisa hur myndighetens verksamhet bidrar till måluppfyllelse genom att utveckla och redovisa resultatindikatorer inom sitt verksamhetsområde.

Prognoser

Skolforskningsinstitutet ska redovisa prognoser för 2015-2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle (gäller från och med andra prognostillfället) och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna lämnas senast

den 20 januari,

den 20 februari,

den 5 maj,

den 27 juli, och

den 26 oktober.

Verksamhetsredovisning och resursåtgång

Redovisningen ska hänföras till skol- eller verksamhetsform, i den mån det är möjligt. Av redovisningen av uppgiften att systematiskt värdera och sammanställa resultat från forskning bör framgå hur verksamheten har fördelats på olika insatser, t.ex. systematiska kunskapssammanställningar, sammanfattning och kommentar till befintliga, relevanta internationella kunskapssammanställningar samt bedömningar av enskilda forskningsrapporter.

2

Organisationsstyrning

Skolforskningsinstitutet ska redovisa

  • myndighetens interna arbete med att bygga upp en organisation och rutiner för att systematiskt värdera och sammanställa resultat från forskning, att sprida och tillgängliggöra resultatet från detta arbete och att identifiera kunskapsluckor,
  • de åtgärder myndigheten har vidtagit för att utveckla och säkerställa att relevant metodkompetens finns inom myndigheten,
  • hur myndigheten har samverkat med Statens skolverk och Specialpedagogiska skolmyndigheten med avseende på uppdraget att sprida och tillgängliggöra relevanta forskningsresultat med god kvalitet, och
  • hur myndigheten har samverkat med Statens skolverk och Specialpedagogiska skolmyndigheten i övrigt samt hur myndigheten har samverkat med Statens skolinspektion, Vetenskapsrådet och andra myndigheter och organisationer.

 

 

3

Uppdrag

Ledamöter till det vetenskapliga rådet

Regeringen ger Skolforskningsinstitutet i uppdrag att till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) inkomma med förslag på ledamöter till det vetenskapliga rådet vid myndigheten senast den 1 september 2015.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:17

Skolforskningsinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Skolforskningsinstitutet25 000
ap.1Skolforskningsinstitutet (ram)20 000
ap.2Finansiering av praktiknära forskning (ram)5 000

Villkor för anslag 1:17

ap.2 Finansiering av praktiknära forskning

Medlen får användas till finansieringsbidrag för praktiknära forskning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:17 Skolforskningsinstitutet
ap.160000
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:17 Skolforskningsinstitutet
ap.25 0002 0002 0001 0002018
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)7 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Skolforskningsinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-254 000
2015-02-252 000
2015-03-251 400
2015-04-251 400
2015-05-251 400
2015-06-251 400
2015-07-251 400
2015-08-256 400
2015-09-251 400
2015-10-251 400
2015-11-251 400
2015-12-251 400
Summa25 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skolforskningsinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:17 ap.1Skolforskningsinstitutet
1:17 ap.2Finansiering av praktiknära forskning
På regeringens vägnar
Gustav Fridolin
Patrik Olofsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Kammarkollegiet
Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksgäldskontoret
Sameskolstyrelsen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Universitets- och högskolerådet
Vetenskapsrådet
Sveriges Kommuner och Landsting