Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 1

2015-08-20
Fi2015/3395 (delvis)
Fi2015/3973
Upphandlingsmyndigheten
103 85 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Upphandlingsmyndigheten
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Upphandlingsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:99 utg.omr. 24, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Upphandlingsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndigheten ska bedriva verksamheten med beaktande av att det statliga upphandlingsstödet spelar en nyckelroll i genomförandet av regeringens politik på området och med beaktande av regeringens prioriteringar inom området.

Återrapporteringskrav

I återrapporteringen av arbetet med att utveckla och förvalta kriterier som beaktar miljöhänsyn i offentliga upphandlingar ska myndigheten redovisa nyckeltal som visar på såväl interna som externa effekter av arbetet. Myndigheten ska även redovisa sitt övriga arbete med miljöhänsyn i offentliga upphandlingar.

2

Organisationsstyrning

Övertagande av tillgångar och skulder som kan hänföras till de uppgifter som den 1 september 2015 förs över från Konkurrensverket ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

3

Uppdrag

Av bilaga 1 framgår de uppdrag och samverkansfunktioner som Upphandlingsmyndigheten övertar från Konkurrensverket.

Myndigheten ska redovisa en prognos för anslagsbelastningen för 2015–2019 senast den 26 oktober. Prognosen ska lämnas i Hermes, i enlighet med instruktion från Ekonomistyrningsverket, och kommenteras i förhållande till budgeten.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:23

Upphandlingsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Upphandlingsmyndigheten20 940
ap.1Upphandlingsmyndigheten (ram)20 940

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:23 Upphandlingsmyndigheten
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Upphandlingsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-09-255 235
2015-10-255 235
2015-11-255 235
2015-12-255 235
Summa20 940
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Upphandlingsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:23 ap.1Upphandlingsmyndigheten
På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Lina Schött
Kopia till

Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Konkurrensverket
Finansutskottet
Näringsutskottet
Finansdepartementet/BA, ESA
Näringsdepartementet/KSR