Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 7

2015-04-30
N2015/3775/SUBT
Trafikverket
78189 Borlänge
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Trafikverkets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Trafikverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

  1. Trafikverket ska redovisa ackumulerad betalningsutfästelse för Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab).

  2. Trafikverket ska redovisa utfall och utgiftsprognoser för åren 2015–2019 för samtliga anslag, anslagsposter och delposter som myndigheten disponerar, inklusive äldre anslag och från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk. Prognoserna ska kommenteras med avseende på avvikelser jämfört med tilldelat anslag, föregående prognos och föregående års utfall. Prognoskommentarerna ska vid varje tillfälle inkludera en prognos av brutto- och nettoupplåningen för respektive år. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska tydligt redovisas. Prognosen ska också fördelas månadsvis för anslagen under innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Osäkerheter i prognosen ska redovisas och kommenteras utförligt. Prognoserna ska, enligt instruktion från Ekonimistyrningsverket, lämnas i informationssystemet Hermes senast
   - den 20 januari 2015,
   - den 20 februari 2015,
   - den 5 maj 2015,
   - den 27 juli 2015, och
   - den 26 oktober 2015.

  3. Trafikverket ska vid samma tidpunkter som anges ovan redovisa intäktsprognoser för åren 2015–2019 för trängselskattesystemen i Stockholm och Göteborg. Trafikverket ska även för aktuella år fram till 2019 redovisa intäktsprognoser relaterade till budgeterade intäkter för uttag av avgifter på bro över Motalaviken på riksväg 50 och bro över Sundsvallsfjärden på väg E4. Transportstyrelsen ska bistå Trafikverket med nödvändiga underlag. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

  4. Trafikverket ska redovisa underlag inför strategiska dialoger med Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

  5. Av Trafikverkets resultatredovisning ska det så långt möjligt framgå vad myndighetens prestationer bidragit till i form av leveranskvaliteter för drift och underhåll samt uppfyllelse av de transportpolitiska målen.

2

Organisationsstyrning

Trafikverket ansvarar för förvaltning av vissa av statens kulturhistoriska samlingar inom väg, järnväg och luftfart.

3

Uppdrag

 1. Trafikverket ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i It för en grönare förvaltning – agenda för it för miljön 2010-2015 (dnr 2010/3482/ITP [delvis]). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.
 2. Trafikverket ska i sitt fibernät erbjuda tjänster på grossistnivå på konkurrensneutrala villkor till aktörer som efterfrågar elektroniska kommunikationer, i den mån kapaciteten inte behövs för Trafikverkets egna behov. Vidare ska Trafikverket, i syfte att skapa goda förutsättningar för bredbandsutbyggnad, samverka med aktörer som efterfrågar elektroniska kommunikationer och som vill etablera infrastruktur i samband med nyanläggning eller ombyggnad av vägnätet eller i anslutning till det befintliga vägnätet. Trafikverket ska i sin verksamhet även verka för att befintlig kanalisation i vägnätet görs tillgänglig för dessa aktörer på marknadsmässiga och konkurrensneutrala villkor. Detta ska utgå från Trafikverkets egna behov och krav på säkerhet m.m. Trafikverket ska i sin årsredovisning redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit med anledning av uppdraget.
 3. Trafikverket ska, utgående från tecknade avtal, för 2015 redovisa från avtalsparterna erhållen medfinansiering och, för åren 2016 till 2018, från avtalsparterna förväntad medfinansiering av statlig infrastruktur uppdelat på enskilda kommuner, landsting och företag. Redovisningen av medfinansiering från landstingen ska även innefatta förvaltningar och bolag som landstingen ansvarar för.
  Redovisningen ska innefatta medfinansiering av såväl namngivna åtgärder med en total projektkostnad över 50 miljoner kronor som medfinansiering av åtgärder med en total projektkostnad under 50 miljoner kronor.
  Redovisningen ska avse åtgärder som ingår i den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2014–2025 och de som ingår i de trafikslagsövergripande länsplanerna för regional transportinfrastruktur för perioden 2014–2025.
  Redovisningen ska även omfatta erhållen eller förväntad medfinansiering genom räntefria lån, så kallad förskottering, för åtgärder som omnämns ovan. Redovisningen ska vidare i denna del också omfatta under 2015 genomförda återbetalningar av förskotteringar och för åren 2016 till 2018 planerade återbetalningar av förskotteringar. Här avses även återbetalning av förskotteringar som erhölls före 2015.
  I fall där medfinansiering sker i form av marköverlåtelser eller motsvarande ska Trafikverket redovisa i vilka kommuner detta sker.
  Redovisningen av uppdraget ska ske i samband med årsredovisningen för 2015.
 4. Trafikverket ska under 2015 upprätthålla ett myndighetsnätverk som etablerats inom ramen för det s.k. REMM-projektet. I uppdraget ingår att utifrån upparbetade erfarenheter och kunskaper erbjuda stödjande funktioner och informations- och utbildningsinsatser främst i form av webbinarier.
 5. Trafikverket ska i arbetet med 2015 års risk- och sårbarhetsanalyser särskilt beakta och analysera informationssäkerheten i de delar av verksamheten och i de tekniska system som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna utföra sitt arbete. I detta arbete ska även informationssäkerheten inom myndigheten ansvarsområde beaktas och analyseras. Myndigheten ska redovisa en bedömning av informationssäkerheten samt vidtagna åtgärder. Redovisningen ska vara en del av den sammanställning som görs i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:1

Utveckling av statens transportinfrastruktur (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket21 716 343
ap.10Större investeringar i nationell plan (ram)11 024 125
ap.10.1Väginvesteringar (ram)3 078 125
ap.10.2Järnvägsinvesteringar (ram)7 820 000
ap.10.3Sjöfartsinvesteringar (ram)76 000
ap.10.4Luftfartsinvesteringar (ram)50 000
ap.11Övriga investeringar (ram)2 721 086
ap.11.1Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar (ram)2 221 086
ap.11.2Kollektivtrafiksatsning (ram)500 000
ap.6Investeringar i regional plan (ram)3 107 857
ap.12Övrig verksamhet (ram)1 786 700
ap.12.1Planering, stöd och myndighetsutövning (ram)1 035 300
ap.12.2Forskning och innovation (ram)316 400
ap.12.3Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet (ram)435 000
ap.7Räntor och återbetalning av lån (ram)3 076 575
ap.7.1Räntor och återbetalning av lån för vägar (ram)532 500
ap.7.2Räntor och återbetalning av lån för järnvägar (ram)2 544 075
Disponeras av Kammarkollegiet2 199
ap.1Kammarkollegiet (ram)2 199

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Kammarkollegiet

Medel från anslagsposten 1 får betalas ut till följande myndigheter: Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Arbetsdomstolen, Diskrimineringsombudsmannen, Nämnden mot diskriminering samt Konsumentverket. Medel betalas ut för:

a) ersättning till parter, vittnen, tolkar m.fl. som föranleds av föreskrift i lag eller förordning,

b) kostnad, som föranleds av föreskrift i lag eller förordning, för syn, kungörelse och delgivning samt för bevisupptagning i utlandet,

c) kostnad med anledning av tillämpning av den europeiska konventionen av den 7 juni 1968 angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt, enligt förordningen (1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt,

d) kostnad med anledning av mål vid domstolen där Diskrimineringsombudsmannen eller Konsumentombudsmannen för talan,

e) ersättning som ska utges av staten enligt lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.,

f) rättegångskostnad, för vilken staten är skyldig att svara, i trafikmål även då staten inte är part, och

g) ersättning av det slag som anges i 5 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.

ap.6 Investeringar i regional plan

Trafikverket får disponera medel från anslagsposten 6 för investeringar i regional transportinfrastruktur som planeras i enlighet med förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur. Medel från anslagsposten får även användas till förbättringsåtgärder på det statliga stamvägnätet samt statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

Från anslagsposten 6 utbetalas även statsbidrag till investeringar i enlighet med de prioriteringar som finns i de fastställda länsplanerna för regional transportinfrastruktur enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator samt till utökad handikappanpassning av kollektivtrafiken utöver fastställda länsplaner för regional transportinfrastruktur.

ap.7.1 Räntor och återbetalning av lån för vägar

Trafikverket får använda medel från delposten 7.1 för att betala ränta och amorteringar på lån enligt villkor 1, 2 och 6 under rubriken Övriga kreditramar i avsnitt 5 samt på lån för anläggningstillgångar.

ap.7.2 Räntor och återbetalning av lån för järnvägar

Trafikverket får använda medel från delposten 7.2 för att betala ränta och amorteringar på lån enligt villkor 3–6 under rubriken Övriga kreditramar i avsnitt 5 samt på lån för anläggningstillgångar.

Trafikverket ska från delposten 7.2 betala den administrativa avgiften till Riksgäldskontoret för Trafikverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB samt garantiavgiften för statens garantiåtaganden rörande bolaget.

Trafikverket ska från delposten 7.2 betala ränta och administrativ avgift till Riksgäldskontoret avseende Riksgäldskontorets villkorslån till A-Train AB.

Delposten 7.2 får användas för kostnader för eventuella kreditförluster avseende den obligationsportfölj som härrör från de numera avslutade amerikanska leasingtransaktioner som ingicks av affärsverket Statens järnvägar.

ap.10.1 Väginvesteringar

Från delposten 10.1 får Trafikverket disponera medel för investeringar och förbättringar i det nationella stamvägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar där investeringen har en totalkostnad över 50 miljoner kronor. Medel från delposten får även användas till statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. 

Från delposten 10.1 får Transportstyrelsen rekvirera medel för informationsinsatser med anledning av öppnandet av bro över Motalaviken på riksväg 50 och bro över Sundsvallsfjärden på E4. Högst 2 400 000 kronor får användas för detta ändamål.

ap.10.2 Järnvägsinvesteringar

Från delposten 10.2 får Trafikverket disponera medel för investeringar och förbättringar i det statliga järnvägsnätet där investeringen har en totalkostnad över 50 miljoner kronor. Medel från delposten får även användas till statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. 

Från delposten 10.2 får Trafikverket disponera medel för att betala statens kostnader för sådana förrättningar som begärts enligt 2 kap. 20 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

Från delposten 10.2 får Trafikverket disponera medel till utgifter för statsbidrag till utrustning inklusive installation som säkerställer funktionen hos tågfordonens befintliga telekommunikationssystem för talkommunikation och som säkerställer funktionen hos befintlig ombordutrustning för signalsäkerhetssystemet ERTMS. Ett statsbidrag förutsätter ett godkännande av EU-kommissionen.

ap.10.3 Sjöfartsinvesteringar

Från delposten 10.3 får Trafikverket disponera medel för investeringar i stora och strategiska farleder och slussar.

ap.10.4 Luftfartsinvesteringar

Från delposten 10.4 får Trafikverket disponera medel för ett statligt investeringsbidrag för ombyggnad av  Sälens flygplats. Ett statligt investeringsbidrag förutsätter ett godkännande av EU-kommissionen.

ap.11.1 Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar

Från delposten 11.1 får Trafikverket disponera medel för investeringar och förbättringar i det nationella stamvägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar där investeringen har en totalkostnad under 50 miljoner kronor.

Från delposten 11.1 får Trafikverket disponera medel för investeringar och förbättringar i det nationella statliga järnvägsnätet där investeringen har en totalkostnad under 50 miljoner kronor.

Från delposten 11.1 får Trafikverket disponera medel för miljöinvesteringar i befintlig statlig transportinfrastruktur där investeringen har en totalkostnad under 50 miljoner kronor.

Från delposten 11.1 får medel användas för åtgärder inom fyrstegsprincipens alla steg.

Från delposten 11.1 får Trafikverket disponera medel för kostnader för åtgärder förknippade med statens miljöansvar inom transportområdet.

Från delposten 11.1 får Trafikverket disponera medel för statlig medfinansiering till lokala och regionala investeringar i kollektivtrafik i tätort enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

Från delposten 11.1 ska Trafikverket avräkna eventuellt infriande av betalningsutfästelse som Trafikverket ställt ut till Svedab.

Från delposten 11.1 får Trafikverket disponera medel för åtgärder i Nationalstadsparken. Sammanlagt får totalt högst 75 000 000 kronor användas för detta ändamål.

Från delposten 11.1 får Kommerskollegium rekvirera högst 600 000 kronor för uppgiften att vara förlikningsorgan enligt lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem.

Från delposten 11.1 ska Trafikverket avräkna statens kostnader till Riksgäldskontoret vid ett eventuellt infriande av Trafikverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB.

Från delposten 11.1 får Trafikverket disponera medel för investeringar på andra infrastrukturförvaltares järnvägsnät i anslutning till statens järnvägsnät i samverkan med externa intressenter till ett belopp om högst en procent av anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur.

Från delposten 11.1 får Trafikverket disponera medel för inbetalning av aktiekapital till det schweiziska bolaget Eurofima (European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock).

ap.11.2 Kollektivtrafiksatsning

Regeringen har för avsikt att återkomma avseende hur medlen på anslagsposten får användas.

ap.12.1 Planering, stöd och myndighetsutövning

Från delposten 12.1 får Trafikverket disponera medel för arbete med kort- och långsiktig planering av transportsystemet.

Från delposten 12.1 får Trafikverket disponera medel för att stödja och delta i samhällsplanering, att utveckla och förvalta metoder och tekniker för projektering och byggande samt ge övrigt internt stöd som inte hanteras inom projekterings- och byggprojekt.

Från delposten 12.1 får Trafikverket disponera medel för den myndighetsutövning som följer av författningar samt verksamhet enligt 2 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket och som inte täcks av anslag 1:3 Trafikverket eller som avses täckas med avgifter i enlighet med avsnitt 6 Avgifter och bidrag i detta regleringsbrev. Från anslagsposten finansieras även handläggning av statlig medfinansiering till regionala spårfordon.

Myndighetsutövning omfattar:


1. Fastställande av järnvägsplan enligt förordning (2012:708) byggande av järnväg
2. Fastställande vägplan enligt väglagen (1971:948)
3. Handläggning enligt förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar
4. Handläggning enligt förordning (1989:891) om bidrag till enskild väghållning
5. Handläggning enligt förordning (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga flygplatser.

Från delposten 12.1 får Trafikverket disponera medel för åtgärder enligt 2 § 3, 6 och 11 samt 3 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.

Från delposten 12.1 får Trafikverket disponera medel för bidrag till ideella organisationer som utför uppgifter som bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås.

Från delposten 12.1 får Trafikverket disponera medel för kostnader för förvaltning av vissa av statens kulturhistoriska samlingar inom väg, järnväg och luftfart.

Från anslagsposten 12.1 får Transportstyrelsen rekvirera medel som motsvarar den avgift som Transportstyrelsen annars skulle ha tagit ut för verksamhet som avser ärenden om körkort med villkor om alkolås enligt körkortslagen (1998:488), eller deltagande i försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse enligt övergångsbestämmelser i körkortslagen, i enlighet med de nu upphävda bestämmelserna i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse. Högst 15 000 000 kronor får användas till detta ändamål.

ap.12.2 Forskning och innovation

Från delposten 12.2 får Trafikverket disponera medel för kostnader för forskning och innovation följer av 2 § 7 i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.

Sammantaget ska minst 50 000 000 kronor användas till forskning och innovation inom sjöfartsområdet och minst 50 000 000 kronor till forskning och innovation inom luftfartsområdet. Beslut om finansiering av forskning och innovation inom sjöfartsområdet ska ske i samverkan med Sjöfartsverket och beslut om finansiering av forskning och innovation inom luftfartsområdet ska ske i samverkan med Luftfartsverket. 

ap.12.3 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet

Från anslagsposten 12.3 finansieras bidrag till Inlandsbanan med 147 000 000 kronor och avgift till Öresundsbrokonsortiet med 288 000 000 kronor för utnyttjandet av järnvägsförbindelsen över Öresund.

1:2

Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket19 581 798
ap.1Vidmakthållande Väg (ram)12 718 778
ap.1.1Drift och underhåll av vägar (ram)10 400 051
ap.1.2Bärighet och tjälsäkring av vägar (ram)1 187 436
ap.1.3Bidrag för drift av enskild väg (ram)1 131 291
ap.2Vidmakthållande järnväg (ram)6 712 120
ap.2.1Drift, underhåll och trafikledning på järnväg (ram)6 712 120
ap.4Forskning och innovation (ram)150 900

Villkor för anslag 1:2

ap.1.1 Drift och underhåll av vägar

Från delposten 1.1 får Trafikverket disponera medel för trafikledning, drift och underhåll på det statliga vägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar.

Från delposten 1.1 får Trafikverket disponera medel för att betala kostnader för ersättning enligt särskilda bestämmelser för vissa person- och sakskador som inträffar i samband med den statliga väghållningen samt statens kostnader för sådana förrättningar som påkallats med stöd av 20 a och 25 §§ väglagen (1971:948). Anslagsposten får även användas för att vidta riskreducerande åtgärder med avseende på den fysiska väginfrastrukturen.

Från delposten 1.1 får Trafikverket disponera medel för att betala kostnader för stakning av vinterled till Holmön.

Från delposten 1.1 får Trafikverket disponera medel för att kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Trafikverket ska betala totalt 4 792 750 kronor till Myndigheten för samhällskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Från delposten 1.1 får Trafikverket disponera medel för att betala kostnader för eftersök av vilt som varit inblandat i sammanstötning med motorfordon, liksom polisens administrations- och fakturahanteringskostnader för detta. Kammarkollegiet ska årligen rekvirera medlen från Trafikverket för den ersättning som betalats ut ur Viltvårdsfonden till polismyndigheten för eftersök av vilt vid olyckor med motorfordon. Medlen ska återföras till Viltvårdsfonden. Utbetalningar ska ske i enlighet med riksdagens beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen Eftersök av trafikskadat vilt (prop. 2008/09:191, 2008/09:MJU3, rskr. 2009/10:25).

Från delposten 1.1 får Trafikverket disponera medel för utgifter för räntor och amorteringar av lån som upptagits för byggande av broar som ersätter färjor i statens vägnät.

ap.1.2 Bärighet och tjälsäkring av vägar

Från delposten 1.2 får Trafikverket disponera medel till åtgärder som leder till framkomlighet året runt för lätt trafik, full bärighet på broar och för näringslivet viktiga vägar, anpassning till upplåten last på för näringslivet viktiga vägar samt beläggning av grusvägar.

ap.1.3 Bidrag för drift av enskild väg

Från delposten 1.3 får Trafikverket disponera medel för utbetalningar i enlighet med förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning.

ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg

Från delposten 2.1 får Trafikverket disponera medel för trafikledning, drift, underhåll och reinvesteringar på det statliga järnvägsnätet.

Från delposten 2.1 får Trafikverket disponera medel för att kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Trafikverket ska betala totalt 4 792 750 kronor till Myndigheten för samhällskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Från delposten 2.1 får Trafikverket disponera medel för betalning av kvalitetsavgifter till följd av avvikelser från, i tågplan och trafikeringsavtal, fastställt nyttjande av infrastrukturen som orsakats av Trafikverket.

Från delposten 2.1 får Trafikverket disponera medel för att betala kostnader för eftersök av vilt som varit inblandat i sammanstötning med spårbundna fordon, liksom polisens administrations- och fakturahanteringskostnader för detta. Kammarkollegiet ska årligen rekvirera medlen från Trafikverket för den ersättning som betalats ut ur Viltvårdsfonden till polismyndigheten för eftersök av vilt vid olyckor med spårbunden trafik. Medlen ska återföras till Viltvårdsfonden. Utbetalningar ska ske i enlighet med riksdagens beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon (prop. 2011/12:58, bet. 2011/12:MJU5, rskr. 2011/12:146).

ap.4 Forskning och innovation

Från anslagsposten 4 får Trafikverket disponera medel för kostnader för forskning och innovation följer av 2 § 7 i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.

1:3

Trafikverket (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket1 282 706
ap.2Trafikverkets administration (ram)1 282 706

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Trafikverkets administration

Från anslagsposten 2 får Trafikverket disponera medel för kostnader för ledning, ekonomiadministration, personaladministration, planering och uppföljning av verksamheten, övrigt verksamhetsstöd och intern utveckling till den del dessa aktiviteter inte är direkt hänförliga till kärnverksamhetens produkter och tjänster/prestationer.

Från anslagsposten 2 får Trafikverket disponera medel för kostnader avseende administration av statens miljöansvar inom det transportpolitiska området.

Anslagsposten får även användas för modellutveckling och analys inom transportområdet samt för verksamhet rörande den långsiktiga infrastrukturplaneringen och riksintressen som bedrivs inom sjöfartsområdet. Anslagsposten får vidare användas för verksamhet rörande den långsiktiga infrastrukturplaneringen och riksintressen inom luftfarten samt administration av drift- och investeringsbidrag till icke statliga flygplatser och administrationen av trafikavtal.

Anslagsposten får användas till att betala medlemsavgift till följande europeiska intressegrupperingar (EEIG): GEIE des Utilisateurs d'ERTMS, European Railway Telecommunications EWIV (EURATEL) samt ytterligare en europeisk intressegruppering vars verksamhet ska röra förvaltning av godskorridoren på järnväg mellan Stockholm och Palermo. De kostnader som Trafikverkets medlemskap i de tre grupperingarna medför får inte överskrida 6 000 000 kronor per år.

1:6

Driftbidrag till icke statliga flygplatser (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket80 013
ap.1Icke statliga flygp - del till Trafikverket (ram)63 013
ap.3Beredskapsflygplatser (ram)7 000
ap.2Flygtrafiktjänster (ram)10 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Icke statliga flygp - del till Trafikverket

Från anslagsposten 1 får Trafikverket disponera medel för att lämna bidrag till icke statliga flygplatser. Utöver vad som följer av förordningen (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga flygplatser ska Trafikverket lämna bidrag till icke statliga flygplatser och i enlighet med de principer som följer av riksdagens beslut med anledning av propositionen Moderna transporter (prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5, rskr. 2005/06:308).

Högst 150 000 kronor av stödet får avsättas för ekonomisk uppföljning av driften på flygplatserna.

ap.2 Flygtrafiktjänster

Från anslagsposten 2 får Trafikverket disponera medel för att täcka kostnader för sådana flygningar som är undantagna från avgift för flygtrafiktjänster inom ramen för tillämpningen av kommissionens förordning (EG) 1794/2006 av den 6 december 2006 om ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster eller kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 av den 3 maj 2013 om inrättande av ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster. Medlen ska i första hand användas för kostnader avseende 2015.

ap.3 Beredskapsflygplatser

Från anslagsposten 3 får Trafikverket disponera medel för att täcka kostnader för överenskommelser syftande till att säkerställa att det finns ett nät av flygplatser som upprätthåller en grundläggande beredskap för att samhällsviktiga transporter ska kunna utföras.

1:7

Trafikavtal (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket831 000
ap.1Trafikavtal (ram)831 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Trafikavtal

Från anslagsposten 1 får Trafikverket disponera medel för statens trafikavtal rörande transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik. Vidare får delposten 1 användas för tillfällig juridisk, ekonomisk eller annan expertis vid ingående av nya avtal samt för vissa förvaltningskostnader som är direkt hänförliga till trafikavtal.

1:10

Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket348 500
ap.5EU-stöd, TEN (ram)348 500

Villkor för anslag 1:10

ap.5 EU-stöd, TEN

Från anslagsposten 5 får Trafikverket disponera medel från de bidrag som beviljats av Europeiska unionen till projekt inom ramen för Transeuropeiska nätverk. Från anslagsposten utbetalas stöd motsvarande Europeiska unionens finansiering av svenska projekt inom området Transeuropeiska nätverk.

Från anslagsposten 5 får Trafikverket disponera medel för högst ett belopp som motsvarar uppburet finansiellt stöd från Europeiska unionen som av myndigheten redovisats mot inkomsttitel "6511 - Bidrag till transeuropeiska nätverk". Beloppet som disponeras kan dock inte överstiga tillgängliga medel på anslagsposten.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Budgetår 2013

1:1

Väghållning (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket0
ap.14Bidrag (ram)0
ap.14.2Vissa bidrag till trafiksystem (ram)0

Villkor för anslag 1:1

ap.14.2 Vissa bidrag till trafiksystem

Från anslagssparande på delposten 14.2 får utbetalas statsbidrag till investeringar i storstädernas trafiksystem i de fall någon annan än staten är huvudman för genomförandet. Utan hinder av vad som gäller enligt   5 § förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. får Trafikverket från delposten 14.2 utbetala statsbidrag till Stockholms läns landsting och Göteborgs kommun för objekt som ingår i överenskommelsen om trafik och miljö i Stockholm och överenskommelsen om investeringar i trafikinfrastruktur i Göteborgsregionen även om det statliga byggnadsbidraget därmed överstiger 50 procent respektive 75 procent av byggkostnaden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur
ap.166Inget0
ap.693 236Allt0
ap.7.115 975Allt0
ap.7.276 322Allt0
ap.10.192 344Allt0
ap.10.2234 600Allt0
ap.10.32 280Allt0
ap.10.41 500Inget0
ap.11.166 633Inget0
ap.11.215 000Inget0
ap.12.131 05931 0590
ap.12.29 4929 4920
ap.12.313 050Allt0
1:1 (2013) Väghållning
ap.14.2 (2013)0Allt0
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur
ap.1.11 040 005Allt0
ap.1.2118 744Allt0
ap.1.3113 129Allt0
ap.2.1671 212Allt0
ap.44 5274 5270
1:3 Trafikverket
ap.238 4813 %0
1:6 Driftbidrag till icke statliga flygplatser
ap.10Inget0
ap.21 000Inget0
ap.3210Inget0
1:7 Trafikavtal
ap.124 930Inget0
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
ap.510 455Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur
1:1 ap.31:1 ap.12.1100 %
1:1 ap.5.11:1 ap.10.1100 %
1:1 ap.5.21:1 ap.10.2100 %
1:1 ap.5.31:1 ap.10.3100 %
1:1 ap.81:1 ap.12.3100 %
1:1 ap.91:1 ap.12.1100 %
1:1 ap.21:1 ap.1100 %
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur
1:2 ap.1.41:2 ap.1.3100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2014 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2015 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur
ap.2ram
ap.3ram
ap.4ram
ap.5.1ram
ap.5.2ram
ap.5.3ram
ap.8ram
ap.9ram
1:1 (2013) Väghållning
ap.16.1 (2013)ram
ap.16.2 (2013)ram
ap.16.3 (2013)ram
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur
ap.1.4ram
1:2 (2013) Banhållning
ap.10.1 (2013)ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur
ap.64 060 5001 376 0001 209 2001 475 300
ap.7.111 070 000602 000601 0009 867 000
ap.7.256 124 5002 286 4002 598 30051 239 800
ap.10.18 128 4601 456 2401 441 1205 031 100
ap.10.27 634 3333 579 6902 179 8931 674 750
ap.11.13 598 2071 146 670813 4871 638 050
ap.12.214 00011 0003 0000
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur
ap.1.17 299 3003 612 7002 442 6001 044 000
ap.1.2805 700421 300384 4000
ap.1.3800 000800 00000
ap.2.19 103 0003 935 0002 656 0002 312 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Trafikverket bemyndigas att ingå ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare ingångna ekonomiska åtaganden, medför ett behov av framtida anslag på högst 108 638 000 000 kronor efter 2015. Bemyndigandet innefattar anslagen 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur och 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur och avser all upphandlad verksamhet och bidrag där fleråriga avtal sluts, som inte faller under 6 kap. 2 § budgetlagen (2011:203). 500 000 000 kronor av beställningsbemyndigandet för 2015 avseende anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur får användas först efter beslut av regeringen. 2 480 000 000 kronor av beställningsbemyndigandet för 2015 avseende anslag 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur, anslagsposten 2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg får användas först efter beslut av regeringen.

Bemyndigandet omfattar även framtida räntekostnader på upptagna lån. Fördelningen i tabellen på anslagspost- och delpostnivå är endast indikativ.

Bidrag från kommuner, landsting och företag, förskottering (räntefria lån) samt statlig medfinansiering till infrastruktur för vilken staten inte är huvudman ingår i Trafikverkets bemyndigande.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 270 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 799 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)43 000 000
- varav INVESTERING43 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

Trafikverket disponerar under budgetåret 2015 en låneram om 3 270 000 000 kronor i Riksgälden för investeringar i anläggningstillgångar.

Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)

Krediten på räntekontot uppgår till 3 799 000 000 kronor.

Från räntekontot verkställs samtliga betalningar för de ändamål som de aktuella anslagen/anslagsposterna anvisats för. I efterhand ska inbetalningar av anslagsmedel till Trafikverkets räntekonto justeras så att årets inbetalningar uppgår till vad som faktiskt anslagsavräknats och så att ränteeffekten av tidsdifferensen mellan verkligt utbetalningsdatum och ränteneutralt utbetalningsdatum korrigeras. Årets ränta ska justeras med anledning av justeringen av inbetalda anslagsmedel. Justerad utgående balans på Trafikverkets räntekonto disponeras av Trafikverket. Resultatet av Trafikverkets kassahållning ska särredovisas i Trafikverkets årsredovisning.

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)

Trafikverket disponerar övriga krediter om 43 000 000 000 kronor under budgetåret 2015.

1. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för delen Svinesundsförbindelsen (inklusive Hogdal–Nordby) samt för de prioriterade vägprojekten E6 delen Rabbalshede–Hogdal, E 20 delen Tollered-Alingsås samt genom Alingsås, Rv 40 delen Brämhult–Hester, Rv 40 delen Haga-Ljungarum, Rv 45 delen Angeredsbron–Älvängen, Rv 44 delen Båberg–Väne Ryr samt Rv 49 Skara–Varnhem.

2. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för byggande av vägbroar som ersätter färjor. Varje sådant objekt ska underställas regeringens prövning. Eventuell samfinansieringslösning och avgiftsfinansiering ska övervägas om ordinarie driftmedel inte täcker kostnaderna för en bro.

3. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för järnvägsinvesteringar i eldrifts- och teleanläggningar, telenätsutrustning samt för statens andel av lån avseende vissa investeringar i Stockholmsområdet enligt överenskommelse år 1983 mellan Statens järnvägar, staten och Stockholms läns landsting.

4. Trafikverket får ta upp lån för de prioriterade järnvägsprojekten Hallsberg–Degerön, Mjölby–Motala, Trollhättan–Göteborg samt järnvägsprojekt i Stockholmsområdet. De olika lånedelarna avseende de prioriterade projekten ska återbetalas i jämn takt under 25 år med start vid den tidpunkt när respektive banprojekt färdigställts.

5. Högst 14 600 000 000 kronor av den totala låneramen får användas för lån avseende Botniabanan.

6. Trafikverket får ta upp lån för nya investeringar i vissa väg- och järnvägsprojekt för vilka trängselskatt eller vägavgifter planeras att tas ut. Låneramen inkluderar räntekostnader för dessa lån. Lån får endast tas upp för den del av investeringen vars kapitalkostnader ska finansieras med inkomster från trängselskatt eller vägavgifter.

Övrigt

1. Trafikverket får finansiera utbyggnad av järnvägssträckorna Strängnäs–Härad och Flackarp–Arlöv samt utbyggnad av E10 Kiruna (inklusive länsväg 870), E6.01 Trafikplats Spillepengen, E18 väster Karlstad (Björkåsmotet–trafikplats Skutberget), E20 Alingsås–Vårgårda och Södertälje sluss–Mälaren genom bidrag från kommuner, landsting eller företag. Intäkterna från medfinansiering genom bidrag till dessa utpekade investeringar och åtgärder får uppgå till högst 1 550 000 000 kronor.

Trafikverket får finansiera utbyggnad av väg och järnväg samt anläggande av allmän farled som staten ansvarar för genom bidrag från kommuner, landsting eller företag om åtgärderna genomförs enligt den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2014–2025 och byggkostnaden för respektive åtgärd understiger 50 000 000 kronor eller avser åtgärder enligt länsplanerna för regional transportinfrastruktur för perioden 2014–2025. Intäkterna från medfinansiering genom bidrag till åtgärder i den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2014–2025 med byggkostnad understigande 50 000 000 kronor får uppgå till högst 1 300 000 000 kronor fram till 2025. De intäkter från medfinansiering av åtgärder som genomförs enligt länsplanerna för regional transportinfrastruktur för perioden 2014–2025 får uppgå till högst 1 500 000 000 kronor fram till 2025.

2. Trafikverket får finansiera utbyggnad av E6.01 Trafikplats Spillepengen, E22 Rinkabyholm, E18 väster Karlstad (Björkåsmotet– trafikplats Skutberget) och E20 Alingsås–Vårgårda genom förskottering (räntefria lån) från kommuner, landsting eller företag. De medel som räntefritt lånas in till staten för dessa utpekade investeringar och åtgärder får uppgå till högst 870 000 000 kronor.

Trafikverket får finansiera utbyggnad av väg och järnväg samt anläggande av allmän farled som staten ansvarar för genom förskottering från kommuner, landsting eller företag om åtgärderna genomförs enligt den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2014–2025 och byggkostnaden för respektive åtgärder understiger 50 000 000 kronor eller avser åtgärder enligt länsplanerna för regional transportinfrastruktur för perioden 2014–2025. De medel som räntefritt lånas in till staten för åtgärder i den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2014–2025 med byggkostnad understigande 50 000 000 kronor får uppgå till högst 3 000 000 000 kronor fram till 2025. De medel som räntefritt lånas in till staten för åtgärder som genomförs enligt länsplanerna för regional transportinfrastruktur får uppgå till högst 5 000 000 000 kronor fram till 2025.

3. Trafikverket ska tillämpa följande riktlinjer i all hantering av förskotteringar:

 • Den samlade skulden för Trafikverkets åtaganden i förskotteringsavtal får inte överskrida 30 procent av tilldelade medel som får användas till aktuella åtgärder innevarande år.
 • Avtal om förskottering får inte innehålla villkor som innebär indexuppräkning av eller räntor på förskotterade belopp.
 • Förskotteringar ska alltid till övervägande del omfatta byggkostnader.
 • Ett objekt som förskotteras får maximalt tidigareläggas med fem år i förhållande till plan.
 • Skälen för behovet av förskottering ska anges i den förskotterade aktörens ansökan till Trafikverket.
 • För att sluta avtal om förskottering från en kommun ska fullmäktigebeslut kunna uppvisas i ärendet.
 • Konsekvenserna för fullgörandet av den långsiktiga planen ska utredas innan avtal ingås och eventuell påverkan på andra objekt ska klargöras.
 • Avtal om förskottering får inte innehålla uppgifter om tidpunkt för återbetalning av förskottering, annat än att förskottering återbetalas när medel finns tillgängliga i Trafikverkets budget. I sin årsredovisning ska Trafikverket redovisa den sammanlagda förskotteringsskulden vid utgången av 2014.

4. Trafikverket har för statens räkning oåterkalleligen förbundit sig att när så erfordras lämna villkorat aktieägartillskott till Svedab för att bolagets eget kapital vid varje tillfälle ska uppgå till det registrerade aktiekapitalet. Trafikverket ska uppfylla denna förpliktelse genom att när så erfordras utställa en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande erforderligt aktieägartillskott. Vidare ska Trafikverket årligen ställa ut en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande upplupen ränta på utställda betalningsutfästelser.

5. Trafikverket har rätt att använda derivatkontrakt för säkring finansiella av risker avseende valutaexponering och exponering av elpriser.

6. Trafikverket ska förskottsvis löpande tillföra erforderligt kapital till Arlandabanan Infrastructure AB för bolagets drift.

7. Trafikverket har utfärdat en kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB. Ett infriande av kapitaltäckningsgarantin belastar i ett första led Riksgäldskontorets garantireserv och i ett andra led tilldelade medel på Trafikverkets anslag. Riksgäldskontoret får debitera Trafikverket en administrativ avgift för kapitaltäckningsgarantin.

8. Trafikverket disponerar angiven kredit beträffande anslagsposterna Större investeringar i nationell plan, Övriga investeringar, Investeringar i regional plan, Övrig verksamhet och Räntor och återbetalning av lån under anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur med den fördelning på anslagsposter/delposter som Trafikverket finner lämpligt, utan att summan av anslagskrediten för aktuella anslagsposter/delposter under anslaget överskrids.

9. Trafikverket disponerar vidare angiven kredit beträffande anslagsposterna Vidmakthållande av väg och Vidmakthållande av järnväg under anslag 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur med den fördelning på anslagsposter/delposter som Trafikverket finner lämpligt utan att summan av anslagskrediten för aktuella delposter under anslaget överskrids.

5.2

Utbetalningsplan

Till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-253 454 131
2015-02-253 454 131
2015-03-253 454 131
2015-04-253 454 131
2015-05-253 454 131
2015-06-253 454 131
2015-07-253 454 131
2015-08-253 454 131
2015-09-253 454 131
2015-10-253 454 131
2015-11-253 454 131
2015-12-253 454 115
Summa41 449 556
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.6Investeringar i regional plan
1:1 ap.7.1Räntor och återbetalning av lån för vägar
1:1 ap.7.2Räntor och återbetalning av lån för järnvägar
1:1 ap.10.1Väginvesteringar
1:1 ap.10.2Järnvägsinvesteringar
1:1 ap.10.3Sjöfartsinvesteringar
1:1 ap.10.4Luftfartsinvesteringar
1:1 ap.11.1Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar
1:1 ap.11.2Kollektivtrafiksatsning
1:1 ap.12.1Planering, stöd och myndighetsutövning
1:1 ap.12.2Forskning och innovation
1:1 ap.12.3Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet
1:2 ap.1.1Drift och underhåll av vägar
1:2 ap.1.2Bärighet och tjälsäkring av vägar
1:2 ap.2.1Drift, underhåll och trafikledning på järnväg
1:2 ap.4Forskning och innovation
1:3 ap.2Trafikverkets administration

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Offentligrättslig verksamhet
Förare80 57641 000436 000398 00038 000159 576
Banavgifter001 321 0001 321 00000
Avgifter för ansökan om sjöfartsstöd001 0001 00000
Summa80 57641 0001 758 0001 720 00038 000159 576
Uppdragsverksamhet
Färjeleder-12 6002 00089 00087 0002 000-8 600
Utbildning-1 200-7 00055 00055 0000-8 200
Teletjänster och IT167 10070 000248 000166 00082 000319 100
Materialservice76 00038 000889 000888 0001 000115 000
Elförsäljning001 352 0001 352 00000
Fastighetsförvaltning0070 00070 00000
Övriga uppdrag94 40012 000110 00095 00015 000121 400
Uthyrning av reservbroar11 80002 0002 000011 800
Förvaltning av järnvägsfordon46 00039 00073 00038 00035 000120 000
Summa381 500154 0002 888 0002 753 000135 000670 500
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Offentligrättsliga avgifter
Ansökningsavgifter för transportdispenser25110022 00022 00000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Villkor för uppdragsverksamhet

1. Trafikverket får utföra uppdrag åt utomstående. För sådana uppdrag ska ersättning tas ut. Trafikverket får, efter samråd med Ekonomistyrningsverket rörande beräkningsgrunderna, besluta om prissättning för verksamheten.  

2. Trafikverket ska årligen i budgetunderlaget och årsredovisningen lämna en särskild redogörelse för omfattningen och det ekonomiska resultatet av uppdragsverksamheten där varje resultatområde särredovisas.

3. För försäljning av data ur den nationella vägdatabasen har regeringen den 27 juni 1996 beslutat om särskilda utgångspunkter för prissättningen.

Villkor för offentligrättslig verksamhet

1. Trafikverkets offentligrättsliga verksamhet ska finansieras med avgifter som bestäms av regeringen enligt förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m. Inkomsterna får disponeras av Trafikverket, utom de från ansökningsavgifter för transportdispenser.

2. Avgiftsintäkter avseende ansökningsavgifter för transportdispenser m.m. ska redovisas mot inkomsttitel Övriga offentligrättsliga avgifter.

3. Avgifter för trafik på statens spåranläggningar ska tas ut enligt 7 kap. järnvägslagen (2004:519).  

4. Trafikverket får för administrationskostnader i ärendehanteringen av ansökningar om sjöfartsstöd disponera de avgifter som myndigheten ska ta ut.

Återrapportering

För den avgiftsbelagda verksamheten ska redovisning för 2015 ske i förhållande till ovanstående tabeller. Väsentliga avvikelser mot budgeten ska analyseras och kommenteras, liksom väsentliga över- och underskott för året. Resultatet av avgiftsbelagd verksamhet ska jämföras med beräknat resultat.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras155 000
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras22 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Intäkter från de avgifter som tas ut för passage över den nya Svinesundsförbindelsen beräknas uppgå till 79 000 000 kronor. Dessa får disponeras för att betala räntor och amorteringar på de lån som finansierat byggandet av Svinesundsförbindelsen samt för drift och underhåll av avgiftsstationen.

Inbetalningar från Transportstyrelsen avseende intäkter från avgifter som tas ut för passage över den nya bron över Motalaviken på riksväg 50 ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Trafikverket för räntor och amorteringar för de lån som tagits upp för byggandet av bron samt kostnader för vägavgiftssystemet. Intäkterna för 2015 beräknas uppgå till 11 000 000 kronor.

Inbetalningar från Transportstyrelsen avseende intäkter från avgifter som tas ut för passage över den nya bron över Sundsvallsfjärden på väg E4 ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Trafikverket för räntor och amorteringar för de lån som tagits upp för byggandet av bron samt kostnader för vägavgiftssystemet. Intäkterna för 2015 beräknas uppgå till 57 000 000 kronor.

Inbetalningar från Transportstyrelsen avseende skyltavgifter för personliga skyltar ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Trafikverket för främst trafiksäkerhetsändamål. Intäkterna och deras användning ska särredovisas i årsredovisningen. Intäkterna för 2015 beräknas uppgå till 8 000 000 kronor.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

a) Trafikverket medges undantag från 2 kap. 6 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) enligt de villkor som anges under 5 Övriga villkor i detta regleringsbrev avseende rätt att finansiera infrastrukturella anläggningstillgångar med lån.

b) Trafikverket får utan hinder av vad som anges i 6 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) ta emot och disponera ickestatliga medel som inte är av tillfällig natur eller mindre omfattning.

c) Trafikverket medges undantag från 25 a § avgiftsförordningen (1992:191) vad gäller bestämmelser om förfarande vid mer än 10 procents ackumulerat överskott i den avgiftsbelagda verksamheten inom områdena tele och materialförsörjning. Resultatet av denna avgiftsbelagda verksamhet får, efter balansering, disponeras av Trafikverket för att finansiera kostnader för järnvägsunderhåll.

På regeringens vägnar
Anna Johansson
Jessica Spångberg
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Transportstyrelsen