Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 5

2015-03-26
N2015/2862/SUN
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Skogsstyrelsen
Riksdagen har beslutat om Skogsstyrelsens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 23, bet. 2014/15:MJU2, rskr. 2014/15:88).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Skogsstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generella återrapporteringskrav

Skogsstyrelsen ska redovisa:

- Hur myndighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla det av riksdagen fastlagda målet för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, att insatserna ska bidra till goda förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd i alla delar av landet. De gröna näringarna ska vara livskraftiga och bidra till klimatomställningen och att naturresurserna används hållbart.

- Indikatorer som beskriver utvecklingen inom sektorn och baserat på indikatorer och andra bedömningsgrunder göra en bedömning av hur resultaten och effekterna bidragit till att nå målet för utgiftsområdet.

- Årsarbetskraft, intäkter, kostnader och ekonomiskt resultat för kärnprocesserna: Rådgivning; Områdesskydd; Ekonomiskt stöd; Tillsyn; Inventering, uppföljning, utvärdering; Policyutveckling och extern samverkan; Uppdragsverksamhet.

- Hur myndigheten verkar för att resultaten från Dialog om miljöhänsyn, i form av mätmetoder och parametrar, har omsatts inom myndighetens hänsynsuppföljning och kommunicerats till skogsbruket, samt redovisa resultaten av uppmätt miljöhänsyn i skogsbruket.

Skogsbranden 2014 i Västmanlands län

Redovisning av åtgärder kopplade till skogsbranden i Västmanlands län 2014 ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i samband med årsredovisningen. Den ska bestå av en sammanfattande beskrivning av arbetets medelsanvändning, resultat och effekter. Redovisningen ska omfatta vilka åtgärder, inom Skogsstyrelsens verksamhetsområde, som vidtagits för att skydda naturmiljön och grund- och ytvattenkvalitén i området.

Samhällsplanering för hållbar utveckling

Skogsstyrelsen ska återrapportera hur myndigheten medverkar i frågor om samhällsplanering för en hållbar utveckling och hushållning med naturresurser.

Skogens sociala värden

Skogsstyrelsen ska, i samverkan med berörda aktörer, redovisa hur de arbetar med skogar med höga sociala värden samt hur ett framtida arbete inom detta område skulle kunna läggas upp och utvecklas. Arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 15 april 2015.

Statsstödsrapportering

Myndigheten ska senast den 1 juni 2015 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa utfallet av de statliga stöd som lämnas inom myndighetens verksamhetsområde.

Redovisningen ska utgå från det formulär som tillhandahålls av kommissionen i enlighet med bilaga III B till kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget.

I uppgiften ingår även att komplettera och revidera information avseende stöd som lämnats under tidigare år.

Utfall och prognoser

Skogsstyrelsen ska redovisa prognoser för åren 2015-2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 20 januari, 20 februari, 5 maj, 27 juli och 26 oktober 2015.

Skogsstyrelsen ska utöver ovan nämnda prognostillfällen lämna en motsvarande prognos till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 25 september 2015. 

Vidare ska myndigheten, vid ovan nämnda datum, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) särskilt redovisa prognosen för anslag 1:2 Insatser för skogsbruket uppdelat på anslagspost ap.1 Bidrag till skogsbruket och ap.2 Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet.

3

Uppdrag

Nationellt skogsprogram

Skogsstyrelsen ska bistå Regeringskansliet i arbetet med ett nationellt skogsprogram. Sverige behöver en långsiktig skogsstrategi för att tillvarata skogens möjligheter att bidra till utvecklingen av en bioekonomi och för att tillvarata skogens hela värdekedja. Arbetet ska utvecklas i bred samverkan med intressenter.

Biologisk mångfald och kulturmiljö

a) Skogsstyrelsen ska samverka med Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket kring kartläggning och övervakning av genetisk mångfald hos vilda och domesticerade växter och djur inom de areella näringarna. Skogsstyrelsens roll är därvid begränsad till skogsträd.  

b) Skogsstyrelsen ska kvalitetssäkra informationen och bedöma omfattningen av informationen om natur- och kulturmiljövärden i myndighetens databaser. I uppdraget ingår att föra dialog med skogsbruket om förutsättningar och förväntningar avseende näringens medverkan vid kvalitetssäkring och informationsinsamling inom ramen för sektorsansvaret.

c) Skogsstyrelsen ska efter samråd med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet utvärdera befintliga stöd till skogsbruket för utveckling av natur- och kulturmiljövärden. Vid behov ska myndigheten lämna förslag på hur stöden skulle kunna utformas för ökad effektivitet i fråga av värnandet om natur- och kulturmiljövärden. I uppdraget ska dialog föras med andra externa intressenter.

d) Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet ska gemensamt redovisa hur man, i samverkan med berörda aktörer inom skogssektorn, verkat för att förhindra skador på kulturmiljöer i samband med skogsbruksåtgärder. Uppdraget ska utföras i samråd med länsstyrelserna. Rapporten ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 26 april 2016.

e) Skogsstyrelsen ska medverka i det regionala arbetet med att utveckla regionala handlingsplaner för grön infrastruktur tillsammans med länsstyrelserna och övriga aktörer.

E-förvaltning

Inom ramen för arbetet med samverkande e-förvaltning och andra pågående aktiviteter inom området e-förvaltning ska Skogsstyrelsen i samråd med länsstyrelserna och efter samråd med Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och lämpliga representanter för kommunerna, fortsätta arbetet med att utveckla en gemensam inlämningsfunktion i syfte att skapa enkelhet, helhetssyn och nytta för kunden (skogsägaren) och en effektivare förvaltning hos myndigheterna med utgångspunkt i förordningen (2013:44) om gemensam inlämningsfunktion för skogsägare. Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen ska, med avstamp i det uppdrag kring en gemensam inlämningsfunktion som redovisats under 2014 (L2014/2165/LB), identifiera behov och nytta hos kunden, utarbeta strategier för dels lanseringen, dels hur kvaliteten i bakgrundsinformationen ska kunna säkerställas i ett automatiserat ärendeflöde. Enhetliga handläggningsrutiner ska utarbetas och ytterligare eventuella behov och utmaningar ska identifieras. Arbetet ska rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 augusti 2015 av Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Värmlands län.

 

Skogsbranden i Västmanlands län, bränslestöd

Skogsstyrelsen ska lämna ett förslag till utformning av ett bränslestöd för diesel som har förbrukats av skogsmaskiner i brandområdet. Aktuell stödperiod är den 31 juli 2014 – den 31 december 2016. Stödet ska utgöra ett s.k. stöd av mindre betydelse, enligt gällande EU-rätt. Redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 april 2015.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:1

Skogsstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Skogsstyrelsen399 278
ap.1Förvaltningskostnader (ram)399 278

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förvaltningskostnader

Anslagsposten får användas för insatser enligt artikel 21 och artikel 24 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och i enlighet med det av EU-kommissionen godkända landsbygdsprogrammet för Sverige 2007-2013 samt tillämplig nationell lagstiftning. Ersättning får lämnas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005. Ersättning ska lämnas i enlighet med landsbygdsprogrammet för Sverige 2014-2020 och med tillämplig nationell lagstiftning.

Högst 10 000 000 kronor får användas för att förstärka den statliga rådgivningen i skogsbruket med syfte att skapa en effektiv och funktionell miljöhänsyn samt förbättrad skogsskötsel.

Skogsstyrelsen får använda högst 15 000 000 kronor för en satsning som ska bidra till att skapa förutsättningar för fler jobb på den svenska landsbygden. Satsningen görs i form av ett treårigt program där sista året är 2015. Medlen ska användas till utveckling av hållbara skogsskötselmetoder genom en systematisk och upprepad ansats av aktivt lärande, samt till att ta fram och tillgängliggöra förbättrade skogliga skattningar, baserat på den nya laserskanningen för den nationella höjdmodellen (se även regeringsbeslut L2012/2931). Metoderna ska utvecklas tillsammans med en effektiv och funktionell miljöhänsyn så att ekosystem och ekosystemtjänster vidmakthålls. Medlen får användas i samråd med Sveriges lantbruksuniversitet och efter samråd med andra relevanta intressenter. Vid redovisningen av uppdragets resultat ska Skogsstyrelsen särskilt redogöra för hur metoderna bidrar till att skapa förutsättningar för fler jobb på den svenska landsbygden.

 

1:2

Insatser för skogsbruket (Ramanslag)

Disponeras av Skogsstyrelsen266 373
ap.1Bidrag till skogsbruket (ram)70 373
ap.2Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet (ram)196 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Bidrag till skogsbruket

Anslagsposten får användas till informations-, rådgivnings- och utbildningsinsatser samt till bidrag enligt förordningen (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket.

Skogsstyrelsens kostnader för hantering av bidrag till skogsbruket får täckas med högst 6 000 000  kronor.

Högst 27 000 000 kr får användas för åtgärder kopplade till skogsbranden i de delar av Västmanlands län som brandhärjades den 31 juli – 11 september 2014. Anslagsposten får användas till stöd enligt förordningen (2014:1315) om tillfälligt stöd för upparbetning och lagring av brandskadat virke från brandområdet i Västmanland. Åtgärder avseende enskilda vägar med anledning av branden i Västmanlands län sommaren 2014 medges med högst 17 000 000 kronor inom den avsatta ramen för brandåtgärder. Medlen betalas ut som bidrag till Trafikverket efter beslut om förordning samt godkännande enligt EU:s regler om statsstöd.

Stöd får endast lämnas med de begränsningar som följer av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

ap.2 Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet

Anslagsposten får användas till att täcka statens kostnader för intrångsersättningar som följer av Skogsstyrelsens beslut enligt 18 § eller 18 b § skogsvårdslagen (1979:429) och enligt 7 kap. 11 § och 12 kap. 6 § miljöbalken, till att täcka statens kostnader för naturvårdsavtal som avses i 7 kap. 3 § andra stycket jordabalken samt till skötsel av områden som skyddats enligt ovan nämnda bestämmelser.

Anslaget får vidare disponeras för att utge ersättning till jordfonden vid sådana fall när beslut enligt 7 kap. 11 § miljöbalken fattas beträffande fastighet som förvaltas av jordfonden. Ersättningen ska därvid motsvara det bokförda värdet för det område som omfattas av beslutet.

Högst 10 000 000 kronor får användas för att täcka Skogsstyrelsens kostnader för förbättrad biotopinventering, uppföljning av biologisk mångfald och arbetet med Kompletterande arbetsmetod för skydd av värdefull natur.

Högst 6 000 000 kronor får användas av Skogsstyrelsen för att fortsätta utveckla och analysera metoder för hyggesfritt skogsbruk (kontinuitetsskogsbruk) utifrån ekonomiska, ekologiska, kulturella och sociala aspekter samt informera om och ge råd om hyggesfritt skogsbruk. Skogsstyrelsen ska fortsätta införliva hyggesfritt skogsbruk som ett alternativ till trakthyggesbruk i myndighetens rådgivning.

Högst 2 000 000 kronor får användas för att fortsätta arbetet med att ajourhålla och kvalitetssäkra renbruksplaner. Skogsstyrelsen ska samverka med Sametinget och samebyarna gällande renbruksplanerna.

Skogsstyrelsens kostnader för hantering av naturvårdsavtal och biotopskydd får täckas med högst 38 000 000 kronor.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:1 Skogsstyrelsen
ap.111 9783 %0
1:2 Insatser för skogsbruket
ap.101 7000
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Insatser för skogsbruket
ap.150 00024 00024 0002 0002022
ap.270 00013 00013 00044 0002022
Belopp angivna i tkr

Villkor

50 miljoner kronor av beställningsbemyndigandet för 2015 får användas först efter beslut av regeringen.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)95 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)150 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Skogsstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2533 273
2015-02-2533 273
2015-03-2533 273
2015-04-2533 273
2015-05-2533 273
2015-06-2533 273
2015-07-2533 273
2015-08-2533 273
2015-09-2533 273
2015-10-2533 273
2015-11-2533 273
2015-12-2533 275
Summa399 278
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skogsstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Uppdragsverksamhet
Uppdrag åt övriga11 939-60076 00076 000011 339
Uppdrag åt skogsbruket-4 666-3 80038 00038 0000-8 466
Tjänsteexport-2 0861803553550-1 906
Fastighetsförvaltning och övrig verksamhet9 9625355 1008 100-3 0007 497
Uppdrag åt Arbetsförmedlingen-38 10413 700191 000191 0000-24 404
Summa-22 95510 015310 455313 455-3 000-15 940
Offentligrättslig verksamhet
Offentligrättslig verksamhet-1955030025050-95
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkter och kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten ska särredovisas per resultatområde.

Skogsstyrelsen får disponera avgifter som tas ut enligt 13 § förordning (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen och de avgifter som Skogsstyrelsen med stöd av annan författning får ta ut om inte annat följer av författningen.

På regeringens vägnar
Sven-Erik Bucht
Ylva Tilander
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet/SFÖ och SKA
Utrikesdepartementet/MU
Miljödepartementet/MM, NM, R och S
Näringsdepartementet/FÖF, HL, KSR, PUB, RT, SM och SUBT
Kulturdepartementet/KA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Havs- och vattenmyndigheten
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Naturvårdsverket
Riksantikvarieämbetet
Sametinget
Statens jordbruksverk
Tillväxtverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret