Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2015-04-09
U2015/2142/GV
Statens skolinspektion
Box 23069
104 35 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens skolinspektion
Riksdagen har beslutat om Statens skolinspektions verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 16, bet. 2014/15:UbU1, rskr. 2014/15:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Statens skolinspektion och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Tillsyn och kvalitetsgranskning

Skolinspektionens löpande tillsyn ska när det gäller förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet och vuxenutbildning i huvudsak utövas på huvudmannanivå. När det gäller förskoleklass och barn- och ungdomsutbildning ska den utövas på huvudmanna- och skolnivå.

En utgångspunkt för den löpande tillsynen ska vara att den ska omfatta sådana tillsynsaspekter som kräver en mer kvalitativ bedömning av hur huvudmännen och verksamheterna uppfyller författningarnas krav. Inom ramen för den löpande tillsynen ska granskning av undervisningens kvalitet förstärkas.

Skolinspektionen ska särskilt redovisa:

 • erfarenheter från myndighetens tillsyn, där det av redovisningen ska framgå hur möjligheterna till ingripanden enligt 26 kap. skollagen (2010:800) har använts,
 • erfarenheter från tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkesutbildningsområdet,
 • erfarenheter av tillgången till personal med kompetens att tillgodose behovet av vägledning inför utbildning och yrkesval hos elever i grundskolan och gymnasieskolan,
 • hur huvudmännen arbetar för att säkerställa att behöriga lärare och förskollärare används för undervisningen och hur huvudmän, rektorer och förskolechefer säkerställer att personal får nödvändig kompetensutveckling, och
 • insatser för att utvärdera hur myndighetens arbete med tillsyn och kvalitetsgranskning bidrar till skolornas förbättringsarbete samt resultaten av dessa insatser.

Prövning av ärenden

Skolinspektionen ska särskilt redovisa:

 • en analys av utvecklingen av antalet ansökningar om godkännande som huvudman för en fristående skola, handläggningstider när det gäller ansökningar om så kallad betygsrätt, myndighetens beslut i nämnda ärenden om godkännande och betygsrätt och resultat av eventuella överklaganden av besluten,
 • insatser för att öka effektiviteten, rättssäkerheten och kvaliteten i prövningen av ansökningar om godkännande som enskild huvudman,
 • insatser för att förbättra tillgängligheten till och sökbarheten i den information om fristående skolor som Skolinspektionen har tillgång till, och
 • hur myndigheten bidrar med uppgifter för att skolenhetsregistret ska innehålla aktuell och uppdaterad information om antalet fristående skolor samt antalet huvudmän för fristående skolor.

Barn- och elevombudet

Skolinspektionen ska redovisa Barn- och elevombudets fortsatta insatser för att handläggningstiderna för de ärenden som ombudet fattar beslut i ska hållas så korta som möjligt samt övriga insatser för att säkerställa en rättssäker och effektiv verksamhet. Skolinspektionen ska vidare redovisa uppgifter om ärendenas antal och innehåll, vilken skol- eller verksamhetsform de hänför sig till samt de beslut som ombudet har fattat. Redovisningen ska därutöver omfatta resultatet av de domstolsprocesser som ombudet drivit och en redogörelse för ombudets verksamhet utöver ärendehanteringen.

Skolväsendets överklagandenämnd

Skolinspektionen ska i årsredovisningen redogöra för verksamheten vid Skolväsendets överklagandenämnd. Av redovisningen ska framgå ärendenas antal och innehåll, vilken skol- eller verksamhetsform de hänför sig till, de beslut som nämnden har fattat samt handläggningstider.

Prognoser

Skolinspektionen ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoser lämnas senast
den 20 januari,
den 20 februari,
den 5 maj,
den 27 juli, och
den 26 oktober 2015.

Verksamhetsredovisning och resursåtgång

Skolinspektionen ska redovisa sin verksamhet och resursåtgång uppdelad på tillsyn, kvalitetsgranskning och tillståndsprövning. Redovisningen ska vidare delas upp på samtliga skol- och verksamhetsformer samt på offentliga respektive fristående skolor och annan enskild verksamhet. All individbaserad statistik ska redovisas uppdelad på kön och ålder samt innehålla en analys och bedömning av utvecklingen om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta. Kostnader som avser Skolväsendets överklagandenämnds verksamhet ska särredovisas, liksom kostnader för genomförandet av uppdrag om viss central rättning av nationella prov samt förstärkt tillsyn över huvudmännens och skolornas arbete med nationella prov.

Även kostnader som avser Barn- och elevombudets verksamhet ska särredovisas och redovisningen ska vara uppdelad på anmälningar, informationsinsatser och overheadkostnader.

2

Organisationsstyrning

Skolinspektionen ska redovisa

 • hur myndighetens interna kvalitetssäkringsarbete har bedrivits och resultatet av detta arbete,
 • hur myndigheten har samverkat med Statens skolverk, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sameskolstyrelsen samt andra myndigheter och organisationer,
 • myndighetens insatser för att förstärka den ekonomiska kompetensen i arbetet med tillsyn över och prövning av enskilda som huvudmän för fristående skolor, och
 • hur myndigheten tillhandahåller kansliresurser för Skolväsendets överklagandenämnd på ett sätt som bidrar till att nämndens arbete kan bedrivas effektivt och rättssäkert.

3

Uppdrag

Årligt uppdrag

Skolinspektionen ska sammanfatta och analysera erfarenheter av sin verksamhet när det gäller tillsyn och kvalitetsgranskning. Av redovisningen ska myndighetens erfarenheter av hur huvudmännen fördelar resurser och arbetar för att utjämna skolornas förutsättningar framgå. Redovisningen ska avse 2015 och lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 18 mars 2016.

Nytt uppdrag

1. Skolinspektionen ska utarbeta en plan för hur myndighetens arbete med jämställdhetsintegrering ska utvecklas i syfte att verksamheten ska bidra till att de jämställdhetspolitiska målen nås (prop. 2012/13:1 utg.omr. 13, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:123). Myndigheten ska i planen identifiera utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som myndigheten avser att genomföra under 2016–2018. Myndigheten ska också i planen beskriva på vilket sätt jämställdhet kan bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis myndighetens styrprocesser. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 2 november 2015. Åtgärder enligt planen och deras resultat ska redovisas i årsredovisningarna för 2016–2018. Myndigheten ska även redovisa en beskrivning och analys av resultatet av genomfört arbete under 2015–2017 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 22 februari 2018.

2. Skolinspektionen ska under tre år granska förskolans kvalitet och måluppfyllelse. Granskningen ska inriktas mot olika aspekter av kvalitet i förskolans verksamhet och ska lyfta fram viktiga utvecklingsområden i de granskade verksamheterna. Barngruppernas storlek ska särskilt analyseras, med barn under tre år i fokus. En strävan är att utifrån en granskning av framgångsfaktorer beskriva konkreta exempel på förutsättningar och arbetssätt i förskolan så att fler kan dra nytta av dessa erfarenheter. Skolinspektionen ska sammanfatta och analysera sina sammantagna erfarenheter och redogöra för konstaterade utvecklingsområden. Uppdraget ska delredovisas senast den 19 februari 2016 och senast den 17 februari 2017 samt slutredovisas senast den 16 februari 2018 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

Uppdrag givna i tidigare regleringsbrev

1. Skolinspektionen ska fortsätta sitt arbete med att följa upp, analysera och redovisa sina insatser utifrån minoritetspolitikens mål att ge skydd för de nationella minoriteterna och att stärka deras möjligheter till inflytande samt att stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande (prop. 2008/09:158). Redovisningen ska innehålla en sammanfattning och analys av erfarenheter från myndighetens granskningar av skolväsendet utifrån de minoritetspolitiska målen. Skolinspektionen ska även redovisa hur myndigheten arbetar med dessa frågor internt. Myndigheten ska i det sammanhanget redovisa vilka effekter som myndigheten avser att uppnå med insatserna och vilket eller vilka av minoritetspolitikens tre delområden, diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och kulturell identitet, som insatserna avser. Uppdraget ska redovisas till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget med kopia till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 16 november 2015. Redovisningen ska avse genomfört arbete sedan föregående redovisningstillfälle.

2. Skolinspektionen ska under 2015 genomföra en kvalitetsgranskning av kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som inte fyllt 20 år och som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Uppdraget ska slutrapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 11 december 2015.

3. Skolinspektionen ska granska kvaliteten på distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 20 februari 2015.

4. Skolinspektionen ska genomföra central rättning av nationella prov inom grund- och gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Syftet med rättningen ska vara att stödja en likvärdig bedömning och betygssättning av proven sett till hela landet. Myndigheten ska vidare utifrån indikationer på betydande avvikelser när det gäller dels rättning av nationella prov, dels betygssättning i ämnen och kurser inom ramen för sin tillsynsverksamhet vidta lämpliga åtgärder.

Skolinspektionens urval av elevlösningar ska från och med 2014 kopplas till myndighetens planerade regelbundna tillsyn. Antalet skolor som omfattas av myndighetens centrala rättning, och för vilka resultatet av rättningen är representativt på skolnivån, ska vara så stort som möjligt. De prov och delprov där risken för avvikelser är störst ska ingå i så stor utsträckning som möjligt.

Myndigheten ska samla in kompletterande information om hur och av vem respektive prov rättats på respektive skola i syfte att få ytterligare underlag för en analys av vilka faktorer och förutsättningar som främjar en likvärdig bedömning och betygssättning av nationella prov. Skolinspektionen ska, utifrån en analys av vad som är att anse som normala avvikelser för respektive ämne och delprov, ta ställning till och redovisa avvikelser som framstår som obefogade.

Myndigheten ska årligen, med start 2015 och slutredovisning 2017, redovisa resultatet avseende den centrala rättningen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 16 november.

Detta uppdrag har ersatt tidigare uppdrag om viss central rättning (U2011/6544/GV).

5. Skolinspektionen ska genomföra en granskning av insatser för att anpassa undervisningen till romska elevers förutsättningar och tillgodose deras eventuella behov av särskilt stöd enligt skollagen (2010:800). I uppdraget bör ingå att granska hur huvudmännen uppfyller skollagens krav när det gäller skolplikt för romska elever. Myndigheten bör även lyfta fram lärande exempel. Granskningen ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 juni 2015.

6. Skolinspektionen ska i enlighet med vad som anges i propositionen Villkor för fristående skolor m.m. (prop. 2013/14:112) revidera den så kallade skolenkäten samt vidta de åtgärder som i övrigt krävs för att kunna överföra information om elevers och föräldrars upplevda kvalitet till Statens skolverk för publicering i det nya informationssystem som ska tas i drift 2015. Skolinspektionen ska samråda med Skolverket om uppdragets genomförande. Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) ska löpande hållas informerat om utvecklingen. Skolinspektionen ska i årsredovisningarna för 2014 respektive 2015 redovisa kostnaderna för uppdragets genomförande.

Uppdrag givet i särskild ordning

Regeringsbeslut den 6 oktober 2011 (S2011/8810/FST) med uppdrag att tillsammans med flera andra strategiska myndigheter arbeta enligt de delmål som regeringen har fastställt för respektive myndighet i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016 (S2011/5905/FST). En slutlig resultatredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) och Myndigheten för delaktighet senast den 15 mars 2016.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:2

Statens skolinspektion (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolinspektion410 565
ap.1Statens skolinspektion (ram)410 565

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Statens skolinspektion

Från anslaget får 20 000 000 kronor användas för genomförandet av regeringsuppdraget om viss central rättning av nationella prov.

Från anslaget får högst 20 000 000 kronor användas för kostnader för Barn- och elevombudets verksamhet.

Från anslaget får 15 000 000 kronor användas för genomförandet av regeringsuppdraget om granskning av förskolan.

Från anslaget får 11 900 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:2 Statens skolinspektion
ap.112 3163 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)32 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens skolinspektions räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2534 214
2015-02-2534 214
2015-03-2534 214
2015-04-2534 214
2015-05-2534 214
2015-06-2534 214
2015-07-2534 214
2015-08-2534 214
2015-09-2534 214
2015-10-2534 214
2015-11-2534 214
2015-12-2534 211
Summa410 565
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens skolinspektions disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Statens skolinspektion
På regeringens vägnar
Gustav Fridolin
Anna Westerholm
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig förvaltning
Finansdepartementet, budgetavdelningen och avdelningen för kommuner och statligt ägande
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Arbetsmiljöverket
Barnombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Länsstyrelsen i Stockholms län
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksgäldskontoret
Sameskolstyrelsen
Sametinget
Skolväsendets överklagandenämnd
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolverk
Sveriges Kommuner och Landsting