Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:4

2015-03-26
U2015/1879/UH
Universitetskanslersämbetet
Box 7703
103 95 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet
Riksdagen har beslutat om Universitetskanslersämbetets verksamhet för budgetåret 2015. (prop. 2014/15:1 utg.omr. 16, bet. 2014/15:UbU1, rskr. 2014/15:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Universitetskanslersämbetet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Granskning av effektivitet

I Universitetskanslersämbetets uppgift att granska hur effektivt verksamheten bedrivs vid universitet och högskolor ingår bl.a. att

  • följa universitets och högskolors resursutnyttjande, 
  • utveckla ändamålsenliga metoder för att mäta effektivitets- och produktivitetsutvecklingen i högskoleverksamheten som beskriver en så stor del av sektorns uppdrag som möjligt, och
  • följa upp klassificeringen av kurser i olika utbildningsområden.

Uppföljning och analys

Universitetskanslersämbetet ska redovisa sammanfattande analyser över utvecklingen av verksamheten vid universitet och högskolor i en årsrapport.

Universitetskanslersämbetet ska informera universitet och högskolor samt blivande studenter om arbetsmarknadens framtida behov i relation till utbildningsutbudet på grundnivå och avancerad nivå. Vid regionala skillnader i balansen mellan utbud och efterfrågan ska detta redovisas.

Universitetskanslersämbetet ska i samverkan med universitet och högskolor följa och redovisa de examinerades etablering på arbetsmarknaden, fördelat på kvinnor och män. I uppdraget ingår att följa och redovisa etablering på arbetsmarknaden för personer som har genomgått kompletterande utbildningar. De kompletterande utbildningar som har ingått i regeringens särskilda satsningar ska särredovisas.

3

Uppdrag

Uppföljning av dimensionering av utbildning

I syfte att säkerställa att universitet och högskolor har en effektivt fungerande dimensionering av utbildningsutbudet får Universitetskanslersämbetet i uppdrag att följa upp hur lärosätena arbetar med dimensionering. Universitetskanslersämbetet ska sprida resultaten av uppföljningen till universitet och högskolor och föreslå eventuella åtgärder för att förbättra arbetet.

Vidare får Universitetskanslersämbetet i uppdrag att följa upp vilka inriktningar som universitet och högskolor ger inom ingenjörsutbildningarna och lärarutbildningarna i syfte att få en överblick över utbildningsutbudet och för att kunna följa detta över tid.

Universitetskanslersämbetet ska i årsredovisningen redogöra för hur uppdraget har genomförts.

Uppföljning av kvalitetsförstärkning inom humaniora och samhällsvetenskap

Universitetskanslersämbetet får i uppdrag att följa upp den höjning av ersättningsbeloppen inom utbildningsområdena humaniora, juridik, teologi och samhällsvetenskap som har skett i syfte att stärka kvaliteten i utbildningarna inom dessa områden. I uppdraget ingår att redovisa och analysera hur medlen har använts och hur kvaliteten i utbildningarna har påverkats. Uppdraget ska slutrapporteras senast den 31 maj 2015.

Uppföljning av inaktivitet

Universitetskanslersämbetet får i uppdrag att följa utvecklingen av studenters aktivitet på kurs enligt den modell som Universitetskanslersämbetet föreslog i sin rapport Statistisk analys 2013/2. Uppdraget ska redovisas senast den 22 februari 2016. 

Kartläggning och analys av internationella utbildningssamarbeten

Riksdagen beslutade den 19 december 2014 att en lagbestämmelse ska införas som anger i vilka fall en avgift som tas ut vid utbildningssamarbeten är tillåten och förenlig med högskolelagens bestämmelse om avgiftsfri högskoleutbildning (4 kap. 4 § andra stycket högskolelagen, 1992:1434).

Universitetskanslersämbetet ska, i samarbete med Universitets- och högskolerådet, kartlägga vilka internationella utbildningssamarbeten som statliga universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen och enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina ingår i och hur många studenter som studerar i Sverige inom sådana utbildningssamarbeten. Av redovisningen ska särskilt framgå hur många av dessa studenter som under studietiden i Sverige betalar studieavgift till det svenska lärosätet, respektive omfattas av avgiftsfrihet vid det svenska lärosätet men betalar studieavgift till ett utländskt lärosäte under studietiden i Sverige.

I uppdraget ingår också att, i samarbete med Universitets- och högskolerådet, analysera om och i så fall hur högskoleutbildning som ges i Sverige inom internationella utbildningssamarbeten och inom vilka utländska lärosäten tar ut studieavgift under studietiden i Sverige, påverkar de svenska lärosätenas utbud av övrig högskoleutbildning.

Universitetskanslersämbetet ska redovisa uppdraget den 22 februari 2016.


Plan för jämställdhetsintegrering

Universitetskanslersämbetet ska redovisa en plan för hur myndigheten avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen  (prop. 2012/13:1 utg.omr. 13, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:123). Planen ska innehålla utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som myndigheten avser att vidta, samt genomföras under 2016–2018. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. 

Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 2 november 2015. Redovisning av åtgärder och resultat utifrån planen ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2016–2018. Universitetskanslersämbetet ska även lämna en redovisning den 22 februari 2018 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) där resultatet av genomfört arbete 2015–2017 beskrivs och analyseras.

Kartläggning av hur mänskliga rättigheter beaktas

Universitetskanslersämbetet får i uppdrag att kartlägga hur frågor om mänskliga rättigheter beaktas i utbildningar som leder till följande examina; barnmorskeexamen, förskollärarexamen, grundlärarexamen, juristexamen, läkarexamen, psykologexamen, psykoterapeutexamen, sjuksköterskeexamen, socionomexamen, specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, tandläkarexamen, yrkeslärarexamen och ämneslärarexamen. Universitetskanslersämbetet ska särskilt kartlägga hur frågor om mäns våld mot kvinnor samt våld mot barn beaktas i dessa utbildningar och särredovisa detta. I uppdraget ingår även att redovisa goda exempel på hur mänskliga rättigheter och frågor om mäns våld mot kvinnor samt våld mot barn beaktas i de nämnda utbildningarna.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Kulturdepartementet och Socialdepartementet) senast den 1 december 2015.

Redovisning till Bonus Copyright Access

Universitetskanslersämbetet ska senast den 4 maj 2015 överlämna en redovisning till Bonus Copyright Access ek. för. av antalet helårsstudenter per lärosäte avseende budgetåret 2014.

Utgiftsprognoser

Universitetskanslersämbetet ska redovisa utgiftsprognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Utgiftsprognoserna ska lämnas senast den

- 20 januari,

- 20 februari,

- 5 maj,

- 27 juli, och

- 26 oktober.

Uppföljning av uppdragsutbildning

Universitetskanslersämbetet ska genomföra en uppföljning av uppdragsutbildning som bedrivs enligt förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. I uppdraget ingår att beskriva utvecklingen av uppdragsutbildning sedan införandet av den aktuella förordningen, till exempel vad gäller omfattning, intäkter, vilka typer av utbildningar som bedrivs som uppdragsutbildning och om dessa har förändrats över tid. Vidare ingår att följa upp och analysera hur förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor och anslutande föreskrifter tillämpas och redogöra för hur de universitet och högskolor som ska tillämpa förordningen ser på den och dess innehåll och om de upplever några tillämpningsproblem. I uppdraget ingår även att redogöra för Universitetskanslersämbetets och Universitets- och högskolerådets syn på vad förordningen bör omfatta.

Universitetskanslersämbetet ska redovisa sitt uppdrag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2016.

Uppföljning av försöksverksamhet med övningsskolor

Regeringen beslutade den 9 januari 2014 om förordningen (2014:2) om försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildningar. Universitetskanslersämbetet får i uppdrag att följa upp och utvärdera om och i så fall på vilket sätt försöksverksamheten vid deltagande lärosäten bidrar till att höja kvaliteten inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), bl.a. i förhållande till hur VFU:n fungerar vid lärosäten som inte ingår i försöksverksamheten. Universitetskanslersämbetet ska i sin uppföljning och utvärdering utgå från bestämmelserna i förordningen och de skäl och intentioner som framförs i remisspromemorian En försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor (U2013/4305/S) och andra aspekter som myndigheten finner relevanta. Uppdraget ska genomföras i dialog med Universitets- och högskolerådet samt de lärosäten och skolhuvudmän som omfattas av försöksverksamheten.

Universitetskanslersämbetet ska fortlöpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat om uppföljningen och utvärderingen av försökverksamheten. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 24 september 2018. Delredovisningen ska omfatta myndighetens preliminära resultat och slutsatser när det gäller försöksverksamheten. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2020.

Utredning om öppen nätbaserad utbildning

Universitetskanslersämbetet ska analysera möjligheter och eventuella hinder med ett införande av öppen nätbaserad utbildning, s.k. Massive Open Online Courses (MOOCs), i svensk högskola. Analysen ska göras i relation till den internationella utvecklingen, inklusive finansiering och eventuellt tillgodoräknande av kurserna. I uppdraget ingår även att föreslå om och i så fall på vilket sätt och i vilken omfattning en öppen nätbaserad utbildning skulle kunna rymmas inom ramen för den svenska högskolan och vilka konsekvenser detta skulle få.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2016.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:1

Universitetskanslersämbetet (Ramanslag)

Disponeras av Universitetskanslersämbetet136 297
ap.1Universitetskanslersämbetet (ram)136 297

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Universitetskanslersämbetet

Anslagsposten får användas till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Högskoleverket.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:1 Universitetskanslersämbetet
ap.14 0893 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)18 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)17 035
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Universitetskanslersämbetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2511 358
2015-02-2511 358
2015-03-2511 358
2015-04-2511 358
2015-05-2511 358
2015-06-2511 358
2015-07-2511 358
2015-08-2511 358
2015-09-2511 358
2015-10-2511 358
2015-11-2511 358
2015-12-2511 359
Summa136 297
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Universitetskanslersämbetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Universitetskanslersämbetet

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Universitetskanslersämbetet får inom ramen för sin verksamhet ta emot uppdrag från Nordiska ministerrådet, om kostnaderna för sådana uppdrag kan täckas genom bidrag från Nordiska ministerrådet. Bidragen disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Sara Bringle
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA, ESA, SFÖ
Näringsdepartementet, SM
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Centrala studiestödsnämnden
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksgäldskontoret
Statens skolverk
Statens tjänstepensionsverk
Statistiska centralbyrån
Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde
Svenska institutet
Sveriges lantbruksuniversitet
Universitets- och högskolerådet
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
Beckmans skola AB
Chalmers tekniska högskola AB
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal högskola AB
Evangeliska Frikyrkan
Handelshögskolan i Stockholm
Johannelunds teologiska högskola
Newmaninstitutet AB
Sophiahemmet, Ideell förening
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Rödakorshemmet
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut
Sveriges förenade studentkårer
Teologiska högskolan, Stockholm