Finansdepartementet


Regeringsbeslut
1 19

2015-04-23
Fi2015/2382
Ekonomistyrningsverket
Box 45316
10430 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Ekonomistyrningsverket
Riksdagen har beslutat om Ekonomistyrningsverkets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 2, bet. 2014/15:FiU2, rskr. 2014/15:79).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Ekonomistyrningsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering av resultatet enligt myndighetens instruktion ska ske så att verksamhet som avser ekonomisk styrning, prognoser, informationssystemet Hermes, EU-revision och tjänsteexport särredovisas.

Ekonomisk styrning

Utfallet för statens budget ska löpande följas upp och analyseras. Utfall avseende utgifter för statens budget ska även redovisas realekonomiskt fördelade.

Prognos och analys av månadsutfall på statens budget

1. Myndigheten ska göra analyser och prognoser för statens utgifter respektive inkomster och intäkter som är tillförlitliga som beslutsunderlag och ska därvid beakta förslag i propositioner samt aviseringar i den ekonomiska vårpropositionen och i budgetpropositionen. Med tillförlitliga avses dels att prognoserna har hög precision givet de metoder som finns tillgängliga och saknar omotiverade systematiska fel, dels att analysen är förankrad i nationalekonomisk teori och empiri när så är möjligt.

Prognoserna ska redovisas i enlighet med strukturen för statens budget och med beaktande av rådande makroekonomiska utsikter. Myndigheten ska även redovisa de viktigaste antaganden som prognosen baseras på. Vidare ska myndigheten göra prognoser för kommunsektorn och ålderspensionssystemet.

2. Myndigheten ska ytterligare fördjupa sin bevakning och analys av utvecklingen av statens och den offentliga sektorns finanser. Budgetavvikelser avseende såväl utgifter som intäkter ska identifieras i ett tidigt skede. De bakomliggande analyserna ska vara tolkningsbara och dokumenteras tydligt.

Myndigheten ska löpande och vid behov analysera prognosavvikelser avseende statens och ålderspensionssystemets utgifter, den offentliga sektorns skatter och övriga inkomster i statens budget och redovisa detta till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Myndigheten ska löpande följa upp de budgetpolitiska målen:
utgiftstaket för de statliga utgifterna, balanskravet för kommunsektorn och överskottsmålet för den offentliga sektorn. De budgetpolitiska målen syftar både till långsiktig hållbarhet och till att finanspolitiken bidrar till stabilisering av resursutnyttjandet. Vid uppföljningen av de budgetpolitiska målen ska det ekonomiska läget samt risken för att utvecklingen blir en annan än prognostiserad beaktas.

Senast den 15 maj 2015 ska myndigheten vidare avseende budgetåret 2014
a) redovisa och analysera prognosprecisionen,
b) analysera och kommentera prognosavvikelser och kommentera eventuella tendenser till systematiska fel,
c) belysa den osäkerhet som prognoserna är behäftad med,
d) redovisa hur prognoserna görs tillgängliga,
e) redovisa hur prognosmetoderna dokumenteras, samt
f) redovisa insatser och resultat när det gäller att fördjupa analysen enligt punkten 2.

Vidare ska en prognosjämförelse göras med andra prognosmakare, däribland regeringen. I jämförelsen av prognosavvikelserna ska även regeringens prognosavvikelse ingå. Prognosavvikelserna ska därtill jämföras med andra prognosmakares avvikelser.

3. Metoder och modeller ska underhållas och utvecklas så att prognosernas kvalitet förbättras kontinuerligt.

Myndigheten ska redovisa vilka utvecklingsinsatser av metoder och modeller som gjorts.

4. Prognoser avseende utgifter i statens budget ska även redovisas realekonomiskt fördelade.

EU-revision

Myndigheten ska samlat till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 mars 2016 redovisa de årliga revisionsrapporter som ska utarbetas enligt

1. artikel 62 i rådets förordning (EG) 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999,

2. artikel 61 i rådets förordning (EG) 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden för programperioden 2007–2013,

3. artikel 7 och 8 i rådets förordning (EG) 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken,

4. artikel 32.3 a–c) i Europaparlamentets och rådets beslut 574/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av fonden för yttre gränser för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar,

5. artikel 28.3 a–c) i rådets beslut 2007/435/EG av den 25 juni 2007 om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar,

6. artikel 30.3 a–c) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar och om upphävande av rådets beslut 2004/904/EG, samt 

7. artikel 30.3 a–c) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska återvändandefonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar.

Stöd till Regeringskansliet och remisser

Myndigheten ska redovisa de totala kostnaderna för olika typer av stöd till Regeringskansliet och hur stor andel av dessa som finansieras med avgifter. Kostnaderna för framtagande av remissyttranden ska särredovisas.

Prognoser för myndighetens anslag

Myndigheten ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

20 januari
20 februari
5 maj
27 juli 
26 oktober

Avgiftsbelagd verksamhet

Den sammanlagda omfattningen av undantagen från det ekonomiska målet för den avgiftsbelagda verksamheten ska redovisas och kommenteras.

3

Uppdrag

Utfall för statens budget

Myndigheten ska lämna tidsserier över utfallet för statens budget i 2015 års budgetstruktur senast den 16 mars 2015.

Rapportering av inkomsttitlar

Myndigheten ska efter samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet) och i enlighet med dess behov besluta om och meddela berörda myndigheter de inkomsttitlar och undertitlar som behövs för myndigheternas rapportering av utfall och för den löpande uppföljningen av inkomster i statens budget under inkomsttyp 9000, löpande redovisade skatter m.m. Detta innefattar även underhåll av strukturer och fördelningsnycklar för överföring från inkomsttyp 9000 till inkomsttyp 1000.

I samband med budgetårets utgång ska myndigheten nollställa inkomsttyp 9000 och redovisa skatter under inkomsttypen 1000, 7000 och 8000, i enlighet med den uppställning som godkänts av riksdagen. Myndigheten ska även ansvara för att fastställa det definitiva utfallet av inkomsterna. När det definitiva utfallet för inkomsterna fastställts ska det även läsas in i Hermes i enlighet med den uppställning som godkänts av riksdagen.

EU-medelshantering i Sverige

1. Myndigheten ska fortsätta förberedelsearbetet enligt regeringsbeslut den 27 juni 2013 om uppdrag att förbereda programperioden 2014–2020 avseende revision av EU-medel (dnr Fi2013/2573).

2. Myndigheten ska stödja de berörda svenska myndigheterna i deras arbete inför undertecknandet av förvaltningsförklaringen enligt art 59 i EU:s budgetförordning (EU, Euratom) nr 966/2012. Myndigheten ska även förbättra förutsättningarna för en ändamålsenlig och korrekt hantering av EU-medel i Sverige inom ramen för delad förvaltning. Detta kan exempelvis ske genom informations- och kunskapsspridning i samverkan med de myndigheter som har ett förvaltande ansvar för EU-medel i Sverige och/eller att ESV påtalar eventuella brister i regelverken för regeringen. Dessutom ska myndigheten utveckla det underlag som lämnas till regeringen för intygande av hanteringen av EU-medel i årsredovisningen för staten. Uppdraget ska rapporteras senast den 15 juni 2016 med delrapportering i samband med att underlag till årsredovisningen för staten lämnas till regeringen (Finansdepartementet).

Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Myndigheten ska genomföra en utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning för perioden 2011–2015. Granskningens inriktning ska tas fram i samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet). Myndigheten är oförhindrad att utvärdera även andra frågeställningar. Uppdraget ska redovisas senast den 11 mars 2016 till regeringen (Finansdepartementet). Minst tre avstämningsmöten ska hållas under arbetets gång.

Statsskuldsförvaltningen utvärderas vartannat år i en skrivelse till riksdagen. Regeringen har för avsikt att bilägga myndighetens utvärdering till skrivelsen Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2011–2015, vilken ska lämnas till riksdagen senast den 25 april 2016.

Informationssystemet Hermes

Myndigheten ska förbereda så att myndigheterna kan rapportera in prognoser i statsredovisningssystemet. Nödvändiga anpassningar i systemet ska vara genomförda för att kunna tas i bruk senast den 1 januari 2016. Denna information ska göras tillgänglig för RK Statsbudgetstöd vid de tidpunkter som regeringen varje år beslutar i myndigheternas regleringsbrev. Ekonomistyrningsverket ska senast den 1 juni 2015 till Regeringskansliet (Finansdepartementet) redovisa en plan och kostnader för att genomföra uppdraget.

Arbetet med redovisningsstandarder

Myndigheten ska under 2015 bistå Regeringskansliet (Finansdepartementet) dels med arbetet att anpassa de statliga redovisningsreglerna till internationella redovisningsstandarder, dels med arbetet inom EU avseende en gemensam europeisk redovisningsstandard (EPSAS). Eventuella förslag till förordningsändringar som bör träda i kraft den 1 januari 2016 ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 april 2015.

Implementering av en förbättrad redovisning, styrning och kontroll av statens investeringar

Under 2015 avser regeringen besluta om nya bestämmelser som påverkar myndigheternas redovisning av investeringsverksamhet i budgetunderlag och årsredovisning. De nya bestämmelserna påverkar även utformningen av regleringsbreven. Ekonomistyrningsverket ska stödja de myndigheter som påverkas mest i genomförandet för att implementeringen ska bli så smidig och effektiv som möjligt.

Effektivare statsförvaltning

Myndigheten ska under 2015 och 2016 sprida goda exempel om effektivisering i statsförvaltningen avseende resultat, arbetssätt och metoder, som exempelvis digitalisering, samt styrning och uppföljning. Det arbete som genomförts under 2014 inom ramen för uppdraget om effektivisering enligt regleringsbrevet för 2014 ska tas tillvara. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Statskontoret.

Redovisning av medelsöverföring till statliga bolag och internationella finansiella institutioner

Myndigheten ska kartlägga och analysera hur medelsöverföring från statens budget till statliga bolag och internationella finansiella institutioner (exempelvis investeringsbanker och utvecklingsbanker) budgeteras, beslutas och redovisas samt lämna förslag om en enhetlig hantering och redovisning. Uppdraget avser dels myndigheternas redovisning och årsredovisningen för staten, dels regeringens förslag och riksdagens beslut om medelsöverföring. Uppdraget ska redovisas efter samråd med de myndigheter som ansvarar för medelsöverföring och redovisning och i dialog med Regeringskansliet (Finansdepartementet). Uppdraget ska rapporteras senast den 15 oktober 2015.

Probleminventering avseende momsförordningen

Myndigheten ska genomföra en probleminventering avseende tillämpningen av förordningen (2002:831) om myndigheternas rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt i förhållande till mervärdesskattelagen (1994:200). Vilka områden som särskilt ska belysas preciseras närmare i dialog med Regeringskansliet (Finansdepartementet). Uppdraget ska rapporteras senast den 15 december 2015.

Prognosverksamhet

Under 2015 ska myndigheten fördjupa analysen inom vissa områden i statens budget särskilt med avseende på utgiftsområde 8 Migration, utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning och utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet. Myndigheten ska senast den 1 december 2015 till regeringen (Finansdepartementet med kopia till Socialdepartementet) lämna en rapport om arbetet. Myndigheten ska löpande hålla Regeringskansliet (Finansdepartementet) informerat om hur uppdraget fortlöper och ska senast den 30 juni 2015 lämna en delrapport om arbetet.

Open Pan European Public Procurement OnLine

Myndigheten ska som medlem delta i organisationen Open Pan European Public Procurement OnLine (Open Peppol) under 2015. Medlemskapet innebär ett uppdrag att långsiktigt förvalta resultatet från arbetet med att stimulera den gränsöverskridande handeln och förenkla upphandlingsprocessen genom elektroniska förfaranden. ESV ska även under denna period inneha rollen som Peppolmyndighet.

Uppdragen ska genomföras i samverkan med Finans- och Näringsdepartementen samt efter samråd med Konkurrensverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Myndigheten ska redovisa sitt arbete inom ramen för uppdraget.

Säkerhetsåtgärder för RK Statsbudgetstöd

Ekonomistyrningsverket ska, utifrån det riskanalysarbete myndigheten bedriver avseende Hermes, lämna en redogörelse med de bedömningar myndigheten gör av befintliga säkerhetsåtgärder och lämna eventuella förslag på förändringar som bör vidtas avseende säkerhetsåtgärder för RK Statsbudgetstöd. Ekonomistyrningsverket ska till Regeringskansliet (Finansdepartementet) redovisa uppdraget senast den 15 maj 2015.

Översyn av avgiftsförordningen

Myndigheten ska göra en översyn av avgiftsförordningen (1992:191) i förhållande till lagen (2010:556) om vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen (förkortad PSI-lagen). ESV ska vid behov lämna förslag till nödvändiga förordningsändringar för att avgiftsförordningen ska vara förenlig med PSI-lagens bestämmelser om avgifter för vidareutnyttjande av handlingar. Uppdraget ska genomföras i dialog med Regeringskansliet (Finansdepartementet) och med beaktande av riksdagens beslut med anledning av regeringens proposition Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen, prop. 2014/15:79.

En rapport av uppdraget inklusive förslag till förordningsändringar ska lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 7 december 2015.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:8

Ekonomistyrningsverket (Ramanslag)

Disponeras av Ekonomistyrningsverket158 422
ap.1Ekonomistyrningsverket förvaltning (ram)137 557
ap.2RK Statsbudgetstöd (ram)20 865

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Ekonomistyrningsverket förvaltning

5 000 000 kronor får användas först efter beslut av regeringen.

För uppdrag avseende Open Peppol beräknas 2 000 000 kronor.

ap.2 RK Statsbudgetstöd

Medlen får användas för utgifter för förvaltning, utveckling och myndighetens deltagande i kravspecifikationer avseende RK Statsbudgetstöd.

5 000 000 kronor får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Beslut på Regeringskansliets vägnar får fattas av chefen för Finansdepartementet. Chefen för Finansdepartementet får överlåta sin beslutanderätt till ett annat statsråd eller till en tjänsteman i Regeringskansliet. Om beslutanderätten har överlåtits till ett annat statsråd får denna i sin tur överlåta rätten vidare till en tjänsteman i Regeringskansliet.

1:12

Riksgäldskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Ekonomistyrningsverket300
ap.3Utvärdering av statens skuldförvaltning - del till ESV (ram)300

Villkor för anslag 1:12

ap.3 Utvärdering av statens skuldförvaltning - del till ESV

Anslagsposten får användas för utgifter för myndighetens uppdrag att genomföra en utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Budgetår 2014

1:3

Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen (Ramanslag)

Disponeras av Ekonomistyrningsverket0
ap.2RK Statsbudgetstöd, ESV (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:3 (2014) Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen
ap.2 (2014)03 %0
1:8 Ekonomistyrningsverket
ap.14 7533 %0
ap.20Inget0
1:12 Riksgäldskontoret
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:3 (2014) Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen
1:3 ap.1 (2014)1:3 ap.2 (2014)100 %
1:3 ap.4 (2014)1:3 ap.2 (2014)100 %
1:3 ap.5 (2014)1:3 ap.2 (2014)100 %
1:3 ap.3 (2014)1:3 ap.2 (2014)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2014 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2015 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:3 (2014) Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen
ap.1 (2014)ram
ap.3 (2014)ram
ap.4 (2014)ram
ap.5 (2014)ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)40 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)15 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Ekonomistyrningsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2513 227
2015-02-2513 227
2015-03-2513 227
2015-04-2513 227
2015-05-2513 227
2015-06-2513 227
2015-07-2513 227
2015-08-2513 227
2015-09-2513 227
2015-10-2513 227
2015-11-2513 227
2015-12-2513 225
Summa158 722
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ekonomistyrningsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Ekonomistyrningsverket förvaltning
1:8 ap.2RK Statsbudgetstöd
1:12 ap.3Utvärdering av statens skuldförvaltning - del till ESV

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Uppdragsverksamhet
Ekonomisk styrning-6 67435015 10014 200900-5 424
Administrativa system1 4885 0008 70014 600-5 900588
Tjänsteexport778-5004 9004 9000278
Summa-4 4084 85028 70033 700-5 000-4 558
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Offenligrättslig verksamhet
Landstingsavtal2811002 22002 2202 220
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Om en avgiftssättning, enligt myndigheten, motverkar syftet med en verksamhet inom områdena Ekonomisk styrning och Prognoser, får i enskilda fall principen om full kostnadstäckning frångås.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten får besluta om storleken på avgifterna för den verksamhet som anges i 3 § 7 och 11 § förordningen (2010:1764) med instruktion för Ekonomistyrningsverket och disponera avgiftsinkomsterna.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Arvode till ledamot i internrevisionsrådet ska utgå med högst 19 000 kronor per år. Arvode till extern ordförande i redovisningsrådet ska utgå med högst 40 000 kronor per år och till ledamot med högst 19 000 kronor per år.

Det underlag som Ekonomistyrningsverket behöver för årsredovisningen för staten, enligt 2 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska av berörda myndigheter lämnas senast den 13 februari 2015. Ekonomistyrningsverket ska underrätta myndigheterna om regeringens beslut i denna del.

På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Mikael Nordmark
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV och FCK
Justitiedepartementet/EMA och EU
Socialdepartementet/SFT
Finansdepartementet/BA, EA, EIT, ESA, FMA, SFÖ och UR
Näringsdepartementet/EF, FJR, KLS, MK, RT och SUN
Arbetsmarknadsdepartementet/A och IU
Förvaltningsavdelningen/RK EK och RK IT
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statskontoret