Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 2

2015-04-30
N2015/3772/FF
Tillväxtverket
Box 4044
10261 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Tillväxtverket inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt och utgiftsområde 24 Näringsliv
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Tillväxtverkets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 24, bet. 2014/15:NU1, rskr. 2014/15:68, prop. 2014/15:1 utg.omr. 19, bet. 2014/15:NU2, rskr. 2014/15:69).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Tillväxtverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Tillväxtverkets område.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål 1

Mål och återrapporteringskrav

1 Tillväxtverkets verksamhet ska bidra till hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft i företag.

Återrapporteringskrav

Tillväxtverket ska redovisa följande:

1.1 Hur myndigheten har arbetat för att stärka och utveckla insatser för hållbar tillväxt och utveckling i befintliga små och medelstora företag samt redovisa genomförda insatser och de resultat som uppnåtts, om möjligt uppdelat på bransch/marknad.

1.2 Hur Tillväxtverkets befintliga insatser för små och medelstora företag anpassats för och kommunicerats till tillväxtföretag.

1.3 Hur myndigheten har arbetat för att stärka och utveckla insatser för att främja entreprenörers tillväxtvilja, genomförda insatser och de resultat som uppnåtts om möjligt uppdelat på bransch/marknad.

1.4 Vilka insatser myndigheten har genomfört för att stimulera affärsutveckling hos små och medelstora företag genom förberedelse för internationalisering.

1.5 Hur medel som lämnas som bidrag till näringslivsfrämjande organisationer har fördelats. Myndigheten ska även i anslutning till årsredovisningen redovisa vilka bedömningsgrunder myndigheten har använt samt en analys av resultatet av insatserna.

1.6 Hur Tillväxtverket har tagit hänsyn till villkor och förutsättningar för kvinnor och män, inklusive de som är unga och har utländsk bakgrund samt vilka metoder som använts för att särskilt nå dessa målgrupper med syfte att nå en mer jämställd och jämlik fördelning av insatserna.

1.7 Resultaten av Tillväxtverkets program och verksamheter, om möjligt, uppdelat på kvinnor respektive män. Resultaten ska, när detta är relevant, även redovisas uppdelat på unga kvinnor och unga män samt kvinnor och män som har utländsk bakgrund. Myndigheten ska även redovisa egna genomförda initiativ för målgrupperna.

1.8 Vilka insatser myndigheten har genomfört för att främja entreprenörskap inom utbildningsområdet. I rapporteringen ska ingå en redovisning av myndighetens samordnande arbete i frågor som rör främjandet av entreprenörskap i högre utbildning.

1.9 Vilka insatser som myndigheten har genomfört inom turism i alla delar av landet samt bedöma resultatet av dessa.

1.10 Vilka insatser myndigheten genomfört för att underlätta ägarskiften.

1.11 En samlad lägesrapport över myndighetens arbete med ramprogrammet för små och medelstora företag (COSME) och, kopplat till Enterprise Europe Network (EEN), ramprogrammet för forskning och innovation (Horisont 2020). Rapporten ska årligen lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars fr.o.m. 2015. En delrapport ska lämnas in till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 september.

1.12 Hur myndigheten har arbetat med genomförandet av småföretagsakten för Europa (KOM [2008] 394 slutlig).

Mål 2

2 Tillväxtverkets verksamhet ska bidra till att företagens förutsättningar och villkor blir enklare och mer attraktiva.

Återrapporteringskrav

Tillväxtverket ska inom sitt uppdrag inom förenkling för företag redovisa följande:

2.1 De insatser och det arbete som myndigheten har genomfört med syfte att sänka företagens kostnader till följd av regler.

2.2 Genomförda insatser och arbete med syfte att förenkla myndighetskontakter på länsnivå och kommunal nivå.

2.3 Insatser och arbete som myndigheten har genomfört med syfte att få till bättre konsekvensutredningar vid regelgivning.

2.4 Vilka insatser myndigheten genomfört i syfte att samlat erbjuda myndighetsinformation till företagare, till exempel via verksamt.se, samt bedöma resultatet av dessa insatser.

Mål 3

3 Tillväxtverkets verksamhet ska bidra till hållbar regional tillväxt och stärkt utvecklingskraft i alla delar av landet.

Återrapporteringskrav

Tillväxtverket ska redovisa följande:

3.1 Genomförande, erfarenheter och resultat av myndighetens dialoger avseende Skärgårdsforum och Centralt samordningsforum. Vidare ska den av verket organiserade dialog som förs med länen samt med verkets arena för samverkan med nationella myndigheter avseende regionalt tillväxtarbete redovisas. Redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 22 mars 2015.

3.2 Regionala företagsstöd, projektverksamhet och stöd till kommersiell service. Rapportens innehåll ska utformas i dialog mellan Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Tillväxtverket. En delredovisning avseende 2014 ska lämnas senast den 16 april 2015 och en slutrapport ska lämnas senast den 3 augusti 2015 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Motsvarande ska göras för 2015. En delredovisning ska då lämnas senast den 18 april 2016 och en slutrapport ska lämnas senast den 3 augusti 2016 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

3.3 En sammanställning av redovisningar om regionalt tillväxtarbete från aktörer med regionalt utvecklingsansvar och samtliga länsstyrelser inom ramen för återrapporteringar och uppdrag i villkorsbeslut respektive regleringsbrev för 2014. Sammanställningen ska även omfatta redovisningar avseende tillgång till kommersiell service från de aktörer ovan som samordnar det arbetet. Redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2015. Med ändring av beslut dnr N2013/5704/ENT förtydligas ovanstående återrrapporteringskrav, men innebär inga förändringar i sak. 

Motsvarande sammanställning ska göras för 2015. Redovisning för detta ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 april 2016.

3.4 Hur myndigheten har främjat tillgängligheten till kommersiell och offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden. I denna uppgift ingår också att redovisa hur myndigheten i sin roll som nationell stödmyndighet arbetar med insatser för att utveckla lokal service inom ramen för landsbygdsprogrammet för Sverige 2014–2020. I uppdraget ingår att redovisa hur information till och kommunikation med nationella, regionala och lokala aktörer fortlöpt för uppdraget i sin helhet. Redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 26 februari 2016.

3.5 Avrapportering av regionalfondsprogram inklusive territoriella samarbetsprogram för gränsregionalt och transnationellt samarbete för programperiod 2007–2013 respektive 2014–2020 enligt bilaga 2.

4 Övriga återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

4.1 Tillväxtverket ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna ska lämnas

den 20 januari 2015

den 20 februari 2015

den 5 maj 2015

den 27 juli 2015

den 26 oktober 2015.

Tillväxtverket ska även, efter samråd med Nämnden för hemslöjdsfrågor, lämna prognoser för utgifter avseende nämndens verksamhet.

Tillväxtverket ska även lämna prognoser för utbetalningar avseende dels de regionala strukturfondsprogrammen programperioden 2007–2013, dels det territoriella programmet Sverige-Norge programperioden 2007–2013, åren 2015–2018 samt, med undantag för den 20 januari 2015 och den 5 maj 2015, även avseende inbetalning av medel från Europeiska kommissionen. Av redovisningen ska framgå hur prognoserna är framtagna, eventuella antaganden samt grad av osäkerhet. Samråd ska ske med den förvaltande myndigheten för det territoriella programmet Sverige-Norge.

Tillväxtverket ska även lämna prognoser för åren 2015–2019 för utbetalningar avseende de regionala strukturfondsprogrammen programperioden 2014–2020 och det nationella regionalfondsprogrammet programperioden 2014–2020. Myndigheten ska även, med undantag för den 20 januari 2015 och den 5 maj 2015, lämna prognoser avseende inbetalning av medel från Europeiska kommissionen. Av redovisningen ska framgå hur prognoserna är framtagna, eventuella antaganden samt grad av osäkerhet.

4.2 Tillväxtverket ska lämna följande redovisningar senast den 5 maj 2015 per den 31 mars 2015, den 26 oktober 2015 per den 30 september 2015 och den 20 februari 2016 per den 31 december 2015.

En redovisning av åtaganden med stöd av bemyndigande avseende anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv samt anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, anslaget 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007–2013 samt anslaget 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt. Redovisningen avseende anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ska omfatta uppgifter från Tillväxtverket, länsstyrelserna, landstingen i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Gävleborgs och Jämtlands län, Gotlands kommun samt samverkansorganen i Uppsala, Södermanlands, Kalmar, Blekinge, Värmlands, Dalarnas och Västerbottens län.

Utestående åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande, en prognos över hur utbetalningen av dessa åtaganden kommer att fördela sig på åren 2016–2022 samt en prognos över totalt åtagande 2015.

4.3 Tillväxtverket ska avseende anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt senast den 19 oktober 2015 inkomma med ett uppdaterat förslag till bemyndiganden enligt 17 § första stycket anslagsförordningen (2011:223) som myndigheten behöver för att få göra åtaganden som medför utgifter under följande budgetår. Myndigheten ska när den begär ett sådant bemyndigande ange under vilka år det ekonomiska åtagandet beräknas medföra utgifter. Myndighetens förslag ska rymmas inom ramen för regeringens beslut om verksamhet. Redovisningen ska omfatta uppgifter avseende Tillväxtverket, länsstyrelserna, landstingen i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Gävleborgs och Jämtlands län, Gotlands kommun samt samverkansorganen i Uppsala, Södermanlands, Kalmar, Blekinge, Värmlands, Dalarnas och Västerbottens län.

4.4 För att säkerställa förutsättningar för effektutvärderingar ska myndigheten noggrant dokumentera och samla in uppgifter till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) mikrodatabas (MISS) för statligt företagsstöd som möjliggör utvärderingar av åtgärder och dess effekter. Tillväxtverket ska redovisa identifiering av yttersta stödmottagare genom uppgift om företagets organisationsnummer. Statligt stöd som omfattas av de rapporteringsskyldigheter som följer av EU-rätten regleras särskilt. Även medel till högskolor och forskningsinstitut ska redovisas på institutionsnivå. Data ska inrapporteras till Tillväxtanalys.

2

Organisationsstyrning

Tillväxtverket inträder i Verket för näringslivsutvecklings (Nutek) ställe avseende ställda säkerheter i ärenden rörande statligt stöd.

Tillväxtverket ska genomföra stickprovsgranskningar av finansiella stöd beslutade av Nutek.

Tillväxtverket ska samverka med Konkurrensverket om insatser för kompetens- och metodutveckling för innovationsupphandling vad gäller informationsspridning till och återkoppling av erfarenheter från små och medelstora företag.

 

 

3

Uppdrag

1 Nya uppdrag

Mål 1

1.1 Tillväxtverkets verksamhet ska bidra till hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft i företag.

Tillväxtverket ska:

1.1.1 Genomföra insatser för hållbara turistdestinationer samt stärka kvalitet och konkurrenskraft i små och medelstora turist- och upplevelseföretag enligt regeringsbeslut den 26 januari 2012 (dnr N2012/508/ENT). Med ändring av det beslutet ska en slutrapport med redovisning av resultat lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2016. En redovisning av hur de medel som avsatts för insatserna har använts ska dock redovisas senast den 31 mars 2015. I övrigt gäller det tidigare beslutet oförändrat.

1.1.2 Medverka i framtagandet av en ny svensk exportstrategi.

Mål 2

1.2 Tillväxtverkets verksamhet ska bidra till att företagens förutsättningar och villkor blir enklare och mer attraktiva.

Tillväxtverket ska:

1.2.1 Utveckla ett arbetssätt för hur andra kostnader till följd av regler än administrativa kostnader på ett resurseffektivt sätt skulle kunna tydliggöras och följas upp över tid. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i anslutning till årsredovisningen.

1.2.2 Ta fram ett förslag på en metod som kan vara till stöd för att bestämma omfattningen på den analys som görs i samband med att förslag till nya eller ändrade regler tas fram (konsekvensutredning). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i anslutning till årsredovisningen.

1.2.3 I samarbete med Bolagsverket och Skatteverket, vidareutveckla samlad myndighetsinformation via verksamt.se. Inom ramen för uppdraget ska information och vägledningstjänster kring finansiering respektive internationalisering prioriteras under 2015. Denna del ska rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2015.

Mål 3

1.3 Tillväxtverkets verksamhet ska bidra till hållbar regional tillväxt och stärkt utvecklingskraft i alla delar av landet.

Tillväxtverket ska:

1.3.1 Stödja och möjliggöra erfarenhetsutbyte för de myndigheter som enligt regeringens beslut den 28 maj 2014 (dnr N2014/2501/RT) ska ta fram långsiktiga strategier som ska vägleda och utveckla myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet under perioden 2014–2020. Med ändring av tidigare beslut (dnr N2014/3040/ENT) ingår även i uppdraget att under perioden fram till och med 2020 arbeta med kunskapshöjande insatser till en bredare grupp av nationella myndigheter om regionalt tillväxtarbete samt att följa upp hur dessa myndigheter tillämpar de regionala utvecklingsstategierna. Utöver årsredovisningen ska Tillväxtverket med ändring av tidigare beslut (dnr N2014/3040/ENT) till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa en underlagsrapport senast den 30 april 2015 samt en slutlig sammanställning senast den 18 maj 2015 avseende de strategier för medverkan i det regionala tillväxtarbetet som de utpekade myndigheterna tagit fram. Vidare ska Tillväxtverket följa och bistå dessa myndigheter i utvecklingen av strategierna och myndigheternas genomförande av dessa 2014–2020.

1.3.2 Följa upp och stödja det fortsatta regionala arbetet för en jämställd regional tillväxt samt stödja regionerna i uppdraget att beskriva hur ett integrations- och mångfaldsperspektiv kan utvecklas och integreras i det regionala tillväxtarbetet. Myndigheten ska stödja länen bland annat genom metodutveckling och spridning av lärande regionala exempel. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2015. Därtill ska myndigheten senast den 20 april 2015 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) sammanställa och rapportera regionernas redovisningar för hur ett integrations- och mångfaldsperspektiv kan utvecklas och integreras i det regionala tillväxtarbetet.

1.3.3 Ta fram en sammanställning av redovisningarna från länsstyrelserna om inbetalade belopp avseende bygdeavgifter enligt förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter för 2013 respektive 2014, samt beslutad användning för 2013 respektive 2014 av dessa avgifter uppdelad på belopp avsatta till användning enligt 4 § i förordningen samt på belopp till allmänna ändamål. Sammanställningen ska också innefatta länsstyrelsernas beskrivningar av resultaten av de insatser som medlen avseende allmänna ändamål har använts till. Sammanställningen av redovisningen av allmänna ändamål ska ske uppdelat på de kategorier som anges i uppdraget i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2015. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Miljö- och energidepartementet) senast den 14 april 2015.

1.3.4 Arbeta med processtöd i genomförandet av regionalfonden, inklusive det territoriella samarbetet, under programperioden 2014–2020 för ett ökat resultatfokus. Processtödet ska utgöra ett utökat stöd i arbetet med genomförandet av regionalfondsprogrammen och bidra till ett resurseffektivt genomförande. Processtödet ska bl.a. främja lärande mellan såväl program som mellan olika nivåer. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Samverkan ska ske med Statens energimyndighet och Verket för innovationssystem utifrån deras roll i det Nationella regionalfondsprogrammet. En delredovisning ska ske senast den 15 juni 2015 och en slutredovisning ska ske senast den 31 oktober 2015. I redovisningarna ingår att beskriva arbetet med uppstartsfasen, en beskrivning av det planerade fortsatta arbetet samt vilka prioriteringar som myndigheten avser att göra.

1.3.5 Etablera och utveckla samverkan med Verket för innovationssystem i genomförandet av ramprogrammet för forskning och innovation (Horisont 2020), EU:s konkurrenskraftsprogram för små och medelstora företag (COSME) samt regionalfondsprogram inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik. I syfte att tillvarata synergier ska myndigheterna, utifrån sina respektive ansvarsområden, etablera ändamålsenliga strukturer och arbetssätt för att säkerställa att möjligheter till synergier mellan programmen identifieras och tas till vara. En delrapport omfattande en gemensam plan för genomförandet ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 20 maj 2015. Uppdraget ska slutrapporteras senast den 15 december 2015 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

 

1.4 Övriga nya uppdrag

Tillväxtverket ska:

1.4.1 Med utgångspunkt i tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering 2013–2014 (dnr N2012/6411/ENT och N2013/5704/ENT) ska Tillväxtverket redovisa en plan för hur myndigheten avser fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop. 2012/13:1 utg.omr. 13, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:123) tillsammans med målet för näringspolitiken samt målet för den regionala tillväxtpolitiken. Av planen ska framgå väntade resultat samt vilka åtgärder som myndigheten avser att vidta med anledning av de utvecklingsbehov som identifierats i myndighetens tidigare arbete med jämställdhetsintegrering. Planen ska slutredovisas senast den 1 oktober 2015 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Myndigheten ska lämna en delredovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017. Redovisning av åtgärder och resultat ska även ske årligen i myndighetens årsredovisning.

1.4.2 Bistå Statens jordbruksverk med sin expertkunskap om Europeiska regionala utvecklingsfonden i denna myndighets arbete med programmet för lokalt ledd utveckling 2014–2020.

1.4.3 Redovisa de insatser inom naturturism som myndigheten genomfört i samarbete med Naturvårdsverket för att uppnå friluftslivsmålet Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling. Rapporteringen ska ske till Naturvårdsverket enligt Naturvårdsverkets anvisningar.

2 Pågående uppdrag

Mål 1

2.1 Tillväxtverkets verksamhet ska bidra till hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft i företag.

Uppdrag

Diarienummer

Redovisas senast

2.1.1 Främja kvinnors företagande

N2011/1250/ENT

15 april 2015

2.1.2 Genom en särskild satsning med inriktning på miljöteknikområdet genomföra insatser för ökat svenskt deltagande i EU-program

N2011/6464/E

15 mars 2015

2.1.3 Genomföra en särskild satsning inom affärsutveckling med inriktning på insatser för internationalisering inom miljöteknikområdet

N2012/2523/E

15 mars 2015

2.1.4 Tillgängliggöra internetbaserad information inom miljöteknikområdet

N2012/5754/E

15 januari 2015

2.1.5 Tillsammans med Verket för innovationssystem under 2013–2014 utveckla och genomföra en fortsättning av uppdraget avseende insatser för unga innovatörer

N2012/6411/ENT

15 mars 2015

2.1.6 Genomföra insatser för att främja entreprenörskap och ledarskap med syfte att fler kvinnor når högre positioner via Golden Rules of Leadership

N2013/2799/ENT

15 april 2015

2.1.7 Ta fram en handbok för kommuner som står inför stora gruvetableringar eller expansion av befintliga gruv- och täktverksamheter

N2013/4067/FIN

31 mars 2016

2.1.8 Ta fram förslag på insatser för att öka tillväxtviljan hos små och medelstora företag

N2013/5704/ENT

I samband med årsredovisningen

 

 

Mål 2

2.2 Tillväxtverkets verksamhet ska bidra till att företagens förutsättningar och villkor blir enklare och mer attraktiva.

Uppdrag

Diarienummer

Redovisas senast/ avslutas

2.2.2 Genomföra insatser för att förenkla för företagen på länsnivå

N2010/8044/ENT

Avslutas den 31 mars 2015

2.2.3 Genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå

N2011/4050/ENT

Slutredovisning senast den 31 mars 2015

2.2.1 Årligen för åren 2014–2020 följa upp utvecklingen av företagens administrativa kostnader med utgångspunkt i den metod som rapporterades in till Regeringskansliet under 2013

N2013/5704/ENT

Redovisas i anslutning till årsredovisningen

 

Mål 3

2.3 Tillväxtverkets verksamhet ska bidra till hållbar regional tillväxt och stärkt utvecklingskraft i alla delar av landet.

Uppdrag

Diarienummer

Redovisas senast/ avslutas

2.3.1 Uppdrag att fördela medel för insatser inom området kommersiell service i gles- och landsbygder

N2010/7211/RT

Slutredovisning:

30 april 2015

2.3.2 Uppdrag att stärka utveckling av lokal service

N2011/6952/RT(delvis)

Slutrapport:

28 februari 2016

2.3.3 Uppdrag att utarbeta riktlinjer för regionala serviceprogram 2014–2018 samt att redovisa programmens genomförande

N2013/2299/RT

Årlig rapportering:

31 mars 2015

31 mars 2016

31 mars 2017

29 mars 2018

Slutrapport:

28 mars 2019

2.3.4 Uppdrag att förstärka och vidareutveckla de regionala kompetensplattformarna

N2012/6275/RT

Årlig rapportering:

15 mars 2015

15 mars 2016

Slutredovisning:

31 mars 2017

2.3.5 Uppdrag att upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar utveckling (uppdrag till Boverket, Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket)

S2014/1631/PBB

Årlig rapportering med start fr.o.m. 31 januari 2015

2.3.6 Uppdrag att genomföra ett program för stärkt lokalt och regionalt samspel mellan fysisk planering och näringslivsutveckling 2013–2015 (uppdrag till Boverket och Tillväxtverket)

N2013/1492/RT

Delrapport:

31 mars 2015

Slutrapport:

31 mars 2016

2.3.7 Uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd tillväxt

N2012/1367/RT

Slutredovisning:

28 februari 2015

2.3.8 Uppdrag att stärka den lokala attraktionskraften

N2014/2591/RT

Delrapport:

31 mars 2016

31 mars 2017

28 mars 2018

Slutrapport:

28 mars 2019

2.3.9 Inrättande av analysgrupp för regional tillväxt och attraktionskraft 2014–2020, inklusive uppdrag till en rad myndigheter, däribland Tillväxtverket, att delta i gruppen

N2014/2503/RT

Avslutas:

31 december 2020

2.3.10 Uppdrag att etablera fondöverskridande samverkan inom ramen för partnerskapsöverenskommelsen och ESI-fonderna 2014–2020 (uppdrag till Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Statens jordbruksverk och Tillväxtverket)

N2013/5563/RT

Årlig redovisning senast den 15 april under 2014–2021

2.3.11 Uppdrag om en rapport om regionala företagsstöd, projektverksamhet och stöd till kommersiell service

N2013/5704/ENT

Med ändring av tidigare beslut: Utgår och ersätts av återrapporteringskrav, se sid. 3–4

 

 

2.4 Övriga pågående uppdrag

 

Uppdrag

Diarienummer

Redovisas senast

2.4.1 Uppdrag att analysera hur och i vilka delar av sitt verksamhetsområde det finns behov av utveckling och innovation

N2103/5704/ENT

16 februari 2015

2.4.2 Redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i It för en grönare förvaltning – agenda för it för miljön 2010–2015N2010/3482/ITP (delvis)I samband med den årliga redovisningen enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
2.4.3 Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan (uppdrag gavs till en rad myndigheter, däribland Tillväxtverket)

N2011/5769/RT

Redovisning från berörda myndigheter 31 januari 2015

Tillväxtverkets sammanställning 30 april 2015

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:2

Transportbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket400 864
ap.2Transportbidrag - del till Tillväxtverket (ram)400 864

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Transportbidrag - del till Tillväxtverket

Tillväxtverket disponerar anslaget för transportbidrag i enlighet med förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag.

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:4

Tillväxtverket (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket268 960
ap.1Tillväxtverket - del till Tillväxtverket (ram)268 960

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Tillväxtverket - del till Tillväxtverket

Anslaget ska användas för Tillväxtverkets förvaltningsutgifter.

Myndigheten ska svara för lokaler, ekonomi- och personaladministration, utrustning och inventarier samt övrig administrativ service åt Nämnden för hemslöjdsfrågor. Utgifterna för detta ska belasta anslaget.

Anslaget ska också täcka myndighetens utgifter för övrigt i samarbetet inom Europeiska unionen och visst annat internationellt samarbete, bland annat inom ramen för OECD.

Från anslagsposten ska 8 000 000 kronor användas för myndighetens kostnader för att vara organisatorisk hemvist för uppgiftskravsregistret och ansvara för samordningen av uppgiftskraven. I samordningen av uppgiftskraven ingår bland annat att ansvara för en samverkanspunkt samt ett forum för myndigheter och företag i syfte att förenkla företagens uppgiftslämnande.

 

1:5

Näringslivsutveckling (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket190 272
ap.8Näringslivsutveckl - del till Tillväxtverket (ram)190 272
Disponeras av Riksgäldskontoret30 000
ap.11Lån/garantier till svensk industri (ram)30 000
Disponeras av Kammarkollegiet55 500
ap.1Näringslivsutveckl - del till Kammarkollegiet (ram)25 500
ap.4Innovationslån (ram)30 000
Disponeras av Bolagsverket0
ap.6Näringslivsutveckl - del till Bolagsverket (ram)0
Disponeras av Statens skolverk16 000
ap.2Näringslivsutveckl - del till Statens skolverk (ram)16 000

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Näringslivsutveckl - del till Kammarkollegiet

Medel från anslagsposten ska användas till näringslivsfrämjande åtgärder efter beslut från regeringen inom miljöteknik, innovation, förenkling för företag, ägarskiften, turism, rådgivning och upphandlingsstöd m.m.

60 000 000 kronor av beställningsbemyndigandet för 2015 får användas först efter beslut av regeringen.

 

ap.2 Näringslivsutveckl - del till Statens skolverk

Medel från anslagsposten ska användas för verksamhetsstöd till organisationer som operativt arbetar med att främja företagande bland ungdomar inom gymnasieskolan.

ap.4 Innovationslån

Kammarkollegiet ska utbetala medlen vid fyra tillfällen i början av varje kvartal till Almi Företagspartner AB. Medel från anslagsposten ska användas till finansiering av innovationslån, varav 5 000 000 kronor ska finansiera innovationslån i stödområde B.

ap.6 Näringslivsutveckl - del till Bolagsverket

Medlen får användas för att direktfinansiera framtagandet av en teknisk infrastruktur för ett uppgiftslämnarregister efter beslut av regeringen.

ap.8 Näringslivsutveckl - del till Tillväxtverket

Anslaget ska finansiera insatser för entreprenörskap, nyföretagande, utveckling och tillväxt i befintliga företag, förenkling för företag, programanknutna kostnader och annan därtill relaterad verksamhet.

Medel från anslagsposten får lämnas som bidrag till näringslivsfrämjande organisationer.

Från anslagsposten ska minst 4 000 000 kronor användas för verksamhetsstöd till organisationer som operativt arbetar med att främja företagande bland ungdomar i högre utbildning.

Medel från anslagsposten ska användas för att bidra till finansiering av Stiftelsen Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ).

Medel från anslagsposten får medfinansiera insatser inom ramen för EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innovation, bland annat det svenska nätverket för främjande av småföretag och innovation.

Från anslagsposten ska minst 12 000 000 kronor användas för vidareutveckling och förstärkning av den myndighetsgemensamma företagareportalen verksamt.se.

Från anslagsposten ska minst 500 000 kronor användas för uppdraget att ta fram en handbok för gruvetablering (dnr N2013/4067/FIN).

ap.11 Lån/garantier till svensk industri

Medel från anslagsposten ska användas för kostnader i samband med delfinansiering av utvecklingsarbete i civila flygindustriprojekt.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:2 Transportbidrag
ap.212 026Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:4 Tillväxtverket
ap.18 0693 %0
1:5 Näringslivsutveckling
ap.14 0251 3000
ap.20Inget0
ap.40Inget0
ap.6028 0000
ap.810 314Inget0
ap.111 500Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagstyp
1:5 Näringslivsutveckling
ap.3ram
ap.5ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:5 Näringslivsutveckling
ap.8151 00071 00050 00030 0002018
ap.190 00090 000002016
Belopp angivna i tkr

Villkor

Bemyndiganderamen avseende anslagsposten 1 avser ekonomiska åtaganden som medför utgifter följande budgetår som ingås av regeringen eller Regeringskansliet (Näringsdepartementet). De ekonomiska åtaganden som regeringen eller Regeringskansliet (Näringsdepartementet) ingår rapporteras till Kammarkollegiet för införande och redovisning i Kammarkollegiets årsredovisning. De ekonomiska åtaganden som regeringen eller Regeringskansliet (Näringsdepartementet) ingått med stöd av bemyndiganderamar som tilldelats tidigare år övertas av Kammarkollegiet för införande och redovisning i Kammarkollegiets årsredovisning.

Beloppen i kolumnerna "Infriade åtaganden" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli under respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)106 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Tillväxtverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2522 413
2015-02-2522 413
2015-03-2522 413
2015-04-2522 413
2015-05-2522 413
2015-06-2522 413
2015-07-2522 413
2015-08-2522 413
2015-09-2522 413
2015-10-2522 413
2015-11-2522 413
2015-12-2522 417
Summa268 960
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tillväxtverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Tillväxtverket - del till Tillväxtverket

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Mot bakgrund av att externa medel och sakanslag kommer att användas för att finansiera förvaltningsutgifter får Tillväxtverket använda den förenklade räntekontorutin som regeringen tidigare medgivit för Tillväxtverket.

 

På regeringens vägnar
Anna Johansson
Luis Barturén
Kopia till

Riksdagen/Näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/internrevisionen och FCK
Utrikesdepartementet/FIM, USTYR och EC
Socialdepartementet/ESA, SFÖ och PBB
Finansdepartementet/BA, FMA, SKA, KLS, KSÄ, och SSA
Utbildningsdepartementet/F, GV, SF, UH, UC och JÄM
Näringsdepartementet/AS, E, FIN, ITP, KLS, MK och RT
Kulturdepartementet/KV
Arbetsmarknadsdepartementet/A och IU
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Boverket
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Riksgäldskontoret
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Statens energimyndighet
Statens skolverk
Statskontoret
Verket för innovationssystem
Gotlands kommun
Samtliga länsstyrelser
Samverkansorganen
Gävleborg läns landsting
Hallands läns landsting
Jämtlands läns landsting
Jönköping läns landsting
Kronobergs läns landsting
Skåne läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Örebro läns landsting
Östergötlands läns landsting
Svenska institutet
ALMI Företagspartner AB
Stiftelsen Norrlandsfonden