Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2015-02-05
M2015/410/R
(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:14 Internationellt miljösamarbete
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:14 Internationellt miljösamarbete för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 20, bet. 2014/15:MJU1, rskr. 2014/15:87).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:14

Internationellt miljösamarbete (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket13 500
ap.1Bilateralt miljösamarbete (ram)13 500
Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten16 500
ap.8Bilateralt miljösamarbete Ryssland - del till Strålsäkerhetsmyndigheten (ram)16 500
Disponeras av Kammarkollegiet3 900
ap.3Internationellt miljösamarbete Ryssland - del till Kammarkollegiet (ram)3 900
ap.4Ekonomiska sanktioner (ram)0

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Bilateralt miljösamarbete

Anslagsposten får användas för kostnader för myndigheters bilaterala miljö- och klimatsamarbete med länder med stor påverkan på den globala miljön eller av strategisk betydelse i det globala miljö- och klimatsamarbetet. Naturvårdsverket beslutar om fördelning av medel efter samråd med berörda myndigheter. Medlen utbetalas i svenska kronor.

ap.3 Internationellt miljösamarbete Ryssland - del till Kammarkollegiet

Anslagsposten ska disponeras för Sveriges bidrag till Nordiska miljöfinansieringsbolagets (Nefco) miljöutvecklingsfonds verksamhet på miljö- och energiområdet i enlighet med den fördelning som har beslutats inom Nordiska ministerrådet. Anslagsposten får även disponeras för stöd till ökat ryskt deltagande och genomförande av aktiviteter som drivs inom ramen för Barents Euro-Arktiska råd, Arktiska rådet och Östersjöstaternas råd (CBSS) och som syftar till miljöförbättringar i Ryssland.

Fördelning av medlen från anslagsposten beslutas av Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).

ap.4 Ekonomiska sanktioner

Anslagsposten får användas för utbetalning av medel som utbetalas i annan valuta än svenska kronor med anledning av EU-domstolens föreläggande i mål nr C-243/13 i fråga om ekonomiska sanktioner för bristfälligt genomförande av direktiv 2008/1/EG.

Utbetalning av medel från anslagsposten beslutas av Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).

ap.8 Bilateralt miljösamarbete Ryssland - del till Strålsäkerhetsmyndigheten

Anslagsposten får användas till samarbete med Ryssland inom områdena hantering av radioaktivt och nukleärt avfall, nukleär icke-spridning, utvecklingen av stärkta beredskapskontakter (inkl. miljöövervakning) mellan Sverige och nordvästra Ryssland, samt avvecklingsfrågor relaterade till kärnkraftverk i Sveriges närområde.

Av anslagsposten får högst 3 000 000 kronor användas till administration och samordning.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:14 Internationellt miljösamarbete
ap.1405Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.8495Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.4

Medgivet överskridande

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Kammarkollegiet får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:14 Internationellt miljösamarbete
ap.420 000
Belopp angivna i tkr

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:14 Internationellt miljösamarbete
ap.112 0005 5005 0001 5002019
ap.811 0008 0001 0002 0002019
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Åsa Romson
Marie Glanell
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Statsrådsberedningen, EU-kansliet
Utrikesdepartementet, enheten för nedrustning och icke-spridning
Utrikesdepartementet, enheten för säkerhetspolitik
Utrikesdepartementet, enheten för östeuropa och centralasien
Utrikesdepartementet, Rättssekretariatet
Försvarsdepartementet, enheten för samordning av samhällets krisberedskap
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, försvarsutskottet
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket
Strålsäkerhetsmyndigheten