Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:7

2015-06-25
U2015/03560/SAM (delvis)
U2015/03639/UF
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 14:1 och 14:2 inom utgiftsområde 17
Riksdagen har beslutat om anslaget 14:1 Bidrag till folkbildningen och anslaget 14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 17, bet. KrU6, rskr. 2014/15:94, prop. 2014/15:99 utg.omr. 17, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

14:1

Bidrag till folkbildningen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet3 626 432
ap.1Bidrag till folkbildningen (ram)3 415 700
ap.2Utvärdering av folkbildningen (ram)1 000
ap.3Bidrag till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève (ram)410
ap.4Särskilt verksamhetsstöd till SISU (ram)164 322
ap.6Bidrag till folkhögskolans allmänna kurs (ram)45 000
Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan0
ap.5Tillfällig förstärkning av bidrag till teckenspråkstolkutbildning (ram)0

Villkor för anslag 14:1

ap.1 Bidrag till folkbildningen

Kammarkollegiet ska senast den femte dagen varje kvartal utbetala en fjärdedel av det totala bidraget till folkbildningen till Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet beslutar om bidrag till folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan enligt förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen. Folkbildningsrådet får även använda medel för egna förvaltningskostnader.

ap.2 Utvärdering av folkbildningen

Medlen ska användas för utvärdering av folkbildningen efter särskilt beslut av regeringen.

ap.3 Bidrag till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 410 000 kronor som engångsbelopp till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève.

ap.4 Särskilt verksamhetsstöd till SISU

Kammarkollegiet ska senast den femte dagen varje kvartal utbetala en fjärdedel av det totala verksamhetsstödet till Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna.

 

ap.6 Bidrag till folkhögskolans allmänna kurs

Kammarkollegiet ska senast fem dagar efter halvårsskiftet 2015 utbetala 45 000 000 kronor till Folkbildningsrådet. Dessa medel ska användas för en ökad volym av utbildningsplatser på folkhögskolans allmänna kurs. Folkbildningsrådet ska för detta ändamål fördela bidrag till folkhögskolorna.

 

 

 

 

14:2

Bidrag till kontakttolkutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan16 769
ap.2Bidrag till tolkutb - del till Myndigheten för yrkeshögskolan (ram)16 769

Villkor för anslag 14:2

ap.2 Bidrag till tolkutb - del till Myndigheten för yrkeshögskolan

Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk.

Statsbidraget ska utbetalas till folkhögskolor och studieförbund efter särskilt beslut av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Av medlen ska högst 4 105 000 kronor användas för statsbidrag för preparandkurser inför auktorisationsprov och för statsbidrag för rättstolkningskurser för auktoriserade tolkar. Av dessa medel får högst 300 000 kronor användas för rekryteringsfrämjande åtgärder för rättstolkningskurser.

Vidare får anslagsposten belastas med utgifter om högst 1 300 000 kronor för myndighetens utgifter för administration, utveckling och rekryteringsfrämjande insatser.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
14:1 Bidrag till folkbildningen
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning
ap.2503Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
14:1 Bidrag till folkbildningen
ap.513 0003 8004 6004 6002018
14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning
ap.230 00015 00010 0005 0002018
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren av belopp för infriade åtaganden är indikativ.

På regeringens vägnar
Aida Hadzialic
Gudrun Dahlberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/GV
Kulturdepartementet/KI, KL
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Riksdagen, kulturutskottet
Regeringskansliets förvaltningsavavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksgäldskontoret
Folkbildningsrådet
Sveriges Kommuner och Landsting