Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:5

2015-02-12
S2007/3474/FST
S2008/10496/FST
S2015/970/FST
Myndigheten för delaktighet
Box 1210
17224 Sundbyberg
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för delaktighet
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för delaktighets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 9, bet. 2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Myndigheten för delaktighet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Myndigheten för delaktighet ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoser lämnas senast:

20 januari

20 februari

5 maj

27 juli

26 oktober

 

3

Uppdrag

Nya uppdrag

1. Myndigheten för delaktighet ska redovisa och motivera vilka kunskapsbehov och kunskapsluckor som myndigheten bedömer vara av störst strategisk betydelse utifrån myndighetens uppgifter och uppdrag. Redovisningen ska utgå ifrån vad myndigheten tidigare har uppmärksammat och rapporterat i sitt arbete eller som myndigheten av andra skäl bedömer vara av strategisk betydelse. Ett köns- och jämställdhetsperspektiv ska beaktas samt, där så är relevant, även förutsättningarna för en jämlik vård. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 april 2015.

2. Myndigheten för delaktighet ska utifrån ett jämställdhetsperspektiv genomföra en fördjupad analys av de skillnader som finns mellan flickor och pojkar samt kvinnor och män med funktionsnedsättning när det gäller delaktighet i samhällslivet, jämlikhet i levnadsvillkor och tillgång till olika stödinsatser. Myndigheten ska ange orsaker till de skillnader som identifieras i analysen. Myndigheten ska peka på utvecklingsområden och även redogöra för vilka åtgärder som myndigheten avser att vidta inom sitt ansvarsområde med anledning av den fördjupade analysen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 februari 2016.

3. Myndigheten för delaktighet får i uppdrag att upphandla en stödfunktion för brukare, beställare, finansiärer och utbildare av assistanshundar (ej ledarhundar för personer med synskada). Upphandlingen ska vända sig till organisationer som har kompetens inom området. Stödfunktionen ska underlätta matchningen mellan brukare, finansiärer och utbildare av assistanshundar. I stödfunktionen ingår ansvar för att kvalitetssäkra de instruktörer som utbildar assistanshundar, att lämplighetstesta, examinera och följa upp assistanshundsekipage. Organisationen som ansvarar för stödfunktionen ska ha en regional förankring så att examination och tester kan utföras i olika delar av landet. Den årliga kostnaden för stödfunktionen får inte överskrida 1 000 000 kronor . Uppdraget att ansvara för stödfunktionen ska löpa under tre år. Kostnaderna för stödfunktionen ska belasta Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet, anslagsposten 6 försöksverksamheter m.m. Den organisation som får ansvaret för stödfunktionen ska rekvirera medel senast den 1 december 2015 från Kammarkollegiet. Eventuellt kvarvarande medel som inte förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid rekvisition och återbetalning ska hänvisning göras till det upphandlingsbeslut som Myndigheten för delaktighet fattar. Myndighetens kostnader för att genomföra upphandlingen tas inom ramen för myndighetens anslag.

Pågående uppdrag givna i tidigare regleringsbrev

1. Uppdrag att årligen, fram till och med 2016, genomföra en resultatkonferens för berörda aktörer som tar sin utgångspunkt i strategin för att genomföra funktionshinderspolitiken 2011–2016 samt anordna minst en tematisk dialog tillsammans med representanter för funktionshindersrörelsen och andra berörda aktörer för att öka och fördjupa kunskapen om levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Dialogen ska ta sin utgångspunkt i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En redovisning av den årliga konferensen och dialogen ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i samband med myndighetens årsredovisning.

2. Uppdrag att bistå Regeringskansliet i förberedelserna av programperioden 2014–2020 för Europeiska unionens sammanhållningspolitik som omfattar Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Myndigheten för delaktighet ska även bistå regionala aktörer i deras arbete med att utforma förslag till regionala program, eller motsvarande, inom dessa fonder. En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i årsredovisningen för 2014.

 

Pågående uppdrag givna i särskild ordning

1. Uppdrag om ett samlat uppföljningssystem för funktionshinderspolitiken (dnr S2011/11074/FST). En årlig redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 maj 2015.

2. Uppdrag angående teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga (dnr S2013/4019/FST). En slutrapport ska lämnas senast i samband med årsredovisningen för 2014.

3. Uppdrag att i samverkan med Socialstyrelsen, Post- och Telestyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ta fram och sprida information till kommuner och enskilda utförare om implementering och användning av digitala trygghets- och servicetjänster samt digital teknik inom socialtjänsten och den kommunala hemsjukvården (dnr S2014/1398/FST). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 februari 2015.

4. Uppdrag att i samverkan med Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten producera och tillgängliggöra en webbaserad utbildning inom områdena e-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten (dnr S2014/3389/FST). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2015.

5. Uppdrag inom hjälpmedelsområdet att dels utreda förutsättningarna för att kunna införa en ny webbaserad informationstjänst om konsumentprodukter som alternativ eller komplement till förskrivna hjälpmedel, dels följa upp hur användningen av hjälpmedel och konsumentteknik utvecklas för de målgrupper som statsbidraget för elektronisk kommunikation är avsett att nå, dvs. döva och hörselskadade, personer med dövblindhet, talskadade eller språkstörda personer (dnr S2014/4808/FST). Uppdragen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 april 2015.

6. Uppdrag att bedriva ett program för att förändra attityder mot personer med psykisk ohälsa och ge stöd till patient-, brukar- och anhörigorganisationer att bedriva attitydarbete (dnr S2014/7849/FS). Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 mars 2015. Uppdraget ska redovisas i sin helhet till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 juli 2015.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

3:1

Myndigheten för delaktighet (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för delaktighet53 169
ap.1Myndigheten för delaktighet (ram)53 169

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
3:1 Myndigheten för delaktighet
ap.11 5953 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för delaktighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-254 431
2015-02-254 431
2015-03-254 431
2015-04-254 431
2015-05-254 431
2015-06-254 431
2015-07-254 431
2015-08-254 431
2015-09-254 431
2015-10-254 431
2015-11-254 431
2015-12-254 428
Summa53 169
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för delaktighets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Myndigheten för delaktighet
På regeringens vägnar
Åsa Regnér
Michael Blom
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Finansdepartementets budgetavdelning
Socialdepartementet/FS
Försvarsdepartementet/SSK
Näringsdepartementet/RT, ITP
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Utbildningsdepartementet/Jäm
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting
Handikappförbunden
Lika Unika
Nätverket Unga för tillgänglighet
Svenska Kennelklubben
Svenska Service- och Signalhundsförbundet