Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 2

2015-01-22
N2015/947/ITP
Ekonomistyrningsverket
Box 45316
104 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse inom utgiftsområde Kommunikationer för budgetåret 2015 (prop. 2015/14:1 utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

2:6

Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse (Ramanslag)

Disponeras av Ekonomistyrningsverket5 000
ap.2E-handel i staten del till Ekonomistyrningsverket (ram)5 000
Disponeras av Skatteverket3 000
ap.3E-legitimationsnämnden del till Skatteverket (ram)3 000
Disponeras av Kammarkollegiet55 000
ap.1Gem. e-förv.proj - e-förvaltning (ram)55 000
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet20 050
ap.4Utvecklingsinsatser för digitalisering av statsförvaltningen (ram)20 050

Villkor för anslag 2:6

ap.1 Gem. e-förv.proj - e-förvaltning

Anslagsposten får efter beslut av Regeringskansliet (Näringsdepartementet) användas för förstudier och projekt, dock ej konsultarvoden. Projektens syfte ska vara att skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning. Projekten ska effektivisera flera myndigheters verksamhet och möjliggöra besparingar på de myndigheter eller sakanslag där nyttorna materialiseras.

Anslagsposten får också användas för projekt som syftar till att förstärka styrningen av statsförvaltningens digitalisering.

ap.2 E-handel i staten del till Ekonomistyrningsverket

Anslagsposten ska användas för att främja arbetet med e-handel i staten. Ekonomistyrningsverket ska leda och samordna införandet av elektroniska beställningar och e-faktura. Ekonomistyrningsverket ska arbeta med framtagande och rekommendationer av öppna standarder för elektronisk affärskommunikation och ska i detta arbete samverka med Sveriges Kommuner och Landsting samt Konkurrensverket inom arbetet Single Face to Industry.

Anslagsposten får också användas för att främja arbetet med gränsöverskridande lösningar och tjänster för e-handel.

ap.3 E-legitimationsnämnden del till Skatteverket

Anslagsposten får användas av E-legitimationsnämnden för att stödja och samordna elektronisk identifiering och signering (e-legitimationer) i den offentliga förvaltningens e-tjänster och för det arbete som behövs för att säkerställa tillgången till tjänster och funktioner inom området utifrån offentlig sektors behov. Anslagsposten får också användas till deltagande i det internationella samarbetet inom nämndens ansvarsområde.

E-legitimationsnämnden ska till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) inkomma med en årsberättelse för 2014 samt en aktivitets- och tidplan för 2015 senast den 22 februari 2015.

ap.4 Utvecklingsinsatser för digitalisering av statsförvaltningen

Anslagsposten får användas för förstudier och projekt. Projektens syfte ska vara att skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning. Projekten ska effektivisera flera myndigheters verksamhet och möjliggöra besparingar på de myndigheter eller sakanslag där nyttorna materialiseras.

Anslagsposten får också användas för projekt som syftar till att förstärka styrningen av statsförvaltningens digitalisering.

Regeringen beslutar att rätten att disponera anslagsposten samt eventuellt tillhörande anslagssparande ska utövas av chefen för Näringsdepartementet. Chefen för Näringsdepartementet får överlåta sin beslutanderätt till ett annat statsråd eller till en tjänsteman i Regeringskansliet. Om beslutanderätten har överlåtits till ett annat statsråd får denne i sin tur överlåta rätten vidare till en tjänsteman i Regeringskansliet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Anna Johansson
Sofia Holmgren
Kopia till

Riksdagen/finansutskottet och trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM, Internrevisionen och FCK
Finansdepartementet/BA, MSS och SFÖ
Näringsdepartementet/FF och KLS
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Bolagsverket
Skatteverket
E-legitimationsnämnden