Miljödepartementet


Regeringsbeslut
1:13

2014-12-18
M2014/2942/Ke
Kemikalieinspektionen
Box 2
17213 Sundbyberg
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Kemikalieinspektionen
Riksdagen har beslutat om Kemikalieinspektionens verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 20, bet. 2013/14:MJU1, rskr. 2013/14:122).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Kemikalieinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Handlingsplan för en giftfri vardag

Återrapportering

Kemikalieinspektionen ska redovisa resultat och kostnader för genomförandet av handlingsplanen för en giftfri vardag. I redovisningen ska myndigheten särskilt ange åtgärder för att
- förbättra kunskapsläget avseende risker för växande individer,
- påskynda arbetet inom Reach, bl.a. antalet påbörjade och inlämnade dossierer för ämnen på kandidatlistan, begränsningar samt ämnesutvärderingar,
- minska riskerna från hälsoskadliga ämnen i livsmedel (inom ramen för sitt ansvarsområde),
- bidra till förbättrad information om kemikalier i varor,
- stödja frivilliga initiativ till substitution, 
- öka varutillsynen, och
- öka internationellt arbete.

 

Prövning av bekämpningsmedel

Prövningen av bekämpningsmedel ska så långt som möjligt effektiviseras i syfte att förkorta handläggningstiderna men med bibehållande av en hög rättssäkerhet och en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön.

Kemikalieinspektionen ska påskynda harmoniseringen av prövningen inom EU för växtskyddsmedel och biocidprodukter och därmed upprätthålla avsett skydd för hälsa och miljö.

Återrapportering bekämpningsmedel

Kemikalieinspektionen ska redovisa
- handläggningstiderna för växtskyddsmedel respektive biocidprodukter,
- kostnaderna för handläggningen av växtskyddsmedel respektive biocidprodukter samt intäkterna uppdelat per resultatområde,
- antalet inkommande respektive avslutade ärenden per år de senaste fem åren, och
- analysera och kommentera de uppgifter och siffror som lämnas.

Av redovisningen ska också översiktligt framgå vilka åtgärder som har genomförts samt planeras att genomföras för att effektivisera prövningen av bekämpningsmedel.

Miljöteknik

Kemikalieinspektionen ska redovisa vilka viktigare aktiviteter inom myndigheten som bedöms öka tillgången till eller efterfrågan på miljöteknik och miljöinnovationer.

Miljömål

Kemikalieinspektionen ska redovisa hur myndigheten har verkat för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen och hur arbetet har integrerats i genomförandet av myndighetens arbete.

Jämställdhetsintegrering

Kemikalieinspektionen ska återrapportera hur mydighetens verksamhet har bidragit till att regeringens jämställdhetspolitiska mål enligt prop. 2005/06:155 har uppnåtts. Av återrapporteringen ska framgå vilka utvecklingsbehov som kan finnas inom myndighetens verksamhetsområde och vilka åtgärder som myndigheten avser att vidta om myndigheten har identifierat sådana utvecklingsbehov. Myndigheten ska även redovisa när i tiden satsningarna i så fall ska genomföras.

Nordiskt samarbete om antibakteriella ämnen i varor

Kemikalieinspektionen ska tillsammans med andra berörda nordiska myndigheter fortsätta att utveckla och genomföra ett strategiskt arbete inom Norden i syfte att minska användningen av antibakteriella ämnen i varor. Arbetet ska utföras i samarbete med berörda myndigheter.

Hormonstörande ämnen

Kemikalieinspektionen ska, inom EU och globalt, verka för utveckling och framtagande av nya testmetoder, strategier och kriterier för identifiering av hormonstörande ämnen.

Utgiftsprognoser

Kemikalieinspektionen ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

16 januari
21 februari
5  maj
28 juli
27 oktober

3

Uppdrag

Textilier

Kemikalieinspektionen får i uppdrag att ta fram en kunskapssammanställning om riskerna för miljö och hälsa med farliga kemikalier i textilier. Vid behov ska även en studie genomföras med analys av förekomst av och risk med farliga ämnen i textilier. Uppdraget ska genomföras efter samråd med Naturvårdsverket och Konsumentverket. Uppdraget ska författas både på svenska och engelska. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 oktober 2014. 

Rapporten eller delar av rapporten ska kunna användas som underlag inför en harmonisering av kemikalieregler för textilier och för eventuell märkning av textilier på EU-nivå.

 

Handlingsplanen för en giftfri vardag - skydda barnen bättre

Utifrån erfarenheterna med arbetet med "Handlingsplanen för en giftfri vardag 2011–2014" ska Kemikalieinspektionen redovisa hur handlingsplanen kan vidareutvecklas för perioden 2015–2020. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet)senast den 16 juni 2014.

 

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:6

Kemikalieinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Kemikalieinspektionen216 327
ap.1Kemikalieinspektionen (ram)152 970
ap.2Nationell prövning och tillsyn av bekämpningsmedel (ram)63 357

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Kemikalieinspektionen

Högst 5 500 000 kronor får användas för bidrag till Internationella kemikaliesekretariatet (the International Chemical Secretariat, ChemSec). Medlen betalas ut mot rekvisition. 

Högst 150 000 kronor får betalas ut till Läkemedelsverket för genomförande av regeringens uppdrag om hormonstörande parabener.

Från anslaget får medel användas för att täcka upp eventuella underskott i prövningsverksamheten enligt förordning (EG) nr 1107/2009 och direktiv 98/8/EG inom det svenska rapportörsprogrammet (SERP) rörande riskbedömning av befintliga och nya verksamma ämnen i bekämpningsmedel. Sådana medel ska hanteras och redovisas separat.

Minst 4 000 000 kronor av anslagsposten ska användas för Kemikalieinspektionens insats i utvecklingen av en konsumentupplysningstjänst. Arbetet ska bedrivas i samråd med övriga berörda aktörer. Konsumentinformation inom ramen för handlingsplanen för en giftfri vardag ska utgöra en del av tjänsten.

Kemikalieinspektionen får betala ut 1 000 000 kronor till Konkurrensverket för uppdraget om Upphandlingkriterier för Giftfri förskola.

ap.2 Nationell prövning och tillsyn av bekämpningsmedel

Kemikalieinspektionen ska från anslaget betala ut högst 4 000 000 kronor till Livsmedelsverket och högst 1 500 000 kronor till Statens jordbruksverk för nationell prövning av växtskyddsmedel och biocidprodukter. Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk ska redovisa till Kemikalieinspektionen hur medlen har disponerats och hur de har bidragit till att minska handläggningstiderna.

Minst 4 000 000 kronor ska användas för prövning av ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel enligt direktiv 91/414/EEG.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:6 Kemikalieinspektionen
ap.14 8893 %0
ap.21 6013 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kemikalieinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2518 027
2014-02-2518 027
2014-03-2518 027
2014-04-2518 027
2014-05-2518 027
2014-06-2518 027
2014-07-2518 027
2014-08-2518 027
2014-09-2518 027
2014-10-2518 027
2014-11-2518 027
2014-12-2518 030
Summa216 327
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kemikalieinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Kemikalieinspektionen
1:6 ap.2Nationell prövning och tillsyn av bekämpningsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Avgiftsbelagd verksamhet
SERP-14 877013 09013 0900-14 877
varuprover0010010000
Summa-14 877013 19013 1900-14 877
Uppdragsverksamhet
Tjänsteexport0035035000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Offentligrättslig verksamhet
Allmänkemikalier943378 0572 00043 00034 1008 90088 957
Bekämpningsmedel9437-53 349-3 00055 50052 0003 500-52 849
Dispensavgifter28111525530300207
Summa24 860-94598 53086 13012 40036 315
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

A. Avgifter som disponeras av myndigheten.

- Avgifter för genteknisk verksamhet enligt 5 kap. 1 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
- Avgifter för prövning m.m. som avser verksamma ämnen i bekämpningsmedel enligt 6—7 kap. förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter.
- Avgifter för provtagning m.m. enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 kap. 49 § 2 och enligt 8 kap. 2 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.  

B. Avgifter som inte disponeras av myndigheten.

- Kemikalieavgifter enligt 6 kap. 2—6 §§ förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och bekämpningsmedelsavgifter enligt 2—5 kap. och 8 kap. förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Kemikalieinspektionen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin uppdragsverksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Åsa Romson
Johanna Kirsten
Kopia till

Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet, Konsumentenheten
Utrikesdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Landsbygdsdepartementet
Näringsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Konsumentverket
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket
Internationella kemikaliesekretariatet
Statens skolverk
Statens skolinspektion