Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2014-12-19
Fö2014/125/ESL (delvis)
Fö2014/385/MFU
Fö2014/390/MFU m.fl.
Se bilaga 1
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Totalförsvarets forskningsinstitut
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets forskningsinstituts verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 6, bet. 2014/15:FöU1, rskr. 2014/15:63).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Totalförsvarets forskningsinstitut och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. CBRN-forskning

Forskning 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska inom ramen för en helhetssyn avseende CBRN-området bedriva forskning avseende skydd mot och hot från CBRN-ämnen. Myndigheten ska säkerställa att grundkompetens och förmåga långsiktigt upprätthålls för att kunna utföra oberoende bedömningar rörande hot och risker inom CBRN-området samt tidigt kunna upptäcka förändringar av dessa.

Övergripande mål för forskningen ska vara att bidra till den nationella säkerheten, svensk beredskap och försvarsförmåga och den svenska krisberedskapen, samt att öka skyddsnivån för svensk personal i nationella och internationella insatser. Nya potentiella hot och skydd mot dessa ska prioriteras.

Omvärlds- och hotbildsanalyser samt risk- och sårbarhetsanalyser beaktas avseende skyddsforskningen.

Forskningen ska bedrivas i huvudsak enligt det förslag myndigheten redovisat den 19 september 2014 (Fö2014/960/MFU).

Återrapportering

Uppnådda resultat inom CBRN-forskningen ska redovisas i årsredovisningen.

Helhetssyn och expertorgan avseende CBRN-frågor

Totalförsvarets forskningsinstitut ska som expertorgan kunna ge berörda myndigheter och regeringen stöd och råd, t. ex. genom operativ medverkan eller som operativt expertstöd vid t. ex. hot om eller vid inträffade CBRN-händelser. Totalförsvarets forskningsinstitut ska efter samråd med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) även kunna utföra sådana uppgifter inför och under internationella uppdrag. Verksamhet som riktas mot myndigheter ska vara avgiftsfinansierad.

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska redovisa vilket stöd och vilken rådgivning, inklusive operativ medverkan, som lämnats. Intäkter och kostnader ska redovisas.

2. Stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med teknisk sakkunskap i frågor om massförstörelsevapen, vapenbärare/missiler och rymdfrågor samt bidra till arbetet för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden på dessa områden. Verksamheten finansieras från det under utgiftsområde 5 Internationell samverkan uppförda anslaget 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning, ap. 4 och ska genomföras i enlighet med de villkor som framgår av regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska:

 • bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med teknisk sakkunskap i arbetet med aktuella nedrustnings- och icke-spridningsfrågor inom ramen för icke-spridningsfördraget (NPT) och internationella atomenergiorganet (IAEA),
 • bevaka den tekniska utvecklingen på kärnvapenområdet samt ge tekniskt stöd i arbetet inom internationella exportkontrollarrangemang för nukleära frågor (Nuclear Suppliers Group och Zanggerkommittén).
 • driva ett nationellt datacenter och leverera data till det internationella datacentret i enlighet med Sveriges åtagande i provstoppsavtalet (CTBT),
 • bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med viss teknisk sakkunskap i arbetet med B-vapenkonventionen, bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med teknisk sakkunskap i arbetet med C-vapenkonventionen, delta i det internationella arbetet för beredskap att upptäcka brott mot konventionerna samt ge tekniskt stöd i arbetet inom Australiengruppen,
 • upprätthålla laboratoriekapacitet för verifikation av kemiska vapen i syfte att bidra till internationell beredskap att påvisa brott mot C-vapenkonventionen,
 • lämna tekniskt stöd till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i aktuella säkerhetspolitiska frågor med koppling till rymden,
 • tillföra Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) teknisk sakkunskap på missilområdet, inkl. expertstöd inom ramen för exportkontrollregimen MTCR och rörande frågor om missilförsvar.

Programmet på området kärnvapen ska inrymma arbete för att utveckla nästa generations SAUNA-system för detektion av kärnsprängningar samt utvecklingsarbete för att förbättra tillförlitlighet och prestanda hos det existerande SAUNA-systemet.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska även ha beredskap att bistå de myndigheter som ansvarar för och deltar i svensk exportkontroll. Sådan verksamhet ska vara avgiftsfinansierad.

Återrapportering

Uppnådda resultat ska redovisas i årsredovisningen.

3. Forskning/analysstöd för regeringens behov

Totalförsvarets forskningsinstitut ska lämna underlag till stöd för regeringens utformning och utveckling av svensk säkerhets- och försvarspolitik respektive samhällets krisberedskap. 

Verksamheten inriktas närmare av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska i årsredovisningen lämna en redovisning för verksamheten och dess kostnader.

4. Nordiskt samarbete

Totalförsvarets forskningsinstitut ska inom ramen för det nordiska samarbetet Nordefco stödja Försvarsmakten i frågor som faller inom myndighetens kompetensområde.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa omfattningen av och inriktningen på stödet.

5. Försvarsunderrättelseproduktion

Totalförsvarets forskningsinstitut ska genom sin försvarsunderrättelseverksamhet bidra till regeringens och övriga uppdragsgivares behov av underrättelser för att skapa fullgoda underlag för planering, beslut och genomförande av verksamhet. Försvarsunderrättelsverksamheten ska vara förankrad i och styrd av uppdragsgivarens behov och bedrivas så att den snabbt kan anpassas till händelseutvecklingen i omvärlden.

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska, separat men i samband med myndighetens årsredovisning, redovisa vilka uppdragsgivare myndigheten rapporterat till och i vilken utsträckning uppgifterna har kunnat lösas. Därutöver ska en detaljerad redovisning avseende måluppfyllnad av den av regeringen beslutade inriktningen för försvarsunderrättelseverksamheten lämnas.

6. Budget för avgiftsbelagd verksamhet m. m.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska i budgetunderlaget utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag lämna förslag till resultatbudget, investeringsplan och budget för avgiftsbelagd verksamhet.

7. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

20 januari,

20 februari,

5 maj,

27 juli, samt

26 oktober.

2

Organisationsstyrning

1. Effektivitet och god hushållning

Myndigheten ska utveckla resultatindikatorer och nyckeltal för att förbättra redovisningen av verksamheten. Resultaten i den anslagsfinansierade respektive den avgiftsfinansierade verksamheten ska tydligt framgå.

2. Tjänsteexport

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska lämna en resultatrapport över samtliga kostnader och intäkter i tjänsteexportverksamheten.

3. Rapporteringsskyldighet

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska, om möjligt inom 24 timmar från mötets avslutande, lämna en skriftlig rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartdepartementet) från de internationella högnivåmöten som representanter från myndigheten har deltagit i.

3

Uppdrag

1. Inriktning av CBRN-forskning 2016

I budgetunderlaget för 2016 ska myndigheten efter samråd med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap lämna förslag till inriktning av forskning inom CBRN-området. Inriktningen ska beakta övriga berörda myndigheters behov. Inriktningen ska redovisas i kategorierna

 • förebyggande och riskreducerande åtgärder,
 • upptäcka och varna,
 • identifiera och verifiera,
 • fysiskt skydd och
 • konsekvenshantering.

Senast den 28 maj 2015 ska Totalförsvarets forskningsinstitut lämna en muntlig redovisning av arbetsläget gällande projektförslag avseende CBRN-forskning till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Senast den 18 september 2015 ska Totalförsvarets forskningsinstitut i samverkan med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inkomma till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) med projektförslag med prestationer, kostnader och slutredovisningstidpunkter avseende CBRN-forskningen för 2016. Projektförslagen ska vara indelade i samma kategorier som förslagen avseende inriktning av CBRN-forskningen i budgetunderlaget.

2. Inriktning av stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor 2016

I budgetunderlaget för 2016 ska myndigheten lämna förslag till inriktning av stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor 2016.

Senast den 28 maj 2015 ska Totalförsvarets forskningsinstitut lämna en muntlig redovisning av arbetsläget gällande projektförslag avseende stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Senast den 18 september 2015 ska myndigheten inkomma till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med kostnadsberäknade projektförslag för stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor 2016.

3. Inriktning av forskning/analysstöd för regeringens behov

Totalförsvarets forskningsinstitut ska i budgetunderlaget för 2016 lämna förslag till inriktning av forskning/analysstöd för regeringens behov.

Senast den 4 september 2015 ska Totalförsvarets forskningsinstitut till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) inkomma med kostnadsberäknade projektförslag avseende forskning/analysstöd för regeringens behov gällande budgetåret 2016.

4. Intern styrning och kontroll

Totalförsvarets forskningsinstitut ska, i årsredovisningen för 2014, redovisa myndighetens arbete med och åtgärder vidtagna med utgångspunkt i 4 § punkterna 1–4 i myndighetsförordningen (2007:515), förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll samt 7 och 7 a–c §§ i lagen (1994:260) om offentlig anställning. Redovisningen ska innefatta myndighetens åtgärder för att utveckla myndighetens riktlinjer för bisyssla och tjänstledighet, jävsregler, arbetsordning, generaldirektörens styrdokument och andra relevanta arbetsformer.

5. Nedbrytning av intäkter

Totalförsvarets forskningsinstitut ska, i årsredovisningen, redovisa en nedbrytning av totala intäkter av avgifter för tjänster per kund.

6. Royalties och andra inkomster av avtal

Totalförsvarets forskningsinstitut ska i årsredovisningen redovisa de inkomster som myndigheten erhåller i form av viten, skadestånd och räntor hänförliga till av myndigheten ingångna avtal samt inkomster till följd av överenskommelser med industrin, s.k. royalties. Redovisningen ska gälla dels den totala omfattningen av respektive intäkt, dels fördelat per avtal.

7. Internationell samverkan

Totalförsvarets forskningsinstitut ska, i årsredovisningen för 2014, redovisa vilken internationell samverkan som genomförts och hur denna bidragit till att stärka myndighetens forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete.

8. Samarbetet med Rikspolisstyrelsen och Säkerhetspolisen

Totalförsvarets forskningsinstitut ska, med referens till den överenskommelse som träffats med Rikspolisstyrelsen och Säkerhetspolisen (Fö2013/1139/MFU), översiktligt redovisa hur samarbetet myndigheterna emellan utvecklas. Särskild vikt bör fästas vid frågan om långsiktig finansiering och de fleråriga raminriktningarna mellan Totalförsvarets forskningsinstitut och Rikspolisstyrelsen respektive Totalförsvarets forskningsinstitut och Säkerhetspolisen. Samarbetsformerna ska utgöra stöd för en ändamålsenlig forskning på lång sikt.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:9

Totalförsvarets forskningsinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut175 058
ap.1Forskning/Analysstöd för regeringens behov (ram)51 367
ap.2Forskning inom CBRN-området (ram)106 843
ap.4Internationell verksamhet (ram)16 848

Villkor för anslag 1:9

ap.4 Internationell verksamhet

Anslagsposten får användas för internationell verksamhet inom försvarsmateriel- och forskningsområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut
ap.11 5413 %0
ap.23 2063 %0
ap.45053 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)125 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)110 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets forskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2514 589
2015-02-2514 589
2015-03-2514 589
2015-04-2514 589
2015-05-2514 589
2015-06-2514 589
2015-07-2514 589
2015-08-2514 589
2015-09-2514 589
2015-10-2514 589
2015-11-2514 589
2015-12-2514 579
Summa175 058
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets forskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Forskning/Analysstöd för regeringens behov
1:9 ap.2Forskning inom CBRN-området
1:9 ap.4Internationell verksamhet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Avgiftsbelagd verksamhet
Uppdragsfinaniserad verksamhet inkl. bidrag och räntor43 762-10 000940 600940 600033 762
Tjänsteexport0030 00030 00000
Summa43 762-10 000970 600970 600033 762
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgiftsinkomsterna, inklusive tjänsteexport, får disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Annli Halabi
Kopia till

Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet
Utbildningsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Säkerhetspolisen
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation c/o Sveriges ingenjörer
SEKO - Facket för service och kommunikation
Statstjänstemannaförbundet
Sveriges Reservofficersförbund

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:4, 2014-12-19

Diarienummerförteckning

Fö2014/125/ESL (delvis)
Fö2014/385/MFU
Fö2014/390/MFU
Fö2014/395/MFU
Fö2014/960/MFU
Fö2014/1418/MFU
Fö2014/1524/MFU
Fö2014/1625/MFU
Fö2014/2097/ESL (delvis)
Fö2014/2106/MFU