Landsbygdsdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2014-12-18
L2014/3081/LB
Statens jordbruksverk
Vallgatan 8
55182 Jönköping
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens jordbruksverk
Riksdagen har beslutat om Statens jordbruksverks verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1, utg.omr. 23, bet. 2013/14:MJU2, rskr. 2013/14:123, prop. 2013/14:99 utg.omr. 23, bet. 2013/14:FiU21, rskr. 2013/14:316).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Statens jordbruksverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generella återrapporteringskrav

Jordbruksverket ska

- redogöra för hur myndighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla regeringens vision bruka utan att förbruka med tillhörande övergripande mål. 

- redovisa indikatorer som beskriver utvecklingen inom sektorn och göra en bedömning av hur resultaten och effekterna förhåller sig till målen i regeringens vision.

Förberedelse och genomförande av kommande jordbruks- och fiskeripolitik

Jordbruksverket ska bistå regeringen i arbetet med att förbereda och införa ett nytt landsbygdsprogram samt ett nytt havs- och fiskeriprogram för perioden 2014-2020. I arbetet med nytt landsbygdsprogram ingår att vara regeringen fortsatt behjälplig med analyser och underlag beträffande översyn och utformning av stöd till områden med naturliga och särskilda begränsningar. Jordbruksverket ska även bistå i arbetet med att ta fram ett nytt regelverk för gårdsstödet och marknadsstöden.

Jordbruksverket ska förbereda genomförandet av den nya jordbruks-, landsbygds- samt den nya havs- och fiskeripolitiken på ett sätt som är effektivt för företagen, minskar risken för sanktioner och är effektivt för myndigheterna. Jordbruksverket ska beakta pågående förhandlingar om tillämpningsförordningar.

Partnerskapsöverenskommelse

Jordbruksverket ska bistå Regeringskansliet i förberedelserna av programperioden för 2014-2020 för EU:s sammanhållningspolitik och politiken för landsbygds- och havs- och fiskerifonderna inklusive arbetet med en partnerskapsöverenskommelse med EU-kommissionen. Jordbruksverket ska vidare utifrån sitt ansvarsområde bistå de regionala aktörer som fått i uppdrag att utarbeta förslag till strukturfondsprogram eller motsvarande.

Handläggning och utbetalning av stöd och ersättningar

Jordbruksverket ska, efter samråd med länsstyrelserna, fortsätta att utveckla sitt styr- och uppföljningssystem över stödprocessen för såväl direktstöd som stöd till landsbygdsutveckling samt för stöd från havs- och fiskerifonden. Jordbruksverket ska styra handläggning och kontroll samt noggrant följa utvecklingen under stödåret för att säkerställa att direktstöden till lantbruket och stöd till landsbygdsutveckling i så hög utsträckning som möjligt betalas ut så tidigt som regelverket tillåter, samt för att säkerställa att handläggningstider för beslut och utbetalning av stöd minskar samtidigt som risken för finansiell korrigering förebyggs och minimeras. Jordbruksverket ska tillhandahålla riktlinjer och rutinbeskrivningar i enlighet med gällande regelverk inom landsbygdsprogrammet. Dessa ska tas fram i dialog med berörda myndigheter.

Jordbruksverket ska säkerställa att ackrediteringsvillkoren för hanteringen av stöd uppfylls.

Arbete med att förebygga och minimera risk för finansiella korrigeringar

Jordbruksverket ska redovisa vilka insatser som har genomförts och planeras att genomföras för att förebygga och minimera risken för  finansiella korrigeringar av EU-medel.

Innovationsstrategin

Jordbruksverket ska samverka med och rapportera till Verket för innovationssystem kring sitt bidrag till att uppnå målet för genomförandet av den nationella innovationsstrategin (dnr N2011/547/FIN). Rapporteringen ska lämnas enligt vidare anvisningar från Vinnova.

 

E-förvaltning

Jordbruksverket ska redogöra för hur myndigheten arbetar för att nå målen i regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning Med medborgaren i centrum – Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning, N2012/6402/ITP.

Miljöarbetet

Jordbruksverket ska redovisa hur myndigheten verkar för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås och hur arbetet med att integrera miljöarbetet i kärnverksamheten fortlöper.

Prognoser för samtliga anslag

Jordbruksverket ska senast den 16 januari, 21 februari, 5 maj, 28 juli och 27 oktober 2014 redovisa prognoser för 2014-2018. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Därutöver ska prognoser lämnas på anslagspostnivå för anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och anslaget 1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur. För landsbygdsprogrammet 2007-2013 ska prognoser även lämnas på axelnivå.

Jordbruksverket ska öka säkerheten i prognoserna och återrapportera vilka åtgärder som vidtagits för uppnå detta.

3

Uppdrag

Miljöeffekter av den gemensamma jordbrukspolitiken

Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket ska gemensamt föreslå ett program för uppföljning och utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitikens (GJP) miljöeffekter för perioden 2015-2019. Jordbruksverket har samordningsansvar för redovisning av uppdraget. Utgångspunkten för arbetet inom GJP:s miljöeffekter är att leverera framåtsyftande och policy-relevanta analyser på såväl EU-nivå som nationell nivå. Analyserna ska bland annat beakta kostnadseffektivitet och möjligheten att utveckla ekosystemtjänster samt bidra till uppfyllandet av nationella miljökvalitetsmål. GJP:s miljöeffekter på EU-nivå samt motsvarande arbete i andra länder och inom kommissionen bör följas. I programmet ska det finnas en flexibilitet att kunna analysera konsekvenser av eventuella förändringar i politiken. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 oktober 2014.

Dubbel miljönytta - stöd till metangasreducering

Jordbruksverket ska bistå Regeringskansliet i arbetet med att utveckla och administrera ett stöd för dubbel miljönytta med syfte att främja produktion av förnybar energi under 2014–2023. I arbetet ingår att utarbeta en metod för att utvärdera stödet samt redovisa stödets innehåll, omfattning och resultat senast den 1 oktober 2014.

Sverige - det nya matlandet

Jordbruksverket ska informera om de stödmedel och åtgärder som kan kopplas till Sverige - det nya matlandet. Jordbruksverket ska i sin externa kommunikation ge en samlad bild av arbetet med Sverige - det nya matlandet i enlighet med den framtagna kommunikationsplattformen för arbetet. Jordbruksverket ska även sprida relevanta erfarenheter och resultat från projekt kopplade till Sverige – det nya matlandet.

Jordbruksverket ska redovisa arbetet med att nå visionen Sverige – det nya matlandet såväl kvalitativt som kvantitativt. Stödmottagarnas användning av stödmedlen ska återrapporteras samlat till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 mars 2014. I återrapporteringen ska Jordbruksverket bedöma de genomförda åtgärdernas effekt.

Biodling

Jordbruksverket ska tillsammans med SLU se över hur en samordning av biodlingsfrågorna kan utvecklas för att bättre nå ut med forskningsresultat till aktiva biodlare och andra berörda intressenter. Jordbruksverket har samordningsansvar för redovisning av uppdraget. Redovisning av uppdraget ska ske till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 2 maj 2014.

It för miljön

Jordbruksverket ska redovisa hur verket följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i It för en grönare förvaltning - agenda för It för miljön 2010-2015 (N2010/3482/ITP (delvis)). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

E-förvaltning

Jordbruksverket ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och som planeras att vidtas för att uppnå en bred tillämpning och användning av Mina Meddelanden och Svensk E-legitimation. Uppdraget ska redovisas senast 15 juni 2014 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Vägledning för användning av animaliska biprodukter

Jordbruksverket ska förtydliga sin information och ge vägledning i fråga om möjligheterna att använda animaliska biprodukter för växtnäringsändamål och biogasproduktion. Jordbruksverket ska också se över vilka möjligheter som finns att tillämpa undantaget från reglerna om animaliska biprodukter avseende insamling, transport och spårbarhet av naturgödsel, utan att öka risken för smittspridning. Uppdraget ska utföras i samråd med Statens veterinärmedicinska anstalt och slutföras genom publicering av vägledningen senast den 30 september 2014, med kopia till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet).

Stödjande arbete för djurskyddskontroller

Jordbruksverket ska bistå länsstyrelserna i deras uppdrag att utveckla nyckeltal för djurskyddskontrollverksamheten. Jordbruksverket ska den 15 september 2014 respektive den 28 februari 2015 redovisa till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) statistik avseende länsstyrelsernas djurskyddskontrollarbete. Slutrapportering med analys i syfte att ge en bild av hur djurskyddskontrollerna har fungerat år 2014 ska lämnas senast den 30 april 2015.

Jordbruksverket ska, efter samråd med länsstyrelserna, analysera resursanvändningen för djurskyddskontrollen. I redovisningen ska även en bedömning göras av om det med bibehållen kvalitet på djurskyddskontrollen finns utrymme för effektiviseringar. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 31 januari 2015.

Kastrering av smågrisar

Jordbruksverket ska stimulera att kastrering av smågrisar utan bedövning fasas ut till år 2016 och hålla sig uppdaterat om utvecklingen av alternativa metoder och system. Jordbruksverket ska, senast den 1 november 2014, redovisa till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) en sammanställning av utbetalda ersättningar för kostnader i samband med kastrering av grisar eller vaccinering mot galtlukt under 2014. Redovisningen ska innehålla en jämförelse med närmast föregående år.

Tillsyn över djurhälsopersonal

Jordbruksverket ska redovisa använda metoder i tillsynen över djurhälsopersonalen, omfattningen av tillsynen, viktigare iakttagelser i tillsynen samt vilka eventuella skillnader som finns inom landet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 31 mars 2014 och i tillämpliga delar innehålla en jämförelse med de närmast föregående två åren.

Effekter av det nationella stödet i norra Sverige

Jordbruksverket ska, senast den 9 maj 2014, till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) redovisa effekterna av det nationella stödet som under året 2013 beviljades till jordbruket i norra Sverige enligt förordning (1996:93) om nationellt stöd till jordbruk i norra Sverige. Rapportering ska ske enligt Kommissionens beslut 6050 av den 8.9.2010.

Kostnader för EU-stöd

Jordbruksverket ska senast den 31 mars 2014 till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) redovisa totalkostnad, styckkostnad och volym för föregående års handläggning av EU-stöden. Redovisningen ska även omfatta genomförda åtgärder för att minska administrationen, åtgärder för att åstadkomma förenklingar och en mer enhetlig regeltillämpning samt under året uppnådda kvalitetsförbättringar och effektivitetsvinster.

Statsstödsrapportering

Jordbruksverket ska, senast den 31 maj 2014, till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) redovisa utfallet av de statliga stöd som lämnas inom myndighetens verksamhetsområde, inklusive merkostnader för insamling av kadaver i norra Sverige.

Redovisningen ska utgå från det formulär som tillhandahålls av kommissionen i enlighet med bilaga III B samt bilaga III C till kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget.

I uppgiften ingår även att komplettera och revidera information avseende stöd som lämnats under tidigare år.

Samordnat ansökningsförfarande för kontrollorgan för ekologisk produktion

Jordbruksverket ska, i samråd med Livsmedelsverket och Swedac, undersöka möjligheterna att samordna ansökningsförfarandet för ackreditering, godkännande och delegering vad avser kontrollorgan för ekologisk produktion, lämpligen genom att göra det möjligt för en juridisk person som vill bedriva kontroll av ekologisk produktion att lämna in sin ansökan om ackreditering, godkännande och delegering hos en myndighet. Jordbruksverket ska senast den 1 juni 2015 lämna förslag om hur ansökningsförfarandet kan samordnas. Om förordningsändring krävs ingår i uppdraget att lämna författningsförslag till en sådan ändring med konsekvensanalys.

Uppdrag med anledning av skogsbranden i Västmanland

Jordbruksverket ska efter samråd med länsstyrelsen i Västmanland och andra berörda myndigheter och aktörer redovisa vilka kostnader kopplade till djurhållning som uppkommit som följd av skogsbranden i Västmanlands län. Jordbruksverket ska också göra en bedömning av om det finns behov av stödåtgärder kopplade till dessa kostnader och i förekommande fall föreslå hur stöden kan utformas. Förslagen ska vara förenliga med EU:s regelverk om statsstöd. Uppdraget ska redovisas senast 12 september 2014 till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:4

Bidrag till veterinär fältverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk107 298
ap.1Bidrag till veterinär fältverksamhet (ram)107 298

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Bidrag till veterinär fältverksamhet

Under anslaget anvisas medel för ersättning för veterinär service enligt förordningen 2009:1397 om veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse. Under anslaget anvisas även medel för att minska veterinärkostnaderna för företag med avlägset belägen djurhållning avseende livsmedelsproducerande djur. Av anslaget ska högst 7 300 000 kronor användas till kostnader för avlägset belägen djurhållning. Dessa medel får disponeras enligt förordningen 2009:1396 om stöd till företag med avlägset belägen djurhållning för vissa veterinärkostnader. 

Jordbruksverket ska redogöra för hur stor del av anslaget 1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet som disponeras till ersättning för djursjukvård till avlägset belägen djurhållning och hur dessa medel använts avseende länsvis geografisk spridning.

1:5

Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk12 933
ap.2Djurhälsovård (ram)12 933

Villkor för anslag 1:5

ap.2 Djurhälsovård

1. Medlen disponeras för bidrag till djurhälsovård.

2. Jordbruksverket får, efter det att Lantbrukarnas Riksförbund hörts och förutsatt att huvudmännen fortlöpande redovisat verksamheten, utbetala medel till berörda organisationer med en fjärdedel per kvartal.

3. Av anslaget får högst 3 000 000 kronor användas för stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt. Dessa medel får disponeras enligt förordning (2012:540) om stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt.

1:6

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk139 349
ap.1Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (ram)65 000
ap.2Bidrag till bekämpande av djursjukdomar (ram)33 349
ap.3Bidrag till obduktionsverksamheten (ram)7 000
ap.4Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller (ram)34 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

1. Anslagsposten får användas i enlighet med bestämmelser som regeringen meddelar i varje enskilt fall samt för ersättning enligt epizootilagen (1999:657), zoonoslagen (1999:658) och lagen (1992:1638) om provtagning på djur m.m. eller med stöd av lagarna meddelade föreskrifter.

2. För smittskyddsberedskapsuppgifter med anledning av epizootilagen (1999:657) och zoonoslagen (1999:658) får Jordbruksverket använda 1 000 000 kronor.

3. Anslagsposten får användas för erforderliga undersökningar vid sjukdomsutredningar, handläggning av ersättningsansökningar i samband med bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar och bisjukdomar.

4. Jordbruksverket får använda högst 2 000 000 kronor av anslagsposten för särskilda undersökningar avseende främst zoonoser, serologiska undersökningar, undersökningar avseende salmonella samt bidrag för särskilda undersökningar vid obduktioner.

5. Jordbruksverket får använda högst 2 500 000 kronor för att ersätta producenter för vissa kostnader vid upptäckt av EHEC-smitta i samband med besättningsstudier eller åtgärder som har till syfte att ge kunskaper om möjlighet till bekämpning av EHEC-bakterien.

6. För bisamhällen som förintas enligt myndighets förordnande kan ersättning lämnas enligt bisjukdomsförordningen (1974:212). Medlen får också användas för utbildning av bitillsynsmän.

ap.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar

1. Medlen får användas av Jordbruksverket för bidrag till bekämpande av vissa djursjukdomar. Jordbruksverket får även, efter hörande av Lantbrukarnas Riksförbund och efter kontinuerlig redovisning av den organisation Jordbruksverket utsett för bekämpningen, utbetala medlen till berörd organisation. Medlen får utbetalas med en fjärdedel per kvartal.

ap.3 Bidrag till obduktionsverksamheten

1. Medlen får användas av Jordbruksverket för obduktionsverksamhet. Jordbruksverket får även, efter kontinuerlig redovisning av den organisation Jordbruksverket utsett för denna verksamhet, utbetala medlen till berörd organisation. Medlen får utbetalas med en fjärdedel per kvartal.

ap.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller

1. Medlen får användas av Jordbruksverket för att kartlägga och dokumentera sjukdomsläget för de sjukdomar där Sverige beviljats tilläggsgarantier samt för att även i övrigt kunna utföra de sjukdomskontroller som EU ställer krav på. Medlen används även för att kontinuerligt läsa av sjukdomsläget för de sjukdomar där EU:s regler för handel med djur innebär att sjukdomsberedskapen måste höjas samt för att utbilda de veterinärer som ska utföra övervakande kontroller.  

Medlen avser också nationell medfinansiering av TSE-kontroller för riskdjur. Medlen får disponeras i enlighet med villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001 (EUT L 358, 16.12.2006, s. 3).

1:8

Statens jordbruksverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk551 089
ap.1Förvaltningskostnader (ram)551 089

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Förvaltningskostnader

1. Anslagsposten ska finansiera verksamheten i Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård med högst 1 600 000 kronor. Jordbruksverket ska särredovisa dessa kostnader. En jämförelse med föregående budgetår ska göras.

2. Anslagsposten ska finansiera verksamheten i Centrala djurförsöksetiska nämnden med högst 5 000 000 kronor. Jordbruksverket ska särredovisa dessa kostnader. En jämförelse med föregående budgetår ska göras.

3. Av medlen ska minst 8 500 000 kronor användas för åtgärder inom det nationella programmet för växtgenetiska resurser.

4. Av medlen ska minst 3 000 000 kronor användas för kvalitetsuppföljning i ängs- och betesmarker samt uppföljning av småbiotoper inom NILS (nationell inventering av landskapet i Sverige). Uppföljningen är en del av uppföljningen inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Uppföljningen ska ske i samarbete med berörda myndigheter.

5. Anslagsposten ska användas för statistik inom jordbruks- och livsmedelsområdet och av EU-medfinansierad statistik inom jordbruks- och livsmedelsområdet. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6911 03 Jordbruks- och livsmedelsstatistik.

6. Av anslaget ska högst 6 000 000 kronor användas för att ersätta länsstyrelserna för deras arbete med tvärvillkorskontroller.

7. Anslaget ska användas för att ersätta Tullverket för dess särkostnader med högst 1 400 000 kronor för att utföra exportbidragskontroller av jordbruksprodukter, kontroller om förbud mot utsläppande på marknaden och import av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls, samt kontroller om handel med sälprodukter. Ersättning för de senare får uppgå till högst 300 000 respektive 100 000 kronor. Tullverket fakturerar Jordbruksverket månadsvis i efterskott. Jordbruksverket ska särredovisa dessa kostnader.

8. Jordbruksverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Jordbruksverket ska betala totalt 200 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

9. Anslagsposten ska användas för att med högst 1 100 000 kronor ersätta Ekonomistyrningsverkets revisionskostnader för första halvåret 2014 rörande Europeiska fiskerifonden (EFF). Ekonomistyrningsverket ska fakturera Jordbruksverket för kostnaderna senast den 1 september 2014. För kostnader avseende andra halvåret 2014 kan Ekonomistyrningsverket ansöka om TA-medel ur EFF hos Jordbruksverket. Ekonomistyrningsverket ska i så fall ansöka om utbetalning enligt ordinarie rutiner. Ersättning för Ekonomistyrningsverkets revisionskostnader 2014 kan totalt uppgå till högst 2 000 tkr

10. Av anslaget får högst 1 000 000 kronor användas med anledning av särskilda krav från EU-kommissionen på grund av att Jordbruksverket underlåtit att iaktta skyldigheten att fastställa och betala in traditionella egna medel. Detta ska dock inte gälla krav på egna medel till följd av beslut som ligger utanför Jordbruksverkets kontroll. Ett exempel på detta är underlåtenhet som kan härledas till gällande svenska bestämmelser snarare än Jordbruksverkets tillämpning av dessa. Ett annat exempel är fall där räntekostnader uppkommit till följd av att regeringen har valt att driva ett ärende mot kommissionen.

11. Av anslaget får 30 000 000 kronor användas till uppdatering av blockdatabasen.

1:9

Bekämpande av växtskadegörare (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk5 000
ap.1Bekämpande av växtskadegörare (ram)5 000

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Bekämpande av växtskadegörare

1. Anslaget får användas för utgifter för åtgärder mot växtskadegörare samt för att ersätta enskilda för skada till följd av sådana åtgärder enligt växtskyddslagen (1972:318). Utgifter för beredskapsåtgärder, akuta skyddsåtgärder, marknadskontroller, inventeringar m.m. mot karantänskadegörare finansieras också med detta anslag liksom undersökningar av växtprover som av Jordbruksverket överlämnas för laboratoriemässig diagnostisering. Vidare får anslaget användas till internationellt engagemang inom området bekämpande av växtskadegörare. Slutligen används anslaget för utgifter för verifiering av de svenska skyddade zonerna.

2. Ersättning från EU-budgeten som utbetalas till Sverige i enlighet med det frivilliga stödsystemet på det fytosanitära området från EU av bl.a. ersättning för förluster till följd av ingripande enligt växtskyddslagen, infrastruktursatsningar, får redovisas som inkomst under anslaget och disponeras för avsedda ändamål.

1:10

Gårdsstöd m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk5 932 000
ap.1Gårdsstöd m.m. (ram)5 930 600
ap.4EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar (ram)1 400

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Gårdsstöd m.m.

1. Stöd får lämnas enligt förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.

2. Gårdsstöd samt medel avsatta för särskilt stöd ska redovisas mot inkomsttitel 6111 Gårdsstöd. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

3. Jordbruksverket ska, inom ramen för medel avsatta för särskilt stöd, lämna stöd om högst 2 7648 000 kronor för kvalitetscertifiering och om högst 567 000 kronor för mervärden i jordbruket. Stöden får dock inte tilldelas så att beloppet överskrider den avsatta andelen av det nationella taket som anges i SFS 2004:760, 3 kap. 18 §. Stödet för kvalitetscertifiering får lämnas för deltagande i ett kvalitetssäkringssystem som syftar till att utveckla jordbruksprodukter av särskilt hög kvalitet. Stöd för kvalitetscertifiering lämnas med ett belopp per jordbruksföretag som Jordbruksverket fastställer och som beror på antalet ansökningar samt tillgången till medel. Stödet för mervärden i jordbruket får lämnas för kostnader för marknadsföring av livsmedel och jordbruksprodukter på den inre marknaden och för organisering av och deltagande i jordbruksutställningar och livsmedelsmässor inom EU. Stödet för mervärden i jordbruket lämnas i mån av tillgång på medel och får högst motsvara 75 procent av den enskilde lantbrukarens faktiska kostnader och det maximala stödbelopp som en enskild lantbrukare kan få under ett år är 50 000 kronor.

4. Återbetalda felaktigt utbetalda belopp enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1306/2013  (20 procent) och tvärvillkor enligt förslag till rådets förordning 2011/0288 (COD) (25 procent) redovisas mot inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m.

ap.4 EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar

EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6119001 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

1:11

Intervention för jordbruksprodukter m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk144 100
ap.1Intervention för jordbruksprodukter m.m. (ram)144 100

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Intervention för jordbruksprodukter m.m.

1. Anslagsposten får användas för stöd som lämnas enligt förordningen (1999:1148) om EU:s förordningar om jordbruksprodukter.

2. EU-medlen avseende offentlig lagring ska redovisas mot inkomsttitel 6116 Offentlig lagring. EU-medlen avseende övrig intervention ska redovisas mot inkomsttitel 6113 Övriga interventioner. EU-medlen avseende exportbidrag ska redovisas mot inkomsttitel 6114 Exportbidrag. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

3. Försäljningsinkomster av offentligt lagrad vara redovisas mot inkomsttitel 2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter.

4. Förverkade säkerheter tillfallande Sverige och återbetalda belopp enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1306/2013  (20 procent) redovisas mot inkomsttitel 2714 01 Kreditering av förverkade säkerheter m.m.

5. Anslagsposten får användas för att täcka statens utgifter för överskottshantering av fisk samt till stöd för producentorganisationer inom fisket för upprättande av operativa program enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

1:12

Finansiella korrigeringar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk38 472
ap.1Finansiella korrigeringar m.m. (ram)38 472

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Finansiella korrigeringar m.m.

1. Anslagsposten får användas till eventuella finansiella korrigeringar och straffavgifter som följer av den gemensamma jordbruks- och fiskeripolitiken samt för domstols- och förhandlingskostnader med anledning av att sådana finansiella korrigeringar och straffavgifter aktualiseras.

2. Utgifter enligt villkor 1 uppkomna under följande anslag får täckas:

1:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen

1:8 Statens jordbruksverk, villkor 5

1:10 Gårdsstöd m.m.

1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.

1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.

1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur.

3. Anslagsposten får användas till s.k. tekniska kostnader för offentlig lagring i den mån ersättning inte erhålls från EU-budgeten för utgifter som uppkommer under anslag 1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.

4. Anslaget får användas till skadestånd.

1:13

Strukturstöd till fisket m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk23 985
ap.3Strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007-2013 (ram)22 785
ap.1Strukturstöd fiske - EHFF 2014-2020 (ram)1 200

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Strukturstöd fiske - EHFF 2014-2020

1. Anslaget ska disponeras för den statliga svenska andelen i det stöd som finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) under anslaget 1:14 Från EU-budgeten finansierade stöd till fisket m.m. för förberedande arbete inför kommande havs- och fiskeriprogram.

2. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning och för att förbereda havs-och fiskeriprogrammet för 2014-2020. Medlen får användas enligt följande:

-Högst 1 200 000 kronor för det nationella landsbygdsnätverket och förberedelse och ingångsättande av havs- och fiskeriprogrammet för perioden 2014-2020.

ap.3 Strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007-2013

1. Anslaget ska i allt väsentligt disponeras för den statliga svenska andelen i det stöd som finansieras av Europeiska fiskerifonden (EFF) under anslaget 1:14 Från EU-budgeten finansierade stöd till fisket m.m. Anslaget får även disponeras med högst 2 500 000 kronor för svensk medfinansiering av projekt inom Sveriges lantbruksuniversitet, som finansieras av EU-budgeten och ligger i linje med Europeiska fiskerifondens målsättning.  

2. Anslaget får med beaktande av EU:s statsstödsregler disponeras för stödformer enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen som inte omfattas av gemenskapens medfinansiering.

3. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta fiskerilånen och därvid vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån. Vinst eller förlust som uppkommer i samband med att egendom, som utgör säkerhet för fiskerilån, tas i anspråk för att skydda statens fordran ska i enlighet med (prop. 1971:63) Stödåtgärder på fiskets område m.m. angivna grunder föras till respektive täckas av anslagsposten.

4. Influtna amorteringar och räntor avseende det äldre anslaget Lån till fiskerinäringen ska redovisas på inkomsttitlarna 4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen respektive 2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen på statsbudgetens inkomstsida. Influtna amorteringar och räntor för tidigare beviljade fiskeredskapslån ska redovisas på inkomsttiteln 4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet respektive 2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet.  

1:14

Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk75 412
ap.3Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007-2013 (ram)73 612
ap.1EU-b strukturst fisk - EHFF 2014-2020 (ram)1 800

Villkor för anslag 1:14

ap.1 EU-b strukturst fisk - EHFF 2014-2020

1. EU-medlen under anslaget får användas enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden samt för förberedande arbete inför kommande havs- och fiskeriprogram.

2. Jordbruksverket ska redovisa betalningar från EU-budgeten mot inkomsttitel 6214001 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014-2020. Kursdifferenser på återflöden från EU:s fiskerifond redovisas dock mot inkomsttitel 6214002 Kursdifferenser från EU:s fiskerifond.

3. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning och för att förbereda havs-och fiskeriprogrammet för 2014-2020. Medlen får användas enligt följande:

-Högst 1 800 000 kronor för det nationella landsbygdsnätverket och förberedelse och ingångsättande av havs- och fiskeriprogrammet för perioden 2014-2020.

ap.3 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007-2013

1. EU-medlen under anslaget får användas enligt rådets förordning av den 27 juli 2006 (EG) nr 1198/2006 avseende programperioden 2007-2013 enligt kommissionens förordning av den 26 mars 2007 (EG) nr 498/2007 för den Europeiska fiskerifonden (EFF).

2. Jordbruksverket ska redovisa betalningar från EU-budgeten mot inkomsttitel 6213001 Bidrag från EU:s fiskerifond perioden 2007-2013. Kursdifferenser på återflöden från EU:s fiskerifond redovisas dock mot inkomsttitel 6213002 Kursdifferenser från EU:s fiskerifond. 

3. Som utbetalningsmyndighet av medel från Europeiska fiskerifonden (EFF) svarar Jordbruksverket för att

- verkställa och redovisa utbetalningar,

- följa upp och kontrollera att åtgärder och projekt utvecklas i enlighet med programmet och

- felaktigt utbetalda belopp återbetalas till Europeiska kommissionen.

1:16

Konkurrenskraftig livsmedelssektor (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk84 540
ap.1Exportfrämjande åtgärder (ram)16 250
ap.2Matlandetkonferens (ram)4 500
ap.3Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre kompetens i livsmedelssektorn (ram)32 128
ap.4Kommunikation (ram)7 300
ap.7Jakt och fiske (ram)13 912
ap.10Offentliga måltider och utveckling av livsmedelskontroll (ram)10 450

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Exportfrämjande åtgärder

1. Anslagsposten får användas för stöd till program för exportfrämjande av svenska livsmedel. Jordbruksverket ska, efter begäran, betala ut 13 500 000 kronor till Sveriges export- och investeringsråds program som avser exportfrämjande av livsmedel. Medlen ska komplettera och förstärka den finansiering rådet erhåller via det statliga uppdraget för arbete med bl.a. livsmedel. Deltagande företag ska tillföra programmet minst 8 000 000 kronor genom medfinansiering av programaktiviteter.

Programmets fokus ska i huvudsak ligga på små och medelstora företag och företag som exporterar produkter med svenskt råvaruinnehåll. Programmet ska bl.a. innefatta exportteknisk rådgivning, förberedande exportrådgivning anpassad för livsmedelsföretag, insatser som understödjer den kommunikationsplattform som finns framtagen för Sverige – det nya matlandet samt informationsinsatser som tydliggör programmets innehåll och funktionssätt.

Stöd för konsulttjänster får högst uppgå till 75 procent av kostnaderna första året ett företag söker stöd. Därefter får stödet uppgå till högst 50 procent. Konsulttjänsterna får inte vara fortlöpande eller av periodiskt slag eller röra företagets ordinarie driftsutgifter, t.ex. annonskostnader. Stöd för deltagande i mässor och utställningar får högst uppgå till 75 procent av merkostnaderna för hyra, uppförande och drift av utställningsmontern.

2. Programmet ska ledas av en styrgrupp vars ledamöter utses av Jordbruksverket. Minst hälften av styrgruppen ska bestå av representanter från företag som representerar, för programmet, viktig kompetens, framför allt i form av exporterfarenhet eller produktspecifik erfarenhet. Styrgruppen ska fastställa en programbudget, som ska presenteras för Jordbruksverket före utbetalning. Ordförande i styrgruppen ska vara Jordbruksverket.

3. Stöd enligt villkor 1-2 för åtgärder som omfattas av artikel 107 i EUF-fördraget får endast lämnas med de begränsningar som följer av kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse, eller med de begränsningar som följer av kommissionens förordning (EG) nr 875/2007 av den 24 juli 2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse inom fiskerisektorn och om ändring av förordning (EG) nr 1860/2004. Jordbruksverket ska kontrollera att de stödtak som anges i kommissionens förordningar (EG) nr 1998/2006 och 875/2007 inte överskrids. 

4. Sveriges export- och investeringsråd ska återrapportera om programmet i särskild rapport till Jordbruksverket senast den 31 januari 2015. Jordbruksverket ska i sin tur återrapportera till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) och då särskilt uppmärksamma den administrativa situationen i programmet, den andel av finansieringen som läggs på direkta insatser samt de mest verksamma och efterfrågade insatsformerna. Jordbruksverket ska även bedöma de genomförda åtgärdernas effekt.

5. Av anslaget får 250 000 kronor användas för utvärdering och analys avseende exportfrämjande insatser.

6. Av anslaget får 2 500 000 kronor användas till landgodkännande vid livsmedelsexport.

ap.2 Matlandetkonferens

1. Av anslaget får 700 000 kronor användas till att anordna en nationell Matlandetkonferens under 2014. Konferensen anordnas i anslutning till den ort som utses till Årets Matlandethuvudstad. Jordbruksverket ska anordna konferensen i samråd med VisitSweden AB, Livsmedelsverket och Sveriges export- och investeringsråd för att täcka in Matlandets fokusområden. Jordbruksverket ska även samråda med matlandethuvudstaden.

2. Anslaget får användas till att finansiera uppdraget med att utveckla gastronomiska regioner inom ramen för arbetet med Sverige – det nya matlandet.

ap.3 Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre kompetens i livsmedelssektorn

1. Anslagsposten får användas för stöd till insatser på livsmedelsområdet och utbetalas av Jordbruksverket för åtgärder som bidrar till en förbättrad konkurrenskraft inom livsmedelssektorn. Medlen ska bidra till att uppfylla regeringens vision Sverige - det nya matlandet. Av medlen ska minst 3 000 000 kronor avse åtgärder i syfte att främja ekologisk livsmedelsproduktion. Av medlen ska därutöver 2 000 000 kronor användas till kompetenshöjande insatser på området mervärden i svenskt jordbruk. 

2. Jordbruksverket ska samråda med näringens aktörer, inklusive myndigheter, vid framtagande av kriterier för godkännande av projekt. 

3. Av anslaget ska minst 5 000 000 kronor användas för kompetenshöjande insatser på området måltider inom offentlig sektor, vilket även ska inkludera offentlig upphandling av livsmedel. Medel kan även lämnas till aktörer som ska göra en inventering av nationella projekt vilka avser att stödja samverkan mellan skola och primärproduktion. Medlen utbetalas efter ansökningsförfarande till aktörer som ska genomföra regionala eller nationella projekt. Jordbruksverket ska samråda med Livsmedelsverket om användningen av medlen. Av anslaget får 750 000 kronor användas för kompetenshöjande insatser på området offentlig upphandling av livsmedel, med särskilt beaktande av hållbarhetsfrågor.

4. Medel enligt villkor 1-3 får utbetalas i enlighet med förordning (2011:93) om stöd till insatser på livsmedelsområdet.  

5. Av anslaget ska 2 000 000 kronor utbetalas under 2014 efter rekvisition av Sametinget för att fortsätta skapa möjligheter till diversifiering och strukturomvandling samt nyetablering inom de samiska näringarna i enlighet med de aktuella projektförslag som redovisades av Sametinget den 31 oktober 2013. Anslaget ska även användas för att fortsätta utvecklingen av samisk besöksnäring och synliggörande av samisk mat och matkultur i samband med kulturhuvudstadsåret i Umeå. Jordbruksverket ska samråda med Sametinget om användningen av medlen.

6. Av anslagna medel ska 550 000 kronor utbetalas efter rekvisition under 2014 till Stockholm Environment Institute (SEI), för arbetet med det nationella nätverket Ekologiskt Forum. Forumets inriktning ska vara utbyte av erfarenhet och dialog mellan berörda aktörer. Redovisningen av arbetet, inklusive ekonomisk redovisning, ska lämnas till Jordbruksverket senast den 30 juni 2015. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket.

7. Av anslagna medel får högst 1 500 000 kronor användas för arbete med att ta fram ett lärandesystem kring Jordbruksverkets arbete med Sverige – det nya matlandet. Systemet ska säkra att medel som fortsatt satsas inom visionen används på mest effektivt sätt. Detta bland annat genom att säkerställa att framtida arbete inom visionen drar nytta av tidigare projekts erfarenheter och att framtida erfarenheter återförs in i systemet. I uppdraget ingår att göra en samlad genomgång av de material som finns lagrat i Jordbruksverkets databas för projekt inom ramen för visionen samt att tillgängliggöra och sprida erfarenheterna av detta.

8. Av anslagna medel ska 3 000 000 kronor utbetalas efter rekvisition under 2014 till Lantbrukarnas Riksförbund för användning inom projektet Lean Lantbruk för genomförandet av implementering på gårdsnivå.

9. Av anslaget ska 550 000 kronor utbetalas efter rekvisition under 2014 till Livsmedelsverket för arbete med att kartlägga och analysera konsumenternas förståelse av livsmedelsmärkning eller information och konsumenternas eventuella behov av ytterligare information.

10. Medlen får även användas för planerings- och uppföljningskostnader förknippade med verksamheten under anslaget.

ap.4 Kommunikation

1. Anslagsposten får användas till arbetet med kommunikation för att förmedla bilden av Sverige - det nya matlandet i enlighet med den kommunikationsplattform som finns framtagen för arbetet och i enlighet med regeringsbeslut L2012/452. Jordbruksverket får använda 1 900 000 kronor av anslagna medel, 500 000 kronor ska utbetalas till Livsmedelsverket och 4 600 000 kronor ska utbetalas till VisitSweden AB. Kommunikationsarbetet ska ske i nära samarbete mellan de aktörer som tilldelas medel såväl som med övriga aktörer som har en viktig roll i genomförandet av visionen Sverige – det nya matlandet.

2. Jordbruksverket får använda högst 300 000 kronor för att beställa en utvärdering av kommunikationsarbetet inom Sverige- det nya matlandet, i enlighet med regeringsbeslut L2012/452 och regeringsbeslut L2014/xx.

ap.7 Jakt och fiske

1. Av anslaget får 3 000 000 kronor användas för att koordinera den svenska vattenbruksnäringen. I detta arbete ingår att skapa en gemensam myndighetsingång för företagare inom vattenbruket, ta fram en handlingsplan utifrån vattenbruksstrategin samt ett fortsatt främjandearbete för vattenbrukssektorn. 

2. Av anslaget får 2 000 000 kronor utbetalas till SLU för deras avelsarbete på regnbåge för att förbättra den odlade fiskens egenskaper. 

3. Av anslaget får högst 7 000 000 kronor användas för åtgärder inom småskaligt fiske, stärka fiskeområdena och för insatser riktade till vattenbruk. Medlen får även användas för övriga nationella insatser såsom framtagande av handlingsplaner. I möjligaste mån bör medlen användas som medfinansiering inom ramen för fiskeriprogrammet.

4. Av anslaget får högst 3 750 000 kronor utbetalas som bidrag till Livsmedelsverket för att täcka kostnader för livsmedelskontroll av tvåskaliga blötdjur. 

5. Av anslaget får 500 000 kronor användas för att etablera nätverk mellan vilthanteringsanläggningar, förädlingsföretag, dagligvaruhandeln och restauranger. Jordbruksverket ska samråda med Svenska jägareförbundet om användningen av medlen och därefter betala ut medlen till Svenska Jägareförbundet.

6. Av anslaget får 500 000 kronor utbetalas till Sameskolstyrelsen för fortsatta satsningar inom skolmat och det samiska köket i enlighet med de planerade insatserna som redovisades i oktober 2013.

7. Av anslaget får 500 000 kronor användas för att genomföra kompetensutveckling för förädlingsföretag i syfte att öka produktionen och vidareförädling av produkter av vildsvinskött. Jordbruksverket ska samråda med projektet ”Viltland Halland” om användningen av medlen och därefter utbetala medlen till Viltland Halland.

ap.10 Offentliga måltider och utveckling av livsmedelskontroll

1. Av anslaget får högst 6 450 000 kronor utbetalas som bidrag till Livsmedelsverket för att ansvara för ett nationellt kompetenscentrum för den offentliga måltiden och därmed sammanhängande uppgifter.

2. Av anslaget får högst 4 000 000 kronor utbetalas som bidrag till Livsmedelsverket för att användas för att utveckla kompetensen i den offentliga livsmedelskontrollen i syfte att skapa en bättre livsmedelskontroll till nytta för företag och konsumenter.

1:18

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk2 947 527
ap.1Landsbygdsstöd - del till SJV, EU 2014-2020 (ram)1 844 065
ap.4Nationellt stöd, stödområde 1-3 (ram)311 000
ap.9Landsbygdsprogram 2007-2013 (ram)789 752
ap.2Landsbygdsstöd - Honungsprogrammet (ram)2 710

Villkor för anslag 1:18

ap.1 Landsbygdsstöd - del till SJV, EU 2014-2020

1. Ersättning får lämnas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1305/2013 )om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Ersättning får även lämnas samt återkrav hanteras i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar. Ersättning ska lämnas i enlighet med det av EU-kommissionen godkända landsbygdsprogram för Sverige 2014-2020 och med tillämplig nationell lagstiftning. Därutöver får Jordbruksverket betala ut ersättningar för åtgärder som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1310/2013 om vissa övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (artikel 1), samt förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

2. Anslagna medel får användas för upparbetade kostnader för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning och för att verkställa ex post-utvärderingen av Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013:

- För det nationella landsbygdsnätverket i enlighet med de ekonomiska ramar som finns fastställda i landsbygdsprogrammet för Sverige för 2014-2020.

- Högst 39 890 000 kronor för uppföljning och utvärdering, inklusive utvärderingssekretariat, , för övervakningskommitténs sekretariat, fondsamordning kring lokalt ledd utveckling  (LLU), förberedelse av ny jordbrukspolitik, programändringar och programskrivning, handläggning av landsbygdsprogrammet samt för ajourhållning av blockdatabasen.

- Högst 11 896 000 kronor för uppdatering av blockdatabasen. Medlen får användas under åren 2014 och 2015.

- Högst 11 896 000 kronor för SLU:s kostnader för fortlöpande miljöanalys för att följa utvecklingen inom de miljökvalitetsmål vilka programmets åtgärder riktas mot

- Högst  40 149 000 kronor för länsstyrelsernas kostnader för genomförande av landsbygdsprogrammet . Fördelningen av medel mellan länsstyrelser ska ske i samråd med länsstyrelserna i syfte att få till stånd ett effektivt genomförande av programmet

En detaljerad redovisning av hur medlen har använts ska lämnas till regeringen.

3. Ersättning får lämnas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008.

Av anslaget ska högst 5 375 000 kronor användas för delar av Ekonomistyrningsverkets kostnader för revision av jordbruksfonderna för programperioden 2014-2020 under 2014. Ekonomistyrningsverket ska fakturera Jordbruksverket för kostnaderna innan brytdatum i januari 2015.

ap.2 Landsbygdsstöd - Honungsprogrammet

1. Anslagsposten får användas för bidrag som lämnas i enlighet med EG:s förordning (EG) nr 1234/2007 om åtgärder för förbättring av produktions- och saluföringsvillkoren för biodlingsprodukter. Den EU-finansierade delen av stödet anvisas under anslaget 1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 4.

Jordbruksverket ska anpassa förslaget till det nationella honungsprogrammet till den budget som anges i budgetproposition och regleringsbrev.

ap.4 Nationellt stöd, stödområde 1-3

1. Nationellt stöd får utbetalas enligt förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige. Från anslagsposten får utbetalas högst 2 960 000 kronor för ersättning för merkostnader för transport av självdöda eller nödslaktade tamdjur från jordbruk i norra Sverige norr om 62:a breddgraden. Ersättningen utgår för kostnader för bortskaffande av självdöda eller nödslaktade djur enligt artikel 16.1 d i kommissionens förordning nr 1857/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget för statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001 (EUT L 358, 16.12.2006, s. 3) och får enbart betalas ut om villkoren i artiklarna 16.1 d, 16.2, 16.3 och 18 i förordning (EG) nr 1857/2006 är uppfyllda. Jordbruksverket ska genom revision kunna kontrollera att beräkning av merkostnaden för norra Sverige, områdesavgränsningen och andra villkor för stödberättigande och ekonomisk redovisning av stödet uppfylls. Medel som inte har använts i enlighet med de av Jordbruksverket fastställda villkoren ska återbetalas. Utbetalningar av ersättning för merkostnader för insamling av kadaver redovisas särskilt. Jordbruksverket ska föra ett sådant register över stödordningar som avses i artikel 20.2 i förordning (EG) nr 1857/2006.

ap.9 Landsbygdsprogram 2007-2013

1. Ersättning får lämnas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Ersättning får även lämnas samt återkrav hanteras i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar. Ersättning ska lämnas i enlighet med det av EU-kommissionen godkända landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 och med tillämplig nationell lagstiftning. Jordbruksverket får inom ramen för vad EU:s regelverk tillåter och i enlighet med programmets nationella mål och de regionala strategierna omfördela medel inom åtgärdsgrupper.

2. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning och för att förbereda landsbygdsprogram för perioden 2014-2020. Outnyttjade medel från 2013 avseende länsstyrelsernas kostnader för genomförandet av landsbygdsprogrammet, för kostnader avseende 2013 avsatta för motsvarande ändamål, får disponeras. Medlen får användas enligt följande:

- Högst 12 126 000 kronor för det nationella landsbygdsnätverket,  övervakningskommitténs sekretariat, uppföljning och utvärdering utförd av utvärderingssekretariatet och Jordbruksverket samt för slutförande av landsbygdsprogrammet 2007-2013 och förberedelse och igångsättande av landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020

- Högst 1 000 000 kronor för Sametinget

- Högst 250 000 kronor för kostnader för fondsamordning kring lokalt ledd utveckling  (LLU)

Medlen får användas under 2014 och 2015. En detaljerad redovisning av hur medlen har använts ska lämnas till regeringen.

1:19

Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk2 179 143
ap.2Fr EU-b landsbygd - del till SJV, EU 2014-2020 (ram)1 329 300
ap.7Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, EU-medel (ram)847 133
ap.4Fr EU-b landsbygd - Honungsprogrammet (ram)2 710

Villkor för anslag 1:19

ap.2 Fr EU-b landsbygd - del till SJV, EU 2014-2020

1. Ersättning får lämnas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Ersättning får även lämnas samt återkrav hanteras i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar. Ersättning ska lämnas i enlighet med det av EU-kommissionen godkända landsbygdsprogram för Sverige 2014-2020 och med tillämplig nationell lagstiftning. Därutöver får Jordbruksverket betala ut ersättningar för åtgärder som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1310/2013 om vissa övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (artikel 1), samt förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

2. Anslagna medel får användas för upparbetade kostnader för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning och för att verkställa ex post-utvärderingen av Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013:

- För det nationella landsbygdsnätverket i enlighet med de ekonomiska ramar som finns fastställda i landsbygdsprogrammet för Sverige för 2014-2020.

- Högst 27 174 000 kronor för uppföljning och utvärdering, inklusive utvärderingssekretariat, , för övervakningskommitténs sekretariat, fondsamordning kring lokalt ledd utveckling  (LLU), förberedelse av ny jordbrukspolitik, programändringar och programskrivning, handläggning av landsbygdsprogrammet samt för ajourhållning av blockdatabasen.

- Högst  8 104 000 kronor för uppdatering av blockdatabasen. Medlen får användas under åren 2014 och 2015.

- Högst 8 104 000 kronor för SLU:s kostnader för fortlöpande miljöanalys för att följa utvecklingen inom de miljökvalitetsmål vilka programmets åtgärder riktas mot

- Högst  27 351 000 kronor för länsstyrelsernas kostnader för genomförande av landsbygdsprogrammet. Fördelningen av medel mellan länsstyrelser ska ske i samråd med länsstyrelserna i syfte att få till stånd ett effektivt genomförande av programmet

En detaljerad redovisning av hur medlen har använts ska lämnas till regeringen. 

 

ap.4 Fr EU-b landsbygd - Honungsprogrammet

1. Stöd får användas för bidrag som lämnas i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 1234/2007 om allmänna tillämpningsregler för åtgärder som syftar till att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung. För svensk medfinansiering anvisas motsvarande belopp under anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 2.

Jordbruksverket ska anpassa förslaget till det nationella honungsprogrammet till den budget som anges i budgetproposition och regleringsbrev.

2. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6119001 Övriga bidrag från EU:s Jordbruksfonder. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

ap.7 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, EU-medel

1. Ersättning får lämnas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Ersättning får även lämnas samt återkrav hanteras i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar. Ersättning ska lämnas i enlighet med det av EU-kommissionen godkända landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 och med tillämplig nationell lagstiftning. Jordbruksverket får inom ramen för vad EU:s regelverk tillåter och i enlighet med programmets nationella mål och de regionala strategierna omfördela medel inom åtgärdsgrupper.

2. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning och för att förbereda landsbygdsprogram för perioden 2014-2020. Outnyttjade medel från 2013 avseende länsstyrelsernas kostnader för genomförandet av landsbygdsprogrammet, för kostnader avseende 2013 avsatta för motsvarande ändamål, får disponeras. Medlen får användas enligt följande:

- Högst 12 126 000 kronor för det nationella landsbygdsnätverket, övervakningskommitténs sekretariat, uppföljning och utvärdering utförd av utvärderingssekretariatet och Jordbruksverket samt för slutförande av landsbygdsprogrammet 2007-2013 och förberedelse och igångsättande av landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020

- Högst 1 000 000 kronor för Sametinget

- Högst 250 000 kronor för kostnader för fondsamordning kring lokalt ledd utveckling  (LLU)

Medlen får användas under 2014 och 2015. En detaljerad redovisning av hur medlen har använts ska lämnas till regeringen.

1:20

Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk32 830
ap.1Försöks- och utvecklingsverksamhet (ram)22 830
ap.2Hållbar användning av bekämpningsmedel (ram)2 500
ap.3Omställningspremie (ram)2 230
ap.4Ersättning för dubbel miljönytta (ram)5 270

Villkor för anslag 1:20

ap.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet

1. Anslaget får användas för försöks- och utvecklingsverksamhet i syfte att bidra till uppfyllelse av för jordbruket relevanta miljökvalitetsmål, särskilt Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan. Av anslaget får medel användas för studier av genetiskt modifierade växters påverkan på den biologiska mångfalden liksom för en strategi för växtskydd med beaktande av relevanta miljökvalitetsmål. Försöks- och utvecklingsverksamhet relaterad till ekologisk produktion ska särskilt uppmärksammas.

2. Medel får användas för utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitikens miljöeffekter, t.ex. förändringar i växtnäringsförluster eller odlingslandskapets biologiska mångfald, samt för internationellt standardiseringsarbete.

3. Från anslaget ska utbetalas 3 500 000 kronor till Fritidsodlingens Riksorganisation för informations- och rådgivningsverksamhet samt 750 000 kronor till Stiftelsen Trädgårdsodlingens elitplantstation. Fritidsodlingens Riksorganisation och Stiftelsen Trädgårdsodlingens elitplantstation ska redovisa till Jordbruksverket hur medlen har använts. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket.

ap.2 Hållbar användning av bekämpningsmedel

1. Anslaget får användas för genomförande av ramdirektivet för hållbar användning av bekämpningsmedel. Medel får användas för verksamhet rörande funktionstester av spridningsutrustning för växtskyddsmedel. Bidrag för köp av testutrustning får betalas ut i enlighet med förordning (1987:1179) om statsbidrag för funktionstest av lantbrukssprutor till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor och fläktsprutor. Medel får användas för internationellt standardiseringsarbete.

ap.3 Omställningspremie

1. Av anslaget ska 2 230 000 kronor användas för en omställningspremie från fossila till icke-fossila bränslen i jord- och skogsbrukets arbetsmaskiner.

ap.4 Ersättning för dubbel miljönytta

1. Av anslaget får 5 000 000 kronor användas för ersättning för dubbel miljönytta. 270 000 kronor får användas för fältförsök för metanslipp.

1:21

Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk4 116
ap.1Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. (ram)4 116

Villkor för anslag 1:21

ap.1 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

1. Länsstyrelsernas kostnader avseende de med anslaget avsedda ändamålen ska belasta anslaget. Jordbruksverket får fördela medel som bidrag till Länsstyrelserna i Dalarnas, Västra Götalands och Värmlands län.

2. Jordbruksverket får disponera anslaget för bidrag till yttre rationalisering enligt förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering.

3. Bidrag får beviljas till genomgripande omarrondering (genomgripande strukturrationalisering) men även till successiv omarrondering. Anslaget ska i första hand disponeras för projekt i Dalarnas län. Totalt får högst 500 000 kronor av medlen även disponeras för projekt i Västra Götalands och Värmlands län.

4. Jordfonden får användas för inlösen av fastigheter enligt jordförvärvslagen (1979:230) och förordningen (1989:281) om jordfonden. Resultatet av verksamheten ska redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statlig verksamhet.

1:22

Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk1 029
ap.1Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. (ram)1 029

Villkor för anslag 1:22

ap.1 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.

1. Fjällägenheterna förvaltas av länsstyrelserna. Länsstyrelsernas kostnader avseende de med anslaget avsedda ändamålen ska belasta anslaget. Medlen utbetalas av Jordbruksverket efter rekvisition.

2. Jordbruksverket disponerar anslaget för bidrag och ersättningar enligt 8 a § rennäringsförordningen (1993:384). Jordbruksverket får fördela medel som bidrag till Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

3. Bidrag till investeringar i byggnader samt till underhåll och upprustningsåtgärder får lämnas till arrendatorer av lägenhet som äger eller uppför egna hus om dessa behövs för lägenhetens brukande. Bidrag får lämnas med högst 80 procent av den godkända kostnaden om inte särskilda skäl föreligger. I byggkostnaden ska inte inräknas värdet på virke eller annat material som staten kostnadsfritt tillhandahåller arrendatorn.

4. Avträdesersättningar beräknas med motsvarande tillämpning av punkterna 1-5 i regeringens beslut (Industridepartementet) den 26 juni 1980 angående upplåtelsevillkor för kronotorp m.m.

5. Bidrag såsom ersättning för kost och logi får lämnas med högst 4 000 kronor per år.

6. Beräknade inkomster under anslaget är 200 000 kronor. Inkomsterna får användas för de under anslaget angivna ändamålen.

7. Vid försäljning av fjällägenhet eller del därav får köpeskillingen bestämmas till belopp som understiger marknadsvärdet om detta med hänsyn tagen till omständigheterna bedöms skäligt.

8. Anslaget får inte användas för förvaltningskostnader.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet
ap.103 %0
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder
ap.2388Allt0
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
ap.18 500Inget0
ap.21 000Inget0
ap.3210Inget0
ap.41 020Inget0
1:8 Statens jordbruksverk
ap.116 6753 %0
1:9 Bekämpande av växtskadegörare
ap.1150Inget0
1:10 Gårdsstöd m.m.
ap.1593 158Inget0
ap.442Inget0
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.
ap.114 410Inget0
1:12 Finansiella korrigeringar m.m.
ap.12 264Inget9 700
1:13 Strukturstöd till fisket m.m.
ap.10Inget0
ap.30Allt583
1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.
ap.10Inget0
ap.30Allt0
1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.1495Inget0
ap.20Inget0
ap.3975Inget0
ap.4210Inget0
ap.7517Inget0
ap.10313Inget0
1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.178 103Inget0
ap.281Inget0
ap.49 300Inget0
ap.978 975433 0000
1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.257 190Inget0
ap.481Inget0
ap.784 713417 0000
1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
ap.1685Inget0
ap.275Inget0
ap.375Inget0
ap.4150Inget0
1:21 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.
ap.1123Inget0
1:22 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.
ap.1103Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:8 Statens jordbruksverk
1:8 ap.21:8 ap.1100 %
1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
1:16 ap.91:16 ap.3100 %
1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
1:18 ap.81:18 ap.2100 %
1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
1:19 ap.31:19 ap.4100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2014 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagstyp
1:8 Statens jordbruksverk
ap.2ram
1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.9ram
1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.5ram
ap.8ram
1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.3ram

4.3.4

Medgivet överskridande

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Statens jordbruksverk får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
ap.10
Belopp angivna i tkr

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.
ap.192 00053 00039 00002016
1:13 Strukturstöd till fisket m.m.
ap.346 10546 105002015
1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.
ap.3113 446113 446002015
1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.9825 000825 000002015
ap.110 501 7421 223 7002 015 1006 747 3002022
ap.25 4202 7102 71002016
1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.28 985 721848 4001 528 2006 189 3002022
ap.7975 000975 000002015
ap.45 4202 7102 71002016
1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
ap.470 00015 00025 00030 0002017
Belopp angivna i tkr

Villkor

Anslag 1.18 ap. 1 

Jordbruksverket får under 2014 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 061 100 000 kronor 2015-2022. Infriade åtaganden får, utöver åren 2015 och 2016 enligt tabellen ovan, uppgå till högst 1 809 900 000 kronor 2017, 2 468 700 000 kronor 2018 och 2 468 700 000 kronor 2019-2022.

Anslag 1.19 ap. 2

Jordbruksverket får under 2014 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 8 640 900 000 kronor 2015-2022. Infriade åtaganden får, utöver åren 2015 och 2016 i tabellen ovan, uppgå till högst 1 703 700 000 kronor 2017, 2 242 800 000 kronor 2018 och 2 242 800 000 kronor 2019-2022.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)190 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)110 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens jordbruksverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2543 424
2014-02-2543 424
2014-03-2543 424
2014-04-2543 424
2014-05-2543 424
2014-06-2543 424
2014-07-0130 000
2014-07-2543 424
2014-08-2543 424
2014-09-2543 424
2014-10-2543 424
2014-11-2543 424
2014-12-2543 425
Summa551 089
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens jordbruksverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Offentligrättslig verksamhet
Djur9 139-2 05633 80033 80007 083
Växt1 26294012 50012 600-1002 102
Utsäde-1 12308 9008 750150-973
Tillsyn-3 451-1 02135 30033 6001 700-2 772
Distriktsveterinärerna004 4004 40000
Summa5 827-2 13794 90093 1501 7505 440
Uppdragsverksamhet
Vatten-1 196-19710 30010 200100-1 293
Utsäde-1 31832724 00023 900100-891
Tillsyn004 4004 40000
Distriktsveterinärerna7 095-3 830530 000530 00003 265
Tjänsteexport007 0007 00000
Summa4 581-3 700575 700575 5002001 081
Belopp angivna i tkr

Villkor

Vatten

Ackumulerat underskott i resultatområde Vatten ska finansieras med anslagsmedel från förvaltningsanslaget 1:8 Statens jordbruksverk.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Ärenden om växtförädlarrätt och sortlista2552001 50001 5001 500
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Offentligrättslig verksamhet

Verksamhet där avgifterna disponeras

Djur

Resultatområde Djur omfattar införsel av djur, GMO-verksamhet, godkännande av anläggningar för tillverkning av foder och anläggningar för bearbetning och hantering av animaliska biprodukter, pass för sällskapsdjur, djurmärken, exportpass, hundregister, verksamhet enligt djurskyddsförordningen (1988:539), prövning av ansökan om legitimation eller annan verksamhet enligt 4 kap. lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, utbildning av officiella veterinärer, den del av gränskontroll och övriga officiella uppdrag, t.ex. karantänsuppdrag som ej utförs av Distriktsveterinärerna, prövning enligt lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt djurförsöksetiska nämnden.

Växt

Resultatområde Växt omfattar fytosanitär verksamhet, saluföring av trädgårdsväxter, GMO-verksamhet men exklusive tillsyn. Området omfattar även prövning enligt lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion. Även myndighetsuppdrag är inräknat.

Utsäde

Resultatområde Utsäde omfattar certifiering av utsäde och viss analys exklusive tillsyn. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Tillsyn

Resultatområde Tillsyn omfattar tillsyn inom fytosanitär verksamhet, kvalitetskontroll av frukt och grönsaker, GMO-verksamhet inom växtområdet, retursystem för plastflaskor och metallburkar, äggmärkning, anläggningar för animaliska biprodukter, fodertillverkning, verksamhet inom utsädesområdet, kontroll enligt lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion, emballagekontroll Kina samt centralt vattenbruksregister.

Distriktsveterinärerna

Resultatområde Distriktsveterinärerna innefattar officiella uppdrag som utförs av distriktsveterinärer. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Verksamhet där intäkterna ej disponeras

Avgiftsintäkter från ärenden om växtförädlarrätt och sortlista redovisas mot inkomsttitel 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter.


 

Uppdragsverksamhet

Vatten

Uppdragsverksamheten utgörs av vattenhushållning. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Tillsyn

Uppdrag inom resultatområde Tillsyn utgörs av verksamheten Köttklassificering.

Utsäde

Uppdragsverksamheten inom resultatområde Utsäde utgörs av laboratorieundersökningar, kvalitetsanalyser och andra undersökningar av utsäde och växtsorter samt kvalitetsanalys av foder- och kvarnspannmål. Myndighetsuppdraget är inräknat.

Distriktsveterinärerna

Uppdragsverksamheten utgörs av distriktsveterinärverksamhet. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Tjänsteexport

Uppdragsverksamheten utgörs av internationellt utvecklingssamarbete.

Övrigt avgifter

Avgifter från frivilligt efterfrågade varor och tjänster som Jordbruksverket tillhandahåller samt offentligrättsliga avgifter får disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

- Investeringar i anläggningstillgångar som sker under anslaget 1:22 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. ska inte finansieras med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Sådana investeringar ska i stället finansieras från anslag.

- Jordbruksverket medges undantag från 14 § anslagsförordningen (2011:223) i de delar som rör anslagsavräkningen av myndighetsuppdrag till Distriktsveterinärerna på anslaget 1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet.

- För fytosanitär verksamhet medges Jordbruksverket undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191). Utgifter som inte finansieras med avgifter ska finansieras med anslaget 1:9 Bekämpande av växtskadegörare. Jordbruksverket medges undantag från 14 § anslagsförordningen ( 2011:223) i de delar som rör anslagsavräkningen.

- Jordbruksverket medges undantag från 14 § anslagsförordningen (2011:223) avseende anslaget 1:12 Finansiella korrigeringar m.m. Avräkning får göras minst halvårsvis.

På regeringens vägnar
Sven-Erik Bucht
Linda Persson
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM
Finansdepartementet/BA
Internrevisionen SB
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket