Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV4

2014-12-18
N2014/5283/RT
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020 för budgetåret 2014 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt (prop. 2013/14:1 utg.omr. 19, bet. 2012/13:NU2, rskr. 2012/13:98). Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 19 december 2013 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:4

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket19 900
ap.2ERUF 2014–2020 – del till Tillväxtverket (ram)19 900
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län100
ap.1ERUF 2014–2020 – del till Lst Jämtland (ram)100

Villkor för anslag 1:4

ap.1 ERUF 2014–2020 – del till Lst Jämtland

 

Medlen får endast användas efter särskilt beslut av regeringen.

Anslaget får användas till utbetalningar av stöd finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom det territoriella programmet Sverige-Norge.

Med utgångspunkt i regelverket för strukturfondsprogrammen bör regionalfondsmedlen i så stor utsträckning som möjligt bidra till genomförandet av strategier för länens utveckling.

Från EU inbetalda medel ska redovisas mot inkomsttitel 6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014–2020 enligt följande undertitel:

09 Sverige-Norge

Registrering av beslut m.m. i Tillväxtverkets projekt- och stödärendehanteringssystem NYPS ska ske senast tre veckor efter fattat beslut.

 

 

ap.2 ERUF 2014–2020 – del till Tillväxtverket

 

Anslaget får användas till utbetalningar av stöd finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom de åtta regionala strukturfondsprogrammen och det nationella strukturfondsprogrammet under målet investeringar för tillväxt och sysselsättning.

Med utgångspunkt i regelverket för strukturfondsprogrammen bör regionalfondsmedlen i så stor utsträckning som möjligt bidra till genomförandet av strategier för länens utveckling.

Från EU inbetalda medel ska redovisas mot inkomsttitel 6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014–2020 enligt följande undertitlar:

01 Övre Norrland

02 Mellersta Norrland

03 Norra Mellansverige

04 Stockholm

05 Östra Mellansverige

06 Västsverige

07 Småland och Öarna

08 Skåne-Blekinge

10 Nationellt

Registrering av beslut m.m. i Tillväxtverkets projekt- och stödärendehanteringssystem NYPS ska ske senast tre veckor efter fattat beslut.

 

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020
ap.110Inget0
ap.21 990Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020
ap.21 900 000155 0001 120 000625 0002020
ap.1100 00015 00050 00035 0002020
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Sven-Erik Bucht
Örjan Hag
Kopia till

Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KLS och ENT
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Ekonomistyrningsverket
länsstyrelserna
samverkansorganen
Statens jordbruksverk
Sametinget
Arbetsförmedlingen
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Skåne läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Hallands läns landsting
Gotlands kommun