Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2014-12-11
S2014/8615/SAM (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 4:2
(prop. prop.2013/14:1 utg.omr. 9, bet. 2013/14:SoU1, rskr. 2013/14:125, prop. 2014/15:2 utg.omr. 9, bet. 2014/15:FiU11, rskr. 2014/15:33).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:2

Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen272 184
ap.1Rådgivning och annat stöd (ram)94 500
ap.2Tolktjänst (ram)74 350
ap.3Bidrag till viss verksamhet inom handikappområdet (ram)19 708
ap.4Elektronisk kommunikation (ram)20 494
ap.8Övrig verksamhet (ram)63 132
Disponeras av Kammarkollegiet46 745
ap.5Hjälpmedelsinstitutet (ram)32 000
ap.6Försöksverksamheter m.m. (ram)14 245
ap.9FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (ram)500

Villkor för anslag 4:2

ap.1 Rådgivning och annat stöd

Medlen får användas av Socialstyrelsen för utbetalning till landstingen (motsvarande) på grundval av antalet invånare i respektive landsting (motsvarande) den 31 december året före bidragsåret. Bidrag utges enligt riktlinjer som anges i prop. 1992/93:159 (bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321). Medlen utbetalas per kvartal i efterskott utan särskild rekvisition.

ap.2 Tolktjänst

Medlen får användas av Socialstyrelsen för utbetalning till landstingen (motsvarande) i enlighet med bilagan.

ap.3 Bidrag till viss verksamhet inom handikappområdet

Medlen får användas av Socialstyrelsen för utbetalning med stöd av förordningen (2012:316) om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet.

ap.4 Elektronisk kommunikation

Medlen får användas av Socialstyrelsen för utbetalning i enlighet med förordningen (2001:638) om statsbidrag till elektronisk kommunikation.

ap.5 Hjälpmedelsinstitutet

Medlen får användas av Kammarkollegiet för utbetalning engångsvis senast den 13 januari 2014 till Hjälpmedelsinstitutet för dess verksamhet. Medlen får även användas för avveckling av verksamhet vid Hjälpmedelsinstitutet. Av medlen får 1 530 000 kronor användas för att täcka hyreskostnader för de lokaler på Arenavägen 63 i Johanneshov som Myndigheten för handikappolitisk samordning lämnar till följd av att Myndigheten för delaktighet tar över Hjälpmedelsinstitutets hyresavtal i samband med att verksamheten vid Hjälpmedelsinstitutet avvecklas.

ap.6 Försöksverksamheter m.m.

För nedanstående punkter gäller att medlen ska användas för att genomföra verksamhet under 2014. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2014. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast tre månader efter slutredovisningen av uppdraget, dock ej senare än den 31 mars 2015. I samband med återbetalningen ska en ekonomisk redovisning över hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition och återbetalning ska hänvisning göras till nedanstående regeringsbeslut. I de fall mottagaren av statsbidrag inte är en myndighet gäller även Regeringskansliets allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser med flera. Vid den ekonomiska redovisningen till Kammarkollegiet ska blankett Slutrapport användas. De allmänna villkoren samt blanketter finns tillgängliga på regeringens hemsida (http://www.regeringen.se/sb/d/14302). För medel som utbetalas till Sveriges Kommuner och Landsting, inom ramen för en överenskommelse, gäller de villkor som framgår av överenskommelsen.

1. 3 000 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 13 oktober 2011 (dnr S2011/8301/FST) ställt till Nationellt kompetencentrum anhöriga för att utveckla stöd till anhöriga till personer med flera omfattande funktionsnedsättningar.

2. 350 000 kronor får användas i enlighet regeringsbeslut II:1 från den 15 mars 2012 i ett uppdrag till SCB att redovisa och föreslå data om levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

3. 1 500 000 kronor har tilldelats Trafikverket i enlighet med regeringsbeslut II:4 från den 9 januari 2014 (dnr S2014/176/FST) i ett uppdrag angående kriterier avseende fordons egenskaper m.m. gällande bilstöd.

4. 75 000 kronor får användas av Hjälpmedelsinstitutet i en försöksverksamhet om service- och signalhundar i enlighet regeringsbeslut II:2 från den 2 februari 2012 (dnr S2008/10496/FST).

5. 700 000 kronor har efter ansökan tilldelats Sveriges Kommuner och Landsting i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 16 april 2014 (dnr S2014/3196/FST) för att utreda förutsättningarna för ett utvecklingsarbete om förstärkt samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.8 Övrig verksamhet

1. 23 903 000 kronor får användas av Socialstyrelsen för utbetalning till Synskadades riksförbund (SRF) för anskaffning och placering av ledarhundar i enlighet med lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund. Medlen utbetalas kvartalsvis i förskott utan särskild rekvisition. Socialstyrelsen ansvarar för ekonomisk uppföljning av verksamheten.

2. 9 894 000 kronor får användas av Socialstyrelsen för utbetalning till aktör (Rikstolktjänst) med nationellt ansvar för att tillhandahålla tolkservice för förtroendevalda i vissa organisationer enligt de grunder som framgår av prop. 1986/87:100 bil. 7, efter upphandling av Socialstyrelsen (dnr S2012/5379/FST). Socialstyrelsen disponerar utöver de medel som utbetalas 250 000 kronor för eget arbete kopplat till uppdraget.

3. 12 500 000 kronor får användas av Socialstyrelsen för utbetalning till aktör (Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor) med uppgiften att ha nationellt ansvar för expertstöd, information m.m. inom området dövblindhet, efter upphandling av Socialstyrelsen (dnr S2012/5379/FST). 

4. 475 000 kronor får användas av Socialstyrelsen i en försöksverksamhet om service- och signalhundar i enlighet regeringsbeslut II:2 från den 2 februari 2012 (dnr S2008/10496/FST).

5. 3 610 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr 1 under avsnitt funktionshinder i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2014 om upphandling av utbildning för LSS-handläggare.

6. 2 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr 2 under avsnitt funktionshinder i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2014 i ett arbete att vidareutveckla kunskapsstöd kring hjälpmedelsverksamheten och hjälpmedelsförskrivningen i landsting och kommuner.

7. 2 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut II:5 från den 9 januari 2014 (dnr S2014/177/FST) i ett uppdrag att kartlägga och analysera vissa insatser i LSS.

8. 3 000 000 kronor har efter ansökan tilldelats Sveriges Kommuner och Landsting i enlighet med regeringsbeslut II:5 från den 30 januari 2014 (dnr S2014/884/FST) till ett arbete att främja systematisk kvalitetsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

9. 5 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut II:6 från den 30 januari 2014 (dnr S2014/885/FST) för ett uppdrag angående kunskapsunderlag och beslutsstöd inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.9 FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Medlen får användas av Regeringskansliet (Socialdepartementet) för att täcka vissa merkostnader som funktionshindersorganisationerna har till följd av arbete under 2014 kopplat till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2014. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Åsa Regnér
Michael Blom
Likalydande till

Socialstyrelsen
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens socialutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgälden
Myndigheten för delaktighet
Statistiska centralbyrån
Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor
Sveriges Kommuner och Landsting
Synskadades riksförbund
Rikstolktjänst