Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:10

2014-12-11
Ku2014/2060/KA
Riksarkivet
Box 12541
102 29 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Riksarkivet
Riksdagen har beslutat om Riksarkivets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 17, bet. 2013/14:KrU1, rskr. 2013/14:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Riksarkivet och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Prognoser 2014–2018

Riksarkivet ska redovisa utgiftsprognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • 21 februari
 • 5 maj
 • 27 oktober

Lokalkostnader

Riksarkivet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2014 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Riksarkivet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultatredovisningen.

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Riksarkivet ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Redovisningen ska omfatta

 • vilka strategiska prioriteringar som legat till grund vid användningen eller fördelningen av medel,
 • vilka insatser som finansierats eller delfinansierats av anslaget under året,
 • på vilket sätt insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, samt
 • en resultatbedömning av genomförda insatser.

It för miljön

Riksarkivet ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutas i It för en grönare förvaltning – agenda för it för miljön 2010–2015 (N2010/3482/Tp, delvis). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

E-förvaltning

Riksarkivet ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och som planeras att vidtas för att en bred tillämpning och användning av Mina Meddelanden och Svensk E-legitimation uppnås. Uppdraget ska redovisas senast 15 juni 2014 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Riksarkivet ska i årsredovisningen redogöra för hur myndigheten arbetar för att nå målen i regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning Med medborgaren i centrum – Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning (N2012/6402/ITP). 

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Riksarkivet ska redovisa genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014. En slutredovisning ska lämnas senast den 1 mars 2015 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Kopia ska lämnas till Statens kulturråd.

Regionalt utfall

Riksarkivet ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

3

Uppdrag

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Riksarkivet ska under 2014 delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

EU:s sammanhållningspolitik 2014–2020

Riksarkivet ska bistå Regeringskansliet under programperioden för 2014–2020 för EU:s sammanhållningspolitik och politiken för landsbygdsfonden och havs- och fiskerifonden inklusive arbetet med en partnerskapsöverenskommelse med EU-kommissionen. Myndigheten ska vidare utifrån sitt ansvarsområde bistå de regionala aktörer som fått i uppdrag att utarbeta förslag till strukturfondsprogram eller motsvarande.

Kulturella och kreativa näringar

Riksarkivet ska – som en fortsättning på den fördjupade samverkan mellan kulturpolitiken, näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken – under 2014 utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar.

EU:s strukturfonder

Riksarkivet ska i samarbete med Statens kulturråd, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Riksantikvarieämbetet redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s struktur-
fondsprogram, inklusive de territoriella samarbetsprogrammen. Av redovisningen ska framgå hur mycket medel som beviljats och utbetalats samt den nationella medfinansieringen. Statens kulturråd ska samordna redovisningen, som lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 juni 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Riksarkivet10 368
ap.9Riksarkivet (ram)10 368

6:1

Riksarkivet (Ramanslag)

Disponeras av Riksarkivet356 359
ap.1Riksarkivet (ram)356 359

Villkor för anslag 6:1

ap.1 Riksarkivet

I anslaget har beräknats medel för restaurering, arkivering och arkivförvaltning av kulturhistorisk, försvarsanknuten film till ett belopp av 464 000 kronor. Medlen utbetalas till föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm.

Riksarkivet får använda högst 8 451 000 kronor för bidrag till enskilda arkiv.

Anslagsposten ska bl.a. användas till att betala det svenska bidraget till Europeana.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.93113 %0
6:1 Riksarkivet
ap.110 6913 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)136 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)42 243
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Riksarkivets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-0289 090
2014-01-25864
2014-02-25864
2014-03-1789 090
2014-03-25864
2014-04-25864
2014-05-25864
2014-06-1989 090
2014-06-25864
2014-07-25864
2014-08-25864
2014-09-25864
2014-10-2489 089
2014-10-25864
2014-11-25864
2014-12-25864
Summa366 727
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksarkivets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.9Riksarkivet
6:1 ap.1Riksarkivet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Verksamhet med full kostnadstäckning
Digitalt tillgängliggörande vid SVAR-4 5031 50014 00013 0001 000-2 003
Digitaliseringstjänster3 148-1 00010 00010 00002 148
Heraldisk uppdragsverksamhet-221080800-12
Stöd till arkivbildare9675080080001 017
Övrig uppdragsverksamhet61607 0007 0000616
Summa20656031 88030 8801 0001 766
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Mottagande, bevarande och vård av arkivhandlingar0024 000024 00024 000
Mottagande, bevarande och vård av enskilda arkiv005 00005 0005 000
Rådgivning till kommuner och enskilda003000300300
Tillhandahållande av publikationer, föreskrifter och allmänna råd002 00002 0002 000
Utredningsuppdrag som går utöver serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen (1986:223)006 50006 5006 500
Övrigt009000900900
Summa0038 700038 70038 700
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Riksarkivet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. 

För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Riksarkivet får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet.

Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

Särskilt räntekonto för engångsersättning

Riksarkivet får på ett särskilt räntekonto i Riksgäldskontoret sätta in ersättningar för arkivleveranser från affärsverk, myndigheter som upphört eller där det av andra skäl är lämpligt med engångsersättning, bolagiserade myndigheter och verk samt andra verksamheter som inte är anslagsfinansierade. Den årliga avkastningen, sedan en viss del avsatts för värdesäkring, ska användas till arkivmyndighetens löpande kostnader för bevarande och tillgängliggörande. Riksarkivet får under 2014 disponera engångsvis 6 miljoner kronor på det särskilda räntekontot avseende mottagning och förvarande av arkiv.

Riksarkivet ska i årsredovisningen särredovisa intäkter och uppskattade kostnader för denna del av verksamheten.

 

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Helene Nilsson
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Myndigheten för kulturanalys
samtliga landsting
Stockholms kommun
Region Värmland
Malmö kommun
Gotlands kommun
Umeå kommun