Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:8

2014-12-11
U2014/6996/UH
U2014/7358/UH
Kungl. Tekniska högskolan
Brinellvägen 8
100 44 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Kungl. Tekniska högskolan
Riksdagen har beslutat om Kungl. Tekniska högskolans verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Kungl. Tekniska högskolan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012–2015 ska minst 20 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

2

Organisationsstyrning

Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab)

Kungl. Tekniska högskolan ska i samband med årsredovisningen lämna en separat redovisning, i form av en årsredovisning, av verksamheten inom Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab).

Denna redovisning ska beskriva:

 — den vetenskapliga verksamhetens kvalitativa och kvantitativa utveckling,

 — vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa SciLifeLabs roll som ett nationellt centrum,

 — hur projekt fördelats mellan olika universitet och högskolor,

 — hur medlen fördelats mellan olika områden,

 — samarbeten med näringslivet, hälso- och sjukvården och andra berörda aktörer,

 — hur satsningen på läkemedelsutveckling genomförts, och

 — SciLifeLabs förmåga till extern finansiering.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:17

Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Tekniska högskolan1 032 758
ap.1Takbelopp (ram)1 032 758

Villkor för anslag 2:17

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:18

Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Tekniska högskolan1 370 646
ap.2Basresurs (ram)1 370 646

Villkor för anslag 2:18

ap.2 Basresurs

I enlighet med riksdagens beslut med anledning av propositionen Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och innovation – hållbar energi (prop. 2010/11:38, bet. 2010/11:UbU13, rskr. 2010/11:176) får ett kapitaltillskott på 950 000 kronor, dock högst 100 000 euro, göras till KIC Inno Energy SE för 2014.

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
 E-vetenskap 30 794
IT och mobil kommunikation 34 182
Molekylär biovetenskap104 188
Produktionsteknik 19 503
Transportforskning 31 821

 
Medlen för det strategiska forskningsområdet molekylär biovetenskap ska användas för verksamheten vid Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab).

I anslaget ingår 153 097 000 kronor för vidare uppbyggnad av infrastrukturen vid Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab) och 40 826 000 kronor för att finansiera forskning inom SciLifeLab i tidiga skeden av läkemedelsutveckling för att generera läkemedelskandidater.

Av anslaget får högst 1 000 000 kronor användas för verksamhetsbidrag till stiftelsen Vetenskapsstaden och högst 500 000 kronor för verksamhetsbidrag till Stiftelsen Flemingsberg Science.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Tekniska högskolan7 926
ap.69Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram)7 926

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning
ap.20Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.690Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning
ap.22 70090090002016
Belopp angivna i tkr

Villkor

Bemyndigandet avser kapitaltillskott till KIC InnoEnergy SE.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)505 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)175 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kungl. Tekniska högskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-25200 945
2014-02-25200 945
2014-03-25200 945
2014-04-25200 945
2014-05-25200 945
2014-06-25200 945
2014-07-25200 945
2014-08-25200 945
2014-09-25200 945
2014-10-25200 945
2014-11-25200 945
2014-12-25200 935
Summa2 411 330
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kungl. Tekniska högskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:17 ap.1Takbelopp
2:18 ap.2Basresurs
2:65 ap.69Kvalitetsbaserad resursfördelning
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Lars Olof Mikaelsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer