Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 4

2014-12-11
A2014/4363/IU
Migrationsverket
601 70 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 13, bet. 2013/14:AU1, rskr. 2013/14:110, prop. 2013/14:99 utg.omr. 13, bet. 2013/14:FiU21, rskr. 2013/14:316).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket7 392 064
ap.2Ny schablonersättning (ram)2 485 819
ap.3Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd (ram)187 620
ap.5Prestationsbaserad ersättning till kommuner (ram)365 000
ap.6Hyreskostnader (ram)15 500
ap.9Införande av prestationsbaserad ersättning (ram)0
ap.10Grundersättning (ram)63 936
ap.12Ersättning för ekonomiskt bistånd m.m. (ram)227 025
ap.13Ersättning för ensamkommande barn (ram)3 618 500
ap.14Ersättning för vissa särskilda kostnader (ram)80 000
ap.15Ersättning för stöd och service och hälso- och sjukvård (ram)298 664
ap.17Sfi för anläggningsboende (ram)50 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län60 000
ap.11Beredskap, mottagningskapacitet och samverkan (ram)60 000
ap.16Arbete med överenskommelser i samband med införande av prestationsbaserad ersättning (ram)0

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Ny schablonersättning

Anslagsposten avser ersättning enligt 11 - 14 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Anslagsposten avser ersättningar enligt 10 - 13 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

Utöver anslagna medel ska i juni respektive december 2014, från anslaget 1:3 Migrationspolitiska åtgärder, anslagsposten 6, inom utgiftsområde 8 Migration ett schabloniserat belopp omföras till anslagsposten. Beloppet ska beräknas genom att antalet organiserat överförda personer under första respektive andra halvåret 2014 multipliceras med 199 400 kronor.

ap.3 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd

Anslagsposten avser ersättningar enligt 15 - 17 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.5 Prestationsbaserad ersättning till kommuner

Anslagsposten avser ersättning enligt 3 a §, 14 a - 14 d förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.6 Hyreskostnader

Anslagsposten avser ersättningar enligt 32 a § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.9 Införande av prestationsbaserad ersättning

Anslagsposten får användas för förberedelser för införande av prestationsbaserad ersättning till kommuner.

ap.10 Grundersättning

Anslagsposten avser ersättning enligt 9 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.11 Beredskap, mottagningskapacitet och samverkan

Anslagsposten avser ersättning enligt 37 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Minst 20 000 000 kronor av anvisade medel ska avse insatser som kan bidra till snabbare bosättning för nyanlända utlänningar.

ap.12 Ersättning för ekonomiskt bistånd m.m.

Anslagsposten avser ersättningar enligt 17 - 19 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och    19 - 23 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.13 Ersättning för ensamkommande barn

Anslagsposten avser ersättning enligt 21 och 22 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och    28 - 31 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.14 Ersättning för vissa särskilda kostnader

Anslagsposten avser ersättningar för extraordinära kostnader enligt 26 och 38 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och för vissa särskilda kostnader enligt 32 och 36 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.15 Ersättning för stöd och service och hälso- och sjukvård

Anslagsposten avser ersättningar enligt 20 a - 20 d och 34 - 36 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 24 - 27 och 33 - 35 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.16 Arbete med överenskommelser i samband med införande av prestationsbaserad ersättning

Anslagsposten får användas för förberedande insatser som syftar till att öka antalet platser inom överenskommelser om flyktingmottagandet samt informera om införandet av prestationsbaserad ersättning till kommuner. Länsstyrelsen i Jönköpings län ska efter samråd med övriga länsstyrelser besluta om hur stor del av anvisade medel som ska fördelas för disposition av respektive länsstyrelse.

ap.17 Sfi för anläggningsboende

Anslagsposten avser ersättning enligt förordningen (2014:946) om statlig ersättning för utbildning i svenska för invandrare som ges till vissa utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
ap.2250 000Inget0
ap.316 000Inget0
ap.536 500Inget0
ap.60Inget0
ap.90Allt0
ap.106 500Inget0
ap.110Inget0
ap.1223 000Inget0
ap.13370 206Inget0
ap.140Inget0
ap.1530 000Inget0
ap.160Allt0
ap.177 000Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
1:2 ap.81:2 ap.16100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2014 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
ap.1ram
ap.4ram
ap.7ram
ap.8ram
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Gunnar Sallstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Justitiedepartementet/SIM
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/KSÄ K
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
länsstyrelserna
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Sveriges Kommuner och Landsting