Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IX:2

2014-12-11
S2014/8190/PBB
S2014/8747/PBB
Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Box 14038
16714 Bromma
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Riksdagen har beslutat om Nämnden för statligt stöd till trossamfunds verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 17, bet. 2013/14:KrU1, rskr. 2013/14:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Nämnden för statligt stöd till trossamfund och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser 2014–2018

Nämnden för statligt stöd till trossamfund ska redovisa utgiftsprognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

  • 16 januari
  • 5 maj
  • 28 juli
  • 27 oktober

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten lyfta fram de kvalitativa aspekterna vid redovisningen av verksamhetens resultat.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Nämnden för statligt stöd till trossamfund ska i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) får i uppdrag att utvidga dialogen med trossamfunden i syfte att stimulera arbetet med demokrati och demokratiska värderingar.

För genomförandet av uppdraget får SST disponera 500 000 kronor under 2014 från utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 18 Handlingsplan - del till Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 3 december 2014. Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Informationsinsatser inför valåret 2014

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) får i uppdrag att stimulera trossamfundens arbete med informationsinsatser inför Europaparlamentsvalet respektive de nationella allmänna valen 2014. Uppdraget innebär att informera om rösträttens betydelse och det praktiska röstningsförfarandet. Verksamheten ska inriktas på grupper med lågt valdeltagande i tidigare val. I uppdraget ingår att följa upp och utvärdera arbetet med informationsinsatserna.

För genomförandet av uppdraget får SST disponera 500 000 kronor för 2014 från utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 9 Valdeltagande - del till Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 15 april 2015.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

9:1

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (Ramanslag)

Disponeras av Nämnden för statligt stöd till trossamfund7 196
ap.1Nämnden för statligt stöd till trossamfund (ram)7 196

9:2

Stöd till trossamfund (Ramanslag)

Disponeras av Nämnden för statligt stöd till trossamfund74 763
ap.1Stöd till trossamfund (ram)74 763
Disponeras av Skatteverket2 899
ap.2Stöd till trossamfund (ram)2 899

Villkor för anslag 9:2

ap.1 Stöd till trossamfund

  • Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2014.
  • Av anslaget ska minst 10 000 000 kronor användas för verksamhetsbidrag och minst 14 000 000 kronor för projektbidrag. I förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund anges till vilka ändamål verksamhetsbidrag och projektbidrag får beviljas.
  • Av anslaget får 2 000 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund
ap.16163 %0
9:2 Stöd till trossamfund
ap.12 330Allt0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)75
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)695
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Nämnden för statligt stöd till trossamfunds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-25600
2014-02-25600
2014-03-25600
2014-04-25600
2014-05-25600
2014-06-25600
2014-07-25600
2014-08-25600
2014-09-25600
2014-10-25600
2014-11-25600
2014-12-25596
Summa7 196
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Nämnden för statligt stöd till trossamfunds disposition enligt detta regleringsbrev är:
9:1 ap.1Nämnden för statligt stöd till trossamfund
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Katja Stenport Wahlsten
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Skatteverket
Statens kulturråd
Ekonomistyrningsverket
Riksgälden