Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2014-12-11
Fö2014/2014/ESL (delvis)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
65181 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 6, bet. 2013/14:FöU1, rskr. 2013/14:106, prop. 2014/15:2 utg.omr. 6, bet. 2014/15:FiU11, rskr. 2014/15:32).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål 1

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska stödja berörda aktörer att utveckla Sveriges förmåga att ta emot internationellt stöd vid kriser och olyckor.

Återrapportering

1. Myndigheten ska analysera och redovisa resultaten och effekterna av arbetet för att utveckla Sveriges förmåga att ta emot internationellt stöd.

Mål 2

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska kunna genomföra och stödja nationella och internationella räddnings- och katastrofinsatser samt stödja internationella insatser inom civil konflikthantering och andra biståndsinsatser bland annat under ledning av FN, EU och OSSE. Syftet med insatserna är att bidra till att uppfylla de specifika mål som är uppställda av respektive uppdragsgivare. De internationella insatserna ska bidra till att uppfylla målen för svensk bistånds-, utrikes- och säkerhetspolitik samt Sveriges politik för global utveckling. I syfte att uppnå effektivitet och synergier i det totala svenska bidraget till det internationella fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande arbetet ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samverka med de myndigheter som är verksamma på detta område.

Återrapportering

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska senast två månader efter avslutad insats lämna en sammanfattande preliminär bedömning av insatsen och dess effekter till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Redovisningen ska i relevanta fall beakta regeringens ambition gällande ökad samordning mellan civila och militära aktörer.

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa

 • en sammanfattande analys av omfattning, resultat, inriktning och finansiering av under året genomförda insatser,
 • samarbetet med andra svenska myndigheter avseende det internationella fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande arbetet,
 • vidtagna åtgärder för att efterleva FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325 och 1820 i enlighet med regeringsbeslutet UF/2012/56146/UD/SP och
 • hur regeringens policy för humanitärt bistånd (2010-08-12, UF2010/39010/SP) har implementerats i relevanta delar av den internationella insatsverksamheten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa myndighetens bedömning av uppnådda resultat avseende både prestationer och effekter. Redovisningen ska ske i form av en separat årlig rapport där det framgår hur den nationella handlingsplanen 2009-2015 för genomförandet av resolution 1325 (2000) beaktas. Genomförda insatser ska redovisas och analyseras uppdelat på kön. Kostnader hänförliga till insatser i biståndsländer ska särredovisas.

Mål 3

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska stödja de bevakningsansvariga myndigheterna i arbetet med beredskapsplanering för totalförsvarets behov. Planeringsarbetet ska bidra till stärkt samverkan mellan civila och militära verksamheter och genomföras inom ramen för idag tillgängliga resurser hos myndigheterna. Fokus ska under 2014 ligga på Försvarsmaktens behov av stöd från civila verksamheter.

Övrig återrapportering

4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska följa upp och återrapportera den tjänsteexport som myndigheten utför. Myndigheten ska redovisa de totala kostnaderna och intäkterna i tjänsteexportverksamheten.

5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa hur myndigheten har använt medlen och effekten av den genomförda verksamheten för anslag 1:10 Klimatanpassning - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap under utgiftsområde 20.

6. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa hur myndigheten och länsstyrelserna har använt medlen och effekterna av den genomförda verksamheten enligt villkor 7 för anslag 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap erhåller medel för biståndsverksamhet och ska sammanställa samt rapportera statistik till Sida i enlighet med OECS:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida meddelar tidpunkter för rapporteringen.

8. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa hur myndigheten verkar för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås och hur arbetet integreras med genomförandet av myndighetens kärnverksamhet.

9. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i enlighet med myndighetens redovisning av uppdrag 29 i regleringsbrevet för 2012, med delaktighet av berörda ideella organisationer, genomföra en informationssatsning till allmänheten för att förbättra kunskapen om samhällets krishanteringsförmåga samt för att öka den enskildes förmåga att själv hantera konsekvenserna av en kris.

10. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska, om möjligt inom 24 timmar från mötets avslutande, lämna en skriftlig rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) från de internationella högnivåmöten som representanter från myndigheten deltagit i.

11. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redogöra för hur myndigheten arbetar för att nå målen i regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning Med medborgaren i centrum – Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning, N2012/6402/ITP.

Prognoser

12. Myndigheten ska redovisa prognoser för 2014-2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

 • 16 januari,
 • 21 februari,
 • 5 maj,
 • 28 juli, samt
 • 27 oktober.

I samband med prognoserna för februari, maj, juli och oktober ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bifoga en samlad och nedbruten redovisning avseende kommunikationssystemet Rakel. Av redovisningen ska framgå hur mycket av kostnaderna som finansieras med avgiftsintäkter respektive med anslag. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska även redovisa hur anslutningen till Rakel har och kommer att utvecklas samt hur det påverkar avgiftsintäkterna, specificerat per användargrupp.

2

Organisationsstyrning

Effektiv styrning och kontroll

13. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa myndighetens arbete med att stärka den interna styrningen och kontrollen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska även redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att ytterligare förbättra myndighetens förmåga att följa upp och analysera verksamheten och dess resultat.

14. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bemyndigas att, efter att ha informerat Regeringskansliet (Försvarsdepartementet), inom sitt verksamhetsområde förhandla och ingå avtal med utländsk myndighet, mellanfolklig organisation eller EU-organ om projektsamarbete som är helt eller delvis finansierat av medel ur Europeiska unionens gemensamma budget. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bemyndigas också att förhandla och ingå avtal med anledning av behov direkt hänförliga till genomförandet av internationell insats i vilken myndigheten deltar i enlighet med 8 och 9 §§ förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt behov direkt hänförliga till genomförandet av utbildning eller övning som syftar till att stärka MSB:s insatsberedskap.

15. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i IT för en grönare förvaltning - agenda för IT för miljön 2012-2015 (N2010/3482/ITP (delvis)). Återrapporteringen ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Kontaktorgan

16. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vara kontaktorgan för överlevande och anhöriga efter förlisningen av M/S Estonia.

17. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vara Tsunami National Contact i Sverige enligt Mellanstatliga Oceanografiska Kommissionen. Myndigheten ska samordna sitt arbete i detta med SMHI.

18. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vara nationell kontaktpunkt för Sveriges åtagande i Hyogodeklarationen och Hyogo Framework for Action 2005-2015. Myndigheten ska även samordna det nationella arbetet genom nationell plattform för arbete med naturolyckor.

3

Uppdrag

19. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska utöva tillsyn och kontroll av att åtagandena i statens alarmeringsavtal avseende 112-tjänsten uppfylls. Myndigheten ska redovisa 2013-års arbete till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 3 juni 2014.

20. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska

- slutredovisa arbetet med handlingsplanen för Den svenska beredskapen för radiologiska och nukleära olyckor 2015 som pågått sedan 2007. I redovisningen ska resultat och erfarenheter från arbetet framgå samt en uppföljning av genomförda projekt. Redovisningen ska lämnas senast den 1 december 2014, samt,

- arbeta för likriktning av hur termer och begrepp ska användas inom CBRNE-området i syfte att nå en effektivare samverkan mellan alla berörda aktörer. Återrapportering av resultat från detta arbete ska redovisas senast den 1 december 2014.

21. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i samverkan med övriga berörda civila myndigheter lämna en sammanställning över aktuellt långsiktigt behov av CBRN-forskning, med fokus på de områden FOI planerar att omsätta 2016, till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) inom ramen för FOI:s uppdrag enligt anslag 1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut anslagspost 2, CBRN-området. Arbetet ska ske med beaktande av övrig samordning av forskning och utveckling inom CBRN-området. 

22. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa om och i så fall vilka åtgärder som har vidtagits för att stödja kommunernas samverkan om tillståndshantering i fråga om explosiva varor. Myndigheten ska även redovisa hur sådan samverkan kan utvecklas för att öka den nationella likformigheten. Vid genomförandet av uppdraget ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som finns inom Sveriges kommuner och landsting och Tillväxtverket. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 15 december 2014.

23. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska upprätthålla en beredskap för att, i samråd med Socialstyrelsen, besluta om och genomföra luftburna sjuktransporter med Svenska nationella ambulansflyget (SNAM) i följande situationer:  

 • nationellt, vid händelser där samhällets ordinarie resurser för sjuktransporter inte är tillräckliga och
 • internationellt, för att bistå vid evakuering av personer som drabbats av katastrofer utomlands, vid civil och militär krishantering samt vid humanitära insatser.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får besluta om insatser med SNAM endast under förutsättning att dessa finansieras av annan än myndigheten. Innan myndigheten fattar beslut om en insats ska myndigheten informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om de åtgärder som myndigheten avser att vidta. 

24. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samverka med Försvarsmakten i syfte att underlätta samverkan mellan länsstyrelserna, andra berörda aktörer och Försvarsmakten avseende krisberedskap och totalförsvar. Myndigheten ska redovisa status och erfarenheter av samverkan samt eventuella inträffade händelser. Vidare ska myndigheten sammanställa, analysera och rapportera länsstyrelsernas redovisningar gällande status och erfarenheter utifrån samverkan med Försvarsmakten och övriga berörda aktörer. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 15 oktober 2014.

25. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samverka med Försvarsmakten med avseende på den planering som Försvarsmakten genomför i enlighet med 3 § tredje stycket i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten, samt i sådan samordning av beredskapsplanläggningen och den operativa planläggningen som avses i 7 § i samma förordning. Myndigheten ska redovisa resultatet av eget arbete samt vilka övriga myndigheter som deltagit i stödet till Försvarsmakten. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 15 oktober 2014.

26. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i samverkan med Försvarsmakten analysera och redovisa hur samverkansförmågan mellan civila verksamheter och Försvarsmakten vid allvarliga olyckor och kriser kan stärkas. Möjligheter till gemensam planering och övning samt möjligheter att fatta koordinerade beslut och att fungera effektivt tillsammans ska redovisas. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 15 oktober 2014.

27. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i samverkan med berörda aktörer redovisa en nationell bedömning av samhällets förmågor, risker, sårbarheter samt identifierade och genomförda åtgärder avseende krisberedskapen. I bedömningen ska även informationssäkerhet beaktas. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa arbetet till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 13 mars 2015.

28. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa en uppföljning av de åtgärder som berörda myndigheter, kommuner, landsting, och frivilliga försvarsorganisationer har vidtagit under 2013 och som finansierats av anslag 2:4 Krisberedskap. Redovisningen ska beakta hur åtgärderna förhåller sig till de finansieringsprinciper som anges i budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:FiU1, rskr. 2009/10:42). Verksamheter som beviljas med undantag av finansieringsprinciperna ska särskilt kommenteras. Myndigheten ska även, efter samråd med berörda myndigheter, redovisa ett förslag till övergripande inriktning hur fördelningen av anslaget 2:4 Krisberedskap ska prioriteras under 2015. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa arbetet till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 28 mars 2014.

29. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska efter samverkan med berörda myndigheter analysera och redovisa hur tidpunkter för redovisningar och rapporteringsfrekvensen av risk- och sårbarhetsanalysarbetet bör anpassas för att skapa en effektiv och ändamålsenlig utveckling av krisberedskapen såväl på lokal, regional som på nationell nivå samt med beaktande av arbetet inom EU. Myndigheten för samhällskydd och beredskap ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 28 mars 2014.

30. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i samverkan med berörda aktörer fortsätta arbetet med att använda befintliga och identifiera fler resultatmål för krisberedskapen i samhället. Arbetet ska bedrivas i enlighet med regeringens tidigare inriktning för arbetet (Fö2010/697/SSK) och bygga på de utgångspunkter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap redovisade den 4 april 2011 (Fö2010/1835/SSK). Resultatmålen ska kunna användas för  att förtydliga resultatredovisningarna av MSB:s bedömningar av krisberedskapsförmågan och nationella riskbedömningar samt i myndigheternas risk- och sårbarhetsanalyser. Resultatmålen bör så långt möjligt överensstämma med i berörda samhällssektorer tidigare angivna mål, säkerhetsnivåer och leverans- eller funktionskrav. När det gäller risk- och sårbarhetsanalyser och kravet på att särskilt beakta förmågan att hantera mycket allvarliga situationer inom en myndighets ansvarsområde bör arbetet inriktas på att utveckla resultatmål för uppföljning och utvärdering av lednings- och samverkansförmågan. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska delredovisa arbetet till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 15 oktober 2014 och slutredovisa senast den 10 mars 2015.

31. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska bedriva ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att säkerställa att både kvinnor och mäns, flickor och pojkars behov och intressen tillvaratas och beaktas i myndighetens verksamhet.  Genomförandet ska ske i enlighet med myndigheten för samhällsskydd och beredskaps plan för jämställdhetsintegrering. För genomförandet av utvecklingsarbetet disponerar myndigheten högst 1140 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast 31 mars 2015. Redovisningen ska innehålla en redogörelse av genomförda aktiviteter, inklusive en ekonomisk redovisning, samt beskriva på vilket sätt erhållna kunskaper och erfarenheter från utvecklingsarbetet ska tillvaratas i myndighetens verksamhet efter 2014.

32. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska analysera hur innovationsupphandling kan nyttjas inom myndighetens verksamhetsområde. Analysen ska göras med utgångspunkt i regeringens mål om att den offentliga upphandlingen ska vara effektiv och rättssäker och tillvarata konkurrensen på marknaden så att skattemedlen används på bästa sätt till nytta för medborgarna, den offentliga sektorn och näringslivet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 16 februari 2015.

33. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska analysera och redovisa hur samarbete och stöd mellan statliga myndigheter vid allvarliga olyckor och kriser påverkats av de avgifter som tas ut. I analysen ingår att lämna förslag i syfte att främja samverkan och effektivt resursutnyttjande. Ekonomistyrningsverket ska ges tillfälle att yttra sig över analysen. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 1 april 2015.

34. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redogöra för allmänhetens användning av fyrverkerier i Sverige samt redovisa hur dagens lagstiftning tillämpas av kommuner för att stävja de problem som är förknippade med allmänhetens användning av fyrverkerier samt belysa goda exempel på detta. Vidare ska myndigheten föreslå åtgärder som syftar till att minska problemen med allmänhetens användning av fyrverkerier. Föreslagna åtgärder ska följas av en konsekvensbeskrivning och bör vara utformade så att de inte ökar kostnaderna för staten eller kommunerna. Myndigheten ska inom ramen för uppdraget inhämta information från Rikspolisstyrelsen och från Länsstyrelsen i Stockholm samt samråda med Sveriges Kommuner och Landsting. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 31 oktober 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:2

Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap24 850
ap.2Förebygg. åtgärd. - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)24 850

Villkor för anslag 2:2

ap.2 Förebygg. åtgärd. - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

1. Anslagsposten får användas för utbetalning av statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder, bl.a. för att anpassa Sverige till de effekter som följer av ett förändrat klimat, samt för åtgärder som utförs eller avses bli utförda, mot jordskred eller andra naturolyckor. Åtgärder som främjar större utsatta områden och som berör flera kommuner bör prioriteras.

2. Av anslagsposten får högst 6 500 000 kronor användas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för bekostande av uppgifter som enligt förordningen (2009:956) om översvämningsrisker ankommer på länsstyrelser. Medel från anslaget får utbetalas enligt myndighetens anvisningar till länsstyrelserna.

2:3

Ersättning för räddningstjänst m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap271 080
ap.2Ersättning för räddningstjänst m.m. (ram)271 080

Villkor för anslag 2:3

ap.2 Ersättning för räddningstjänst m.m.

1. Anslagsposten ska användas för ersättning i enlighet med 7 kap. 2-3 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.  

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska efter rekvisition från Kustbevakningen utbetala medel för kostnader för miljöräddningstjänst till sjöss. Medlen ska betalas ut till icke räntebärande konto hos Kustbevakningen.

3. Anslagsposten får användas för kostnader i ett initialt skede för räddningsinsatser som lämnas till Sverige genom den s.k. civilskyddsmekanismen inom EU. Anslaget ska endast tillfälligt täcka de utgifter som uppstår. Den aktör som begärt hjälpen ska sedan betala motsvarande belopp till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

4. Med anledning av skogsbranden i Västmanlands län får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap överskrida anslaget med högst 250 000 000 kronor.

2:4

Krisberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län110 000
ap.3Skogsbranden i Västmanlands län (ram)110 000
Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap1 092 251
ap.1Viss internationell säkerhetsfrämjande och humanitär verksamhet (ram)10 628
ap.5Krisberedskap (ram)1 081 623

Villkor för anslag 2:4

ap.1 Viss internationell säkerhetsfrämjande och humanitär verksamhet

Medel under denna anslagspost får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Anslagsposten avser vissa internationella civila insatser i fredstid av förtroendeskapande, humanitära och säkerhetsfrämjande skäl, för att civila resurser ska kunna stödja länder som inte kategoriseras som biståndsmottagande land av OECD/DAC vid en allvarlig kris eller inför en möjlig allvarlig kris. Anslagsposten får även användas för att finansiera fredstida stöd från andra länder vid en allvarlig kris eller inför en möjlig allvarlig kris i Sverige.

ap.3 Skogsbranden i Västmanlands län

1. Högst 50 000 000 kronor får användas av Länsstyrelsen i Västmanlands län i enlighet med särskilt regeringsbeslut, för att hantera utbetalning till kommunerna Fagersta, Norberg, Sala och Surahammar för kostnader som uppkommit direkt till följd av den skogsbrand i Västmanlands län som började den 31 juli 2014.

2. Högst 10 000 000 kronor får användas av Länsstyrelsen i Västmanlands län för att hantera myndighetens kostnader som uppkommit direkt till följd av skogsbranden i Västmanlands län.

3. Högst 50 000 000 kronor får användas av Länsstyrelsen i Västmanlands län för eventuella kostnader med anledning av efterarbetet till följd av skogsbranden i Västmanlands län.

ap.5 Krisberedskap

1. Anslagsposten ska användas för att finansiera åtgärder som stärker samhällets samlade beredskap och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga händelser och kriser samt till åtgärder som syftar till att skapa eller vidmakthålla en grundläggande civil försvarsförmåga.

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får i enlighet med vad som anges nedan lämna bidrag från anslagsposten till sådana myndigheter som anges i bilagan till förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap eller som har pekats ut efter särskilt beslut av regeringen eller av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Myndigheten ska härvid beakta vad regeringen har angett i budgetpropositionen för 2010 angående vilka villkor som bör vara uppfyllda för att en myndighet ska kunna tilldelas medel från anslagsposten (prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:FöU1, rskr. 2009/10:104). Bidragen bör bl.a. användas för att utveckla följande områden:

· sektorsövergripande hot-, risk- och sårbarhetsanalyser,

· sektorsövergripande utvärderingar av ansvariga aktörers hantering av inträffade allvarliga olyckor, allvarliga händelser och kriser,

· sektorsövergripande ledning och samverkan, kriskommunikation och informationssamordning,

· sektorsövergripande samverkan för att ta fram resultatmål för krisberedskapsarbetet samt

· utveckling av generella förmågor för att ta emot, hantera och använda nationella och internationella förstärkningsresurser vid allvarliga olyckor, allvarlig händelser eller kriser.

Bidragen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom flödet kopplat till statens checkräkning, hos myndigheterna som också har rätt att använda detta flöde för sina löpande utgifter inom denna anslagspost. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har också rätt att betala ut bidragen i räntebelagt flöde efter överenskommelse med respektive myndighet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i skriftlig överenskommelse med respektive betalningsmottagare reglera tidpunkter och villkor för att uppnå en kostnadseffektiv utbetalning av bidragen. Till affärsverken betalas bidragen ut till det konto som respektive affärsverk lämnar uppgift om i rekvisition för bidrag. 

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får lämna bidrag om 7 500 000 kronor för delfinansiering av sådan krisberedskapsverksamhet som bedrivs av Statens energimyndighet och 3 500 000 kronor till Livsmedelsverkets krisberedskap på dricksvattenområdet. Anslaget får även finansiera räntor och amorteringar för hälso- och sjukvårdens beredskapslager. Högst 15 800 000 kronor får användas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för drift och förvaltning av de regionala ledningsplatserna. I detta belopp ingår inte åtgärder för att höja den tekniska ledningsförmågan.

4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får använda högst 300 000 000 kronor till kommunerna i enlighet med överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL (dnr SKL 12/6159, MSB 2012-5541) vad avser uppgifter som anges i 10 § förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Av högstbeloppet får 37 000 000 kronor användas för att finansiera kostnader för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med överenskommelsen mellan staten och SKL om kommunernas krisberedskap och där ingående abonnemangspriset för Rakel.

5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får utbetala högst 10 000 000 kronor till landstingen i enlighet med vad som anges i 11 § förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.   

6. Anslagsposten får användas till att delfinansiera åtgärder för att stärka den tekniska ledningsförmågan genom att lämna bidrag till kommuner och landsting för ledningscentraler och räddningscentraler. Anslagsposten får även användas för att stärka reservkraftförsörjningen vid akutsjukhus.

7. Anslagsposten får användas till att finansiera utvecklingen av tekniska stödsystem i syfte att förbättra förmågan att gemensamt hantera kriser.

8. Anslagsposten får användas för att arrangera större samverkans-
övningar, både nationellt och internationellt, i syfte att stärka krisberedskapen. 

9. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får betala ut högst 32 400 000 kronor i uppdragsersättning för uppdrag till frivillig försvarsverksamhet för att höja krisberedskapen i samhället.  

10. Anslagsposten får användas till att finansiera kostnader kopplat till civilpliktsfrågor, för stödresurser och förstärkningsmateriel som anskaffats för det civila försvaret och för nationella förstärkningsresurser samt för åtgärder för att vidmakthålla krigsspecifika anläggningar.

11. Anslagsposten får användas till att finansiera forskning och studier inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvarsområde. I detta ingår inte Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps administrativa uppgifter. 

12. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska belasta anslaget med högst 25 000 000 kronor avseende ersättning till SOS Alarm Sverige AB för inrättandet av ett system för varningar till mobila och fasta telefoner i enlighet med bilaga 7 i alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB.

13. Av anslagsposten får högst 5 000 000 kronor användas för uppdragsersättning till ideella organisationer gällande en informationssatsning till allmänheten för att förbättra kunskapen om samhällets krishanteringsförmåga, samt för att öka den enskildes förmåga att själv hantera konsekvenserna av en kris. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska, som villkor för bidrag, ställa krav på redovisning från organisationerna.

2:5

Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap48 000
ap.3Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet (ram)48 000

Villkor för anslag 2:5

ap.3 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet

Anslagsposten finansierar drift och förvaltning samt marknadsföring av ett gemensamt radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet.

2:7

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap1 060 477
ap.1Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)1 060 477

Villkor för anslag 2:7

ap.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

1. Anslagsposten disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för myndighetens förvaltningsuppgifter.

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Myndigheten ska betala totalt 6 004 000 kronor som abonnemangsavgift för systemet.

3. Av anslagsposten får högst 33 000 000 kronor användas för uppdragsersättning till ideella organisationer för att öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska som villkor för bidrag ställa krav på redovisning från organisationerna.

4. Högst 20 000 000 kronor får användas för drift och vidmakthållande av vissa reservfunktioner inom etermedia.

5. Högst 35 000 000 kronor får användas för ersättning till kommunerna för kostnader relaterade till grundutbildning för deltidsanställd räddningstjänstpersonal.

6. Anslagsposten får användas för ersättning till dem som har uppgifter enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får använda och fördela 26 000 000 kronor av anslaget för beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolyckor. Medlen får användas i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet samt fördelas till länsstyrelserna i Skånes, Hallands, Kalmars, Uppsalas och Västerbottens län efter överenskommelse med Strålsäkerhetsmyndigheten.

8. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får använda 800 000 kronor för finansiering av utbyte av RDS-mottagare i kärnkraftslänen.

9. Anslagsposten får användas till att ersätta länsstyrelserna för de bidrag som lämnas för bevakning med skogsbrandsflyg.

10. Av anslaget ska högst 115 000 000 kronor användas för att finansiera beredskap och indirekta kostnader för att genomföra internationella insatser som är i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

11. Högst 23 000 000 kronor får användas till organisationsstöd enligt 5 § förordningen (1994:525) om frivillig försvarsverksamhet. Organisationsstödet ska ges i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget ska bidra till organisationernas förmåga att ta emot och genomföra uppdrag och leverera efterfrågad resurs, vilket innebär administrativ basverksamhet, rekrytering syftande till nuvarande och kommande uppdrag samt verksamhetsutveckling.

12. Anslagsposten får användas för att finansiera beredskap och indirekta kostnader för att kunna genomföra insatser med Svenska nationella ambulansflyget (SNAM).

13. Anslagsposten får användas till att finansiera kostnader kopplat för varning till allmänheten vid olyckor och kriser.

14. Anslagsposten får användas för att lämna bidrag till anhörigföreningar med anledning av årsdagen för M/S Estonias förlisning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
ap.2746Inget0
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m.
ap.22 108Inget0
2:4 Krisberedskap
ap.13193 %0
ap.30Inget0
ap.533 0673 %0
2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet
ap.30Inget0
2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
ap.131 8143 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.4

Medgivet överskridande

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m.
ap.20
Belopp angivna i tkr

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
ap.230 00012 00014 165
2:4 Krisberedskap
ap.5560 000327 871232 129
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 500 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)300 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)300 000
- varav ÖVRIGT300 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

INVESTERINGSPLAN

Följande ska gälla för investeringsplanen (tusental kronor).


Utfall 2012Prognos 2013Budget 2014Beräknat 2015Beräknat 2016
Rakelverksamhet105 351129 300154 600115 800150 700
Beredskapstillgångar9 28725 20039 55038 70013 700
Förvaltningstillgångar29 91280 93739 95029 85029 850
Summa investeringar144 550235 437234 100184 350194 250
Lån i Riksgäldskontoret140 377215 437200 100150 350185 250
Anslag4 17320 00034 00034 0009 000
Summa finansiering144 550235 437234 100184 350194 250

 

 

- varav ÖVRIGT

Den särskilda krediten är avsedd för lån för beredskapsinvesteringar

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2592 373
2014-02-2592 373
2014-03-2592 373
2014-04-2592 373
2014-05-2592 373
2014-06-2592 373
2014-07-2592 373
2014-08-2592 373
2014-09-2592 373
2014-10-2592 373
2014-11-2592 373
2014-12-2592 374
Summa1 108 477
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:5 ap.3Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet
2:7 ap.1Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Uppdragsverksamhet
Uppdragsutbildning m.m-1 484-55823 50024 000-500-2 542
Intyg förare3 585-7694 0005 000-1 0001 816
Tekniska system789-5755 4005 4000214
Tjänsteexport11 007-1 86110 00011 500-1 5007 646
Internationella insatser330170 000170 000033
Rakel64 281-64 281412 000412 00000
Summa78 211-68 044624 900627 900-3 0007 167
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter med stöd av lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor2552000000
Civilrättslig verksamhet
Inkomster från skadestånd för räddningstjänst- och saneringskostnader2713000000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Inkomster från skadestånd för räddningstjänst- och saneringskostnader

Inkomster från skadestånd för räddningstjänst- och saneringskostnader ska redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska avräkna medel från eventuella inkomster motsvarande administrativa merkostnader som myndigheten åsamkats.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna från internationella insatser ska täcka de direkta kostnaderna för insatsen. De indirekta kostnaderna och kostnaderna för beredskap att genomföra insatser ska finansieras med anslag 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medges undantag från kravet på full kostnadstäckning för det gemensamma radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet, Rakel. Undantaget medger att avskrivningar på anslagsfinansierade tillgångar inte ska ingå i underlaget för beräknande av avgifter för Rakel.

För platsannonser i myndighetens tidning ska avgifterna beräknas upp till full kostnadstäckning.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna från internationella insatser disponeras av myndigheten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ta ut avgifter för platsannonser i myndighetens tidning. Avgifternas storlek bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får bedriva tjänsteexport enligt 4 § första stycket 10 avgiftsförordningen (1992:191) endast om verksamheten innebär att myndigheten mot avgift åtar sig uppdrag från utländsk myndighet eller mellanstatlig organisation. Om uppdraget föregås av upphandling i konkurrens får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap delta i upphandlingen endast under förutsättning att upphandlingen görs av organ inom EU, FN eller Nato.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Med undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:2010) får anläggningstillgångar som används i verksamheten finansieras med anslag 2:4 Krisberedskap. Detta undantag gäller även för de anläggningstillgångar som övriga myndigheter anskaffar och som finansieras med bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Socialstyrelsens investeringar i räddningsmateriel respektive beredskapslager ska dock fortsatt lånefinansieras.

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap behöver inte finansiera anläggningstillgångar som används eller kommer att användas i samband med internationella bistånds- och räddningsinsatser med lån i Riksgäldskontoret enligt 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Anläggningstillgångar som används eller som ska användas vid sådana insatser får i stället finansieras med anslag 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I de fall sådan anläggningstillgång vid tidpunkten för insatsens avslutande säljs får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med undantag från 5 kap. 4 § kapitalförsörjningsförordningen disponera intäkter motsvarande tillgångens bokförda värde vid tidpunkten för insatsens påbörjande. I de fall som tillgången vid insatsens avslutande stannar kvar i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ägo får intäkter motsvarande avskrivning under insatsperioden disponeras av myndigheten.

3. Överskottsmateriel som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tar emot från Försvarsmakten får skänkas bort i samband med internationella insatser och ska därför inte ha något bokfört värde. Övertalig räddningstjänstmateriel för höjd beredskap får skänkas bort till kommuner, ideella organisationer och myndigheter. Överlåtelsen får göras med undantag från krav på affärsmässighet i 7 § förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom.

4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medges för utbyggnaden av infrastrukturen för Rakel med undantag från 9 § förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning, teckna arrende och hyresavtal som omfattar en period om högst 20 år. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får vidare köpa reservkraft kopplat till Rakel som en förskottsbetald tjänst. Förskottsbetalningen får omfatta en tid om högst 15 år per installationsplats och den periodiserade kostnaden ska finansieras med avgiftsintäkter för Rakel. Vidare får uppförande och förvaltning av master med tillhörande teknisk utrustning inom Rakelverksamheten enligt 16 § förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomföras utan hinder av förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m.

5. Internationella insatser enligt 8 eller 9 §§ förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som inbegriper att på uppdrag av annan uppföra och överlåta fast egendom får genomföras utan hinder av förordningen (1992:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. eller förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m.

6. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får i likhet med fastighetsförvaltande myndigheter enligt förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter m.m. bedriva fastighetsförvaltning inom utbildningsverksamheten i Revinge avseende byggnaderna Osby (lektionssal och omklädningsrum), Kallgarage 1, Kallgarage 2, Carport, Lastbils- och bussgarage, Lektionssal 11 samt Högby (kontorslokal).

På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Petronella Norell
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM, REV, FCK
Försvarsdepartementet/ESL, MFI, MFU, SSP
Socialdepartementet/ESA
Finansdepartementet/BA
Samtliga övriga departement
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Riksdagens försvarsutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
SOS Alarm Sverige AB
Affärsverket svenska kraftnät
Elsäkerhetsverket
Finansinspektionen
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarsmakten
Försäkringskassan
Kustbevakningen
Livsmedelsverket
länsstyrelserna
Pensionsmyndigheten
Post- och telestyrelsen
Riksgäldskontoret
Rikspolisstyrelsen
Sjöfartsverket
Skatteverket
Smittskyddsinstitutet
Socialstyrelsen
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statens veterinärmedicinska anstalt
Strålsäkerhetsmyndigheten
Totalförsvarets forskningsinstitut
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket